ІV. Питання по спеціальному законодавству (тести на державну службу)


1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?
Стаття 1.ч 1 Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.


2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
Стаття 1. ч.3 Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?
Стаття 1. ч.2 Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.


4. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Уряду України?
Стаття 4.ч.3 Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та цього Закону затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності.


5. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України?
Стаття 6.ч.2 Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення.


6. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
Стаття 6.ч.3 Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.


7. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?
Стаття 6.ч.5 За поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.


8. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?
Стаття 7.ч.1 Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому  законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.


9. Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України?
Стаття 7.ч.3 У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України розглядається невідкладно Верховною Радою України на тому ж пленарному засіданні після призначення його членом Кабінету Міністрів України.


10. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
Стаття 8.ч.1 Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.


11. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України?
Стаття 9.ч.1 Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.


12. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?
Стаття 9.ч.4 Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.


13. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?
Стаття 10.ч.3 Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення ним присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в його особовій справі.


14. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?
Стаття 11.ч.1 Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.


15. Яка підстава є зайвою для відставки Кабінету Міністрів України?
Стаття 13. Відставка Кабінету Міністрів України
1. Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
2) відставки Прем’єр-міністра України;
3) смерті Прем’єр-міністра України.
Що не міститься в цих пунктах – зайве.


16. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?
Стаття 21.ч.7 Кабінет Міністрів України призначає на посаду:
1) державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу;


17. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік до Верховної Ради України?
Стаття 30.ч.2 Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.


18. Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції?
Стаття 37.ч.2 Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами України або актами Кабінету Міністрів України.


19. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?
Стаття 1.ч.1 Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі – міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України
20. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?
Стаття 2.ч.2 Міністерства діють за принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом.


21. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади?
Стаття 3.ч.3 Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України.


22. Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади?
Стаття 5.ч.1 Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.


23. Хто затверджує структуру апарату міністерства?
Стаття 8.ч.2 Міністр як керівник міністерства:8) затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних органів;


24. Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства?
Стаття 13ч.5 Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем.


25. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?
Стаття 14ч.1 Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватися колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган.


26. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?
Стаття 15ч.1 Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр.


27. Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства?
Стаття 15ч.9 Накази міністерства можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.


28. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?
Стаття 16ч.1 Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції.


29. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?
Стаття 18ч.2 Министр 5) погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади;


30. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?
Стаття 24ч.1 Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України.


31. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра у разі звільнення міністра?
Стаття 9ч.2 У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом Міністрів України


32. Який центральний орган виконавчої влади утворюється у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?
Стаття 17ч.2 У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.


33. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні послуги»?
Стаття 1 Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.


34. Що таке адміністративна послуга?
Стаття 1 адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;


35. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг?
Стаття 1 суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;


36. На які відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги»?
Стаття 2.ч1 Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг.


37. Якими актами визначаються адміністративні послуги?
Стаття 5.ч2 Адміністративні послуги визначаються виключно законом.


38. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги»?
Стаття 6.ч1 Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, функціонування телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.
39. Яким органом визначаються вимоги щодо якості надання адміністративних послуг, у разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа?
Стаття 7 1. Суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг). 2. У разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються органом, якому вона підпорядковується.


40. Ким затверджується інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги?
Стаття 8
1. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.
2. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їх посадовими особами, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.


41. Де оприлюднюється інформаційна картка адміністративної послуги?
Стаття 8.ч4 Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.


42. Ким визначаються вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги?
Стаття 8.ч6 Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом Міністрів України.


43. Ким надаються адміністративні послуги?
Стаття 1 суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.
Стаття 9.ч1 Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.


44. У якому порядку надаються адміністративні послуги в електронній формі?
Стаття 9.ч1 Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним  порталом адміністративних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку електронного урядування.


45. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?
Стаття 9.ч4 Заява на отримання адміністративної послуги (далі – заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі.


46. Який граничний строк надання адміністративних послуг?
Стаття 9.ч1,2
1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом.
2. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.


47. Чим (ким) визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?
Стаття 12.ч6 Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.


48. Яким державним органом формується і ведеться реєстр адміністративних послуг?
Стаття 16.ч1 Реєстр адміністративних послуг (далі – Реєстр) формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг


49. Хто є держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг?
Стаття 17.ч2 Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.


50. За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг?
Стаття 18.ч1 Фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів.


51. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг?
Стаття 18.ч7 Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого самоврядування.


52. Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних адміністрацій?
Стаття 3.ч1 Місцеві державні адміністрації діють на засадах:
відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав людини;  гласності; поєднання державних і місцевих інтересів.


53. Яким складом ради має бути висловлена недовіра, щоб Президент України згідно з чинним законодавством був зобов’язаний припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації?
висловлення недовіри двома третинами від складу
відповідної ради; { Пункт 8 частини першої статті 9 в редакції від 07.10.2010 }


54. Що видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень?
Стаття 6 голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження


55. Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?
Стаття 44  Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.


56. На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій?
Стаття 8 Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України


57. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?
Стаття 13 До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку
підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва,
транспорту і зв’язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і
спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та
заробітної плати.


58. З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень?
Стаття 8 Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.


59. Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів?
Стаття 5 Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.


60. На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади?
Стаття 31 Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.


61. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?
Стаття 5 Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23- 1 цього Закону.


62. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?
Стаття 7 Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.


63. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
Стаття 16 Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.


64. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
Стаття 20 Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.


65. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?
Стаття 20 які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.


66. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?
Стаття 1 Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.


67. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
Стаття 3 Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.


68. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?
Стаття 23 Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.


69. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
Стаття 7 Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.


70. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?
Стаття 17
1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.
2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.


71. У який термін оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?
Стаття 15.ч3 Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.


72. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?
Стаття 19.ч2 Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.


73. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?
Стаття 2.ч2 У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф,  небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.


74. Який максимальний розмір резервного фонду бюджету?
Стаття 24.ч3 Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.


75. Що таке бюджетна система України відповідно до Бюджетного кодексу України?
Стаття 2.ч1 5) бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;


76. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?
Стаття 4.ч2 Бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом (бюджетним) та законом про Державний бюджет України.


77. В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби України?
Стаття 2.ч1 23.1)єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі – Казначейство України), у Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні


78. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу?
Стаття 116 Порушення бюджетного законодавства є протиправною поведінкою учасника бюджетного процесу, яка має прояв у діях, які заборонені (прямо не дозволені) бюджетними нормами, або у відсутності дій, якщо обов’язок діяти певним чином прямо передбачений відповідними бюджетними нормами.


79. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?
Стаття 117 п.1. За порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися такі заходи впливу:
1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства – застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства.
2) зупинення операцій з бюджетними
3) призупинення бюджетних
4) зменшення бюджетних асигнувань –
5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету
6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет
7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів – застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 28 частини першої статті 116 цього Кодексу.
8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про Державний бюджет України


80. Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства?
Стаття 118.ч2 Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства встановлюються Міністерством фінансів України.


81. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства?
Стаття 121.ч1 Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.


82. Що не є стадією бюджетного процесу?
Стадія бюджетного процесу — етап діяльності держави чи місцевого органу, внаслідок якого бюджет набуває форми правового акта. БКУ у ст. 19 виокремлює чотири стадії бюджетного процесу:
1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
3) виконання бюджету, в т. ч. у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.


83. З чого може складатися Бюджет?
Стаття 13 Складові частини бюджету
1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
2. Складовими частинами загального фонду бюджету є:
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;
2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);
4) фінансування загального фонду бюджету.
3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;
2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);


84. Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет?
Стаття 28 Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена відповідно до вимог, визначених цим Кодексом. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:
1) Бюджетної декларації;
2) проекту закону про Державний бюджет України;
3) закону про Державний бюджет України з додатками, що є його невід’ємною частиною;
4) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;
5) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
6) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.


85. Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди?
Стаття 21.ч1 Міністерство фінансів України за участю Міністерства економіки України, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.


86. Що не відноситься до міжбюджетних трансфертів?
Стаття 96 Міжбюджетні трансферти поділяються на:
1) дотацію вирівнювання;
2) субвенції;
3) кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
4) додаткові дотації.


87. Що таке податок відповідно до Податкового кодексу України?
Стаття 6.ч1 Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.


88. Що не відноситься до основних елементів оподаткування?
Стаття 7
7.1. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
7.1.1. платники податку;
7.1.2. об’єкт оподаткування;
7.1.3. база оподаткування;
7.1.4. ставка податку;
7.1.5. порядок обчислення податку;
7.1.6. податковий період;
7.1.7. строк та порядок сплати податку;
7.1.8. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.


89. Що передбачають податкові пільги?
Стаття 30 Податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.


90. Що є прямим податком?
Прямий податок – це податок на певну грошову суму (дохід, спадок, грошову оцінку майна і т. п.). До прямих податків відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, податок на спадщину, податок на майно, податок з власників транспортних засобів та ін Особливістю прямого податку є те, що платник податків і налогоносітель – це один і той же агент.


91. Що є непрямим податком?
Непрямий податок – це частина ціни товару або послуги. Оскільки даний податок входить у вартість покупок, то він носить неявний характер. Непрямий податок може бути включений у ціну товару або як фіксована сума, або як відсоток від ціни. До непрямих податків відносяться податок на додану вартість – ПДВ (цей податок має найбільшу вагу в податковій системі Росії), податок з обороту, податок з продажів, акцизний податок (підакцизними товарами є сигарети, алкогольні напої, автомобілі, ювелірні вироби, хутра), митна мито (що включається в ціну імпортних товарів). Особливістю непрямого податку є те, що платник податків і налогоносітель – різні агенти.


92. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
Стаття 1.ч1.п2 дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;


93. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
Стаття 1.ч1.п6 пряма дискримінація – ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;


94. З яких актів складається законодавство про запобігання та протидію дискримінації?
Стаття 3 Законодавство про запобігання та протидію дискримінації складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.


95. На які відносини поширюється дія Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
Стаття 4 Дія цього Закону поширюється на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України. Дія цього Закону поширюється на такі сфери суспільних відносин: громадсько-політична діяльність; державна служба та служба в органах місцевого самоврядування; правосуддя; трудові відносини, у тому числі застосування роботодавцем принципу розумного пристосування; охорона здоров’я; освіта; соціальний захист; житлові відносини; доступ до товарів і послуг; на інші сфери суспільних відносин.


96. Які дії не вважаються дискримінацією?
Стаття 6.ч3 Не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких застосовуються позитивні дії, а саме: спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які потребують такого захисту; здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих груп осіб, якщо такі заходи є необхідними; надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом; встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян; особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих прав осіб.


97. З обов’язковим урахуванням якого принципу здійснюється розроблення проектів нормативно-правових актів?
Стаття 8.ч1 Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу недискримінації.


98. Який суб’єкт не наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?
Стаття 9.ч1 Суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, є: Верховна Рада України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Кабінет Міністрів України; інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; громадські організації, фізичні та юридичні особи.


99. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів?
Стаття 8.ч3 Порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів визначається Кабінетом Міністрів України.


100. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації?
Стаття 16.ч1 Особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.


101. На відшкодування якої шкоди, завданої унаслідок дискримінації, має право особа?
Стаття 15.ч1 Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації.___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!