ПРОГРАМА тестування для складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту (тестів по законодавству)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

від 13 вересня 2017 року № 23дк-17

 

Загальні положення

  1. Тестування кандидатів на посаду прокурора є частиною вступного випробування, проведення якого передбачене Положенням про порядок проходження спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора, розробленим відповідно до Закону України „Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. № 1697-VII.

  2. Тестування має на меті перевірити належні теоретичні знання та рівень професійної підготовки кандидата на посаду прокурора.

Обсяг знань, за якими проводиться тестування

  1. Тестування проводиться на основі правових навчальних дисциплін, передбачених державним стандартом освітньо-професійної підготовки магістрів права.

  2. Форма і зміст тестових завдань затверджується Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Конституційне право

Поняття Конституції України, її юридичні властивості. Верховенство Конституції України. Організація державної влади за Конституцією України. Принцип поділу влади. Органи правосуддя в Україні. Судова система України. Прокуратура України: система органів та функцій.

Конституційно-правовий статус особи в Україні. Основні права, свободи й обов’язки особи та громадянина в Україні.
Антикорупційне законодавство України

Загальна характеристика антикорупційного законодавства України. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. Антикорупційні положення Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2017 року.

Поняття та форми корупції. Поняття та ознаки корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Національне агентство з питань запобігання корупції та його правовий статус. Повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Характеристика основних антикорупційних обмежень в Україні. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження щодо одержання подарунків. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Поняття потенційного та реального конфлікту інтересів. Приватний інтерес як основна ознака потенційного та реального конфліктів інтересів. Обов’язки осіб щодо недопущення конфлікту інтересів, повідомлення про конфлікт інтересів у разі його виникнення, невчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів. Порядок дій безпосереднього керівника у випадку повідомлення йому про наявність в особи конфлікту інтересів. Роль Національного агентства з питань запобігання корупції у врегулюванні конфлікту інтересів. Порядок самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів.

Загальні вимоги до антикорупційної поведінки прокурора та правила етичної  поведінки.

Значення фінансового контролю для протидії корупції в Україні. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Види декларацій, коло суб’єктів декларування. Подання виправленої декларації. Інформація, що зазначається у декларації. Облік та оприлюднення декларацій. Контроль та перевірка декларацій. Встановлення своєчасності подання декларацій. Повна перевірка декларацій. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Фінансовий контроль у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента. Фінансовий контроль у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Державний захист викривачів, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції.

Інші механізми запобігання і протидії корупції. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Антикорупційна експертиза. Спеціальна перевірка: порядок її проведення та результати.

Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. Антикорупційна програма юридичної особи та вимоги до неї. Правовий статус Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми).

Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Незаконні акти та правочини. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Вилучення незаконно одержаного майна.

Загальна характеристика закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року

Законодавство про прокуратуру

Прокуратура в системі органів державної влади. Правові засади діяльності прокуратури в Україні. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України. Система органів прокуратури України. Функції органів прокуратури та напрями їх розвитку. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді. Представництво прокурором інтересів держави в суді. Діяльність прокурорів у кримінальному провадженні. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням. Досудове розслідування в органах прокуратури. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Організація роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян. Діяльність органів військової прокуратури. Статус прокурорів. Порядок призначення та звільнення працівників прокуратури. Службова дисципліна в органах прокуратури, її правове регулювання.  Заохочення та відповідальність прокурорів.

Кримінальне право

Система кримінального права. Джерела кримінального права, їх види. Кримінальний кодекс України, його структура. Поняття, структура і види кримінально-правових норм. Чинність кримінального закону у просторі, часі та за колом осіб. Зворотна дія та межі зворотної сили кримінального закону.

Поняття й ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів. Склад злочину. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. Повторність, сукупність і рецидив злочинів. Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності, її поняття та ознаки. Підстави і момент виникнення та припинення кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття покарання та його мета. Система і види покарань. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. Інші заходи кримінально-правового характеру. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Злочини проти правосуддя. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

 Кримінальний процес

Завдання кримінального провадження. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії. Засади кримінального провадження.

Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Суд і підсудність. Сторона обвинувачення. Сторона захисту. Потерпілий і його представник. Інші учасники кримінального провадження. Відводи.

Докази і доказування. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Доказування. Показання. Речові докази і документи. Висновок експерта. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. Повідомлення. Процесуальні строки. Процесуальні витрати. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.

Заходи забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Запобіжні заходи, затримання особи. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

Досудове розслідування. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Втручання у приватне спілкування. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення про підозру. Зупинення досудового розслідування.

Закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Продовження строку досудового розслідування.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Підготовче судове засідання. Учасники підготовчого судового засідання. Судові рішення у підготовчому судовому засіданні.  Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. Досудова доповідь.

Загальні положення судового розгляду. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду. Обов’язки присутніх у залі судового засідання. Заходи до порушників порядку судового засідання. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу під час судового розгляду кримінального провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій і призначення експертизи під час судового розгляду. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження у судовому провадженні. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення в суді. Відмова від обвинувачення в суді.

Процедура судового розгляду. Підготовчі дії та початок судового розгляду. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Правила допиту обвинуваченого. Правила допиту свідка. Правила допиту потерпілого. Правила допиту експерта. Дослідження речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів. Огляд на місці під час судового розгляду. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Останнє слово обвинуваченого.

Таємниця наради суддів. Види судових рішень. Вимоги до судових рішень. Порядок ухвалення, проголошення і роз’яснення судового рішення. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Обвинувальний вирок. Виправдувальний вирок.

Особливі порядки кримінального провадження в суді першої інстанції. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Судове провадження з перегляду судових рішень. Провадження в суді апеляційної інстанції. Провадження в суді касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Виконання судових рішень. Набрання рішенням суду законної сили. Негайне виконання судового рішення та звернення його до виконання. Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироку. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.
 Кримінально-виконавче право

Система кримінально-виконавчого  права. Мета та завдання кримінально-виконавчого  законодавства України. Кримінально-виконавчий кодекс України, його структура і загальна характеристика. Підстава виконання  і відбування покарання. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань.

Основи правового статусу засуджених. Основні права та основні обов’язки засуджених. Право засуджених на особисту безпеку.

Види органів і установ виконання покарань. Повідомлення про місце відбування покарання. Застосування до засуджених заходів медичного характеру.

Нагляд за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Виконання покарання у виді конфіскації майна. Виконання покарання у виді арешту. Виконання покарання у виді обмеження волі. Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі.

Режим у колоніях та засоби його забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених. Праця засуджених до позбавлення волі. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі. Заходи заохочення і стягнення до засуджених.

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми.

Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.

 Юридична психологія

Поняття та система юридичної психології. Психологічна структура прокурорської діяльності. Комунікативні ситуації, що складаються під час допиту. Структура особистості злочинця. Злочинна поведінка та механізми її формування. Форми використання спеціальних психологічних знань. Спеціаліст-психолог як учасник кримінального процесу. Психологічне консультування. Загальна характеристика судово-психологiчної експертизи та особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.

 Професійна етика прокурора

Поняття і види професійної етики та її значення. Місце професійної етики в юридичній професії. Правове регулювання відносин у сфері професійної етики та поведінки працівника прокуратури. Основні вимоги до професійної поведінки працівника прокуратури. Основні принципи професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Етика взаємовідносин прокурора з органами судової влади. Етика взаємовідносин прокурора з іншими учасниками судочинства. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. Етика ділового спілкування як сукупність морально-етичних вимог, принципів, норм і правил. Службовий та позаслужбовий етикет: поняття, прояв, необхідність. Відповідальність за порушення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Загальні положення провадження в Європейському суді з прав людини. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. Загальна характеристика Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Заходи загального характеру. Заходи індивідуального характеру. Повторювані та системні проблеми та пілотні рішення ЄСПЛ. Прокурори як агенти держави.

Поняття права на життя та його порушення. Застосування летальної сили агентами держави та розслідування таких випадків: затримання особи, запобігання втечі з місць тримання під вартою, застосування сили для придушення заворушень тощо. Позитивний та негативний обов’язок держави щодо життя особи в інших ситуаціях: захист від насильства з боку приватних осіб, безпечне навколишнє середовище, екстрадиція та видача тощо.

Заборона катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження та покарання. Сфера застосування ст. 3 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Поняття катування: інтенсивність, намір, мета. Поняття нелюдського поводження та поводження, що принижує гідність: ознаки. Позитивний та негативний обов’язок держави. Абсолютна заборона жорсткого поводження. Обов’язок розслідувати факти жорстокого поводження. Критерії ефективності розслідування жорсткого поводження.

Право на свободу та особисту недоторканність: поняття та підстави позбавлення свободи, критерії правомірності затримання, інформування про підстави затримання та обвинувачення та інші вимоги ЄКПЛ. Сфера застосування ст. 5 ЄКПЛ. Поняття позбавлення свободи; критерії. Позитивні зобов’язання держави у контексті права на свободу та особисту недоторканість. Підстави позбавлення свободи за статтею 5: правомірність затримання: правова визначеність, недопустимість свавілля, вмотивованість рішення, пропорційність. Інформування про підстави затримання та обвинувачення. Право постати перед судом. Прокурор як суддя в розумінні пункту 3 статті 5 Конвенції. Швидкість розгляду справи та розумна тривалість позбавлення свободи; право ініціювати розгляд законності затримання. Право на компенсацію за незаконне затримання.

Право на справедливий суд. Аспекти права на справедливий суд, які захищає стаття 6 Конвенції. Доступ до суду та право на правову допомогу. Поняття незалежності та безсторонності суду; роль прокурора. Рівність сторін у процесі: обвинувачення та захист; роль прокурора поза кримінальним процесом. Процесуальні вимоги статті 6 Конвенції: права і обов’язки прокурора. Презумпція невинуватості. Розумна тривалість судового процесу, як важлива складова права на справедливий суд; забезпечення належного виконання рішення.

Сфера застосування ст. 8 «Право на повагу до приватного та сімейного життя» ЄКПЛ. Позитивне зобов’язання держави поважати особисті інтереси людини. Негативні зобов’язання, що випливають зі ст. 8 ЄКПЛ. Критерії віднесення справи до такої, що гарантується ч.1 ст. 8. Сутність поняття «особисте (приватне) життя». Відносини, що становлять особисте життя. Втручання в особисте життя. Поняття «сімейне життя» в розумінні ЄКПЛ. Відносини, що визнаються сімейними. Повага до житла. Поняття «житло» в тлумачення ЄСПЛ. Процесуальні дії що втручаються в право на повагу до житла. Кореспонденція. Процесуальні дії що втручаються в право на повагу до кореспонденції. Підстави для втручання, передбачені ч. 2 ст. 8 ЄКПЛ. Переслідування законної мети. Необхідність в демократичному суспільстві. Захист національної безпеки.

Сфера застосування ст. 10 «Свобода вираження поглядів» ЄКПЛ.. Визначення «висловлювання» та «вираження поглядів». Поняття та природа поняття «факти» і «оціночні судження». Недостовірна інформація. Спростування інформації. Інформація конфіденційного характеру. Інформація про публічних осіб. Межі критики. Обов’язки і відповідальність осіб згідно зі ст. 10 «Свобода вираження поглядів» ЄКПЛ. Обмеження свободи висловлювань посадовими особами. Обмеження свободи виявлення поглядів.

Вимоги та практика застосування статті 11 «Свобода зібрань та об’єднання» ЄКПЛ. Свобода зібрань та об’єднання. Позитивні та негативні зобов’язання держави. Фундаментальність права на мирні зібрання. Законності втручання. Переслідування легітимні цілі. Необхідність в демократичному суспільстві.

Вимоги та практика застосування статті 13 «Право на ефективний засіб юридичного захисту» ЄКПЛ. Доступність засобу юридичного захисту. Ефективність засобу правового захисту. Право на відшкодування за порушене право. Заборона дискримінації.

Вимоги та практика застосування 14 «Заборона дискримінації» ЄКПЛ. Визначення поняття «дискримінація». Розрізнення у ставленні до осіб (груп осіб) щодо реалізації ними прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

Вимоги та практика застосування статті 1 Першого протоколу «Захист права власності» ЄКПЛ. Концепція майна в розумінні статті 1 Першого протоколу. Виправданість втручання у право власності. Право держави регламентувати використання власності відповідно до суспільного інтересу. Забезпечення справедливого балансу.

Доступ до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Публічна інформація: поняття, класифікація, доступ. Оприлюднення публічної інформації. Способи оприлюднення публічної інформації. Види інформації, які не можуть бути оприлюднені органами прокуратури.

Систематичне та оперативне оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Публічна інформація у формі відкритих даних.

Надання інформації за запитами про доступ до публічної інформації. Робота з персональними даними при наданні відповіді на запити про доступ до публічної інформації. Порядок та строки розгляду запитів про доступ до публічної інформації. Порядок та вимоги щодо надання інформації розпорядником інформації.

Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Правове регулювання права громадян на звернення до органів прокуратури України. Поняття та види звернень. Порядок, строки розгляду та вирішення звернень громадян.

Порядок, строки розгляду та вирішення запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад. Розрізнення звернень та супровідних листів народних депутатів України, депутатів місцевих рад. Особливості розгляду депутатських документів з питань досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Основні вимоги з питань особистого прийому громадян в органах прокуратури. Порядок проведення особистого прийому громадян. Забезпечення права на особистий прийом за місцем проживання та роботи громадян.

Відповідальність за порушення вимог законодавства про звернення громадян

Цивільне право

Поняття цивільного права. Предмет та принципи цивільного права. Поняття та види джерел цивільного права.

Поняття цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Учасники цивільних правовідносин.

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів.

Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. Особисті немайнові права фізичної особи.

Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.

Об’єкти цивільних прав. Правочини. Представництво.

Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.

Поняття та ознаки речових прав. Право власності та інші речові права. Суб’єкти права власності. Право спільної власності. Речові права на чуже майно. Захист права власності й інших речових прав.

Поняття права інтелектуальної власності, його характеристика.

Загальні положення про зобов’язання. Поняття, загальна характеристика та функції зобов’язального права. Виконання зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання. Припинення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання.

Загальні положення про договір. Основні договірні зобов’язання.

Недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди. Моральна шкода.

Спадкове право.

 Цивільний процес

Предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального права. Принципи цивільного судочинства. Структура Цивільного процесуального кодексу України. Підсудність справ в цивільному процесі. Стадії судового процесу. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.

Учасники цивільного процесу. Сторони в цивільному процесі, їх права та обов’язки. Треті особи в цивільному процесі. Процесуальне правонаступництво.

Поняття представництва в суді. Види судового представництва. Повноваження законного представника в суді.

Поняття, мета та предмет доказування. Суб’єкти доказування. Обов’язок доказування і подання доказів. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів судом.

Види судових витрат. Звільнення від судових витрат.

Поняття та види процесуальних строків, їх обчислення, продовження та поновлення. Строки розгляду цивільних справ.

Поняття, елементи та види позову. Форма і зміст позовної заяви. Забезпечення позову. Зустрічний позов.

Провадження у справі до судового розгляду. Процесуальний порядок розгляду справ судом першої інстанції. Заочний розгляд справи.

Поняття, ознаки та порядок наказного провадження. Поняття, ознаки окремого провадження. Порядок розгляду справ в порядку окремого провадження. Види судових рішень, їх характеристика.

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Негайне виконання судових рішень. Звернення судових рішень до виконання. Виконавче провадження. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 Господарське право

Господарська діяльність та господарські відносини. Учасники відносин у сфері господарювання. Джерела господарського права. Система господарського законодавства.

Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання.

Підприємництво як вид господарської діяльності. Організаційні форми підприємництва. Некомерційна господарська діяльність. Організаційні форми некомерційної господарської діяльності.

Поняття та ознаки суб’єкта господарювання. Утворення суб’єкта господарської діяльності. Установчі документи. Порядок ліквідації суб’єкта господарювання. Фізичні та юридичні особи – суб’єкти господарювання. Підприємства та їх види. Господарські товариства.

Правові режими майна суб’єктів господарювання. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права та корпоративні відносини.

Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.

Господарські зобов’язання, їх види. Виконання господарських зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань. Господарські договори. Порядок їх укладання. Зміст господарських договорів.

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом.

Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Особливості правового регулювання окремих видів господарської діяльності.

 Господарський процес

Судочинство у господарських судах: загальна характеристика. Принципи господарського судочинства. Господарські процесуальні правовідносини.

Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

Учасники судового процесу.

Поняття і види доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів.

Запобіжні заходи. Судові витрати. Процесуальні строки.

Вирішення господарських справ у суді першої інстанції.

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Виконання судових рішень у господарському судочинстві.

 Адміністративне судочинство

Поняття, завдання, правові засади та принципи адміністративного судочинства. Правовідносини та публічно-правові спори, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Предметна, територіальна та інстанційна підсудність адміністративних справ.

Учасники адміністративного процесу. Особи, які беруть участь у справі: їх права та обов’язки. Інші учасники адміністративного процесу: їх права та обов’язки. Процесуальне правонаступництво.

Представництво в адміністративному процесі. Повноваження представника в суді. Підстави і форми участі в адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді.

Поняття доказів, їх належність та допустимість, обов’язок доказування в адміністративному процесі. Види доказів та способи їх забезпечення в адміністративному процесі. Оцінка доказів судом.

Судові витрати.

Поняття та види процесуальних строків.

Форма і зміст адміністративного позову. Порядок та способи забезпечення адміністративного позову.

Підготовче провадження. Процесуальний порядок розгляду справ судом першої інстанції. Письмове провадження. Види судових рішень, їх характеристика. Повноваження суду при вирішенні справи.

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Підстави та строки для подання заяв про перегляд судових рішень в адміністративних справах Верховним Судом України.

Підстави та строки для подання заяв про перегляд судових рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами.

Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Постанови суду, які виконуються негайно. Звернення судових рішень до примусового виконання. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

Види заходів процесуального примусу, підстави та порядок їх застосування.

___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!