Порядок проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань України та бланки документів для претендентів


ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного бюро розслідувань № 4 від 30.01.2018 року.

(Необхідні документи для участі у конкурсі на посади в Державному бюро розслідувань України

Додаток №1  Додаток №2  Додаток №3 Додаток №4  Додаток №5  Додаток №6)

1.  Загальні положення

1.1. Цей Порядок затверджений на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. №1069, який визначає правові та організаційні засади проведення  відкритого конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах (далі — Бюро), принципи та умови відбору осіб для заміщення  вакантних посад в Бюро, крім посад, визначених частиною першою статей 10, 13 і 24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

На зайняття посад в Бюро, що пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та діяльністю, пов’язаною з державною таємницею, конкурс проводиться з урахуванням особливостей проведення закритого конкурсу, пов’язаних з питаннями державної таємниці, передбачених Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №246, та особливостей проведення конкурсу, визначених розділом 9 цього Порядку.

1.2. На службу до Бюро приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, станом здоров’я та освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки ефективно виконувати  посадові обов’язки.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у Бюро затверджуються Директором Державного бюро розслідувань (далі — Директор Бюро).

1.3. Не допускаються до участі у конкурсі особи, визначені частиною першою статті  15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

1.4. Конкурс проводиться з додержанням таких принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) недопущення дискримінації;

5) прозорості;

6) доброчесності;

7) надійності та відповідності методів тестування;

8) узгодженості застосування методів тестування;

9) ефективного і справедливого процесу відбору.

1.5. Конкурс проводиться поетапно:

1) оголошення про проведення конкурсу;

2) прийняття та розгляд поданих документів для участі в конкурсі;

3) кваліфікаційний іспит;

4) психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа;

5) співбесіда;

6) визначення переможців конкурсу.

 

2. Конкурсна комісія

 

2.1. Конкурс на зайняття посад в Бюро проводить конкурсна комісія (комісії) (далі – Комісія).

Для проведення конкурсу на зайняття посад в Бюро Директором Бюро  утворюється Комісія, затверджується її персональний склад.

2.2. Комісія утворюється у складі п’яти осіб, з яких не менше трьох є представниками Бюро.

2.3. До роботи у складі Комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до  Закону України  «Про громадські об’єднання», та/або представник Ради Громадського контролю Державного бюро розслідувань.

2.3.1. Для організації та проведення конкурсного відбору серед представників громадських об’єднань до складу Комісії рішенням Директора Бюро створюється комітет з відбору представників громадських об’єднань до складу Комісії у кількості не менше трьох осіб (далі – Комітет).

Про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Комісії Бюро на своєму офіційному веб-сайті розміщує оголошення.

2.3.2. Вимоги до громадських об’єднань, які можуть висувати кандидатів для включення до складу Комісії:

– наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 24 місяці до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Комісії;

– наявність статусу юридичної особи;

– здійснення статутної діяльності, пов’язаної із правозахисною та правоохоронною сферами за період не менш як 24 місяці до дня подання заяви.

2.3.3. Вимоги до кандидата – представника громадського об’єднання до складу Комісії:

1) є громадянином України;

2) має вищу юридичну освіту;

3) володіє державною мовою;

4) є визнаним фахівцем у сфері правоохоронної діяльності або експертом з питань права;

5) має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості.

Не може бути кандидатом особа, яка:

–         визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

–         має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

–         згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

–         за рішенням суду визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення;

–         піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

–         є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

–         є членом політичної партії;

– є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

2.3.4. Документи, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу Комісії;

2) заява кандидата про згоду на участь у роботі Комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копія паспорта громадянина України;

4) автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі Комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом.

2.3.5. Документи, зазначені у п. 2.3.2 та 2.3.3. цього Порядку, подаються Комітету у визначених в оголошенні порядку та строк.

2.3.6. Перевірку повноти та відповідності поданих громадськими об’єднаннями документів встановленим цим Порядком вимогам проводить Комітет. Результати перевірки оформляються протоколом.

2.3.7. Відбір представників громадських об’єднань до складу Комісії проводиться на засіданні Комітету.

2.3.8. Результати відбору представників громадських об’єднань до складу Комісії оформляються протоколом.

На основі протоколу Комітетом готується пропозиція Директору Бюро щодо включення представника (представників) громадських об’єднань до складу Комісії.

2.4. До  складу Комісії можуть залучатися представники інших державних органів (за згодою).

З метою залучення представників інших державних органів до складу Комісії Директор Бюро подає до відповідного державного органу письмове звернення, на підставі якого керівник відповідного органу приймає рішення про участь уповноваженого представника у роботі Комісії (за його згодою).

2.5. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

Засідання Комісії, крім випадків встановлених цим Порядком, проводяться відкрито.

2.6. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів від її складу шляхом відкритого голосування з висловленням кожним її членом позиції «за» чи «проти».

Член Комісії не може утриматися від голосування.

Якщо за результатами голосування отримано рівну кількість голосів,   головою Комісії питання ставиться на повторне голосування після додаткового обговорення.

У разі наявності у члена Комісії конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його неупередженість, такий член Комісії не приймає участі у голосуванні.

2.7. Усі рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше наступного робочого дня.

2.8. Рішення Комісії можуть бути оскаржені до суду в установленому законодавством порядку.

2.9. Члени Комісії на першому її засіданні обирають із свого складу голову та секретаря комісії, визначають регламент своєї роботи.

2.10. Голова Комісії:

–  здійснює керівництво Комісією;

– організовує роботу Комісії;

– затверджує порядок денний засідання Комісії;

– підписує протокол засідання Комісії;

– головує на засіданнях Комісії.

2.11. Секретар Комісії:

– скликає за дорученням голови або за ініціативою не менше трьох членів Комісії засідання Комісії;

– формує проект порядку денного засідань Комісії та узгоджує його з головою Комісії;

– здійснює підготовку до засідань Комісії;

– здійснює діловодство Комісії;

– виконує доручення голови Комісії, пов’язані з організацією проведення засідань Комісії;

– оформлює та підписує протокол засідань Комісії;

– головує на засіданні конкурсної комісії у випадку відсутності голови Комісії.

2.12. Організаційне та функціональне забезпечення роботи Комісії покладається на Бюро в межах видатків, передбачених на його функціонування.

З метою здійснення організаційного і технічного забезпечення роботи Комісії Директором Бюро створюється робоча група.

До  складу робочої групи входять представники Бюро та можуть бути залучені (за згодою) представники вищих навчальних закладів, наукових  установ, інших підприємств, установ та організацій.

З метою залучення представників вищих навчальних закладів, наукових  установ, інших підприємств, установ та організацій до складу робочої групи Директор Бюро має право направити на адресу відповідної установи письмове звернення, на підставі якого їх орган управління може прийняти рішення про участь уповноваженого представника у складі робочої групи, про що повідомляє Директора Бюро.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Директора Бюро.

2.13. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути достроково припинені  у таких випадках:

– якщо член конкурсної комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням;

– якщо член конкурсної комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

– у разі систематичної (два або більше разів поспіль) неявки на засідання конкурсної комісії;

– якщо обвинувальний вирок суду щодо члена конкурсної комісії набрав законної сили;

– якщо члена конкурсної комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;

– у разі смерті члена конкурсної комісії;

– у разі обмеження цивільної дієздатності члена конкурсної комісії або визнання його недієздатним;

– у разі застосування до члена конкурсної комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена Комісії приймає Директор Бюро із одночасним призначенням іншої особи до складу Комісії.

 

3. Оголошення про проведення конкурсу

 

3.1. Рішення про оголошення конкурсу, найменування та кількість посад, на які проводиться конкурс, приймає Директор Бюро.

Таке рішення може бути прийнято за ініціативою Директора Бюро або за пропозицією:

– першого заступника та/або заступника Директора Бюро, директора територіального органу Бюро, у разі наявності вакантної посади (посад) або необхідності заміщення працівника на час перебування його у відпустці по догляду за дитиною;

– Голови Комісії, у разі, якщо за результатами проведеного конкурсу не було визначено переможця.

3.2. Інформація про проведення конкурсу для призначення на посади в Бюро оприлюднюється шляхом  розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше як за 15 робочих днів до  дня завершення прийому документів для участі в конкурсі.

3.3. Оголошення про проведення конкурсу має містити таку інформацію:

1) місцезнаходження Комісії, яка проводить конкурс;

2) найменування вакантної посади;

3) загальні умови проведення конкурсу на зайняття посад в Бюро (стислий зміст службових обов’язків; умови оплати праці (грошового забезпечення), інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду);

4) вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи, володіння державною мовою та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата, його професійних знань відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади;

5) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

6) дата і місце початку проведення конкурсу;

7) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

3.4. Прийом документів здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та завершується в день, визначений як кінцевий термін для їх подання.

Директор Бюро може прийняти рішення щодо продовження строку для прийому документів для участі у конкурсі. Відповідна інформація (оголошення) публікується на офіційному веб-сайті Бюро та може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.4. Прийняття та розгляд поданих документів для участі в конкурсі

 

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто або поштовим відправленням з описом вкладення подають до Комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі в Бюро за формою, визначеною додатком 1 до цього Порядку;

2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;

4) нотаріально засвідчену копію документа про вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника податків;

7) заповнені власноруч особову картку за формою, визначеною додатком 2 цього Порядку (для участі у конкурсі на посаду державного службовця та/або працівника за трудовим договором) або особовий листок з обліку кадрів за формою, визначеною додатком 3 цього Порядку (для участі у конкурсі на посаду особи рядового і начальницького складу);

8)   фотокартку розміром 4 х 6 см;

9)   нотаріально завірену копію посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

10) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону за формою, визначеною додатком 4 цього Порядку. У разі, якщо кандидат на посаду в Бюро проходив перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа подає копію висновку про результати перевірки;

11) заяву, якою кандидат надає згоду на проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» як кандидата на посаду відповідно до зразка, встановленого додатком 5 цього Порядку;

12) медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о;

13) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о;

14) довідку про відсутність (наявність) судимості;

15) копію військового квитка (за наявності);

16) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

18) роздрукований примірник заповненої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс.

За достовірність поданих документів та правильність їх оформлення відповідальність несе кандидат.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), мотиваційний лист.

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено цим Порядком.

4.4. Для участі у конкурсі необхідно подавати на кожну посаду окремий  пакет документів.

4.5.  Заповнення (складення) документів, передбачених пунктом 4.1. цього Порядку, має бути  здійснене не раніше дати оголошення конкурсу та не пізніше дати завершення прийому документів.

4.6. У разі надсилання документів поштовим відправленням з описом вкладення датою їх подання вважається дата, зазначена на штемпелі поштового відправлення.

Документи, надіслані поштовим відправленням або подані особисто після встановленого для подання документів строку, не розглядаються та повертаються відправнику.

4.7.  Документи, направлені електронною поштою, до розгляду не приймаються.

4.8. Особи, які подали відповідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття посади в Бюро (далі — кандидати).

4.9. Робоча група опрацьовує подані кандидатами документи та передає їх конкурсній комісії.

Конкурсна комісія перевіряє подані кандидатами документи на  відповідність вимогам, встановленим законом, цим Порядком, а також кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності, після чого приймає рішення щодо відповідності поданих документів установленим вимогам та допущення/недопущення кандидата до проходження кваліфікаційного іспиту.

4.10. Список кандидатів, допущених до проходження кваліфікаційного іспиту, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро протягом трьох робочих днів з дня прийняття Комісією рішення щодо допущення кандидатів до проходження кваліфікаційного іспиту.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам та/або подані не в повному обсязі, до кваліфікаційного іспиту не допускаються та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

4.11. Документи, подані кандидатами для участі у конкурсі, зазначеним особам не повертаються та зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у Бюро відповідно до затвердженої номенклатури справ.

Документи, подані кандидатами для участі у конкурсі, повертаються їм винятково у разі відмови кандидата від участі у конкурсі на письмову вимогу кандидата.

 

5. Кваліфікаційний іспит

 

5.1. Інформація про час і місце проведення кваліфікаційного іспиту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше ніж за три робочі дні до початку його проведення.

5.2. Кваліфікаційний іспит передбачає надання кандидатами відповідей на тестові питання щодо знання законодавства, а також завдання практичного характеру.

5.3. Перелік тестових питань для кваліфікаційного іспиту, а також завдання практичного характеру затверджуються Директором Бюро з урахуванням специфіки посад, на які оголошено конкурс.

5.4. Комісія визначає прохідний бал окремо для тестування на знання законодавства та завдань практичного характеру, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бюро.

5.5. Тестування на знання законодавства передбачає надання кандидатами відповідей блоку тестових завдань, що складається зі 100 питань.

Тестування на знання законодавства для кандидатів на посади в слідчі та оперативні підрозділи складається з питань на знання положень Конституції України, законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, національного законодавства у цій сфері,  Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», а також інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), володіння якими є необхідним для виконання посадових обов’язків та визначене у кваліфікаційних вимогах та критеріях професійної придатності.

Тестування на знання законодавства для кандидатів на посади державної служби складається з питань на перевірку знань Конституції України, законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», національного законодавства у цій сфері, а також інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), володіння якими необхідне для виконання посадових обов’язків та визначене у кваліфікаційних вимогах та критеріях професійної придатності.

5.6. Перелік тестових питань для кваліфікаційного іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення тестування. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

5.7. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

5.8. Тестування проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки у присутності членів конкурсної комісії і триває 90 хвилин. Кандидат має право закінчити тестування достроково.

Тестові питання обираються для кожного кандидата автоматично із загального переліку питань. Кожне питання повинно передбачати варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Після закінчення часу, відведеного на проходження тестування, комп’ютер автоматично припиняє тестування і видає результат.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість можливих балів за тестування на знання законодавства дорівнює 50.

Повторне тестування на знання законодавства не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів Комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

5.9. Кожен кандидат після проходження тестування на знання законодавства ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавства та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Відомості з результатами тестування передаються на підпис голові та секретарю Комісії.

5.10. Кандидати, які за результатами тестування на знання законодавства отримали прохідний бал, допускаються до виконання завдань практичного характеру.

5.11. Завдання практичного характеру передбачають надання кандидатом відповідей на питання з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидата використовувати свої знання та досвід під час виконання службових обов’язків відповідно до посади, на яку претендує.

Опис завдань практичного характеру для кваліфікаційного іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Бюро не менш як за 10 календарних днів до дати виконання завдань практичного характеру.

5.12. Завдання практичного характеру передбачає виконання кандидатом п’яти ситуативних завдань, на які необхідно надати правильні письмові відповіді, і триває 120 хвилин. Кандидат має право закінчити виконання практичного завдання достроково.

Завдання практичного характеру розв’язуються у письмовій формі.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові завдання.

За кожну правильно надану відповідь кандидату кожним членом конкурсної комісії виставляється від 1 до 10 балів залежно від відповідності наданої кандидатом відповіді наступним критеріям:

–  повнота викладу відповіді на завдання;

– професійна компетентність, що полягає у виявленні глибоких знань та умінь, необхідних для ефективного виконання відповідних службових обов’язків;

– аналітичні здібності, що передбачають, зокрема, використання засобів юридичної аргументації, відповідних способів (методів) тлумачення права;

–  належне використання національного та міжнародного досвіду (у т.ч. практики Європейського суду з прав людини);

– володіння державною мовою, що полягає, зокрема, у дотриманні правил правопису та стилістики документа.

Результатом завдання практичного характеру є середнє арифметичне балів, отриманих кандидатом за надані відповіді за результатами індивідуального оцінювання членів конкурсної комісії кожного з  п’яти завдань.

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана кандидатом за результатами оцінювання практичного завдання, – 50 балів.

5.13. Під час складання кваліфікаційного іспиту кандидатам забороняється спілкуватися між собою, користуватися будь-якими джерелами інформації, мобільним зв’язком, виходити з приміщення.

5.14. За результатами кваліфікаційного іспиту шляхом підсумовування балів за тестові питання та завдання практичного характеру конкурсною комісією виставляється загальний бал, який фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

5.15. Інформація про отримані бали особами, які склали кваліфікаційний іспит, розміщується на офіційному веб-сайті Бюро.

5.16. Відповідно до отриманого загального балу за результатами кваліфікаційного іспиту конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів, який розміщує на офіційному веб-сайті  Бюро.

5.17. Кандидати, які за результатами складення кваліфікаційного іспиту отримали прохідний бал, допускаються до наступного етапу конкурсу.

5.18. У разі, якщо кандидат вважає, що була порушена процедура тестування чи вирішення завдань практичного характеру або не погоджується із кількістю набраних ним балів, він може подати апеляційну скаргу. Апеляційна скарга подається кандидатом до Комісії протягом 2-х годин з моменту завершення тестування та/чи вирішення завдань практичного характеру. Апеляційні скарги, подані не встановленому порядку та строки, до розгляду не приймаються.

5.19. Подані апеляційні скарги розглядаються на найближчому засіданні Комісії.

 

6. Психофізіологічне дослідження

 

6.1. Кандидати на посади в Бюро проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа (технічного багатоканального реєстратора психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах).

Психофізіологічне дослідження проводиться відповідно до Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449.

6.2. Завдання на проведення психофізіологічного дослідження із застосування поліграфа затверджуються Директором Бюро.

6.3. Інформація про час і місце проведення психофізіологічного дослідження розміщується на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше ніж за три робочих дні до початку його проведення.

6.4. Про місце і час проведення психофізіологічного дослідження кандидати додатково інформуються за наданим кандидатом контактним номером телефону та/або електронною поштою.

6.5. У разі відмови кандидата від участі у психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа його кандидатура знімається з конкурсу.

6.6. Результати психофізіологічного дослідження передаються Комісії, яка використовує їх під час проведення співбесіди з кандидатом виключно як інформацію ймовірного характеру, що сприяє формуванню оцінки щодо кандидата.

 

7. Співбесіда

 

7.1. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної придатності кандидата встановленим вимогам.

7.2. Кандидати, які успішно пройшли кваліфікаційний іспит та взяли участь у психофізіологічному дослідженні, допускаються до співбесіди відповідно до цього Порядку.

7.3. Список кандидатів, допущених до співбесіди,  а також інформація про час і місце її проведення розміщуються на офіційному веб-сайті Бюро не пізніше ніж за три робочі дні до початку співбесіди.

7.4. Проведення співбесіди фіксується за допомогою відео- та аудіотехнічних засобів, про що кандидати обов’язково інформуються до початку її проведення.

7.5. Співбесіда проводиться Комісією  з кандидатами державною мовою.

7.6. Співбесіда передбачає вільне обговорення уявних ситуацій відповідно до напряму діяльності структурного підрозділу, пов’язаних з потенційним  виконанням посадових (службових) обов’язків кандидатом.

7.7. Комісія може ставити запитання кандидату для з’ясування його професійного досвіду, знань, морально-ділових, професійних якостей та з інших питань.

7.8. Після закінчення проведення співбесід з кандидатами Комісія розпочинає обговорення щодо відповідності професійної придатності кандидатів та здійснює їх оцінювання шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди. Оцінювання професійної придатності кандидатів під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально.

Під час оцінювання професійної придатності кандидатів кожен член Комісії оцінює кандидата від 0 до 100 балів. Балом за  проведення співбесіди з кандидатом є середнє арифметичне значення балів, виставлених кандидату кожним з членів Комісії.

 

8. Визначення переможців конкурсу

 

8.1. Комісія формує загальний рейтинг кандидатів шляхом підсумовування балів, отриманих кандидатами за результатами кваліфікаційного іспиту та співбесіди.

8.2. Переможцем конкурсу на відповідну посаду оголошується кандидат, який отримав найбільшу кількість балів у загальному рейтингу.

У разі набрання кандидатами рівної кількості балів у загальному рейтингу переможець конкурсу визначається конкурсною комісією з числа таких кандидатів після додаткового обговорення та голосування.

Результати такого обговорення фіксуються у протоколі засідання Комісії.

8.3. Рішення про визначення переможця конкурсу фіксується у протоколі засідання Комісії, що підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

Загальний рейтинг кандидатів та рішення про визначення переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

8.4. Комісія за результатами конкурсу рекомендує Директору Бюро переможця конкурсу для призначення на відповідну посаду.

8.5. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

8.6. Призначення переможця конкурсу на відповідну посаду в Бюро відбувається за погодженням із заступниками Директора Бюро, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня від дня подання Комісією рекомендації Директору Бюро про призначення переможця конкурсу на посаду.

Перший заступник, заступник Директора Бюро мають право відмовити у погодженні  призначення переможця конкурсу на посаду з підстав виявлення (встановлення) обставин, що унеможливлюють зайняття кандидатом відповідної посади у Бюро, встановлених вимогами Законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання корупції», «Про Державну службу», «Про очищення влади».

8.7. Директор Бюро за результатами розгляду поданих Комісією документів щодо призначення переможця конкурсу на посаду в Бюро вирішує питання про призначення особи на посаду.

Директор Бюро має право відмовити у призначенні переможця конкурсу на відповідну посаду в Бюро з підстав виявлення (встановлення) обставин, які унеможливлюють зайняття кандидатом відповідної посади у Бюро, встановлених вимогами Законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання корупції», «Про Державну службу», «Про очищення влади», іншими нормативно-правовими актами, а також з підстав, передбачених у Розділі 9 цього Порядку.

8.8. Кандидат на посаду у Бюро, який не був рекомендований рішенням конкурсної комісії для призначення на цю посаду, може бути призначений Директором Бюро на іншу посаду за умови відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям придатності щодо цієї посади.

 

9. Особливості проведення конкурсу на посади, що пов’язані із здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею

 

9.1. Конкурс на посади в Бюро, що пов’язані із здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею, проводиться відповідно до процедури, визначеної цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) в організації та діяльності Комісії принципи відкритості та прозорості застосовуються з особливостями, передбаченими Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №246, та розділом 10 цього Порядку;

2) Комісія формується з числа осіб, які мають допуск до державної таємниці;

3) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної придатності кандидата;

4) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу за рішенням Директора Бюро може бути скорочений, але такий строк не може становити менше семи календарних днів;

5) протоколи засідання Комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;

6) інформація про переможця конкурсу не оприлюднюється.

9.2. До участі у конкурсі на зайняття посад осіб рядового і начальницького складу Бюро, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, не допускаються особи:

–     щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8  розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами);

–     які досягли граничного віку перебування на службі;

–     які за станом здоров’я непридатні до проходження військової служби;

–     які звільнені у відставку.

9.3. Кандидати на посади осіб рядового і начальницького складу після визначення їх конкурсною комісією переможцями проходять лікарську експертизу з метою визначення придатності за станом здоров’я до проходження служби на посадах осіб рядового і начальницького складу.

Після визначення конкурсною комісією кандидата на посаду особи рядового і  начальницького складу переможцем, особа протягом двох тижнів надає до Бюро результати медичного обстеження, отримані в лікувальних установах державної, комунальної або інших форм власності за встановленим переліком.

Результати медичного обстеження повинні бути завірені особистими підписами і печатками лікарів та печатками лікувальних установ.

Після проведення військово-лікарської експертизи військово-лікарською комісією або лікарсько-експертною комісією у встановленому порядку виноситься постанова щодо придатності (непридатності) особи до служби на посадах осіб рядового і начальницького складу Бюро.

Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії медичних закладів може бути оскаржена в порядку згідно з чинним законодавством.

9.4. Кандидати на посади в Управління спеціального призначення після визначення їх конкурсною комісією переможцями також надають письмову згоду на проходження тестування з фізичної підготовки за формою, визначеною в додатку 6 до цього Порядку.

Порядок проведення тестування з фізичної підготовки кандидатами на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення органу Бюро визначається Директором Бюро.

Ненадання письмової згоди на проходження тестування з фізичної підготовки та/або неуспішне проходження такого тестування є підставою для відмови у призначенні переможця конкурсу на відповідну посаду в Управління спеціального призначення Бюро.

 

10. Особливості проведення конкурсу під час початкового формування підрозділів Бюро

 

10.1. Під час початкового етапу формування підрозділів Бюро конкурс проводиться відповідно до положень Розділів 1-9 цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Розділом.

10.2. Під час початкового етапу формування підрозділів Бюро конкурс може проводитись на посади в межах відповідного структурного підрозділу Бюро.

Особи, що бажають взяти участі у конкурсі на посади, до яких встановлюються однакові кваліфікаційні вимоги та критерії придатності, затверджені Директором Бюро, подають один пакет документів для участі у конкурсі на відповідні посади.

10.3. Завдання практичного характеру передбачає вирішення кандидатом двадцяти п’яти модельних завдань практичного характеру і триває 90 хвилин. Кандидат має право закінчити виконання практичного завдання достроково.

Завдання практичного характеру розв’язуються у тестовій формі за допомогою комп’ютерної техніки.

Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість можливих балів за складання завдань практичного характеру дорівнює 50.

10.4. За результатами співбесіди із усіма кандидатами на відповідну посаду Комісія розпочинає обговорення кандидатів та у формі відкритого голосування визначає переможця конкурсу, про що приймається відповідне рішення.

Другий за результатами конкурсу кандидат не визначається.

10.5. Комісія за результатами конкурсу рекомендує Директору Бюро переможця (переможців) конкурсу для призначення на посаду (посади) в Бюро у порядку визначеному пунктом 8.4. Розділу 8 цього Порядку.

10.6. Під час початкового формування підрозділів Бюро визначення переможця конкурсу на посади в Бюро здійснюється Комісією з урахуванням квот, передбачених абзацом другим пункту 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань».
___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!