ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

1. Чим відповідно до Закону України „Про прокуратуру” забезпечується єдність системи прокуратури України?
2. Згідно положень ст. 131-1 Конституції України прокуратура здійснює:
3. На яких засадах відповідно до ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» ґрунтується діяльність прокуратури?
4. Повага до незалежності суддів відповідно до Закону України „Про прокуратуру” передбачає:
5. У якому випадку відповідно до Закону України «Про прокуратуру» виконання функцій територіальних органів прокуратури може покладатися на військові прокуратури?
6. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються:
7. До якого органу відповідно до Закону України «Про прокуратуру» фізичними та юридичними особами можуть бути оскаржені накази Генерального прокурора або їх окремі частини?
8. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається:

КАДРИ. ПРОКУРОРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Що є підставою для призначення службового розслідування?
2. Що є приводом для призначення службового розслідування?
3. Хто забезпечує консультування працівників прокуратури щодо правил етичної поведінки?
4. Прокурор згідно із Законом України «Про прокуратуру» зобов’язаний щорічно проходити:
5. До якого органу відповідно до Закону України «Про прокуратуру» має право звернутися прокурор з повідомленням про загрозу його незалежності у зв’язку наданням (відданням) прокурором вищого рівня наказу або вказівки, що викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки?
6. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» таємну перевірку доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур проводять:
7. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» адміністративне підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або порушення:
8. Якому кандидату відповідно до Закону України «Про прокуратуру» при проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів надається перевага у разі наявності однакової кількості балів за рейтингом?
9. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» у разі встановлення факту членства прокурора у політичній партії за результатами дисциплінарного провадження Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів:
10. Яким чином керівник прокуратури відповідно до Закону України «Про прокуратуру» може відреагувати на факти невиконання чи неналежного виконання підпорядкованим йому прокурором своїх службових обов’язків?
11. За яких підстав особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до Вищої ради правосуддя?

ЗВЕРНЕННЯ
1. Хто має право направляти індивідуальні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів відповідно до Конституції України?
2. Чи мають право особи, які не є громадянами України, на подання звернення?
3. Під зверненням громадян слід розуміти:
4. Відповідно до Закону України “Про звернення громадян”: звернення можуть бути:
5. Якою мовою громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб?
6. Звернення не підлягає розгляду, якщо:
7. Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом:
9. У який термін розглядаються і вирішуються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
10. Про результати розгляду звернення з особистого прийому громадянин повідомляється:
12. Підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є:
13. Про результати розгляду запита народного депутата України повідомляє:
14. Відповідь на депутатський запит надається:
15. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату:
16. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов’язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у строк:
18. Звернення від комітетів Верховної Ради України розглядаються в порядку, передбаченому Законом України:
19. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право на:
20. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради на пленарному засіданні ради:
21. У регіональних прокуратурах розгляд звернень громадян припиняється на підставі мотивованого висновку виконавця за погодженням:
22. Дублетні звернення розглядаються у строк:
23. Розгляд звернення поновлюється якщо:
25. Хто має право визначати порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян:

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Які правомочності утворюють конституційне право на інформацію, що передбачено ч. 2 ст. 34 Конституції України?
2. Як згідно із Законом України “Про інформацію” поділяється інформація за порядком доступу?
3. Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є:
4. Сфера дії Закону України “Про доступ до публічної інформації” не поширюється на відносини щодо:
5. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до принципів забезпечення доступу до публічної інформації не належить:
6. Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” інформацією з обмеженим доступом не є:
7. Конфіденційною інформацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є:
8. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її:
9. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до таємної інформації не відноситься інформація, яка містить:
10. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

Зв’язки із засобами масової інформації

1. З якою періодичністю відповідно до Закону України „Про прокуратуру” органи прокуратури повинні інформувати суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації?
2. З якою періодичністю керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності?
3. Чи допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави у правовідносинах, пов’язаних із створенням та діяльністю засобів масової інформації?

СТАТИСТИКА

1. На підставі яких відомостей формується звіт за формою П «Про роботу прокурора» відповідно до положень Інструкції зі складання звітності про роботу прокурора:
2. На кого відповідно до наказу Генеральної прокуратури України № 275 від 16.10.2015 покладено відповідальність за стан організації роботи щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистики:
3. Відповідно до положень наказу Генеральної прокуратури України від 19.01.2017 року № 15 прокуратурам вищого рівня забороняється витребовувати від прокуратур інформацію і дані, які містяться у:

Правове забезпечення

1. Персональну відповідальність за якість і своєчасність здійснення правового аналізу проектів законів та інших законодавчих актів покласти на:
2. Листи Генеральної прокуратури України до інших державних органів, в яких містяться пропозиції щодо змін і доповнень законодавства попередньо погоджувати:
3. Департаменту забезпечення діяльності керівництва та управлінню документального забезпечення Генеральної прокуратури України при надходженні законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів перший примірник передавати:
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. З якою метою відповідно до Закону України „Про прокуратуру” прокуратура здійснює міжнародне співробітництво?
2. Пропозиції щодо укладення Генеральною прокуратурою України міжнародних договорів України міжвідомчого характеру погоджуються з:

ЕКСПЕРТИЗА
1. Обов’язками судового експерта є:

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА

1. Що є підставою для Генерального прокурора прийняти рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональних, місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора?
2. Що є підставою для керівника регіональної прокуратури прийняти рішення про застосування до прокурора регіональної та місцевої прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора?
3. Упродовж якого часу громадські організації та фізичні особи можуть подавати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора?
4. Хто має право розглядати і приймати відповідне рішення у разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора?
5. У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора, яке може бути прийняти рішення і ким?
6. Яким шляхом відбувається вдосконалення професійного рівня прокурора?
7. Наслідки систематичного або одноразового грубого порушення вимог Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів:
8. Чи може бути проведена атестація прокурора під час здійснення щодо нього дисциплінарного провадження?
9. Хто має право приймати рішення щодо проведення атестації прокурора під час здійснення стосовно нього дисциплінарного провадження?
10. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів та положення про Раду прокурорів України затверджуються:
11. Будапештські керівні принципи встановлюють, що прокурори своєю поведінкою у приватному житті НЕ повинні ставити під загрозу фактичну чи в розумних межах очікувану:
12. Згідно з вимогами Європейських керівних принципів з етики та поведінки прокурорів будь-які подарунки, призи, пільги, заохочення чи знаки гостинності від третіх осіб прокурори:
13. Процедура дисциплінарної відповідальності публічних обвинувачів згідно з положеннями Рекомендації REC (2000) 19 повинна:
14. Коло осіб, на яких поширюється дія Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів:
15. Яка з вимог не належить до основних принципів професійної етики та поведінки прокурорів:
16. При прийнятті конкретних рішень прокурор не повинен керуватися:
17. Основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх службових обов’язків визначені:
18. У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репутацію прокурора, останній:
19. Прокурор не втручається в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків:
20. У взаємовідносинах з громадянами поза службою працівник прокуратури має бути взірцем:
21. Оцінка дотримання правил професійної етики та поведінки прокурора може надаватися під час:
22. Оцінка дотримання правил професійної етики та поведінки прокурора може проводитися:
23. Як має поводитися прокурор при виконанні ним повноважень у кримінальному провадженні з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили:
24. У кримінальному провадженні прокурор повинен:
25. Дії прокурора, якому стала відома інформація про допущення іншим працівником прокуратури будь-яких проявів, що можуть створити враження корупційних:
26. Дії прокурора у разі виникнення сумніву щодо законності наказу або вказівки прокурора вищого рівня:
27. У разі, коли прокурор дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, у який термін він має повідомляти про це безпосереднього свого керівника?
28. Яких правил поведінки поза службою має дотримуватися прокурор під час з’ясування будь-яких обставин з представниками правоохоронних і контролюючих органів?
29. На яких засадах повинні ґрунтуватися взаємовідносини у колективах прокуратур?
30. У відносинах з підпорядкованими працівниками керівники всіх рівнів мають поєднувати принциповість та вимогливість з:
31. Що не має значення для оцінювання діяльності прокурора:
32. У чому виявляються протизаконні дії прокурора при дотримання ним політичної нейтральності?
33. Офіційні (письмові та усні) виступи прокурора у засобах масової інформації мають бути (Згідно з вимогами Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів):
34. Яка поведінка прокурора у взаємовідносинах з громадянами є неприпустимою?

Оцінка