Тестові питання на знання Цивільного кодексу України

1)    Якою визнається довіреність, відповідно до положень Цивільного кодексу України довіреність, у якій НЕ вказана дата її вчинення? 1) визнається нікчемною
2)    До якої вимоги суд може застосувати позовну давність у 3 роки, згідно з нормами Цивільного кодексу України? 2) до вимоги про сплату заборгованості за договором оренди
3)    В якому випадку перебіг позовної давності зупиняється, відповідно до положень Цивільного кодексу України? 3) якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила)
4)    Підставою для чого є сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, згідно з нормами Цивільного кодексу України? 4) для відмови у позові
5)    Що НЕ відноситься до актів цивільного стану, відповідно до положень Цивільного кодексу України? 5) виконання обов’язку щодо сплати аліментів
6)    Які правочини НЕ можуть вчинятися усно, відповідно до положень Цивільного кодексу України? 6) які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації
7)    Яка встановлюється загальна тривалість позовної давності, відповідно до Цивільного кодексу України? 7) три роки
8)    Що є підставами виникнення прав та обов’язків, відповідно до Цивільного кодексу України? 8) договори та інші правочини
9)    В якому разі набувач за спадковим договором, відповідно до Цивільного кодексу України, набуває право власності на майно? 9) у разі смерті відчужувача
10)                      Який правочин визнається фіктивним, відповідно до Цивільного кодексу України? 10) без наміру створення правових наслідків
11)                      Який правочин визнається удаваним, відповідно до Цивільного кодексу України? 11) правочин вчинений з метою приховування іншого правочину
12)                      В якому разі припиняється представництво юридичної особи   за довіреністю, відповідно до Цивільного кодексу України? 12) припинення юридичної особи, яка  видала довіреність
13)                      Коли виникає право власності у набувача майна за договором, відповідно до Цивільного кодексу України? 13) з моменту передання майна, якщо інше не встановлено зоконом або договором
14)                      Яким вважається правочин, якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони, відповідно до Цивільного кодексу України?       14) одностороннім
15)                      Як називається пропозиція однієї із сторін укласти договір відповідно до Цивільного кодексу України? 15) оферта
16)                      В якому випадку припиняється право застави, відповідно до Цивільного кодексу України? 16) у випадку реалізації предмета застави
17)                      Відповідно до Цивільного кодексу України однією особою НЕ може бути створене: 17) повне товариство
18)                      Що відноситься до виконавчого органу акціонерного товариства, відповідно до Цивільного кодексу України? 18) правління
19)                      Що НЕ може бути речовими правами на чуже майно, відповідно до Цивільного кодексу України? 19) право вимоги про відшкодування витрат
20)                      Які види застав передбачено чинним Цивільним кодексом України? 20) заклад
21)                      Для набуття права власності на яке майно, відповідно до Цивільного кодексу України, застосовується загальний строк набувальної давності в 5 років: 21) на рухоме майно
22)                      До яких вимог застосовується  скорочена позовна давність в один рік, відповідно до Цивільного кодексу України? 22) до вимог, заявлених у зв’язку з недоліками проданого товару
23)                      Що відбувається, відповідно до Цивільного кодексу України, з  реквізованим майном? 23) майно переходить у власність держави або знищується
24)                      Що НЕ може бути предметом застави, відповідно до Цивільного кодексу України? 24) культурні цінності
25)                      Що НЕ може виступати об’єктами довірчої власності, відповідно до Цивільного кодексу України? 25) цінні папери
26)                      При припиненні якого зобов’язання допускається зарахування зустрічних вимог, відповідно до Цивільного кодексу України? 26) зобов’язань щодо повернення рухомого майна
27)                      Які предмети НЕ можуть виступати предметом договору дарування, відповідно до Цивільного кодексу України? 27) предмети, що відносяться до об’єктів культурної спадщини
28)                      Як вирішується питання щодо шкоди, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, відповідно до Цивільного кодексу України? 28) компенсується за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом
29)                      Як відповідає неповнолітня особа, відповідно до положень Цивільного кодексу України,  за завдану нею шкоду? 29) відповідає  самостійно на загальних підставах
30)                      Відповідно до положень Цивільного кодексу України особа може набути право власності на нерухоме майно за набувальною давністю, строк якої становить: 30) 10 років
31)                      Яка позовна давність застосовується  до вимог про розірвання договору дарування, відповідно до Цивільного кодексу України? 31) 1 рік
32)                      Яке право має фізична особа у разі часткової цивільної дієздатності, відповідно до положень Цивільного кодексу України?  32) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини
33)                      Що НЕ може бути  способом захисту цивільних прав та інтересів, відповідно до Цивільного кодексу України? 33) заборона вчиняти певні дії  у спосіб, що не встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках
34)                      Що відноситься до об’єктів суміжних прав, відповідно до Цивільного кодексу України? 34) відеограми
35)                      Що може застосовуватись  для забезпечення виконання зобов’язання, відповідно до Цивільного кодексу України? 35) гарантія
36)                      Відповідно до Цивільного кодексу України предметом договору купівлі-продажу може бути: 36) право вимоги, яка не має особистого характеру
37)                      Відповідно до Цивільного кодексу України договір страхування визнається судом недійсним у випадку: 37) якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації
38)                      В якому випадку допускається звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління, відповідно до Цивільного кодексу України? 38) визнання установника управління банкрутом
39)                      У якому випадку відповідно до Цивільного кодексу України на вимогу власника земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке було ним самочинно збудоване на ній? 39) у випадку, якщо це не порушує права інших осіб
40)                      Хто може надати повну цивільну дієздатність фізичній особі, яка досягла 16 років, відповідно до положень Цивільного кодексу України? 40) орган опіки та піклування
41)                      Хто здійснює управління установою, відповідно до Цивільного кодексу України? 41) правління
42)                      На підставі чого банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта, відповідно до Цивільного кодексу України? 42) рішення суду
43)                      Що є підтвердженням виконання зобов’язання згідно з Цивільним кодексом України? 43) наявність боргового документа у боржника
44)                      Які зобов’язання беруть на себе сторони за договором про спільну діяльність, відповідно до Цивільного кодексу України? 44) спільно діяти без створення юридичної особи
45)                      Шкода, завдана фізичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, відповідно до Цивільного кодексу України НЕ відшкодовується, якщо: 45) кримінальне провадження щодо цієї фізичної особи закрито на підставі акту про помилування
46)                      Шкода, завдана посадовою або службовою особою органу державної влади чи органу місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень, відповідно до Цивільного кодексу України відшкодовується: 46) державою або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цієї посадової або службової особи
47)                      Відповідно до Цивільного кодексу України НЕ відноситься до способів відшкодування шкоди: 47) неустойка
48)                      Відповідно до положень Цивільного кодексу України шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена: 48) відшкодовується нею на загальних підставах
49)                      Що означає субсидіарна відповідальність, відповідно до Цивільного кодексу України? 49) поряд з  боржником додаткову відповідальність несе й інша особа
50)                      Відповідно до Цивільного кодексу України особа, яка незаконно набула майно: 50) зобов’язана повернути його в натурі та відшкодувати шкоду незалежно від строку володіння та користування
51)                      В якому випадку, згідно з нормами Цивільного кодексу України, майно за рішенням суду стягується в дохід держави? 51) якщо визнаний судом недійсний правочин вчинено сторонами умисно з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства
52)                      В чому полягає цивільна правоздатність юридичної особи відповідно до положень Цивільного кодексу України? 52) юридична особа має такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині
53)                      У якому випадку відповідно до Цивільного кодексу України держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою особою прокуратури, має право зворотної вимоги до цієї особи? 53) тільки у разі встановлення в  діях посадової особи  складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили
54)                      Відповідно до положень Цивільного кодексу України строком є: 54) певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення
55)                      З якою періодичністю здійснюється відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, відповідно до Цивільного кодексу України? 55) один раз на місяць
56)                      Який орган може винести рішення про викуп пам’ятки культурної  спадщини,  відповідно до Цивільного кодексу України? 56) суд
57)                      Який договір є публічним, відповідно до Цивільного кодексу України? 57) договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
58)                      Яким чином юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником  відповідно до Цивільного кодексу України? 58) якщо шкода була завдана працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків
59)                      Які права НЕ відносяться до немайнових прав фізичної особи, відповідно до Цивільного кодексу України? 59) право на отримання земельної ділянки
60)                      Як відшкодовується шкода у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди? 60) відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини
61)                      Які особи відносяться до спадкоємців другої черги, відповідно до Цивільного кодексу України? 61) рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід
62)                      В якому випадку спадщина відкривається, відповідно до Цивільного кодексу України? 62) внаслідок смерті особи або оголошення її померлою
63)                      В якому обсязі фізична особа-підприємець несе цивільно-правову відповідальність, за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, відповідно до  Цивільного кодексу України? 63) усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення
64)                      Що складає зміст сервітуту, відповідно до Цивільного кодексу України? 64) визначення обсягу прав щодо користування чужим майном
65)                      Що таке віндикаційний позов, відповідно до Цивільного кодексу України? 65) позов про витребування майна з чужого незаконного володіння
66)                      Відповідно до Цивільного кодексу України суперфіцієм є: 66) право  забудови земельної ділянки
67)                      Якщо окрема частина правочину визнана у судовому порядку недійсною, то відповідно до Цивільного кодексу України: 67) інші умови не визнаються недійсними, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини
68)                      Який правочин опікун може укладати з підопічним, відповідно до Цивільного кодексу України? 68) договір передання майна підопічному у власність за договором дарування
69)                      Яким майном відповідає юридична особа за своїми зобов’язаннями, відповідно до Цивільного кодексу України? 69) усім належним їй майном
70)                      На підставі норм Цивільного кодексу України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду: 70) переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені
71)                      Хто укладає договір на управління спадщиною, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, відповідно до Цивільного кодексу України? 71) нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування
72)                      На які випадки позовна давність не поширюється, за визначенням Цивільного кодексу України? 72) на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
73)                      В якому випадку власнику доцільно заявити позов про визнання права власності, відповідно до Цивільного кодексу України? 73) якщо  це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності
74)                      В якому випадку майно НЕ може бути витребувано власником від добросовісного набувача, відповідно до норми Цивільного кодексу України? 74) якщо майно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень