Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного господарського суду 2016 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

1. На якій основі укладається господарський договір, якщо його зміст рекомендований органом управління суб’єктам господарювання, а сторони за взаємною згодою мають право змінювати окремі умови?

2. На якому речовому праві здійснює управління майном державне комерційне підприємство?

3. Для перегляду судового рішення господарського суду Верховним Судом України, особа подає.

4. Судовий збір НЕ сплачується за подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України з підстав.

5. Питання про відповідність вимогам закону заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень господарських судів вирішує.

6. Як колегія вирішує питання про допуск справи до провадження до Верховного Суду України?

7. У разі розгляду справи апеляційним господарським судом та застосуванні норми права, щодо застосування якої існує правова позиція, висловлена у постанові Верховного Суду України, суд.

8. До заяви про перегляд судового рішення господарського суду Верховним Судом України з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права не потрібно додавати.

9. Постанова Верховного Суду України за наслідками розгляду справи про перегляд судового рішення господарського суду.

10. У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення господарського спору Верховний Суд України може.

11. У разі порушення господарським судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності) Верховний Суд України може.

12. У випадку встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом, Верховний Суд України НЕ має права.

13. Судове рішення господарського суду не може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою.

14. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами може бути подана протягом.

15. Строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарського суду у зв’язку з нововиявленими обставинами обчислюється.

16. Якщо заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами з підстави, наявності істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, подана після закінчення трирічного строку з дня набрання судовим рішенням законної сили, суд.

17. Якщо заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено, суд.

18. У випадку подання заяви про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення, суд.

19. Заява про перегляд постанови за нововиявленими обставинами розглядаються господарським судом у судовому засіданні у.

20. У разі залишення рішення господарського суду без змін за результатами перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами, суд приймає.

21. У разі скасування рішення господарського суду за результатами перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами, суд приймає.

22. У разі якщо при поданні касаційної скарги на судове рішення господарського суду особа не подала доказів надсилання її копії іншій стороні, але надала відповідні копії суду та заявила клопотання про надсилання, суд.

23. У разі якщо у касаційні скарзі на судове рішення господарського суду вказується лише на неправильне встановлення судом обставин справи, суд.

24. Яке речове право є майновою основою господарювання комерційного комунального підприємства?

25. Як кваліфікується (визначається) діяльність приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих за умови, що така особа не є підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб?

26. Яке речове право є майновою основою господарювання приватного підприємства ?

27. Як кваліфікується (визначається) діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована виключно на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов свого функціонування ?

28. Яке речове право є майновою основою господарювання кооперативу?

29. За загальним правилом з досягнення якого віку фізична особа може бути учасником (засновником) господарської організації ?

30. Хто із наведеного переліку НЕ належить до суб’єктів організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю?

31. Хто із наведеного переліку НЕ належить до організаційної структури підприємства?

32. За яких умов за невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання до порушника застосовуються штрафні санкції?

33. Які із названих суб’єктів НЕ можуть бути визнані банкрутами?

34. Що становить собою перестрахування як вид господарської діяльності?

35. Що за чинним господарським законодавством не включається до складу збитків?

36. Як здійснюється акредитація філії іноземного банку?

37. Що з наведеного найбільш точно визначає юридичний статус товарної біржі?

38. Що не вважається професійною діяльністю на ринку цінних паперів?

39. Хто із наведених нижче суб’єктів не є учасником депозитарної системи України?

40. В якій організаційно-правовій формі чинним законодавством передбачено функціонування центрального депозитарію?

41. Який із режимів інвестиційної діяльності, що здійснюється на території Україні, є основним (базовим) для іноземних інвесторів?

42. Чи впливає недодержання сторонами письмової форми господарського договору на його дійсність?

43. Який наслідок недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення господарського договору?

44. За якою з наведених нижче умов можливо укладення господарського договору у судовому порядку?

45. За яких підстав можливо розірвання господарського договору в односторонньому порядку?

46. Під час регулювання (визначення) яких аспектів договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності застосовується принцип “автономії волі сторін”?

47. На якому етапі сторони зовнішньоекономічного договору можуть укласти арбітражну угоду?

48. На вирішення яких проблем НЕ спрямовані положення Інкотермс?

49. Коли може бути постановлено судове рішення про зміну договору у зв’язку з істотною зміною обставин?

50. В якому із випадів можуть змінюватися істотні (істотна) умови (умова) договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі?

51. До якої дати діє засновницький договір акціонерного товариства?

52. Коли набирає чинності мирова угода у справі про банкрутство?

53. Яка форма (вид) відповідальності правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем?

54. Що із наведеного переліку може бути об’єктом лізингу?

55. Суборенда якого майна забороняється за чинним законодавством?

56. Що є метою діяльності Антимонопольного комітету України?

57. В який строк проводиться реєстрація на участь у земельних торгах у день їх проведення відповідно до положень земельного законодавства України?

58. В якій формі власності можуть перебувати землі рекреаційного призначення відповідно до положень земельного законодавства України?

59. Які землі відносяться до земель лісогосподарського призначення відповідно до положень земельного законодавства України?

60. До якої категорії земель відносяться землі індустріальних парків?

61. В який строк, по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, сторонами укладається додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення?

62. В чому полягає мета землеустрою?

63. В який строк особа, яка здійснила порушення земельного законодавства, що підтверджується протоколом інспектора Державної екологічної інспекції, повинна його усунути?

64. Як сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору?

65. Ким виконуються платіжні вимоги-доручення щодо визнаних претензій про сплату грошових коштів?

66. У чому полягає обов’язок доказування?

67. Які засоби доказування не передбачені у господарському судочинстві?

68. Яка доля речових доказів, які знаходяться в господарському суді, після вирішення спору?

69. В який строк виконується ухвала про вжиття запобіжних заходів?

70. Які наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу про вжиття запобіжних заходів?

71. Як визначається підсудність справ про банкрутство?

72. До яких категорій справ не застосовуються правила виключної підсудності справ?

73. Які наслідки передбачені законодавством, якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду?

74. Які справи не підвідомчі господарським судам?

75. Яку назву носить колегіальний виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю?

76. Якою кількістю голосів приймається рішення щодо виключення учасника зі складу товариства з обмеженою відповідальністю?

77. Яким документом підтверджуються повноваження одного із учасників повного товариства, який діє від імені всіх інших учасників такого товариства?

78. Суд витребує необхідні докази…

79. Ким здійснюється управління справами в командитному товаристві?

80. Огляд за місцезнаходженням можливий щодо.

81. Оригінали письмових доказів, що є у справі, за клопотанням підприємств та організацій повертаються їм…

82. Що являє собою індосамент?

83. Якими бувають за формою випуску неемісійні цінні папери?

84. Відповідно до земельного законодавства України, охоронні зони утворюються…

85. Ким визначається розмір реєстраційного внеску під час проведення земельних торгів?

86. Ким приймається рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися?

87. Замовник звернувся до місцевого господарського суду з позовом до підрядника з вимогою розірвати укладений між ними договір підряду. Позовні вимоги мотивовані тим, що підрядник не виконав частину передбачених договором робіт у встановлений строк. Зверненню з позовом до суду передувало надіслання підряднику листа-вимоги про розірвання договору підряду. Підрядник заявлені вимоги не визнав, посилаючись на те, що замовник не виконав передбачених договором обов’язків щодо внесення попередньої оплати для придбання матеріалів. Яке рішення повинен прийняти суд?

88. Замовник звернувся до підрядника з позовом про визнання договору підряду на капітальне будівництво та додаткових угод до нього недійсними, стягнення частково безпідставно оплачених коштів відповідно до акта приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в. Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що договір підписаний представником по довіреності з перевищенням повноважень, а додаткові угоди до договору хоча й укладені повноважним представником, але є невід’ємними частинами недійсного договору. Яке рішення повинен прийняти суд?

89. Замовник звернувся до підрядника з позовом про визнання договору підряду на капітальне будівництво та акта приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в недійсними. Яке з рішень повинен прийняти суд в разі встановлення підстав для визнання договору підряду на капітальне будівництво недійсним?

90. Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб’єктами господарської діяльності, а також спори, пов’язані з…

91. Замовник без зазначення причин відмовився від підписання акта виконаних робіт за договором підряду. Не виконує вимоги про сплату заборгованості за договором, посилаючись на відсутність акта виконаних робіт за договором підряду. За яких умов позовні вимоги підрядника про стягнення заборгованості за договором можуть бут задоволені?

92. Підрядник звернувся до Замовника з позовом про стягнення заборгованості за виконані роботи. Позовні вимоги обґрунтовані підписаним сторонами та скріпленим печатками актом здачі-приймання виконаних робіт з зазначенням їх вартості. Замовник заперечив проти позову відсутністю письмового договору підряду, а значить не погодження сторонами його істотних умов, відсутністю письмово узгодженого кошторису. Постановляючи рішення, суд повинен виходити з того, що?

93. Приватним акціонерним товариством є?

94. В який строк приймається рішення про анулювання земельних торгів?

95. Відповідно до норм земельного законодавства України, підставою для припинення права власності на земельну ділянку є…

96. Якою шириною встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води прибережні захисні смуги для великих річок, водосховищ на них та озер?

97. Якою шириною встановлюється прибережна захисна смуга уздовж морів та навколо морських заток і лиманів?

98. Протягом якого строку іноземні юридичні особи, які прийняли у спадщину землі сільськогосподарського призначення повинні її відчужити?

99. Який мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства?

100. В який строк орендар земельної ділянки, після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, зобов’язаний надати копію договору відповідному органу доходів і зборів?

101. В якому випадку проводиться нормативна грошова оцінка земельних ділянок?

102. Строк використання земельної ділянки у межах індустріального парку повинен бути не менше…

103. Протягом якого строку, з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, договір купівлі-продажу повинен бути укладений?

104. В який строк орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб повинен письмово повідомити попереднього власника земельної ділянки (її частини) про те, що суспільна потреба у використанні цих об’єктів відпала?

105. В якому випадку проводиться експертна грошова оцінка земельних ділянок?

106. Яке повноваження відноситься до повноваження Кабінету Міністрів України в галузі охорони земель?

107. Які повноваження належать Верховній Раді України в галузі земельних відносин?

108. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім…

109. Прибережні землі річок, що затоплюються внаслідок повеней та паводків один раз на 2 роки, можуть використовуватися тільки як…

110. За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається…

111. Який строк проведення державної експертизи землевпорядної документації?

112. В якій формі власності можуть перебувати землі історико-культурного призначення?

113. На підставі якого акту встановлюється розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель?

114. З якого моменту об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві?

115. Ким здійснюється авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою?

116. За результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається…

117. Яким критеріям повинна відповідати громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-землевпорядниками, що претендує на визнання її статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою?

118. Що є складовою договору про встановлення земельного сервітуту?

119. У якому розмірі громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства?

120. Позов в господарському процесі забезпечується…

121. Орендодавцем цілісного майнового комплексу державного підприємства є?

122. Державне підприємство, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду, після укладання договору оренди…

123. Як вирішується питання щодо прав та обов’язків державного (комунального) підприємства у разі передачі його цілісного майнового комплексу у концесію?

124. Договір оренди будівлі зі строком дії менше трьох років був пролонгований у зв’язку з відсутністю заяви однієї із сторін про припинення або зміну його умов. Таке пролонгування призвело до фактичного збільшення строку користування орендованим майном, який склав в загальному понад три роки. Які вимоги закону щодо нотаріального посвідчення договору оренди та державної реєстрації права користування будівлею в результаті такого пролонгування?

125. Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та пені…

126. Орендар державного (комунального) майна має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, якщо?

127. Договір оренди державного майна в частині істотних умов повинен відповідати?

128. З якого моменту кредитний договір вважається укладеним?

129. Зобов’язання юридичної особи (боржника) перед кредитором забезпечені заставою. Заперечуючи проти позову кредитора заставодавець (майновий поручитель) вказав на ту обставину, що юридична особа – боржник припинена шляхом реорганізації, про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Про що свідчить вказана обставина?

130. У якому випадку зміна умов зобов’язання за кредитним договором, забезпеченого порукою, без згоди поручителя припиняє поруку?

131. За якими суб’єктами господарювання майно закріплюється на праві оперативного управління?

132. Яке орендоване державне майно включається до балансу орендаря?

133. Як здійснюється пролонгування договору оренди на той же строк і на тих же умовах у зв’язку з відсутністю заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди?

134. Кредитор подав позов до боржника про стягнення заборгованості за кредитним договором. Так-як зобов’язання за цим кредитним договором забезпечені порукою, кредитор також звернувся з позовом про стягнення заборгованості боржника до його поручителя. Поручитель заперечував проти позову тим, що вже розглядається справа за позовом кредитора до боржника про стягнення заборгованості за цим кредитним договором, і це є перешкодою для розгляду справи. Як повинен оцінити суд заперечення поручителя?

135. Який пакет акцій акціонерного товариства вважається значним?

136. Як називається режим, згідно з яким іноземні суб’єкти господарювання мають в Україні обсяг прав та обов’язків не менший, ніж суб’єкти господарської діяльності України?

137. Яким процесуальним документом господарського суду вводиться процедура розпорядження майном боржника?

138. Ким здійснюється управління пайовим фондом відповідно до Закону України “Про інститути спільного інвестування”?

139. Який з перелічених видів діяльності не належить до професійної діяльності з торгівлі цінними паперами?

140. За чиєю ініціативою суд у випадку, якщо до нього подано позов у питанні, що є предметом укладеної між сторонами арбітражної угоди, зобов’язаний направити сторони в міжнародний комерційний арбітраж?

141. Які з перелічених документів НЕ відносяться до цінних паперів?

142. Яка з перелічених послуг, що надається ломбардами, підлягає ліцензуванню?

143. Прийняття якого з перелічених рішень НЕ належить до компетенції комітету кредиторів?

144. На якому речовому праві закріплюється майно за державним комерційним підприємством?

145. Який з перелічених видів суб’єктів господарювання НЕ може бути визнаний банкрутом?

146. Які правочини відносяться до способів забезпечення виконання зобов’язань?

147. Чи є порука фінансовими активами фінансовою послугою?

148. Яким способом визначається розмір плати за користування майном за договором найму (оренди), якщо він не встановлений договором?

149. Яке право має суд якщо наступають наслідки за порушення зобов’язання з вини кредитора?

150. Як називається припинення зобов’язання за домовленістю сторін про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами?

151. Який строк позовної давності застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи виконаної за договором підряду щодо будівель і споруд?

152. Що НЕ є реорганізацією приватного акціонерного товариства?

153. Державне (комунальне) підприємство, цілісний майновий комплекс якого передано в концесію, після укладання договору концесії:

154. Якщо непідсудність справи буде встановлено господарським судом на стадії порушення провадження у справі:

155. Яке з наведених положень щодо відводу судді у господарському процесі є правильним?

156. Господарський суд припиняє провадження у справі:

157. Директор ПП “А” видав довіреність на право розпорядження майном підприємства працівнику “Б”. Представник підписав договір купівлі-продажу частки у ТОВ “В”, яка належала ПП “А”. ПАТ (покупець) відмовився підписувати договір зі своєї сторони зазначивши, що такий договір є нікчемним, оскільки його від імені ПП “А” підписала фізична особа, яка не має на це повноважень. Таке твердження слідує з того, що за довіреністю представник має право розпоряджатися тільки майном, а не майновими правами довірителя, посилаючись на статтю 177 ЦК. Чи буде дійсним договір, підписаний таким представником?

158. Які правові наслідки вчинення правочину юридичною особою без відповідного дозволу (ліцензії)?

159. Страхова компанія мала діючу ліцензію на право здійснення діяльності зі страхування майна. Цією ліцензією охоплювалося страхування сільськогосподарської (далі “с/г”) продукції. Прикінцевими положеннями Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” внесено зміни до Закону України “Про страхування” (запроваджено ліцензію на страхування с/г продукції). Не маючи можливості вчасно підготувати документи для отримання нової ліцензії, страховик продовжував укладати договори страхування озимої пшениці на весняно-літній період, зазначаючи фермерам регіону, що ліцензія на страхування майна у них чинна і видана до запровадження ліцензії на страхування с/г продукції. Які правові наслідки договорів страховика з фермерами?

160. Чи поширюється строк позовної давності на відносини, що виникають при зверненні учасників товариства про визнання недійсним рішення загальних зборів про виключення їх з учасників ТОВ ?

161. ТОВ прийняло рішення на загальних зборах про збільшення статутного капіталу. Кошти учасникам товариства слід було внести протягом 6 місяців з дня прийняття рішення. Через рік з дня прийняття рішення були проведені загальні збори ТОВ, на яких членів, які не довнесли кошти було виключено з числа учасників товариства. Учасник товариства А. під час проведення перших зборів та ще двох років і семи місяців перебував на заробітках закордоном. Тому про рішення не знав, хоча рекомендовані листи на його адресу ТОВ надсилало. Виключений учасник наступного дня після повернення в Україну подав позовну заяву до суду про визнання рішення загальних зборів недійсними, оскільки рішення було прийнято за його відсутності чим порушено його основоположні права. Яке рішення має прийняти суд?

162. Які правові наслідки вчинення правочину особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах?

163. Які умови договору фінансового лізингу є істотними за законом?

164. В якому випадку припиняється зобов’язання гаранта перед кредитором?

165. Протягом якого строку боржник повинен виконати зобов’язання, якщо строк його виконання визначений моментом пред’явлення вимоги?

166. ТОВ (лізингова компанія) закупила в Білорусії спеціалізовані автомобілі МАЗ, призначені для перевезення сміття, обладнані бензиновим двигуном. Автомобілі були передані за договором фінансового лізингу АТП. Протягом 2 років зросла ціна на бензин і лізінгоодержувач обладнав автомобілі додатково газобалонним обладнанням. Лізінгодавець пред’явив вимогу лізингодержувачу привести стан автомобілів у попередній стан, оскільки дії лізингоодержувача хоч і не впливають істотно на технічні характеристики, проте не відповідають рекомендаціям виробника. Лізінгоодержувач відмовився, оскільки вважає, що він провів покращення речі, і його дії знизили витрати на експлуатацію автомобілів не знижуючи істотно їх технічні характеристики. А це відповідає також інтересам лізингодавця. Лізингодавець звернувся до суду з вимогою зобов’язати лізингоодержувача вчинити дії по демонтажу газобалонного обладнання. Яке рішення має прийняти суд у разі передачі спору на його вирішення?

167. В чому полягає зміст поняття “емфітевзис”?

168. В чому полягає зміст поняття “суперфіцій”?

169. Яким цінним папером оформляється іпотека?

170. Яка підстава перериває перебіг позовної давності?

171. В якому випадку банк може відмовитися від договору банківського рахунку?

172. ТОВ (споживач) звернулося до ПАТ “Х-обленерго” (постачальником) з пропозицією укласти договір про постачання електричної енергії. Постачальник надав споживачу текст договору для підписання. Споживач відмовився укласти договір на умовах, запропонованих постачальником, і повернув примірник договору з протоколом розбіжностей, у якому споживач наполягав на встановленні дозволеної потужності струму у розмірі Х кВт. Це не є прийнятним для постачальника оскільки суперечать Типовому договору. Чи мав право постачальники відмовитися укласти договір і чому?

173. Яким речовим правом є право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених законами, а також власником майна?

174. Яким речовим правом є право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, з обмеженням правомочності розпорядження за згодою власника у випадках, передбачених законами?

175. Центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ) уклав договір про постачання устаткування (меблів). Договір мав бути виконаний протягом двох місяців. Кошти були сплачені у момент укладення договору. Постачальник поставив неякісний товар. ЦОВВ ніяких претензій не пред’явив. Через три роки прокуратура виявила факт неналежного виконання договору. Прокуратура пред’явила позов в інтересах держави. З якого моменту починається перебіг строку позовної давності?

176. ТОВ (лізингова компанія) закупила в Білорусії спеціалізовані автомобілі МАЗ, призначені для перевезення сміття. Автомобілі були передані за договором фінансового лізингу АТП. Гарантійне обслуговування автомобілів здійснював сервісний центр МАЗ в Україні протягом 1 року за свій рахунок. Оскільки автомобілі підлягали ремонту, щоб продовжити їх експлуатацію, АТП продовжив їх ремонтувати та обслуговувати за власний рахунок. В кінці кварталу АТП надіслало вимогу ТОВ як власнику предмета лізингу про компенсацію витрат на капітальний ремонт та обслуговування. ТОВ відмовилося від оплати. АТП звернулося до суду про стягнення витрат на ремонт та обслуговування. Яке рішення має прийняти суд?

177. ТОВ “КБ”; (Забудовник) підписало акт приймання-передачі завершеного будівництвом торгівельно-офісного центру з підрядником ТОВ “ВТФ”. Будівництво здійснювалося на підставі договору будівельного підряду з матеріалів забудовника. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно відмовив замовнику у реєстрації прав власності на результат будівництва та земельну ділянку мотивуючи тим, що на час підписання акту приймання-передачі завершеного будівництвом торгівельно-офісного центру право власності або право користування земельною ділянкою було відсутнє . ТОВ “КБ” оскаржило дії державного реєстратора до органів Міністерства юстиції посилаючись на те, що відповідно до законодавства до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Чи набуло ТОВ “КБ” право власності на об’єкт будівництва та земельну ділянку?

178. Комерційний банк “А” прийняв рішення про відкриття філії. Яка процедура передбачена для цього Законом “Про банки та банківську діяльність”?

179. Банк “А” збирається здійснити пряму інвестицію у страхову компанію, створену у формі АТ в розмірі 1,5 відсотків статутного капіталу банку. Який порядок, встановлений законодавством для вчинення такої дії?

180. Яку вартість НЕ повинні перевищувати додаткові роботи щоб замовник мав право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання?

181. Які акції розміщує акціонерне товариство?

182. В якому випадку акціонерне товариство НЕ може приймати рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями?

183. Що зараховується до складу грошових зобов’язань боржника у процедурі банкрутства?

184. Який з перелічених заходів застосовується у разі ввезення на митну територію України товару за ціною, нижчою від порівняної ціни на подібний товар в країні експорту, якщо це заподіює шкоду національному товаровиробнику?

185. Який з перелічених заходів впливу НЕ належить до тих, що застосовується НБУ до банків у разі порушення ними банківського законодавства?

186. Які вимоги кредиторів задовольняються у першу чергу в процедурі банкрутства фізичної особи-підприємця відповідно до Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом?

187. Громадянин А є засновником приватного підприємства з виробництва медичного одягу та постійно поширює між потенційними споживачами інформацію, що принижує репутацію його конкурентів. Протягом якого строку особи, чиї права порушені можуть звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про захист своїх прав?

188. Як називається нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим?

189. Кредитори підприємства “А” – боржника при проведенні процедури розпорядження майном вимагають одночасно задовольняти вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів. Однак арбітражний керуючий зауважив, що забороняється виконувати вимоги, щодо яких накладений мораторій. Які з перелічених вимог заборонено виконувати?

190. Споживче товариство звернулось до Господарського суду з позовом до фізичної особи-підприємця про відшкодування збитків, які полягали в оплаті юридичних послуг, понесених останнім у зв’язку із представництвом його інтересів у суді. Яке рішення має прийняти суд?

191. Розпорядником майна боржника складено реєстр кредиторів, у відповідності з яким кредитори, заяви яких надійшли через півтора місяці з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, тобто з порушенням строку, не включені в реєстр. В якому порядку будуть погашені їх вимоги?

192. Кредитор подає заяву про порушення справи про банкрутство стосовно боржника юридичної чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого вже порушено справу про банкрутство. Яке рішення має прийняти суд?

193. Як називається юридична особа, видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юридичних осіб, а діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями є основною?

194. Яка сукупна відсоткова кількість голосів дає право учасникам товариства з обмеженою відповідальністю вимагати скликання позачергових загальних зборів?

195. В якому порядку визначається місце укладення електронного договору відповідно до Закону України “Про електронну комерцію”?

196. Який строк для процедури санації встановлений Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”?

197. Командитне товариство “А” створюється одним повним учасником та вкладником. Що в даному випадку буде установчим документом відповідно до Цивільного Кодексу України?

198. Державне підприємство передало за договором фінансового лізингу відокремлений структурний підрозділ – цех № 15 ПАТ “А”. Які правові наслідки такого договору?

199. Яка ознака об’єктів цивільних прав є основною?

200. Який з перелічених спорів належить до корпоративних?

201. Яким може бути максимальний розмір частини привілейованих акцій в складі статутного капіталу АТ?

202. З якого моменту у особи, яка набула права власності на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, виникає право участі у цьому товаристві?

203. Між якими учасниками фондового ринку укладається договір про надання клірингових послуг?

204. У лютому ТОВ “А” надав позику ТОВ “Б” на певний строк до моменту пред’явлення вимоги про повернення позики. Поручителем виступило ПАТ “В”. У березні наступного року позичальник звернувся до ТОВ “Б” з вимогою про повернення позики. У червні ТОВ “А” вирішило подати позов про стягнення заборгованості ТОВ “Б” за договором позики до поручителя, оскільки ТОВ “Б” не реагувало на вимоги про повернення позики. Яке рішення має прийняти суд?

205. Один з учасників ТОВ “А” вирішив вийти з товариства та висунув вимогу до інших учасників про негайну виплату його частки. В якому порядку проводяться вихід учасника з товариства та розрахунки з учасником, що вибув?

206. Яке з наведених положень щодо участі в господарському процесі судового експерта є неправильними…

207. Яким є наслідок недотримання підвідомчості справи господарським судам на стадії порушення провадження у справі…

208. Яким є наслідок недотримання підвідомчості справи господарським судам на стадії судового розгляду…

209. Господарський суд Дніпропетровської області призначив на 15.03.2016 р. розгляд справи за позовом АТ “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”” до ДП “Придніпровська залізниця” та ТОВ “Алтис АМД” про стягнення з відповідачів вартості недостачі вантажу в розмірі 1595,58 грн., у зв’язку з невідповідністю маси виданого зі складанням комерційного акта вантажу даним, зазначеним у залізничній накладній. До початку розгляду справи позивач усно заявив відвід судді, оскільки останній є далеким родичем директора ТОВ “Алтис АМД”. Проаналізуйте ситуацію. Якими мали бути дії судді?

210. Під час розгляду справи за позовом ТзОВ “Обрій” до АТ “Горизонт” про визнання права власності на земельну ділянку позивач подав до суду заяву про залучення до справи в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, ПП “Мета”, оскільки останнє у листі до ТзОВ “Обрій” заявляло про свої права щодо спірної земельної ділянки. Визначте подальші дії суду.

211. Під час розгляду справи за позовом ПАТ “Веселка” до ТОВ “Південний” постало питання про заміну неналежного відповідача. Було з’ясовано, що належним відповідачем мав би бути гром. Петренко. В той же час представник ПАТ “Веселка” наполягав на розгляді даної справи саме господарським судом. Які дії суду в наведеній ситуації?

212. Чи вважається рішення господарського суду таким, що набрало законної сили, якщо апеляційну скаргу подано після встановленого законом строку на апеляційне оскарження?

213. Яким є наслідок недотримання підвідомчості справ господарським судам, якщо це виявлено на стадії апеляційного перегляду?

214. Директор АТ укладав протягом року договори, що значно погіршили фінансовий стан товариства та був звільнений. Акціонер товариства, якому сукупно належить 11 відсотків простих акцій товариства звернувся від імені товариства до господарського суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої посадовою особою товариству. Яке рішення має прийняти суд?

215. Як повинен поступити одержувач вантажу, якщо на його адресу залізницею прибув вантаж, поставка якого не передбачена договором?

216. Лізингоодержувач здійснив поліпшення предмету лізингу. Однак коли здійснювалися розрахунки, лізингодавець заявив, що не давав на це згоду. Яке право має лізингоодержувач?

217. Акціонери якого типу акціонерного товариств володіють переважним правом на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами?

218. Для якого з видів господарських товариств Кабінет Міністрів України вже затвердив на сьогодні своєю постановою модельний статут?

219. Коли в акціонерному товаристві може обиратися лише ревізійна комісія, без запровадження посади ревізора?

220. В якій організаційно-правовій формі створюється договірне об’єднання підприємств з метою постійної координації їх господарської діяльності шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників без права втручатися у господарську діяльність підприємств-учасників?

221. Чи розповсюджується законодавство про виконання грошових зобов’язань на правовідносини фізичної особи-підприємця та банку з приводу відкриття депозиту у банківських металах?

222. Що можна вважати моментом виконання грошового зобов’язання?

223. Яке переважне право надають привілейовані акції їх власникам?

224. Протягом якого мінімального строку громадянин, за відсутності документів, які б посвідчували право на землю, повинен добросовісно, відкрито і безперервно користуватися земельною ділянкою, щоб набути право подати клопотання про передачу її у власність, відповідно до земельного законодавства України?

225. Який розмір гарантійного внеску за лотом під час проведення земельних торгів передбачений земельним законодавством?

226. В межах якого строку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органи місцевого самоврядування розглядають земельні спори на підставі заяви однієї із сторін?

227. Яка максимальна загальна площа замкненої земельної ділянки лісогосподарського призначення, що може передаватись у власність громадянам та юридичним особам у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств?

228. Яка інформація НЕ є банківською таємницею за загальним правилом

229. Які з перелічених суб’єктів господарювання НЕ належать до фінансових установ?

230. Між суб’єктами господарювання укладений зовнішньоекономічний контракт умовою оплати в якому визначено “чисте інкасо”. Що це означає?

231. Що з перерахованого є першим етапом створення акціонерного товариства?

232. Які межі строків проведення земельних торгів, відповідно до положень земельного законодавства України?

233. В межах якого строку органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про безоплатну приватизацію земельних ділянок?

234. Яким способом може бути створений корпоративний фонд відповідно до Закону України “Про інститути спільного інвестування”?

235. Після відсутності операцій по рахунку протягом трьох місяців банк закрив рахунок клієнта, та списав кошти на підставі розрахункових документів стягувачів. Який порядок списання коштів з рахунків клієнтів банком?

236. Який з видів діяльності забороняється здійснювати універсальним банкам?

237. Чотири підприємства вирішили створити нове підприємство шляхом злиття. Вартість активів та обсяг реалізації товарів учасників складає суму 5 мільйонів євро за останній фінансовий рік. Чи є обов’язковим отримання дозволу на концентрацію Антимонопольного комітету в даному випадку?

238. Які з наведених фінансових послуг можуть надаватися юридичними особами без отримання ними статусу фінансової установи?

239. Між суб’єктами господарювання укладений зовнішньоекономічний контракт. Базисні умови поставки передбачають, що товар має бути поставлений на умовах групи “Е” правил Інкотермс редакції 2000 року. Які при цьому обов’язки продавця?

240. Суб’єкт господарювання змінив найменування та місцезнаходження і протягом місяця звернувся до органу ліцензування із заявою про переоформлення ліцензії з усіма необхідними документами. Яке рішення має прийняти орган ліцензування?

241. Кредитори за якими з перелічених вимог можуть ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця?

242. За чиєю постановою НЕ може бути накладений арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках?

243. Які можуть бути інститути спільного інвестування залежно від порядку провадження діяльності?

244. В зовнішньоекономічному контракті сторони передбачили в умовах платежу розрахунки за акредитивом, але не вказали відкличний чи безвідкличний акредитив. Які наслідки цього відповідно до Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів 1993 року?

245. Директор АТ самостійно уклав зовнішньоекономічний контракт вартість якого складає 26 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Акціонери звернулися до суду про визнання правочину недійсним. Який порядок укладання подібної угоди відповідно до ЗУ “Про акціонерні товариства”?

246. Які з перелічених дій НЕ вважаються концентрацією?

247. Що є предметом договору факторингу?

248. З якого моменту дозволений обіг акцій в процесі їх розміщення?

249. Яким чином приймаються рішення учасників договору простого товариства щодо ведення ними спільних справ?

250. Що становить юридичний зміст цивільних правовідносин?

251. До якого виду цивільних прав відноситься право на інформацію?

252. Які форми юридичних осіб приватного права можуть створюватися згідно Цивільного кодексу України?

253. Що є бездокументарним цінним папером?

254. У процедурі банкрутства боржник фізична особа-підприємець сплатив повністю всі борги. Чи встановлено Законом “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” обмеження, що підлягають застосуванню до нього після припинення провадження у справі про банкрутство?

255. Яка юридична особа визнається асоційованою компанією відповідно до Закону” Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг?

256. Яке рішення Європейський суд з прав людини прийняв би у справі за наступних обставин? Верховний Суд України відмовив у розгляді касаційних скарг заявників, посилаючись на те, що ці скарги відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України мають розглядатись Вищим адміністративним судом України. По цій же справі Вищий адміністративний суд України, розглянувши скарги заявників, ухвалив, що оскільки справи заявників розглядались в порядку цивільного судочинства після набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства, касаційні скарги заявників мають розглядатись Верховним Судом України. У рішеннях обох вищих судів було зазначено, що рішення є остаточними та оскарженню не підлягають. Заявники скаржились до Європейського суду з прав людини.

257. Як тлумачиться Європейським судом з прав людини спір щодо цивільного права політичної партії здійснювати політичну діяльність у контексті застосування ст. 6 ЄКПЛ ?

258. Як розтлумачив Європейський суд з прав людини факт короткої публічної демонстрації перед Парламентом кількох предметів брудного одягу, яка мала символізувати “брудну білизну держави”?

259. Стаття 1 Протоколу №1 ЄКПЛ містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети. В якій відповіді найбільш правильно відображено позицію ЄСПЛ в даній ситуації?

260. Який цінний папір посвідчує безумовне зобов’язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму його власнику?

261. До якого виду речей відноситься підприємство як цілісний майновий комплекс?

262. Які правові наслідки договору, у якому сторони домовилися щодо усіх істотних умов, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, за умови, що законом таке посвідчення вимагається?

263. Які виникають правові наслідки для особи, яка помилилася в результаті свого власного недбальства, у разі визнання правочину недійсним?

264. В якому випадку усний правочин може бути визнаний дійсним, якщо законом встановлена його недійсність у разі недодержання письмової форми?

265. Яке рішення прийняв би ЄСПЛ у справі, коли національний суд застосував до заявниці стягнення у вигляді десятиденного адміністративного арешту в результаті публічної акції, що полягало у тому, що заявниця відірвала стрічку від вінка, покладеного Президентом України до пам’ятника відомому українському поетові у День незалежності України, і багато людей були свідками цього вчинку?

 

Оцінка