Тестові запитання з конституційного права, антикорупційного законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до кваліфікаційного іспиту суддів касаційних судів у складі Верховного Суду 2016 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

1. Яка з зазначених осіб належить до категорії “близькі особи” згідно антикорупційного законодавства?

2. До керівництва районної державної адміністрації надійшло анонімне повідомлення про порушення одним із керівників її структурного підрозділу законодавства про запобігання корупції. Як повинно вчинити керівництво районної адміністрації в цій ситуації?

3. Який із зазначених органів уповноважений здійснювати моніторинг відповідності способу життя декларанта відомостям, зазначеним в декларації?

4. Яке повноваження Президента України належить до категорії дискреційних?

5. Хто уповноважений звільняти міністра закордонних справ України?

6. Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою?

7. Хто є суб’єктом права звернення до Конституційного Суду України з питань перевірки на предмет відповідності Конституції України (конституційності) законів України?

8. Що є об’єктом перевірки за конституційною скаргою?

9. У яких містах особливості здійснення місцевого самоврядування визначаються окремими законами?

10. На яку групу осіб поширюються антикорупційні обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності?

11. Який із зазначених дарунків (без врахування його вартості) є порушенням обмеження на одержання дарунків та пожертв особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування?

12. Що є підставою для внесення відомостей про особу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

13. На кого із зазначених посадових осіб поширюється принцип політичної нейтральності?

14. Що з вказаного НЕ відноситься до принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні?

15. Що з вказаного відноситься до повноважень Президента України?

16. Що, згідно з Конституцією України, НЕ відноситься до функцій прокуратури?

17. Який із зазначених принципів закладений в основу законодавства України про громадянство?

18. З якого моменту на народних депутатів України поширюються гарантії депутатської недоторканності?

19. За якої умови є можливим повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України з одного й того самого питання?

20. Ким ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

21. Які наслідки має висловлення недовіри голові районної чи обласної державної адміністрації двома третинами депутатів від складу відповідної ради?

22. За якої умови громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації?

23. Що із перерахованого НЕ належить до повноважень Верховної Ради України?

24. Який орган державної влади встановлює квоту на імміграцію?

25. У якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру?

26. Членство у яких громадських об’єднаннях слід відображати у декларації про доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

27. Який із вказаних суб’єктів має повноваження проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

28. Які вимоги ставляться до кандидата на посаду судді в Україні?

29. Основною функцією Національного банку України, відповідно до Конституції України, є…

30. За якої умови громадяни можуть проводити публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії?

31. Ким призначається Прем’єр-міністр України?

32. Який суб’єкт приймає рішення про надання населеному пункту статусу міста?

33. Хто скликає позачергові сесії Верховної Ради України?

34. Який суб’єкт приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі припинення його громадянства?

35. Хто з вказаних суб’єктів є суб’єктом конституційного подання до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість?

36. Що означає принцип невидачі громадянина України іншій державі?

37. У чому полягає зміст обмежувальної функції Конституції України?

38. Щодо яких актів Конституційний Суд України може здійснювати попередній конституційний контроль?

39. Який з вказаних принципів НЕ відноситься до принципів громадянства України?

40. З якою метою Верховною Радою України створюється тимчасова слідча комісія?

41. Яка кількість народних депутатів України має бути присутня на пленарних засіданнях Верховної Ради України, щоб вона була правомочна приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження?

42. Яка форма безпосередньої демократії НЕ закріплена в законодавстві України?

43. До якого суб’єкта народний депутат України НЕ має права звернутись із депутатським запитом?

44. Який із зазначених принципів НЕ відноситься до принципів добровільного об’єднання територіальних громад?

45. Який принцип був вилучений з переліку основних засад судочинства за конституційною судовою реформою 2016 року?

46. З якого моменту набуває чинності закон, схвалений на всеукраїнському референдумі (окрім випадків, коли дата набрання чинності законом прямо передбачена положенням цього закону)?

47. Що із нижче перерахованого встановлюється виключно законами України?

48. В який строк та в якому порядку Верховна Рада України збирається на засідання у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях?

49. До повноважень Вищої ради правосуддя відносяться…

50. Який суб’єкт уповноважений здійснювати перевірку на предмет конституційності питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

51. За якої обставини НЕ дозволяється вносити зміни до Конституції України?

52. Яка кількість народних депутатів України ініціює питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

53. Вкажіть кількість голосів громадян України, які мають право голосу, необхідну для проголошення Всеукраїнського референдуму.

54. Що НЕ відноситься до повноважень Конституційного Суду України?

55. Який з наведених документів може посвідчувати особу і громадянство України учасника всеукраїнського референдуму?

56. Яким документом визначаються права та обов’язки старости відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”?

57. Яка особа НЕ може бути прийнята до громадянства України?

58. Які суб’єкти НЕ можуть бути ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад?

59. У якому випадку припиняються повноваження судді Конституційного Суду України?

60. Вкажіть, яке з перелічених повноважень належить до повноважень Верховної Ради України.

61. Який суб’єкт владних повноважень приймає відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав?

62. На кого поширюється обмеження щодо спільної роботи близьких осіб?

63. У якому випадку, згідно з законодавством України, особа набуває громадянство України НЕ за народженням?

64. Що з вказаного НЕ відноситься до повноважень Верховної Ради України?

65. За поданням якого органу Президент України здійснює призначення на посаду судді?

66. Вкажіть, яка із зазначених підстав є підставою для звільнення судді Конституційного Суду України?

67. Вкажіть, які з перелічених конституційних прав і свобод людини і громадянина НЕ можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану.

68. Який із зазначених органів призначає суддів Конституційного Суду України?

69. Який орган державної влади проголошує Всеукраїнський референдум відповідно до Конституції України?

70. Який із зазначених органів має статус державного правоохоронного органу, завданням якого є попередження, виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами?

71. Як державному службовцю слід декларувати дохід, отриманий як переказ від матері, яка знаходиться на заробітках в Італії?

72. Хто із зазначених суб’єктів уповноважений визнавати незаконними акти, прийняті із порушенням антикорупційного законодавства?

73. Доходи якої із зазначених осіб повинні бути включені у декларацію майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру?

74. Громадянка Н., яка є посадовою особою місцевого самоврядування, після прийому відвідувачів виявила у себе в кабінеті пакет із пляшкою вина і конвертом з грошима. Як вона повинна діяти у такому випадку?

75. Щодо яких законів, прийнятих Верховною Радою України, Президент України не може застосувати право вето?

76. Президент України проголосив про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань, що торкаються внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України” на вимогу трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу. Підписи були зібрані у вісімнадцяти областях України, не менш як по 100 тис. підписів у кожній. Яке з нижченаведених тверджень є достовірним при розгляді даної ситуації?

77. У який термін розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію, необхідної для захисту прав і свобод людини?

78. Що із перерахованого належить до повноважень Верховної Ради України?

79. Кому може висловити недовіру обласна рада?

80. В якому випадку втрачається статус біженця?

81. Який із зазначених органів забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику?

82. Згідно з нормами законодавства України, заборона страйку працівників органів державної влади (крім технічного та обслуговуючого персоналу) може відбутись…

83. Як повинно вчинити керівництво органу влади, якщо обставини безпосереднього підпорядкування близьких осіб не були усунуті в 15 денний термін?

84. В яку справу формуються уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції копія протоколу про адміністративне правопорушення, копія рішення НАЗК, копія судового рішення у справі та інші документи, в разі притягнення особи до відповідальності за матеріалами НАЗК?

85. Які особи НЕ Є суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

86. Щодо яких суб’єктів діє обмеження спільної роботи близьких осіб?

87. Яка службова особа вважається такою, що займає особливо відповідальне становище?

88. Який вид контролю здійснюється за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції?

89. З якою метою встановлюється контроль за виконанням посадовою особою завдань, вчиненням дій та прийняттям рішень у присутності визначеного керівником органу працівника?

90. Посадові особи якого з запропонованих органів уповноважені складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?

91. Голову районної державної адміністрації було притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією і було накладено стягнення у виді штрафу. Який суб’єкт уповноважений застосувати заходи дисциплінарної відповідальності до правопорушника?

92. З метою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою ініціативна група зібрала 3 млн.100 тис. підписів громадян України, які мають право голосу, у восьми областях України. Чи існують підстави і які для відмови у проголошенні всеукраїнського референдуму?

93. За якої умови для громадянина України допускається вихід з громадянства України?

94. Яке із зазначених протиправних діянь НЕ Є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією?

95. Уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції було складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Який порядок направлення такого протоколу до суду?

96. Яка процедура заміщення посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції?

97. Подаючи документи для участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду кандидат вказав, що працював асистентом кафедри приватноправових дисциплін Р-ського юридичного приватного університету впродовж 7 років. Яке прийме рішення Вища кваліфікаційна комісія стосовно даного кандидата щодо його участі у конкурсі?

98. Що із нижчезазначеного НЕ належить до повноважень Верховної Ради України?

99. Що із зазначеного НЕ МОЖЕ бути підставою для вилучення відомостей про особу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення?

100. Посадова особа Державної екологічної інспекції України повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у неї реального постійного конфлікту інтересів. У відповідь Національне агентство запропонувало перелік заходів щодо врегулювання даного конфлікту інтересів. Який із зазначених заходів НЕ МОЖЕ бути застосований в для врегулювання конфлікту інтересів?

101. Хто є суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

102. Який орган державної влади остаточно приймає рішення про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?

103. Який із перелічених нижче заходів щодо запобігання корупції відноситься до заходів у яких мають право брати участь представники громадськості?

104. До міської ради звернувся орган самоорганізації населення (будинковий комітет) з обґрунтованою пропозицією про передачу йому матеріально-технічних ресурсів, які є об’єктом права комунальної власності, для їх використання згідно рішень будинкового комітету. Який орган має прийняти рішення щодо передачі органу самоорганізації населення матеріально-технічних ресурсів?

105. Як повинно вчинити керівництво органу влади у випадку виникнення обставин підпорядкування близьких осіб, якщо переведення однієї з таких осіб на іншу посаду є неможливим?

106. Хто в Україні має виключне право визначати конституційний лад?

107. Який суб’єкт приймає рішення про звинувачення Президента України за процедурою імпічмента?

108. Загальну кількість суддів у суді загальної юрисдикції визначає…

109. Який суб’єкт, відповідно до Конституції України, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою?

110. Який із перелічених заходів врегулювання конфлікту інтересів НЕ є заходом зовнішнього контролю за здійсненням повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

111. Який із зазначених видів контролю відноситься до виду контролю щодо декларації, поданої особою, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

112. Який вид покарання передбачений Кримінальним кодексом України за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

113. Детектива Національного антикорупційного бюро України, який є державним службовцем, притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. До Національного агентства з питань запобігання корупції надійшла у встановленому порядку копія згаданого судового рішення. Якими мають бути наступні дії Національного агентства з питань запобігання корупції у такій ситуації?

114. Який захід фінансового контролю застосовує Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі вимоги Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що містить відомості про постійне користування суддею рухомим та нерухомим майном фізичних або юридичних осіб, з якими суддя пов’язаний родинними (крім членів сім ‘ї), особистими, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками?

115. Національним агентством з питань запобігання корупції отримано вимогу Вищої ради правосуддя з інформацією, що вказує на постійне користування суддею рухомим та нерухомим майном фізичних та юридичних осіб, з якими суддя пов’язаний дружніми стосункам. Яке невідкладне рішення має прийняти Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі такої вимоги?

116. Що з вказаного відноситься до повноважень Верховної Ради України?

117. Які з перелічених питань не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму?

118. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України?

119. Кому підпорядковується керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?

120. Який орган державної влади є спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції?

121. Якою діяльністю, за загальним правилом, заборонено займатися посадовим особам юридичних осіб публічного права відповідно до антикорупційного обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності?

122. Чи дозволяє антикорупційне законодавство України здійснювати самостійне врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу?

123. Який орган державної влади здійснює контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України?

124. Яким суб’єктом можуть бути скасовані рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України?

125. Вкажіть, яка з перелічених підстав НЕ є підставою втрати громадянства України.

126. Вкажіть, яке з перелічених повноважень НЕ належить до повноважень старости відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

127. При настанні яких умов допускається обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування?

128. Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно з Конституцією України?

129. Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить…

130. За якою процедурою працівники Національного антикорупційного бюро мають право витребувати оперативні матеріали та кримінальні провадження від інших правоохоронних органів?

131. Вкажіть суб’єкта, який має право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

132. Що із перерахованого є обов’язком депутата місцевої ради у виборчому окрузі?

133. Кандидат на посаду судді під час складання кваліфікаційного іспиту в 2016 році набрав менше 75 відсотків максимально можливого балу. В цьому ж році останній подав заяву на проходження повторного іспиту. Яке рішення прийме Вища кваліфікаційна комісія суддів?

134. На засіданні якого органу Президент України проголошує заяву про відставку за власним бажанням у разі прийняття ним такого рішення?

135. Що є правом депутата місцевої ради у виборчому окрузі?

136. Яка кількість суддів входить до складу Великої Палати Верховного Суду?

137. В якому випадку Велика Палата Верховного Суду може діяти в якості суду касаційної інстанції?

138. За якої умови допускається вихід з громадянства України?

139. Який обов’язок держави Конституція України визначає як головний?

140. Яка посада органу місцевого самоврядування, на якій особа працює на постійній основі, належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків?

141. Яка посада органу місцевого самоврядування НЕ належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків?

142. Групою народних депутатів на розгляд Верховної Ради України був поданий проект Закону “Про особливий режим спеціальної конфіскації майна”. Хто уповноважений проводити обов’язкову антикорупційну експертизу такого акту?

143. Щодо якої категорії осіб проводиться спеціальна перевірка?

144. Вкажіть, яке із нижче перерахованих повноважень належить Вищій кваліфікаційній комісії суддів України:

145. До якого суб’єкту зобов’язана звернутися особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі існування сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів?

146. На державного службовця, який вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було накладено стягнення у виді штрафу. Який додатковий захід має бути застосований до такої особи?

147. Що з переліченого відносять до повноважень Кабінету Міністрів України?

148. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси територіальних громад?

149. Що Конституція України визначає найвищою соціальною цінністю?

150. Яка із зазначених осіб може мати статус викривача згідно Закону України “Про запобігання корупції?

151. Який орган державної влади затверджує перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків?

152. Який суб’єкт уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?

153. Ким проводиться спеціальна перевірка щодо наявності у суб’єктів, на яких поширюється дія Закону “Про запобігання корупції”, корпоративних прав?

154. Яка із зазначених дій службової особи НЕ буде містити конфлікту інтересів?

155. У якому випадку може бути розголошена інформація про викривача, який надає допомогу у запобіганні та протидії корупції?

156. Законопроект про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України затверджується…

157. Яку інформацію слід вказувати про юридичну особу, що не зареєстрована в Україні, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

158. Як визначив Конституційний Суд України юридичну природу Конституції України?

159. Який суб’єкт може достроково припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

160. Коли депутатський запит до Президента України вважається таким, що направлений?

161. До чиєї компетенції відноситься питання управління районами в містах?

162. Які відомості НЕ відносяться до інформації про особисте та сімейне життя особи в контексті статті 32 Конституції України, збирання й використання якої заборонено?

163. В якому випадку повноваження депутата місцевої ради можуть припинитися достроково без рішення відповідної ради?

164. Яке із нижче перерахованих повноважень НЕ може здійснювати Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України?

165. Яке конституційне право людини може бути тимчасово обмежено з метою врятування життя людей та їх майна у невідкладних випадках?

166. З якого моменту згідно Конституції України набирають чинності закони України, в яких немає окремої вказівки на порядок набуття ними чинності?

167. Який із перерахованих елементів НЕ входить до структури конституційного статусу особи?

168. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів?

169. Який орган НЕ входить до системи місцевого самоврядування?

170. Що НЕ є підставою для звільнення судді Конституційного Суду України?

171. Який ценз НЕ є обов’язковим для зайняття посади судді?

172. Вкажіть, що НЕ відноситься до форм звернення до Конституційного Суду України?

173. Яке повноваження здійснює Конституційний Суд України?

174. Вкажіть форму безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя…

175. Що мається на увазі під гарантованим державою правом та реальною здатністю територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України?

176. В якому з наведених варіантів правильно розташовані за юридичною силою (від нижчої до вищої) нормативно-правові акти?

177. Що з вказаного НЕ відноситься до повноважень Президента України?

178. Який суб’єкт формує склад місцевих державних адміністрацій?

179. Що з вказаного НЕ є підставою дострокового припинення повноважень Верховної Ради України?

180. В яких умовах Конституція України не може бути змінена?

181. Згідно зі ст. 159 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції. На якому етапі процедури внесення змін до Конституції України має бути надано висновок Конституційного Суду України?

182. За якою процедурою, згідно з Конституцією України, призначається Міністр закордонних справ України?

183. Назвіть суб’єктів законодавчої ініціативи в Україні.

184. Повноваження яких органів публічної влади вичерпно визначені Конституцією України?

185. Хто в Україні здійснює керівництво у сферах національної безпеки і оборони?

186. Вкажіть, що, за Конституцією України, НЕ є підставою для звільнення судді Конституційного Суду України з посади?

187. Кому, згідно з Конституцією України, належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?

188. Що з переліченого НЕ відноситься до повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

189. З якою періодичністю проводяться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?

190. Громадянка іноземної держави, яка уклала шлюб із громадянином України, з яким проживає на території України протягом трьох років і виховує спільну дитину, має намір набути громадянство України. За якою з нижчезазначених підстав громадянка іноземної держави може набути громадянство України?

191. Що із нижче наведеного НЕ є підставою дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради?

192. Державні службовці якої категорії посад належать до службових осіб, які займають відповідальне становище?

193. Яким актом визначається порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду у зв’язку з висловленням йому недовіри?

194. В якому випадку Велика Палата Верховного Суду може діяти як суд апеляційної інстанції?

195. Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало проведення власної антикорупційної експертизи проекту Закону України “Про державні закупівлі”, внесений на розгляд Верховної Ради України, про що проінформувало Комітет з питань економічної політики Верховної Ради України. Які дії у такому випадку зобов’язаний вчинити Комітет з питань економічної політики?

196. Який документ є підставою для заведення оперативно-розшукової справи працівниками Національного антикорупційного бюро згідно статті 17 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”?

197. На яку із зазначених осіб поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”?

198. Особа, яка претендує на заняття посади в органі виконавчої влади, подала до відповідного органу документи для проведення спеціальної перевірки щодо неї. Який документ є зайвим в цій ситуації?

199. Як відбувається врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу?

200. Що перевіряється у межах проведення повної перевірки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру?

201. Що є додатковим заходом фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

202. Який з вказаних суб’єктів може ініціювати розгляд Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України?

203. З якого моменту набуває чинності відставка Президента України?

204. Кабінетом Міністрів України було прийняте рішення про утворення нового державного агентства. Який орган уповноважений проводити спеціальну перевірку претендентів на посади новоствореного агентства, за умови відсутності в ньому відповідного структурного підрозділу?

205. Під час здійснення перевірки дотримання антикорупційного законодавства посадовими особами Чернівецької обласної державної адміністрації, працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції був виявлений факт адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Як уповноважене діяти Національне агентство у такому випадку?

206. Міською радою впродовж 2-х місяців після подання територіального управління Державної судової адміністрації України не прийнято рішення про затвердження списку присяжних. Окружним судом, у зв’язку із необхідністю забезпечення своєчасного розгляду справ, прийнято рішення про продовження повноважень попередніх присяжних до того часу, поки не буде обрано нових. Чи буде дане рішення правомірним і чому?

207. За яких умов Конституція України НЕ може бути змінена?

208. Як повинна діяти Вища кваліфікаційна комісія суддів у разі, якщо стало відомо, що інформація в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді є недійсною?

209. На участь у конкурсі на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності подали заяву суддя апеляційного суду, який має стаж роботи на посаді судді 15 років, та викладач, який раніше працював суддею місцевого суду та має стаж роботи на посаді судді 12 років, а також 5 років наукового стажу. Вказані кандидати набрали однакову кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання та практичного завдання. Кому із вказаних осіб надається перевага при призначенні на посаду судді?

210. Міністр оборони України своєчасно письмово поінформував Кабінет Міністрів України про наявність в нього конфлікту інтересів. Врегулювати конфлікт інтересів шляхом усунення Міністра оборони України від участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконанні інших повноважень, не виявилось можливим. Також Міністр оборони України не позбавився приватного інтересу самостійно. Як повинен вчинити Прем’єр-міністра України в такій ситуації?

211. Особа працювала на посаді начальника загального відділу виконавчого апарату обласної ради. Її свекра було обрано на посаду Голови обласної ради, якому вона прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень. Як слід кваліфікувати зазначені обставини в контексті положень статті 27 Закону України “Про запобігання корупції”?

212. Начальником відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату міської ради призначено особу, яка доводиться рідною сестрою голови міської ради і прямо підпорядкована йому у зв’язку з виконанням повноважень. Як слід кваліфікувати зазначені обставини в контексті положень статті 27 Закону України “Про запобігання корупції”?

213. Особа, яка займає посаду начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, доводиться зятем голові обласної державної адміністрації. Роботу згаданого управління курує перший заступник голови обласної державної адміністрації. Як слід кваліфікувати зазначені обставини в контексті положень статті 27 Закону України “Про запобігання корупції”?

214. В ході повної перевірки декларації судді встановлено, що доходи судді НЕ є достатніми для придбання задекларованого майна, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. На момент подання декларації відомості про придбане майно були відсутні в розпорядженні Національного агентства з питань запобігання корупції. Які дії Національного агентства з питань запобігання корупції є законними в такій ситуації?

215. Що НЕ уповноважена робити Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?

216. Під час здійснення перевірки дотримання антикорупційного законодавства у Міністерстві освіти і науки, працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції були виявлені факти порушення деякими посадовими особами міністерства вимог етичної поведінки, визначених Законом “Про запобігання корупції”. Як уповноважене діяти Національне агентство у такому випадку?

217. В якому з випадків Президент України НЕ має права достроково припинити повноваження Верховної Ради України?

218. Яке з перелічених прав гарантовано в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

219. Яке з зазначених прав людини може підлягати обмеженням з метою “захисту інтересів територіальної цілісності”?

220. Від яких зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод держава НЕ може відступити під час війни або іншої суспільної небезпеки? Який орган вирішує спір щодо юрисдикції Європейського Суду з прав людини?

221. Яке із висловлювань НЕ відноситься до мінімальних вимог ефективності розслідування за практикою Європейського Суду з прав людини.

222. Яке розуміння соціально-економічних прав відповідає їх природі?

223. Хто є розпорядником публічної інформації у розумінні Закону “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 року?

224. При заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік суддя Н-ского суду значно занизив вартість придбаного у минулий рік автомобіля, мотивуючи це тим, що за звітний рік автомобіль набув певних технічних пошкоджень і по цій причині значно знецінився. Як вірно відобразити у декларації вартість транспортного засобу у такому випадку?

225. Посадовець повідомив своє керівництво про призначення на більш високу посаду своєї близької особи, внаслідок чого він тепер перебуває в її безпосередньому підпорядкуванні. В місячний термін обставини підпорядкування не було добровільно усунуто самими особами. Які організаційні заходи в такій ситуації може застосувати керівництво установи?

226. Яким органом призначаються та звільняються з посад керівники територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції?

227. Яка із зазначених посадових осіб має право самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать Закону України “Про запобігання корупції”?

228. Яка особа може бути членом комісії із зовнішнього контролю діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

229. Громадянин К., який займає посаду керуючого справами виконавчого апарату обласної ради, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій вказав завідомо недостовірні відомості стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, які відрізняються від достовірних на суму 275 мінімальних заробітних плат. До якого виду відповідальності має бути притягнений громадянин К.?

230. Щодо яких проектів нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції України може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

231. Які дії при порушенні обмеження щодо одержання подарунків (пожертв) тягнуть за собою кримінальну відповідальність?

232. За 5 місяців до закінчення повноважень Голови Верховного Суду змінено регламентну процедуру, відповідно до якої – звільнення з посади Голови Верховного Суду приймається 2/3 голосів від складу Пленуму Верховного Суду. Пленум своїм рішенням звільнив останнього із займаної посади. Чи можливо вносити зміни до регламентної процедури і в які строки?

233. Кандидат на посаду судді під час складання повторного кваліфікаційного іспиту в 2016 році набрав менше 75 відсотків правильних відповідей. В 2017 році останній подав заяву на проходження наступного іспиту. Вища кваліфікаційна комісія суддів надала можливість скласти наступний іспит. Чи відповідає прийняте рішення вимогам законодавства?

234. З метою проведення всеукраїнського референдуму з питань, що стосуються зняття депутатської недоторканності та зменшення кількісного складу парламенту України, ініціативна група зібрала 3,5 млн. підписів громадян України, які мають право голосу, у десяти областях України, не менш як по 100 тис. підписів у кожній. За якої підстави буде відмовлено у проголошенні всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

235. За яких умов достроково припиняються повноваження Президента України у разі неспроможності виконувати ним свої повноваження за станом здоров’я?

236. Яке правове регулювання конституційного права або свободи зобов’язаний запровадити законодавець у разі його обмеження?

237. Що з вказаного є одним з проявів принципу верховенства права, закріпленого в ст. 8 Конституції України?

238. В якому випадку повноваження члена Національного агентства з питань запобігання корупції припиняються достроково?

239. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

240. Що НЕ відноситься до повноважень Голови Національного агентства з питань запобігання корупції?

241. Який орган (посадова особа) здійснює контроль за витрачанням коштів Національного агентства з питань запобігання корупції?

242. З якою періодичністю відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” здійснюється контроль за витрачанням Національним агентством з питань запобігання корупції коштів?

243. Яким чином подаються декларації особами, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування?

244. На яких осіб НЕ поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

245. На посаду керівника державного комерційного підприємства призначено особу, яка свого часу одноособово заснувала господарське товариство приватного права та сформувала його статутний капітал за рахунок власних вкладів. Який спосіб запобігання конфлікту інтересів новопризначеним керівником державного комерційного підприємства передбачений законом у такій ситуації?

246. Хто може висловити недовіру голові районної державної адміністрації?

247. Що є підставою імпічменту Президента України?

248. Ким проголошується всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

249. Які правові наслідки для законопроекту про внесення змін до Конституції України матиме його розгляд та неприйняття?

250. Які комісії створює Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес?

251. До Вищої ради правосуддя надійшло подання від Дисциплінарної палати про необхідність звільнення судді П., оскільки було встановлено наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності через вчинення певних діянь. Яке з діянь, наведених нижче є підставою для звільнення судді?

252. У Конституційному Суді України склалася ситуація, за якої одночасно одного суддю було притягнуто до цивільно-правової відповідальності, другий суддя не приступав до виконання своїх обов’язків вже півтора місяці з дня призначення, третій суддя досяг сімдесяти років, а відносно четвертого було прийнято рішення про дострокове звільнення Верховним Судом за поданням Президента України. Повноваження якого судді Конституційного Суду України мають бути припинені?

253. До Конституційного Суду України надійшло чотири конституційних подання з такими вимогами: 1) перевірити статтю 1 Конституції України з точку зору вищих принципів права, 2) розтлумачити рішення голови Луцької місцевої державної адміністрації, 3) ініціювати питання щодо імпічменту Президента України, 4) перевірити на відповідність Конституції України Закону України “Про судоустрій та статус суддів”. Яке питання належить до юрисдикції Конституційного Суду України?

254. У грудні 2016 року Верховна Рада України прийняла резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від свого конституційного складу. Хто та за чиїм поданням здійснюватиме призначення Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України?

255. Від чийого імені виступає Президент України?

256. Що з переліченого є наслідком відмови народного депутата України від складання присяги відповідно до Конституції України?

257. Хто з перелічених суб’єктів схвалює Програму діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України?

258. Хто з перелічених суб’єктивне входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?

259. Які з перелічених питань, відповідно до Конституції України, встановлюються виключно законами України?

260. Хто приймає рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України?

261. Що з переліченого є підставою для звільнення судді Конституційного Суду України з посади?

262. Хто з перелічених суб’єктивне має права звертатися з конституційним поданням для офіційного тлумачення Конституції України?

263. Що з переліченого є підставою припинення повноважень судді Конституційного Суду України?

264. Який державний орган від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

265. Які питання вирішує Конституційний Суд України відповідно до Конституції України?

266. Хто має право відкликати з посад Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України?

267. Хто з зазначених суб’єктів приводить новообраного Президента України до присяги?

268. Представники сусідніх територіальних громад Вінницької області зібралися на загальні збори з пропозиціями об’єднатися для виконання спільних проектів. Що може бути об’єднано за законом на договірних засадах територіальними громадами для виконання поставлених цілей?

269. Чотири органи місцевого самоврядування звітували про те, що входить до їх матеріальної і фінансової основи. Який із нижче наведених звітів включає повний перелік основи діяльності місцевого самоврядування, що передбачений законодавством України?

270. До Верховної Ради України надійшло чотири законопроекти від Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, судді Конституційного Суду України, Президента України. Чий законопроект має бути зареєстрований у Верховній Раді України?

271. У часи політичної кризи Президенту України надійшло чотири пропозиції щодо кандидатури Прем’єр-міністра України від голови Верховної Ради України, коаліції депутатських фракцій, опозиції депутатських фракцій та більшості від складу Кабінету Міністрів України. Чия пропозиція є правомірною та відповідає законним вимогам?

272. Під час складної політичної кризи Президент України вчинив державну зраду й продовжував перебувати на своєму посту. Хто та які дії має вчинити аби Президента України було притягнуто до відповідальності?

273. Під час дії воєнного стану закінчився строк повноважень Верховної Ради України. Які правові наслідки такої ситуації?

274. У яких випадках Конституція України НЕ може бути змінена?

275. До Верховної Ради України надійшло чотири законопроекти, в яких по-різному визначалися функції, які покладалися відповідно до Конституції України на Збройні Сили України. У першому законопроекті до таких функцій було віднесено забезпечення національної безпеки і захист державного кордону України, у другому – оборону суверенітету України, захист недоторканності державного кордону та його цілісності, у третьому – оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, у четвертому – оборону територіальної цілісності та недоторканості України. Який із запропонованих законопроектів передбачає функції Збройних Сил України, які ідентичні тим, що зараз закріплені в Конституції України?

276. Правоохоронні органи зібрали та використали конфіденційну інформацію про особисте життя громадянина В., який звернувся до суду за захистом свого приватного життя. Суд відмовив у задоволенні позовної заяви, посилаючись на необхідність такого втручання в приватну сферу певними інтересами. З метою захисту яких інтересів суд міг відмовити у задоволенні позовної заяви?

277. У якому випадку Президент України НЕ має права достроково припинити повноваження Верховної Ради України?

278. Що впливає на обсяг правосуб’єктності іноземців, що перебувають в Україні на законних підставах?

279. Коли може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України і не був прийнятий?

280. Що з переліченого, відповідно до Конституції України, є підставою припинення повноважень судді?

281. Яку найважливішу функцію держави виконують військові формування та правоохоронні органи відповідно до Конституції України?

282. Який суб’єкт має право вносити до Верховної Ради України проект закону про створення, реорганізацію і ліквідацію судів?

283. З якого моменту суддя Конституційного Суду України набуває повноважень?

284. Скільки разів Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень може змінювати одні й ті самі положення Конституції України?

285. Що з переліченого, відповідно до Конституції України, є підставою для звільнення судді?

286. Що з переліченого є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?

287. Суб’єктом оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, на виборах Президента України є…

288. Визначте властивість основоположних прав і свобод людини за Конституцією України…

289. Ким подається до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

290. Визначте один із загальних принципів всеукраїнського референдуму.

291. Залежно від способу утворення державні органи України поділяються на…

292. За яких обставин забороняється утворення і діяльність політичних партій в Україні?

293. Правовими гарантіями незалежності судді Конституційного Суду України є…

294. Кому підконтрольні органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів влади?

295. Після консультацій з Верховним Судом Президент України вніс до Верховної Ради України законопроект про реорганізацію суду. Чи дотримана процедура підготовки та подання законопроекту?

296. Хто та за яких умов здійснює призначення судді на посаду?

297. Який з наступних елементів НЕ є необхідним для застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо прав та обов’язків цивільного характеру?

298. Що включає право на свободу світогляду і віросповідання відповідно до Конституції України?

299. Яке з повноважень належить до делегованих повноважень органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін?

300. Який суб’єкт уповноважений на скликання сесії сільської, селищної, міської ради у випадку немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови скликати сесію?

 

5/5 - (1 vote)