Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Як вказувалось раніше, ще одним різновидомзобов’язань, що виникають з публічної обіцянки винагороди, є публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Публічна обіцянка за результатами конкурсу відрізняється від публічної обіцянки без оголошення конкурсу тим, що  в публічному конкурсі надання винагороди обумовлюється не просто якнайшвидшим здійсненням певного завдання як в публічній обіцянці без оголощення конкурсу, а досягненням найкращого результату серед числа можливих. Тому право вимагати винагороду має лише особа, офіційно визнана переможцем конкурсу.

В юридичній літературі відзначають, що публічний конкурс являє собою повідомлення фізичної або юридичної особи (засновника конкурсу), адресоване невизначеному колу осіб або персональним учасникам(закритий конкурс), про зобов’язання сплатити майнову винагороду (премію) або надати моральне заохочення особі (переможцеві конкурсу), чий результат буде визнаний найкращим засновником конкурсу .

Для виникнення обов’язку щодо виплати нагороди переможцеві конкурсу, необхідна наявність сукупності таких юридичних фактів: 1) оголошення конкурсу; 2) виконання роботи (дії), яка є предметом конкурсу; 3) надання учасником роботи на конкурс; 4) визнання учасника конкурсу переможцем.

Слід зазначити, що саме по собі оголошення конкурсу не є підставою для виникнення зобов’язання, а є його передумовою.Нацьомуетапі відомий лише один суб’єкт правовідносин – зобов’язана особа (засновник конкурсу), який не вправі відмовити особам, до яких звернена пропозиція, на участь у конкурсі, у прийнятті наданих на конкурс робіт. 

Конкурс (змагання) має право оголосити фізична або юридична особа (засновник конкурсу). Конкурс оголошується публічно через засоби масової інформації. Оголошення про конкурс може бути зроблено іншим чином. Засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому персональних учасників (закритий конкурс).

1. Умови конкурсу та їх зміна:

1засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому;

2) предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо;

3) за результатами конкурсу видається нагорода (премія). Кількість призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне призове місце тощо визначаються в умовах конкурсу;

4) умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального заохочення. Також умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії;

5) предмет конкурсу, нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві, є істотними умовами оголошення конкурсу;

6) засновник конкурсу має право змінити його умови до початку конкурсу. Зміна умов конкурсу після його початку не допускається. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс ;

7) якщо у зв’язку зі зміною умов конкурсу участь у ньому для особи втратила інтерес або стала неможливою, ця особа має право на відшкодування засновником витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі.

2. Відмова від проведення конкурсу.

Засновник конкурсу має право відмовитися від його проведення, якщо проведення конкурсу стало неможливим за обставин, які від нього не залежать. У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі у конкурсі.

3. Переможець конкурсу. 

Переможцем конкурсу є особа, яка досягла найкращого результату. Переможець конкурсу визначається в порядку, встановленому засновником конкурсу. Результати конкурсу оголошуються в тому ж порядку, в якому його було оголошено.  Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою особою до суду.

4. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс.

Так, за наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:

1) присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;

2) присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);

3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам;

4) присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).

5. Права переможця конкурсу.

1) Переможець конкурсу має право вимагати від його засновника виконання свого зобов’язання у строки, встановлені умовами конкурсу.

2) Якщо предметом конкурсу був результат інтелектуальної, творчої діяльності, засновник конкурсу має право подальшого їх використання лише за згодою переможця конкурсу.

3) Засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами на укладення з переможцем конкурсу договору про використання предмета конкурсу

6. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс.

Подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його право власності на цю річ.Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною.

Засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею.

Учасник конкурсу має право у будь-який час пред’явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс.

Якщо річ, подана на конкурс, не була подарована засновникові конкурсу або куплена ним, він може набути право власності на неї відповідно до ст. 344  ЦК (набувальна давність).