Тест онлайн та відповіді до професійного тесту на знання законодавства при проходженні конкурсу в Національну поліцію


тести в національну поліцію

Для економії Вашого часу та найбільш ефективної підготовки до професійного тестування на знання законодавства для проходження конкурсу в Національну поліцію, пропонуємо ознайомитись з обґрунтованими відповідями на повний перелік тестових питань, які включають питання на перевірку знань Конституції України, Закону України “Про Національну поліцію” та Закону України  “Про запобігання корупції” (всього 400 питань).  Відповіді складені фаховим юристом з урахуванням останніх змін в законодавстві та в повній мірі відображають суть питань. (тести актуальні при вступі в 2018 році)

Розділ 1. Питання на перевірку знань Конституції України (150 питань з відповідями)

1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?

Ст.1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.


2. Якою є форма державного устрою України?

ст. 2, ч. 2. Україна є унітарною державою.


3. На яку територію поширюється суверенітет України?

Ст. 2, ч. 2. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.


4. Яка форма правління в Україні?

Ст. 5, ч.1. Україна є республікою.


5. Хто є носієм суверенітету в Україні?

Ст. 5, ч. 2. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.


6. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

Ст. 5, ч. 3. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.


7. В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні?

Ст. 5,. ч. 2. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.


8. Що відповідно до Конституції України є головним обов’язком держави?

Ст. 3, ч. 2. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.


9. Хто є єдиним джерело влади в Україні?

Ст. 5, ч. 2 єдиним джерелом влади в Україні є народ.


10. Що відповідно до Конституції України визначається найвищою соціальною цінністю в Україні?

Ст. 3, ч. 1 Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


11. Перед ким відповідає держава за свою діяльність?

Ст. 3, ч. 2. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.


12. Державною мовою в Україні є…

Ст. 10. Державною мовою в Україні є українська мова.


13. Які питання вирішує Конституційний Суд України?

Ст. 147, ч.1. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.


14. Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено Конституцією України?

Ст. 17, ч. 6. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.


15. Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці?

Так (Ст. 43, ч. 3. Використання примусової праці забороняється).


16. Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я?

Ні.( Ст. 49, ч. 3. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно…).


17. Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно Конституції України?

ст. 53, ч.2. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.


18. Які правові наслідки має незнання законів відповідно до Конституції України?

Ст. 68, ч.2. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.


19. В якому порядку і розмірах відповідно до Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори?

Ст. 67, ч.1. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.


20. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

Ст. 70, ч. 1. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.


21. Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні?

Ст. 10, ч. 5. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.


22. Який орган затверджує державний бюджет України?

Ст. 85, п. 4. Верховна Рада України.


23. Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України?

Ст. 103, ч. 3. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.


24. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

Ст. 106, ч. 3. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.


25. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при…

Ст. 107, ч. 1. Президентові України.


26. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України?

Ст. 107, ч. 7. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.


27. Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

Ст. 114, ч. 2. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.


28. Суд ухвалює рішення іменем (закінчіть речення)…

Ст. 129-1.України.


29. За Конституцією України повноваження Кабінету Міністрів України визначаються…

Ст. 113, ч. 3. Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.


30. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції?

Ст. 117, ч.1. …постанови і розпорядження…


31. Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах компетенції?

Ст. 117, ч.1.є обов’язковими до виконання.


32. Який орган відповідно до Конституції України здійснює підтримання державного обвинувачення в суді?

Ст. 1311. ч.1, п.1прокуратура


33. За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення?

Ст.140, ч.6. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.


34. Найвищим судом у системі судоустрою України є:

Ст.125, ч.3. Верховний Суд.


35. Чи допускається відповідно до Конституції України створення надзвичайних та особливих судів?

Ст.125, ч.6. не допускається.


36. Систему адміністративно-територіального устрою України складає…

Ст.133, ч.1. Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.


37. Хто, відповідно до Конституції України, є суб’єктом місцевого самоврядування?

Ст.140, ч.3. Місцеве самоврядування здійснюєтьсятериторіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.


38. Відповідно до Конституції України територія України в межах існуючого кордону…

Ст.2, ч.3. є цілісною і недоторканною.


39. Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на…

Ст.6, ч.1. на законодавчу, виконавчу та судову.


40. Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти?

Ст.8, ч.2. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.


41. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?

Ст.9, ч.2. можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.


42. Норми Конституції України є нормами…

Ст.8, ч.3. прямої дії.


43. Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є…

Ст.9, ч.1. частиною національного законодавства України.


44. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?

Ст.17, ч.2на Збройні Сили України.


45. На кого, згідно Конституції України, покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?

Ст.17, ч.3на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.


46. Чи допускається, згідно Конституції України, розташування іноземних військових баз на території України?

Ст.17, ч.7…не допускається


47. Відповідно до Конституції України права і свободи людини є…

Ст.21, ч.1невідчужуваними та непорушними.


48. Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України?

Ст.22, ч.1не є вичерпними.


49. У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи?

Ст.22, ч.2. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. ( у жодному-авт.)


50. У якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?

Ст. 152, ч. 1. повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.


51. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

Ст. 148., ч.2. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.


52. У якому випадку, згідно Конституції України, може бути обмежене законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання?

Ст.35, ч.2. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.


53. Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з’їзд суддів України?

Ст. 148., ч.2. шість суддів Конституційного Суду України.


54. Згідно Конституції України право приватної власності набувається в порядку, визначеному…

Ст. 41., ч.2законом.


55. Що з переліченого відноситься, згідно Конституції України, до основних засад судочинства в України?

Ст. 129., ч.2. Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доведеності вини;

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) розумні строки розгляду справи судом;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення;

9) обов’язковість судового рішення.


56. Хто обирає на посаду та звільняє з посади Голову Верховного Суду?

Ст. 128., ч. 3. Пленум Верховного Суду


57. Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

Ст. 55., ч.3. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.


58. Хто зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?

Ст. 60., ч.1. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.


59. Чи можна притягнути двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення?

Ст. 61., ч.1. Ні – авт.


60. Який характер має юридична відповідальність («особи?»-авт.)?

Ст. 61., ч.2. індивідуальний характер.


61. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?

Ст. 62., ч. 1 доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


62. Обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України мають виконувати…

Ст. 65., ч. 1. Громадяни України (Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України).


63. Обов’язок шанувати державні символи України мають виконувати…

Ст. 65., ч. 1 Громадян України (Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України).


64. Згідно Конституції України громадяни України відбуваютьвійськову службу відповідно до…

Ст. 65., ч. 2 закону.


65. Якою є, відповідно до Конституції України, процедура оголошення стану війни?

Ст. 85., ст. 106. Стан війни оголошує Верховна рада заподанням Президента України – авт.


66. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України?

Ст. 107., ч. 4. Президент України.


67. На який період часу зберігається звання Президента України?

Ст.105., ч. 3. довічно.


68. Чим визначаються основні обов’язки громадянина?

Ст. 92., п.1. Виключно законами України.


69. Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України?

Ст. 92., п.13. Виключно законами України.


70. Президент України є гарантом…

Ст. 102., ч.2. …державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.


71. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?

Ст. 93., ч. 2. …законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні.


72. За Конституцією України Президент України є…

Ст.102., ч.1. главою держави.

Ст.102., ч.2. гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.


73. Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України?

Ст. 85., п. 4. Верховна рада України.


74. Якими правами і свободами користуються, згідно Конституції України, іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах?

Ст. 26., ч. 1.тими самими правами і свободами, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.


75. Ким здійснюється правосуддя в Україні?

Ст. 124., ч. 1. судами України (Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди).


76. Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України?

Ст. 13., ч. 4. Соціальну.


77. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

Ст. 157., ч. 2. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.


78. Яким органом є Рада національної безпеки і оборони України?

Ст.107., ч. 1. координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.


79. Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу?

Ст.13. ч. 2. має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.


80. Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?

Вступна частина. Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.


81. Від імені кого була прийнята Конституція України?

Вступна частина.від імені Українського народу – громадян України всіх національностей.


82. Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів України?

Стаття 151-2. Рішення та висновки.


83. Вивченню яких мов сприяє держава відповідно до Конституції України?

Ст. 10., ч. 4. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.


84. До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом доступу?

Ст. 38., ч. 2. до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.


85. Шлюб відповідно до Конституції України ґрунтується на…

Ст. 51., ч. 1. …на вільній згоді жінки і чоловіка.


86. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?

Ст. 118., ч. 1. …місцеві державні адміністрації.


87. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій?

Ст. 118., ч. 4. Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.


88. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?

Ст. 106., п. 17. Президент України.


89. Який має наслідок відставка Прем’єр-міністра України?

Ст. 115., ч. 3. відставка всього складу Кабінету Міністрів України.


90. Чи допускає Конституція України встановлення цензури в Україні?

Ст. 15., ч. 3. Ні (Цензура заборонена).


91. Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ?

Ст. 55., ч. 5. Так (Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна).


92. Відповідно до Конституції України хто має відкривати перше засідання Верховної Ради України?

Ст. 82. ч. 4. найстарший за віком народний депутат України.


93. Кому належить право законодавчої ініціативи?

Ст. 93., ч. 1. …Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.


94. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

Ст. 101. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


95. Хто відповідно до Конституції України приводить до присяги Президента України?

Ст. 104., ч. 2. Голова Конституційного Суду України.


96. Яким чином відповідно до Конституції України кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань?

Ст. 55., ч. 6. …будь-якими не забороненими законом засобами


97. Ким, відповідно до Конституції України, схвалюється рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України?

Ст. 85., п. 9. Верховною Радою України.


98. Хто відповідно до Конституції України входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?

Ст. 107., ч. 5. …Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.


99. Відповідно до Конституції України, яке основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави?

Ст. 14., ч. 1. Земля – авт.


100. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

Ст.113., ч. 3. Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.


101. Хто відповідно до Конституції України входить до складуКабінету Міністрів України?

Ст. 114., ч. 1. …Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.


102. Закон набирає чинності…

Ст. 94., ч. 5. через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.


103. До чиїх повноважень відповідно до Конституції України належить встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і перейменування населених пунктів?

Ст. 85. , п. 29. Верховної Ради України.


104. Хто відповідно до Конституції України приймає рішення про визнання іноземних держав?

Ст. 106. , п. 4 Президент України.


105. Хто відповідно до Конституції України присвоює вищі військові (спеціальні) звання?

Ст. 106. , п. 24 Президент України.


106. Хто приймає рішення про припинення громадянства України?

Ст. 106. , п. 26 Президент України.


107. Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства?

Ст. 25., ч.1. не може


108. Чи допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду?

Ст. 30., ч. 2. Не допускається. Окрім невідкладних випадків, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку).


109. Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди?

Ст. 32., ч. 2. Не допускається.


110. Чи може громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну?

Ст. 33., ч. 2., Не може.


111. У якому значенні використовується термін «законодавство» у Конституції України та в законодавстві України?

Законодавство – система усіх правових норм, якими регулюються суспільні відносини в державі – авт.


112. Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою?

Ст. 35., ч. 3. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.


113. З якого дня набула чинності Конституція України?

Ст. 160. ..з дня її прийняття (28 червня 1996 року – авт.).


114. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують…

Ст. 119.

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.


115. Яким є головний обов’язок держави?

Ст. 3., ч. 2. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини.


116. Назвіть державні символи України?

Ст. 20., ч. 1. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.


117. Що не (!) належить до повноважень Верховної Ради України?

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України;

2) призначення всеукраїнського референдуму;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

24) встановлення державних символів України;

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;

26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради АР Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради АР Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;

37) затвердження законом Конституції АР Крим, змін до неї.


118. Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання в Україні?

Ст. 92., п. 8. Виключно законами України.


119. Президент України щодо актів Кабінету Міністрів України має право..

Ст. 106., п. 15. …зупиняти їх дію (зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності).


120. За умови дотримання якої вимоги людина має право на вільний розвиток своєї особистості?

Ст. 23. …якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.


121. Чи може громадянин України бути позбавлений права змінити громадянство?

Ст. 25., ч. 1. Не може.


122. Право на життя означає, що…

Ст. 27. ч. 2-3. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.Обов’язок держави – захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.


123. Чи може людина бути піддана медичним дослідам?

Ст. 28., ч. 3. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.


124. За загальним правилом особа може триматися під вартою…

Ст. 29., ч. 2. Сімдесят дві години (72 –авт.) з моменту затримання.


125. Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то його обґрунтованість має бути перевірена…

Ст. 29., ч. 2. Судом.


126. Чи має право громадянин ознайомитися в установах і організаціях з відомостями про себе?

Ст. 32., ч. 3. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.


127. За Конституцією України право на свободу світогляду і віросповідання включає:

Ст. 35., ч. 1. …свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.


128. Відповідно до Конституції України метою участі громадян у професійних спілках визнається:

Ст. 36., ч. 3.захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.


129. Відповідно до Конституції України членами політичної партії можуть бути…

Ст. 36., ч. 2.лише громадяни України.


130. Відповідно до Конституції України заборона діяльності об’єднання громадян здійснюється…

Ст. 37., ч. 4.лише в судовому порядку.


131. Про проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів і демонстрацій) громадяни мають завчасно сповістити…

Ст. 39., ч. 1.органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.


132. Яким органом можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?

Ст. 39., ч. 2.судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку


133. Які категорії осіб мають право направляти звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?

Ст. 40., ч.1. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


134. За Конституцією України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед?

Ст.24. законом.


135. Чи можуть бути відповідно до Конституції України запроваджені привілеї чи обмеження залежно від місця проживання?

Ст. 24., ч. 2. Не може бути.


136. Відповідно до Конституції України чи має право особа захищати життя і здоров’я інших людей?

Ст. 27., ч. 3. Має право (Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань).


137. Чи допускається за Конституцією України застосування до людини катувань?

Ст. 28., ч. 2. Не допускається (Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню).


138. Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її затримання уповноваженими посадовими особами?

Ст. 29., ч. 4. про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника.


139. Відповідно до Конституції України кого має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання особи?

Ст. 29., ч. 6. родичів заарештованого чи затриманого.


140. Відповідно до Конституції України за наявності якої з наведених умов кожен громадянин має право знайомитися з інформацією про себе в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях?


Ст. 32., ч. 3. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.


141. Відповідно до Конституції України яким категоріям осіб гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України?

Ст. 33., ч. 1. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.


142. Відповідно до Конституції України у який спосіб особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію?

Ст. 34., ч. 2.усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.


143. Відповідно до Конституції України чи може бути громадянин обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій?

Ст. 36., ч. 4. Не може бути.


144. Чи допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій у військових формуваннях?

Ст. 37., ч. 3. Не допускається.


145. До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей?

Ст. 51., ч. 2. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.


146. У який період проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?

Ст. 77., ч. 2. …у період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.


147. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України?

Ст. 79., ч. 6. з моменту складення присяги.


148. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?

Ст. 104., ч. 2. Голова Конституційного Суду України.


149. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, на кого покладається виконання його обов’язків?

Ст. 112.покладається на Голову Верховної Ради України.


150. Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних ї комунальних закладів охорони здоров’я?

Ст. 49., ч. 3. Так, забороняє (…існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена).

[згорнути]
Розділ 2. Питання на перевірку знань ЗУ "Про національну поліцію" (150 питань з відповідями)

1. Що визначає Закон України «Про Національну поліцію»?

Вступна частина. Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України.


2. Національна поліція України – це?

Ст. 1., ч. 1. Центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.


3. Діяльність поліції спрямовується та координується…

Ст. 1., ч. 2. Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.


4. Які завдання Національної поліції визначені статтею 2 Закону України «Про Національну поліцію»?

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.


5. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» правовою основою діяльності поліції є:

Ст. 3. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України,міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншимизаконами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.


6. Чи можуть відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» бути покладені на поліцію інші (додаткові) повноваження?

Ст. 24. Так, можуть. (Виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом).


7. Поліцейський захід – це?

Ст. 29. 1. Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень.


8. Яким має бути обраний поліцейський захід?

Ст. 29. ч. 2має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.


9. Коли поліцейський захід припиняється?

Ст. 29. ч. 7. якщо досягнуто мети його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу.


10. Види поліцейських заходів:

Ст. 10. авт. тлумачення:

1. Реагування на правопорушення.

2. Превентивні заходи та заходи примусу.

3. інші заходи, визначені окремими законами.


11. Види превентивних поліцейських заходів:

Ст. 31., ч. 1.

1) перевірка документів особи;

2) опитування особи;

3) поверхнева перевірка і огляд;

4) зупинення транспортного засобу;

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;

11) поліцейське піклування.


12. Види поліцейських заходів примусу:

Ст. 42., ч. 1.

1) фізичний вплив (сила);

2) застосування спеціальних засобів;

3) застосування вогнепальної зброї.


13. Фізичним впливом є:

Ст. 42., ч. 2.

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників.


14. Відносно кого заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?

Ст. 43., ч. 5.до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.


15. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим (закінчіть речення):

Ст. 46., ч. 1.заходом примусу.


16. За якої умови поліцейському надається право на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання?

Ст. 46., ч. 1.за умови що він пройшов відповідну спеціальну підготовку.


17. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після (закінчіть речення)…

Ст. 46., ч. 5.попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.


18. У яких виняткових випадках поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю?

Ст. 46., ч. 4.

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;

2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;

3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;

4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;

7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського.


19. Поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї для звільнення заручників або осіб…

Ст. 46., ч. 4., п. 3.яких незаконно позбавлено волі.


20. Яка умова дає право поліцейському на застосування вогнепальної зброї для захисту осіб від нападу?

Ст. 46., ч. 4., п. 2. …коли напад загрожує їхньому життю чи здоров’ю.


21. Яка умова дає право поліцейському на застосування вогнепальної зброї для відбиття нападу на нього або членів його сім’ї?

Ст. 46., ч. 4., п. 1.у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю.


22. При якій умові поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?

Ст. 46., ч. 4., п. 5.для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти.


23. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди (закінчіть речення)…

Ст. 46., ч. 7.яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.


24. У яких випадках поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї у місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях?

Ст. 46., ч. 9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.


25. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках (закінчіть речення)…

Ст. 46., ч. 6. наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї.


26. У яких випадках поліції (поліцейському) заборонено застосовувати засоби примусової зупинки транспорту?

Ст. 45., ч. 4, п. 5. …застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях.


27. Більше якого часового періоду поліції (поліцейському) заборонено застосовувати кайданки?

Ст. 45., ч. 4, п. 6.більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску.


28. Кому зобов’язаний повідомити поліцейський про факт активного застосування ним вогнепальної зброї?

Ст. 46., ч. 10.своєму керівникові, який, у свою чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган управління поліції та відповідного прокурора.


29. За якої умови поліцейському надається право на застосування спеціальних засобів? (надайте повний перелік):

Ст. 45., ч. 2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.


30. По яких ділянках тіла людини поліцейському заборонено наносити удари гумовими (пластиковими) кийками? (надайте повний перелік):

Ст. 45., ч. 4., п. 1. по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.


31. При якій температурі повітря поліції (поліцейському) заборонено застосовувати водомети?

Ст. 45., ч. 4., п. 4. при температурі повітря нижче +10°C.


32. При якій умові застосування поліцейським малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим?

Ст. 45., ч. 5. якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути.


33. У якій формі поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу?

Ст. 45., ч. 6.у письмовій формі.


34. Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний (закінчіть речення)…

Ст. 45., ч. 6. негайно повідомити про це відповідного прокурора.


35. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу (закінчіть речення)….

Ст. 42., ч. 5.не визначені цим Законом (Законом «Про Національну поліцію»– авт.).


36. Чи є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування)?

Ст. 42., ч. 6. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).


37. У який момент поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу?

Ст. 42., ч. 7. …в момент досягнення очікуваного результату.


38. З урахуванням яких факторів визначаються вид та інтенсивність застосування поліцейським заходів примусу?

Ст. 43., ч. 3. з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення.


39. У який спосіб поліцейський може попередити особу про застосування до неї фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?

Ст. 43., ч. 2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку.


40. У якій формі поліцейський зобов’язаний повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї?

Ст. 46., ч. 10.у письмовій формі.


41. Протягом якого часового інтервалу поліцейський зобов’язаний повідомляти свого керівника про активне застосування ним вогнепальної зброї?

Ст. 46., ч. 10. Негайно.


42. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність (закінчіть речення)…

Ст. 46., ч. 11.якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.


43. Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї (закінчіть речення)…

Ст. 46., ч. 12/2. …є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським.


44. Кого зобов’язаний письмово повідомити поліцейський про завдання ним особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили?

Ст. 44., ч. 2.свого керівника, а той зобов’язаний повідомити прокурора.


45. У яких випадках допускається застосування поліцейським вогнепальної зброї без попередження?

Ст. 46., ч. 6.

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

4) якщо особа чинить збройний опір;

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.


46. Службовий собака застосовується під час:

Ст. 45., п. 12.

а) патрулювання;

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи;

г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського;

13) службовий кінь застосовується під час:

а) патрулювання;

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.


47. Службовий кінь застосовується під час:

Ст. 45., п. 13.

а) патрулювання;

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.


48. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» застосування вогнепальної зброї є:

Ст. 46., ч. 1. …найбільш суворим заходом примусу.


49. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються:

Ст. 46., ч. 3. Міністром внутрішніх справ України.


50. У яких випадках відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» допускається застосування вогнепальної зброї поліцейським без попередження?

Ст. 46., ч. 6.

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

4) якщо особа чинить збройний опір;

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.


51. У яких випадках поліцейський має право перевіряти документи?

Ст.32.

у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.


52. Коли поліцейський може опитати особу?

Ст. 33., ч. 1. …якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень.


53. Коли поліцейський може зупиняти транспортні засоби?

Ст. 35., ч.1.

1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.


54. У яких випадках і за яких умов поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг?

Ст. 36., ч. 2. …у разі затримання осіб відповідно до закону, під час аварій, інших надзвичайних ситуацій, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я людей.


55. У яких випадках поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду?

Ст. 38., ч. 1. лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:

1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.


56. Стосовно кого може здійснюватися поліцейське піклування?

Ст. 41., ч. 1.

Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:

1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду;

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення;

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі;

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі.


57. Де поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?

Ст.46., ч. 9. …в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.


58. Коли поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?

Ст. 46., ч. 11., …якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.


59. У яких випадках поліцейський може використати вогнепальну зброю (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?

Ст. 46., ч. 4., у виняткових –авт.

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;

2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;

3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;

4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;

7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського.


60. Ким встановлюються граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу поліції за штатними посадами?

Ст. 80., ч. 2. керівником поліції.


61. Ким встановлюються граничні спеціальні звання вищого складу поліції за штатними посадами?

Ст. 80., ч. 3., …Президентом України.


62. Ким присвоюються первинні звання молодшого складу поліції?

Ст. 81., ч. 1. керівниками органів поліції, керівниками навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських, та науково-дослідних установ поліції, які приймають рішення про прийняття на службу в поліції, одночасно з рішенням про прийняття на службу та призначення на посаду.


63. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюються…

Ст. 81., ч. 3., …Президентом України.


64. Особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських:

Ст. 91., ч. 1.

1) службу у святкові та вихідні дні;

2) службу позмінно;

3) службу з нерівномірним графіком;

4) службу в нічний час.


65. Які додаткові відпустки надаються поліцейським?

Ст. 92., ч. 2. …у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки.


66. Розмір грошового забезпечення поліцейського визначається залежно від:

Ст. 94., ч. 1. …посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.


67. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» систему поліції складають:

Ст. 13., ч.1.

1) центральний орган управління поліцією;

2) територіальні органи поліції.


68. У складі поліції функціонують:

Ст. 13., ч.3.

1) кримінальна поліція;

2) патрульна поліція;

3) органи досудового розслідування;

4) поліція охорони;

5) спеціальна поліція;

6) поліція особливого призначення.


69. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад:

Ст. 15., ч. 5. керівником поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.


70. Структуру територіальних органів поліції затверджує…

Ст. 15., ч. 3. керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.


71. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад:

Ст. 15., ч. 6. керівник територіального органу поліції.


72. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка…

Ст. 15., ч. 7.

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;

2) має вищу повну юридичну освіту;

3) має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років;

4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.


73. Поліцейським є:

Ст. 17., ч. 1. громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.


74. Чи зобов’язаний поліцейський інформувати свого безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді?

Ст. 18., ч. 1., п. 6. Так, зобов’язаний – авт.


75. У разі звернення особи до поліцейського він зобов’язаний…

Ст. 18., ч. 3. …назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.

76. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські відповідно до закону несуть…

Ст. 19., ч. 1. кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.


77. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка?

Ст. 21., ч. 5.

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;

2) має вищу повну юридичну освіту;

3) має стаж роботи в галузі права не менш як сім років;

4) має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.


78. У разі звернення до поліцейського особи із повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, поліцейський зобов’язаний…

Ст. 18., ч. 2. вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.


79. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади:

Ст. 21., ч. 2. …Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України.


80. Служба в поліції є:

Ст. 59., ч. 1.державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.


81. Час проходження служби в поліції зараховується:

Ст. 59., ч. 2.до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

82. Оберіть варіант відповіді, що не (!) відповідає Закону України «Про Національну поліцію». Поліцейським не може бути…

Ст. 61., ч. 2. (відповіді згідно Закону, Вам потрібно буде обрати відповіді, яких у Законі немає – авт.)

1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою;

2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;

4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;

5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;

7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства;

9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліції.


83. Поліцейський не може…

Ст. 61., ч. 4. бути членом політичної партії.

Ст. 61., ч. 5. організовувати страйки та брати участь у страйках.


84. Втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому числі діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення може…

Ст. 62., ч. 3. …лише безпосередній і прямий керівник (за винятком випадків, прямо передбачених законом) – авт.


85. Покласти на поліцейського виконання обов’язків, не визначених законом, має право…

Ст. 62., ч. 5. Ніхто не має права


86. З особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, контракт про проходження служби в поліції укладається:

Ст. 63., ч. 2., п. 1. одноразово строком на два роки без права продовження.


87. Із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ контракт про проходження служби в поліції укладається:

Ст. 63., ч. 2., п. 3. на термін три роки з правом продовження контракту на той самий термін.


88. Із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі контракт про проходження служби в поліції укладається:

Ст. 63., ч. 2., п. 4. строком на чотири роки з правом продовження контракту одноразово строком до чотирьох років.


89. З керівником поліції контракт про проходження служби в поліції укладається:

Ст. 63., ч. 2., п. 5. строком на п’ять років з правом продовження контракту одноразово строком до п’яти років.


90. Порядок складання Присяги працівника поліції встановлює…

Ст. 64., ч. 2. Міністерство внутрішніх справ України.


91. Переведення поліцейського може здійснюватися…

Ст. 65., ч. 8. …за його ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших органів (закладів, установ) поліції, які порушили питання про переміщення.


92. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади…

Ст. 65., ч. 11.протягом шести місяців з дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.


93. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім…

Ст. 66., ч. 1.науково-педагогічної, наукової або творчої.94. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу (закладу, установи) поліції, поліцейський, посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції…

Ст. 68., ч. 1.за два місяці до такого звільнення.


95. Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків поліцейським не повинен перевищувати…

Ст. 69., ч. 2. ……чотирьох місяців.


96. Професійне навчання поліцейських складається з:

Ст. 72., ч. 1.

1) первинної професійної підготовки;

2) підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання;

3) післядипломної освіти;

4) службової підготовки – системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності.


97. Первинну професійну підготовку проходять:

Ст. 73., ч. 1.Поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції


98. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться?

Ст. 74., ч. 1. ……17 років.


99. Мінімальний термін, який повинен відпрацювати поліцейський, після закінчення вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, складає?

Ст. 74., ч. 4. Три роки – авт.


100. Поліцейські зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності…

Ст. 75., ч. 3.

1) не рідше одного разу на три роки;

2) перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана.


101. Післядипломна освіта поліцейських складається з?

Ст. 75., ч. 1.

1) спеціалізації;

2) перепідготовки;

3) підвищення кваліфікації;

4) стажування.

102. Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними…

Ст. 76., ч. 1. 55-річного віку.

103. Поліцейські, які мають спеціальне звання до підполковників поліції включно, перебувають на службі до досягнення ними такого віку?

Ст. 76., ч. 2., п. 1. 55-річного віку.

104. Поліцейським молодшого складу можуть присвоюватися наступні спеціальні звання:

Ст. 80., ч. 1., п. 1. рядовий поліції; капрал поліції; сержант поліції; старший сержант поліції.

105. Первинне спеціальне звання середнього складу поліції присвоює…

Ст. 81., ч. 2.керівник поліції в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

106. Строк вислуги в спеціальному званні підполковник поліції складає…

Ст. 83., ч. 1.5 років.

107. Скільки випадків застосування вогнепальної зброї без попередження передбачено частиною шостою статті сорок шість Закону України «Про Національну поліцію»?

Ст. 46., ч. 6.…5 випадків – авт.

108. Яка назва статті Закону України «Про Національну поліцію», що регламентує застосування та використання поліцейськими вогнепальної зброї?

«Застосування вогнепальної зброї».

109. Який номер статті Закону України «Про Національну поліцію», яка регламентує застосування та використання поліцейськими вогнепальної зброї?

Стаття 46.

110. Що зобов’язаний вчинити поліцейський по відношенню до осіб, які постраждали в результаті застосування ним заходів примусу?

Ст. 43., ч. 4.надати невідкладну медичну допомогу – авт.

111. Які спеціальні засоби має право застосувати поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку? (надайте повний перелік):

Ст. 42., ч. 4

1) гумові та пластикові кийки;

2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;

3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо);

4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;

5) засоби примусової зупинки транспорту;

6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;

7) службові собаки та службові коні;

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;

9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;

10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;

11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;

13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби.

112. Що означає принцип верховенства права у діяльності поліції?

Ст. 6., ч. 1. людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

113. Принцип дотримання прав і свобод у діяльності поліції означає, що:

Ст. 7., ч. 1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.

Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини

1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.

2. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції.

3. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування.

4. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У разі виявлення таких дій поліцейський зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених поліцейськими.

5. У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками.)

114. Чи допускається обмеження прав і свобод людини відповідно до принципу дотримання прав і свобод у діяльності поліції?

Ст. 7., ч. 2. допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції.

115. Що означає принцип законності в діяльності поліції?

Ст. 8.

1. Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази.

3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.

116. Принцип відкритості та прозорості в діяльності поліції означає:

Ст. 9.

1. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.

2. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку.

3. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом.

4. Поліція може оприлюднювати (поширювати) інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначених законом.

5. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність поліції, обов’язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначених законом.

6. Проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов’язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України.

117. Що означає принцип політичної нейтральності в діяльності поліції?

Ст. 10.

1. Поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності.

2. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань.

3. В органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність.

4. Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях.

118. Відповідно до принципу взаємодія з населенням на засадах партнерства діяльність поліції здійснюється… (надайте повну відповідь):

Ст. 11., ч. 1. в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.

119. Принцип безперервності в діяльності поліції означає, що:

Ст. 12.

1. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського.

2. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня.

120. Що з переліченого не (!) є принципом діяльності поліції?

Принципи діяльності поліції – авт.:

Стаття 6. Верховенство права

Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини

Стаття 8. Законність

Стаття 9. Відкритість та прозорість

Стаття 10. Політична нейтральність

Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства

Стаття 12. Безперервність.

121. Що повинен мати поліцейський згідно із статтею 17 Закону України «Про Національну поліцію»?

Ст. 17., ч.1. службове посвідчення та спеціальний жетон.

122. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує?

Ст. 17., ч.1. Міністр внутрішніх справ України.

123. Поліцейський зобов’язаний:

Ст. 18., ч. 1.

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я;

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

124. Чи можуть бути покладені на поліцейського додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням ним служби в поліції?

Ст. 18., ч. 4., Ст. 24., ч. 1.

Так, але виключно законом – авт.

125. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує:

Ст. 20., ч. 4. Міністр внутрішніх справ України.

126. Чи допускається проведення опитування поліцейським неповнолітніх?

Ст. 33., ч. 2. допускається тільки за участю батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога.

127. Хто може бути прийнятий на службу в поліції?

Ст. 49., ч. 1.…громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою.

128. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує:

Ст. 49., ч. 2. Міністерство внутрішніх справ України.

129. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює:

Ст. 59., ч. 5. Міністерство внутрішніх справ України.

130. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження, здійснюється в порядку:

Ст. 67., ч. 7. визначеному Кабінетом Міністрів України.

131. Поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, заборонено залучати до…

Ст. 73., ч. 7. …виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних та тренувальних занять під час проходження первинної підготовки).

132. Розподіл випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу, з урахуванням:

Ст. 74., ч. 3. …інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

133. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, встановлює:

Ст. 74., ч. 6. Міністерство внутрішніх справ України.

134. Порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює:

Ст. 78., ч. 4. Кабінет Міністрів України.

135. Порядок формування та ведення особових справ поліцейських визначає:

Ст. 79., ч. 3. Міністр внутрішніх справ України.

136. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр», після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання…

Ст. 81., ч. 5. молодшого лейтенанта поліції.

137. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, які заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання…

Ст. 81., ч. 6. …лейтенанта поліції.

138. Чи може керівник поліції присвоювати курсантам – випускникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку поліцейських, чергове спеціальне звання старший лейтенант поліції?

Ст. 82., ч. 4. …Так, може – авт.

139. Строк вислуги у спеціальному званні капрал поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. 1 рік.

140. Строк вислуги у спеціальному званні сержант поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. …3 роки.

141. Строк вислуги у спеціальному званні молодший лейтенант поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. 1 рік.

142. Строк вислуги у спеціальному званні лейтенант поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. …2 роки.

143. Строк вислуги у спеціальному званні старший лейтенант поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. …3 роки.

144. Строк вислуги у спеціальному званні капітан поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. …4 роки.

145. Строк вислуги у спеціальному званні майор поліції складає:

Ст. 83., ч. 1. …4 роки.

146. У який званнях поліцейських не встановлено строків вислуги?

Ст. 83., ч. 2. рядового поліції, старшого сержанта поліції та полковника поліції, генерала поліції третього рангу, генерала поліції другого рангу.

147. Поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається:

Ст. 91., ч. 5. … …протягом двох наступних місяців.

148. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить:

Ст. 93., ч. 2. тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки.

149. Поліцейським дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку частинами. Одна частина відпустки має бути:

Ст. 93., ч. 6. … …не менше 10 діб.

150. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування на службі в поліції, але не більше ніж:

Ст. 76., ч. 4. на 5 років.

[згорнути]
Розділ 3. Питання на знання ЗУ "Про запобігання коррупції" (100 питань з відповідями")

1. Що означає термін «реальний конфлікт інтересів»?

Ст. 1., ч. 1, абз. 8.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2. Які види відповідальності застосовуються згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб за корупційні правопорушення?

Ст. 1., ч. 1, абз. 5. …кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

3. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

Ст. 1., ч. 1, абз. 13. …органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

4. Вкажіть, яка з вказаних ситуацій не (!) охоплюється терміном «корупція»?

Корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою (1) одержання неправомірної вигоди або (2) прийняття такої вигоди чи (3)прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи (4)інших осіб або відповідно (5) обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу (6) іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

5. Вкажіть, на яку з вказаних категорій суб’єктів не (!) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

Ст. 3. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку;

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої цієї статті;

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, передбачених цим Законом;

4) кандидати у народні депутати України, зареєстровані у порядку, встановленому Законом України “Про вибори народних депутатів України”, кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, встановленому Законом України “Про вибори Президента України”, кандидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост;

5) фізичні особи, які:

отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);

систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, – якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;

є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.

6. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ст. 4., ч. 1. …є центральним органом виконавчої влади зіспеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

7. Зазначте склад Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ст. 5., ч. 1. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.

8. Зазначте посадову особу, уповноважену представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України:

Ст. 4., ч. 3., абз. 2.Голова Національного агентства.

9. Зазначте суб’єкта призначення членів Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ст. 5., ч. 3., абз. 1. ….Кабінет Міністрів України – авт.

10. Яка обставина унеможливлює призначення особи на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

Ст. 5., ч. 3., абз. 1. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.

Ст. 5., ч. 9.

Не може бути призначена на посаду члена Національного агентства особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;

5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;

6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.

11. Зазначте максимальний строк безперервного перебування однієї особи на посаді Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ст. 6., ч. 1. 4 роки – авт. (Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд).

12. До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з питань запобігання корупції?

Ст. 6., ч. 2., п. 7.Голова Національного агентства.

13. Вкажіть механізм прийняття рішень Національним агентством з питань запобігання корупції:

Ст. 8., ч. 1., абз. 1. Рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від його загального складу.

14. Зазначте на яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції?

Ст. 8., ч. 2., абз. 1. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.

15. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

Ст. 9., ч. 5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором України(виконувачем обов’язків Генерального прокурора України).

16. Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ст. 10., ч. 1. Члени Національного агентства є державними службовцями.

17. Вкажіть яким повноваженням не (!) наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?

Ст. 11., ч. 1.(варто знати, якими повноваженнями наділено, а потім методом логічного виключення дати правильну відповідь, якими повноваженнями не наділене – авт.)

До повноважень Національного агентства належать:

1) проведення аналізу:

стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;

статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції;

2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;

3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;

4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;

6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;

8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

8-1) здійснення у порядку та в межах, визначених законом, державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей;

8-2) затвердження розподілу коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до закону;

9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;

13) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням;

14) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування);

15) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

16) інформування громадськості про здійснювані Національним агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;

17) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;

18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції;

19) обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

20) інші повноваження, визначені законом.

18. Визначте випадки, в яких Національне агентство з питань запобігання корупції вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис:

Ст. 12. ч. 2. …виявлення порушення вимог Закону щодо (1)етичної поведінки, (2) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього Закону…

19. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

Ст. 12. ч. 3.уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства.

20. Зазначте у якому випадку Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?

Ст. 12. ч. 3. У разі виявлення ознак іншого (виявлення ознак адміністративного правопорушення – авт.) корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

21. Вкажіть строк надання державними органами та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами запитуваних документів чи інформації Національному агентству з питань запобігання корупції:

Ст. 12. ч. 4.упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

22. Зазначте, який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції?

Ст. 14. ч. 1. Рахункова палата – авт.

23. Вкажіть, яким органом утворюється та формується Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?

Ст. 14. ч. 1. Кабінетом Міністрів України – авт.

24. Який порядок підготовки, затвердження та оприлюднення щорічного звіту про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції?

Ст. 14. ч. 4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національному агентстві оприлюднюються на його офіційномувеб-сайті.

25. Зазначте посадову особу, яка представляє позицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України?

Ст. 17. ч. 2., абз. 2. Голова Національного агентства

26. Яким суб’єктом визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

Ст. 18. ч. 1. Верховною Радою України.

27. Які складові включає процес підготовки, затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

Ст. 18. ч. 2. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

28. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії?

Ст. 18. ч. 3. аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії.

29. Шляхом виконання якого акта (документу) реалізується Антикорупційна стратегії?

Ст. 18. ч. 4. державної програми, яка розробляється Національним агентством та затверджується Кабінетом Міністрів України.

30. Вкажіть, для яких органів законом не (!) передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

Ст. 19., ч. 1. (варто знати, для яких органів передбачено, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Антикорупційні програми приймаються в:

Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, державних цільових фондах – шляхом затвердження їх керівниками;

Апараті Ради національної безпеки і оборони України;

Національному банку;

Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді правосуддя, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим – шляхом затвердження їх рішеннями.

31. Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом:

Ст. 24., ч. 1.

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

32. Які подарунки незалежно від розміру заборонено одержувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 23., ч. 1.

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Саме цей пункт чітко не визначений у Законі, однак згідно Розяснення Мінюсту «Одержання подарунків особами,уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» «за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами, тобто у формі так званого «авуальованого» хабара. Крім того, категорично забороняється приймати будь-який дарунок (пожертву) від підлеглої особи», що найбільш підходить до ст. 23 Закону).

33. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

Ст. 25., ч. 1.

Забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

34. На які види діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?

Ст. 25., ч. 1., п. 1.

Не поширюється заборона на заняття викладацькою, науковою і творчою діяльностю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спортом – авт.

35. Яке з обмежень не (!) поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 26., ч. 1. (варто знати, які існують обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

36. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?

Ст. 26., ч. 1. Протягом року.

37. В якій з описаних нижче ситуацій є (!) порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ми не знаємо, які ситуації будуть представлені у тестах, але згідно Закону, ст. 27., ч. 1. «Особи… не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам», відповідно обираємо ситуацію, що протирічить змісту статті.

38. Який строк надається близьким особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які опинились в умовах прямого підпорядкування, для самостійного усунення такої ситуації?

Ст. 27., ч. 2. …п’ятнадцятиденний строк.

39. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

Ст. 27., ч. 2. відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

40. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

Ст. 28., ч. 1., п.2 не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

41. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів:

Ст. 28., ч. 3., абз. 1. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

42. Вкажіть правильний порядок розгляду Національним агентством з питань запобігання корупції повідомлення особи про наявний унеї потенційний конфлікт інтересів:

Ст. 28., ч. 3., абз. 2. Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

43. Які наслідки має прийняття службовою особою органу державної влади рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього перед прийняттям рішення офіційного підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

Ст. 28., ч. 6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

44. Зазначте, який з перелічених механізмів не (!) належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?

Ст. 29., ч. 1. (варто знати, які механізми належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

45. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті?

Ст. 30., ч. 1. …якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації.

46. Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів:

Ст. 30., ч. 2.за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.

47. Виберіть, яка із наведених умов є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

Ст. 31., ч. 1. …якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.

48. Визначте, яка з наведених обставин перешкоджає (!) прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?

Ст. 32., ч. 1. (варто знати, які обставини сприяють прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Перегляд обсягу службових повноважень особи можливе, «якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника».

49. Оберіть, який із засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?

Ст. 34., ч. 2. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем.

50. Визначте, яка з наведених процедур не (!) належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

Ст. 32., ч. 1. (варто знати, які процедури належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

51. Встановіть, яка з перелічених умов не (!) дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

Ст. 34., ч. 1. (варто знати, які умови дозволяють застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Переведення особи здійснюється, …якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

52. Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

Ст. 34., ч. 2. якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

53. Вкажіть, в який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

Ст. 36., ч. 1., абз. 1. протягом 30 днів

54. Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

Ст. 36., ч. 1., абз. 2. на користь членів своєї сім’ї.

55. Зазначте категорію осіб, з якими заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб.

56. Вкажіть, який порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про передачу особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в управління підприємств або корпоративних прав?

Ст. 36., ч. 5. Особи… в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

57. Зазначте, в чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду?

Ст. 39., ч. 1. Держави чи територіальної громади – авт. (Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах).

58. Вкажіть, яка з наведених вимог не (!) є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень?

Ст. 40., ч. 1. (варто знати, які вимоги є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Особи… зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

59. Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

Ст. 40., ч. 2. Не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.

60. Вкажіть, які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка з огляду на особисте негативне ставлення в максимально тривалі строки розглядає документи безробітних громадян, в той час як оперативно опрацьовує документи всіх інших категорій осіб?

Ст. 41. Неупередженість.

61. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?

Ст. 44., ч. 3.вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює, а виборні особи – Національне агентство.

62. Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

Ст. 45., ч. 1., ч. 2., ч. 3. – тлумачення авт.

Особи, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Особи, що припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

Особа, яка претендує на зайняття посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

63. Який орган згідно із Законом України «Про запобігання корупції» уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 48. Національне агентство з питань запобігання корупції

64. Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно:

Ст. 45., ч. 4., абз. 1. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

65. Зазначте, яким чином притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за зазначення у декларації недостовірних відомостей впливає на його обов’язок щодо виправлення вказаної декларації?

Ст. 45., ч. 4., абз. 2.суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

66. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості про роботу за сумісництвом?

Ст. 46., ч. 11. Вказуються: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків

67. Цінне рухоме майно якої вартості підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 46., ч. 3. вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

68. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

Ст. 47., ч. 1., абз. 1-2. …Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

69. Вкажіть, які з відомостей є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 47., ч. 1., абз. 4. …відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт)…

70. Зазначте протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 47., ч. 2., абз. 1. …упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.

71. Протягом якого строку здійснюється повна перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 50., ч. 1. …може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

72. Яка, з перелічених обставин не (!) виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 50., ч. 1., абз. 2-3 (варто знати, які обставин виступають самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

..підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.

Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.

73. Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?

Ст. 3661. ч. 1. карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

74. Визначте мету здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Ст. 51., ч. 1. …встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.

75. Визначте, який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

Ст. 51., ч. 2. Національне агентство з питань запобігання корупції.

76. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

Ст. 52., ч. 1.десятиденний строк

77. Зазначте, про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?

Ст. 52., ч. 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а сааме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року

78. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

Ст. 52., ч. 2.у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна

79. Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач):

Ст. 53., ч. 1. …особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

80. Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду:

Ст. 53., ч. 5., абз. 3.якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

81. Вкажіть терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»:

Ст. 53., ч. 5., абз. 4.не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання

82. Суб’єктами проведення обов’язкової антикорупційної експертизи є:

Ст. 55., ч. 2. Міністерство юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

83. Щодо яких актів та проектів актів Міністерство юстиції України проводить обов’язкову антикорупційну експертизу?

Ст. 55., ч. 3. усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.

84. Вкажіть щодо яких актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

Ст. 55., ч. 5., абз. 1. проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.

85. Зазначте результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

Ст. 55., ч. 6., абз. 1. чинних нормативно-правових актів

86. Вкажіть щодо яких груп кандидатів на посади не проводиться спеціальна перевірка?

Ст. 56., ч. 1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством…

87. Вкажіть, який з блоків інформації не (!) є предметом спеціальної перевірки претендентів на службу?

Ст. 56., ч. 3. (варто знати, яка інформація є предметом спеціальної перевірки претендентів на службу, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

6) відношення особи до військового обов’язку;

7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади;

8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади».

88. Зазначте, який з документів не (!) подається для проведення спеціальної перевірки?

Ст. 57., ч. 2. (варто знати, які документт подається для проведення спеціальної перевірки, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографію;

3) копію паспорта громадянина України;

4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

89. Зазначте, на яку з посадових осіб покладається організація проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністра?

Ст. 56., ч. 2., абз. 4. Міністра Кабінету Міністрів України або його заступника.

90. Вкажіть органи, які проводять спеціальну перевірку щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення:

Ст. 57., ч. 4., п. 1. …Національна поліція і Державна судова адміністрація України

91. Вкажіть результати спеціальної перевірки, які є підставами для відмови особі у призначенні на посаду:

Ст. 58., ч. 2., абз. 3-4. авт. тлумачення:

встановлення відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду;

встановлення факту подання ним (претендентом-авт.)підроблених документів або неправдивих відомостей.

92. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

Ст. 59., ч. 1. Національне агентство з питань запобігання корупції.

93. Оберіть варіант, який включає всі категорії осіб, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

Ст. 59., ч. 1., абз. 1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення…

94. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?

Ст. 59., ч. 1., абз. 4. паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

95. Вкажіть на які з перелічених даних про фізичних осіб не (!)поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

Ст. 59., ч. 3., абз. 2. (варто знати, які відомості про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення є для відкритими для безоплатного цілодобового доступу, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

4) вид покарання (стягнення);

5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

6) вид дисциплінарного стягнення.

96. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

Ст. 62., ч. 2.

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

97. Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

Ст. 62., ч. 2., п. 1. у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків

98. Яка з наведених обставин не (!) є перешкодою для призначення особи відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (Уповноваженим) в юридичній особі, де наявність такої особи є обов’язковою?

Ст. 64., ч. 3. (варто знати, які обставии є перешкодою для призначення особи відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (Уповноваженим) в юридичній особі, де наявність такої особи є обов’язковою, а потім методом логічного виключення дати правильну відповід – авт.)

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом трьох років з дня такого звільнення.

99. У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим?

Ст. 65., ч. 2. …за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності…

100. Вкажіть, які види відповідальності фізичних осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» застосовуються за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень?

Ст. 65., ч. 1.кримінальна, адміністративна, цивільно-правовата дисциплінарна відповідальність у встановленому законом порядку.

[згорнути]

Для кращого засвоєння матеріалу пропонуємо пройти онлайн тест на перевірку знань другого розділу з переліку професійного тесту – Закону України “Про Національну поліцію”. В даному онлайн тестуванні буде запропоновано 10 питань, в кожному з заданих питань теста правильними можуть бути від одного до трьох варіантів відповідей. По завершенню тестування Ви зможете подивитись правильні відповіді. При кожному проходженні тесту питання будуть змінюватись.


Тест на аналітичні та загальні здібності

Тест з кримінального права

___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!