АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

1. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються:
2. Вкажіть граничний термін, протягом якого Верховна Рада України щороку затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики:
3. Оберіть органи, які Законом України «Про запобігання корупції» віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції:
4. Вкажіть особу, яка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» належить до близьких осіб:
5. Правопорушення, пов’язане з корупцією – це :
6. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у випадку:
7. Грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової – це:
8. За вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, корупційного правопорушення законом НЕ встановлено:
9. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції може бути здійснено:
10. До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належать забезпечення ведення:
11. Вкажіть термін, протягом якого державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством з питань запобігання корупції документи чи інформацію:
12. Вкажіть безумовний обов’язок особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка:
13. Вкажіть вид документа, який складається у випадку виявлення у службовому приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка:
14. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
15. Який строк надається особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, їх близьким особам, для добровільного усунення прямого підпорядкування?
16. Оберіть осіб, на яких НЕ поширюються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб:
17. Якщо особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, їх близькими особами, в установлений законом строк відносини прямого підпорядкування добровільно не усунуто, то:
18. Вкажіть, в чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду:
19. Вкажіть строк, протягом якого суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію:
20. Вкажіть строк зберігання інформації про особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково:
21. Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», уповноважений здійснювати логічний та арифметичний контроль, а також повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
22. Вкажіть строк протягом якого можлива повна перевірка декларації суб’єкта декларування після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування:
23. Вкажіть строк, протягом якого Національне агентство з питань запобігання корупції надає можливість суб’єкту декларування надати письмове пояснення за фактом встановлення невідповідності рівня його життя задекларованим ним майну і доходам:
24. Вкажіть строк, протягом якого суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про факт відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента:
25. Вкажіть термін, протягом якого здійснюється перевірка анонімного повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»:
26. Вкажіть суб’єкта, уповноваженого на проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у сфері захисту викривачів:
27. Вкажіть суб’єкта здійснення обов’язкової антикорупційної експертизи, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України:
28. До корупційних злочинів НЕ належить:
29. Яке з положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину є правильним?
30. Особі, яка вчинила корупційний злочин, НЕ може бути призначено:
31. Особа, у діях якої виявлено конфлікт інтересів, звільняється від відповідальності, якщо вона:
32. Адміністративна відповідальність за невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів наступає у разі виявлення:
33. Кому із зазначених осіб дозволено мати у прямому підпорядкуванні близьких осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам:
34. Яка з відповідей стосовно протоколів про адміністративне правопорушення, що складається Національним агентством з питань запобігання корупції, є правильною:
35. Протягом якого строку з дня виявлення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, на особу накладається стягнення за вчинення відповідного правопорушення?
36. Не пізніше якого строку з дня вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, на особу може бути накладено стягнення?
37. Який строк, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» надається особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для передачі належних їм корпоративних прав?
38. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» передача особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, належних їм корпоративних прав здійснюється шляхом укладення договору:
39. У наданні доступу до якої інформації НЕ може бути відмовлено громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі?
40. Прокурор подав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, інформацію про об’єкт декларування, вартість якого відрізняється від достовірної інформації про нього на 352 768 гривень. Розмір прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу у 2016 році становив: на 1 січня – 1378 гривень, на 1 травня – 1450 гривень, на 1 грудня – 1600 гривень. Чи буде притягатися прокурор до юридичної відповідальності за вчинене?
41. Прокурор подав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, інформацію про об’єкт декларування, вартість якого відрізняється від достовірної інформації про нього на 275 600 гривень. Розмір прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу у 2017 році становив: на 1 січня – 1378 гривень, на 1 травня – 1450 гривень, на 1 грудня – 1600 гривень. Чи буде притягатися прокурор до юридичної відповідальності за вчинене?
42. До посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків НЕ належить:
43. Подарунок якої вартості (у гривні) зобов’язана вказати особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у декларації за 2017 рік, отриманого у травні цього року, якщо розмір прожиткового мінімуму на працездатних осіб становив: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня 2017 року – 1684 гривні, з 1 грудня 2017 року – 1762 гривні; розмір мінімальної заробітної плати упродовж року – 3200 гривень, а розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 17 гривень?
44. Особа-1, військовослужбовець за призовом, виконував завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, у зв’язку з чим не змогла до 1 квітня 2016 року подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Особа-1 закінчила проходження військової служби 1 травня 2017 року. Назвіть останні день строку, упродовж якого Особа-1 повинна подати таку декларацію:
45. На яку з посадових осіб установи, яка здійснює основну діяльність у сфері освіти (університету), НЕ поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у частині подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
46. Група народних депутатів України подала до Верховної Ради України розроблений ними законопроект стосовно змін до Закону України про запобігання корупції». Хто в цьому випадку буде здійснювати антикорупційну експертизу поданого проекту Закону України?
47. Подарунок якої сукупної вартості (у гривні) може прийняти прокурор одноразово від однієї особи (групи осіб) протягом року, якщо розмір прожиткового мінімуму на працездатних осіб становив: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня 2017 року – 1684 гривні, з 1 грудня 2017 року – 1762 гривні; розмір мінімальної заробітної плати упродовж року – 3200 гривень, а розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 17 гривень?
49. Подарунок якої вартості (у гривні) може прийняти прокурор одноразово від однієї особи у травні 2017 року, якщо розмір прожиткового мінімуму на працездатних осіб становив: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня 2017 року – 1684 гривні, з 1 грудня 2017 року – 1762 гривні; розмір мінімальної заробітної плати упродовж року – 3200 гривень, а розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 17 гривень?
50. Здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню корупційних правопорушень – це:

5/5 - (1 vote)