ІІ. Питання по ЗУ “Про державну службу” (тести на державну службу)


1. Що таке професійна компетентність державного службовця?
Стаття 2. Визначення термінів 5) професійна компетентність – здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;


2. Хто є керівником державної служби в державному органі?
Стаття 2. Визначення термінів 3) керівник державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби) – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;


3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?
Стаття 2. Визначення термінів 6) рівнозначна посада – посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;


4. На які відносини, що виникають у зв’язку зі вступом, проходженням та припиненням державної служби державних службовців поширюється дія норм законодавства про працю?
Стаття 5. Правове регулювання державної служби 3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.


5. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної служби)?
Стаття 6. Категорії посад державної служби 1) категорія “А” (вищий корпус державної служби) – посади: Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;


6. Яке право належить до майнових прав державних службовців?
Стаття 6.1. 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; До майнових прав належать, зокрема, право користування майном чи право вимагати виконання зобов’язань майнового характеру, право на отримання майна чи звільнення від виконання майнових зобов’язань.


7. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?
Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця 1. Державний службовець зобов’язаний: 1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;


8. Що зобов’язаний зробити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня?
Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення 4. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника.


9. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?
Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення 6. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.


10. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?
Стаття 13. 2. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії “А”. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один строк.


11. Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?
Стаття 14. 3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення комісії та затвердження її складу Кабінету Міністрів України вносяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


12. За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є правомірним?
Стаття 16 Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії


13. Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби?
Стаття 16. 8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


14. Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві?
Стаття 17. 2) у міністерстві – державний секретар міністерства


15. На кого покладаються повноваження щодо відповідальності за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добору персоналу, планування та реалізації заходів з питань оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в державному органі?
Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу 1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі – служба управління персоналом) з прямим підпорядкуванням керівнику державної служби. Обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців органу.


16. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?
Стаття 5. 1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


17. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?
Стаття 9. 3. Наказ (розпорядження), доручення має містити конкретне завдання, інформацію про його предмет, мету, строк виконання та особу, відповідальну за виконання. Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.


18. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?
Стаття 9. 8. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк. У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим.


19. На що не має права державний службовець?
Стаття 10. 1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії “А”. На час державної служби на посаді категорії “А” особа зупиняє своє членство в політичній партії;
2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;
3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії “А”;
4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).


20. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби, у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?
Стаття 11. 2. Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.


21. Яка особа не може вступити на державну службу?
Стаття 19. 2. На державну службу не може вступити особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.


22. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?
Стаття 20. 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:
1) для посад категорії “А” – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;


23. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України?
Стаття 20. 2) для посад категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою; 3) для посад категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою; 4) для посад категорії “Б” в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;


24. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В»?
Стаття 20. 5) для посад категорії “В” – наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.
3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби


25. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?
Стаття 21. Вступ на державну службу 1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.


26. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця вперше, набуває статусу державного службовця?
Стаття 21. 3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.


27. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця повторно, набуває статусу державного службовця?
Стаття 21. 3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.


28. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?
Стаття 22. 1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі – конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.


29. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс?
Стаття 22. 4. На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.


30. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?
Стаття 23. 2. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” приймає суб’єкт призначення


31. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?
Стаття 23. 2. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” приймає суб’єкт призначення, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” – керівник державної служби відповідно до цього Закону


32. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?
Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс
1. Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню.


33. Які документи подають державні службовці, що бажають взяти у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?
Стаття 25. Документи для участі у конкурсі
1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
{Пункт 5 частини першої статті 25 набирає чинності з 01.05.2017 – див. пункт1 розділу XI}
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) у разі проведення закритого конкурсу – інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


34. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» в Україні?
Стаття 27. Конкурсна комісія
1. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби


35. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?
Стаття 26. 2. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.


36. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу?
Стаття 28. 2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу. За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, запропонованих Комісією суб’єкту призначення.


37. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?
Стаття 28. 1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” – до суду;


38. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?
Стаття 28. 2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “Б” і “В” – до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.


39. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби?
Стаття 29. 1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки. Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів


40. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»?
Стаття 31. 1) на посаду державної служби категорії “А” – суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;


41. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і «В»?
Стаття 31. 2) на посади державної служби категорій “Б” і “В” – керівником державної служби.


42. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
Стаття 36. 2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом відповідного державного органу, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення.


43. Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
Стаття 31. 5. Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.


44. На яких категоріях посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?
Стаття 34. 2. Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:
1) призначення на посаду державної служби категорії “А” – на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;
2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.


45. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?
Стаття 35. 2. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.


46. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?
Стаття 39. 2. Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.


47. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?
Стаття 39. 5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.


48. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?
Стаття 39. 6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.


49. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності?
Стаття 39. 6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.


50. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?
Стаття 39. 10. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.


51. У якому випадку переведення державного службовця на посаду не допускається і є обов’язковим конкурсний відбір?
Стаття 41. Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.


52. Яким не може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?
Стаття 42. 3. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.


53. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?
Стаття 43. 2. Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.


54. Не пізніше скількох календарних днів керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?
Стаття 43. 4. Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.


55. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?
Стаття 44. 6. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.


56. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?
Стаття 48. 5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації – не рідше одного разу на три роки. Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного органу за результатами оцінювання службової діяльності.


57. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?
Стаття 44. 10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.


58. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності?
Стаття 44. 4. Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.


59. Якими будуть правові наслідки для державного службовця у разі його відмови від прийняття Присяги державного службовця?
Стаття 36. 4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.


60. На який термін з метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може бути направлено на стажування з відривом від служби?
Стаття 48. 8. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства. На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.


61. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?
Стаття 50. 4. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет. Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Порядок використання таких коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України.


62. Які складові заробітної плати державного службовця?
Стаття 50. 2. Заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (у разі встановлення).


63. Скільки відсотків не може перевищувати загальний розмір місячної або квартальної премій, які може отримати державний службовець за рік?
Стаття 50. При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.


64. Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань?
Стаття 54. 2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.


65. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?
Стаття 53. Заохочення державних службовців
1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:
1) оголошення подяки;
2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;
3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
5) представлення до відзначення державними нагородами.


66. Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «А»?
Стаття 53. 2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій “Б” і “В”, застосовуються керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорії “А”, – суб’єктом призначення.


67. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?
Стаття 52. 1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.


68. Протягом якого терміну, ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?
Стаття 51. 3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.


69. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу?
Стаття 52. 6. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.


70. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців?
Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
1. Державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло.
2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально- побутових питань. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.


71. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?
Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. Для державних службовців установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.


72. Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки?
Стаття 60. 3. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.


73. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?
Стаття 66. 1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.


74. У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)?
3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці державного органу, представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу, а також можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом. Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.


75. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку щоб державного службовця не можна було притягнутий до дисциплінарної відповідальності?
Стаття 74. 5. Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після його вчинення.


76. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця?
Стаття 65. 2. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги державного службовця;
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
4) дії, що шкодять авторитету державної служби;
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.


77. Протягом якого часу державний службовець має бути відсутнім на робочому місці без поважних причин щоб це вважалося прогулом?
Стаття 65. 12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;


78. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця?
Стаття 71. Проведення службового розслідування
1. З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування.


79. Якою тривалістю державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?
Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців
1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.


80. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?
Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців
1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.


81. Протягом якого часу керівником державної служби вноситься державному службовцю письмова пропозиція про відшкодування матеріальної шкоди?
Стаття 82. Порядок відшкодування шкоди
1. Для відшкодування шкоди керівник державної служби вносить державному службовцю письмову пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування. Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди у письмовій формі.
2. Пропозиція може бути внесена протягом трьох місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався чи мав дізнатися про обставини, що є підставою для пред’явлення вимоги, але не пізніше ніж через три роки з дня заподіяння шкоди.


82. Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння матеріальної шкоди кількома державними службовцями?
Стаття 81. 3. У разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями кожен із них несе відповідальність у розмірі, пропорційному ступеню вини.


83. Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення?
Стаття 78. 2. Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення.


84. Що є винятковим видом дисциплінарного стягнення для державного службовця?
Стаття 66 Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9-11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12частини другої статті 65 цього Закону.


85. Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії?
Стаття 69. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.


86. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування?
Стаття 88. 5) обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з дня набуття повноважень;


87. Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків?
Стаття 87. За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.


88. Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення?
Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення
1. Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:
1) скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції – іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі;
2) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;
3) отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності;
4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.


89. Який граничний вік перебування на державній службі?
Стаття 83. 7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;


90. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?
Стаття 86. 1. Державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.


91. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?
Стаття 35. 3. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.


92. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?
Стаття 66. 7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.


93. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?
Стаття 91. 4. Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України у порядку, визначеному Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.


94. Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Адміністрації Президента України?
Стаття 91. 5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.


95. На який строк призначається працівник патронатної служби на посаду?
Стаття 92 2. Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.


96. Які посади не належать до посад патронатної служби?
Стаття 92. 1. До посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах


97. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби?
Стаття 92. 5. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.


98. Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на державну службу?
Стаття 92 6. Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право у порядку, визначеному цим Законом для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.


99. Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби?
Стаття 14. Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.


100. За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу враховується час роботи на посадах патронатної служби?
Стаття 92. 5. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.


 


___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!