Перелік тестових питань та пробний онлайн тест для адміністрування митних платежів, митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби

Даний тест на знання законодавства проводиться з метою виявлення рівня кваліфікації посадових осіб підрозділів адміністрування митних платежів, митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби” реорганізуються шляхом приєднання до Держмитслужби, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Державної Митної Служби України від 16.12.2020. На нашому сайті ви маєте можливість пройти пробний онлайн тест, в ньому буде запропоновано 10 випадкових питань із загального переліку.

Перелік тестових питань
 1. Незалежно від спільності проживання з суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення членами його сім’ї є:
 2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» правопорушенням, пов’язаним з корупцією є:
 4. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб суб’єкта відповідальності за корупційне правопорушення відносяться:
 5. Щодо обмежень пов’язаних з одержанням дарунків, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється приймати дарунки від:
 6. Щодо обмежень, пов’язаних із суміщенням з іншими видами діяльності, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:
 7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» cуб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, забороняється:
 8. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов’язані подавати щорічну декларацію за попередній рік:
 9. Які дії повинна вчиняти особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
 10. Які обмеження щодо сумісництва основної роботи з іншими видами діяльності існують для осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
 11. Яким видом діяльності, крім виконання функцій держави, дозволено займатися особі, уповноваженій на виконання функцій держави ?
 12. Протягом якого терміну діють передбачені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави?
 13. Протягом якого терміну особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 14. Яким чином законодавство передбачає самостійне врегулювання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, конфлікту інтересів?
 15. В якому випадку застосовується звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 16. У якій спосіб службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
 17. У який спосіб, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функції держави, подає декларацію?
 18. Які випадки щодо обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?
 19. Яким чином у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави передбачена можливість виправлення помилок, які суб’єкт декларування виявив самостійно?
 20. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?
 21. Протягом якого строку розглядаються анонімні повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
 22. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 23. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти відповідальності притягаються до:
 24. Під складним випадком класифікації товару розуміється випадок, коли…
 25. Під час митного оформлення митні органи:
 26. Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД при митному оформленні мають:
 27. Попередні рішення щодо класифікації товарів (ПРК) виносяться митним органом:
 28. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та:
 29. Згідно УКТЗЕД товарна підкатегорія включає в себе?
 30. Назви Розділів, груп та підгруп УКТЗЕД наводяться для…
 31. Митні платежі – це:
 32. Мито – це загальнодержавний податок, встановлений…
 33. Для підприємств, які ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України товари, об’єктом оподаткування митом є товари, митна вартість яких:
 34. Податкові зобов’язання по сплаті мита, у разі ввезення товарів на митну територію України чи вивезення товарів з митної території України, виникають на дату:
 35. Звільняються від оподаткування ввізним митом товари, поміщені у митні режими:
 36. Умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом застосовується до товарів, поміщених у митні режими:
 37. Які види мита застосовуються в Україні?
 38. Зниження ставок ввізного мита для окремих осіб і за окремими контрактами…
 39. Ким нараховуються митні платежі?
 40. Для цілей нарахування митних платежів застосовуються ставки, що діють на день…
 41. У разі нецільового використання товарів, щодо яких було надано умовне звільнення від оподаткування, а також порушення умов митних режимів, поміщення в які передбачає умовне звільнення від оподаткування, застосовуються ставки митних платежів, що діють на день…
 42. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються:
 43. Особливі види мита застосовуються…
 44. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, особливими видами мита встановлюються:
 45. Ставки сезонного мита встановлюються…
 46. Тарифні пільги (тарифні преференції) щодо ставок Митного тарифу України встановлюються у вигляді…
 47. У разі незаконного ввезення товарів на митну територію України або вивезення їх з цієї території суми належних до сплати митних платежів нараховуються за ставками на день…
 48. Товари, поміщені у митний режим імпорту оподатковуються:
 49. Як оподатковуються митом товари при поміщені у митний режим реімпорту?
 50. Товари, поміщені у митний режим експорту:
 51. Як оподатковуються митом товари, поміщені у митний режим реекспорту?
 52. До товарів, поміщених у митний режим транзиту, при дотриманні встановлених вимог та обмежень, застосовується?
 53. До товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених для цього режиму, застосовується:
 54. До товарів, поміщених у митний режим митного складу, застосовується…
 55. До товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, застосовується…
 56. До товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених для цього режиму, застосовується:
 57. До товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, застосовується…
 58. Товари поміщені у митний режим переробки за межами митної території в установлених законом випадках:
 59. Як оподатковуються продукти переробки, що в межах визначеного строку повертаються в Україну (крім тих, що повертаються у тому самому стані, в якому вони були вивезені, або у відремонтованому вигляді після ремонту в рамках гарантійних зобов’язань?
 60. Як оподатковуються ввізним митом товари, поміщені у митний режим знищення або руйнування?
 61. При поміщені у митний режим відмови на користь держави, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених для цього режиму, товари:
 62. У разі виникнення сумнівів з приводу дійсності документів про походження товару чи достовірності відомостей, що в них містяться, митний орган може:
 63. Митний статус товарів – це належність товарів:
 64. Для визначення походження товарів, на які при їх ввезенні на митну територію України поширюється режим найбільшого сприяння (непреференційне походження) застосовуються:
 65. Преференційне походження товарів визначається на основі:
 66. Якими документами підтверджується країна походження?
 67. Ким видається сертифікат про походження товару з України у разі вивезення товарів з митної території України?
 68. У випадку якщо неможливо достовірно встановити країну походження товарів вони:
 69. Митниця не пропускає товар на митну територію України якщо такий товар:
 70. Якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митним органом встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах:
 71. Країна походження товару визначається з метою:
 72. Країна походження товару – це країна, в якій…
 73. Для цілей визначення країни походження товару не враховується:
 74. При існуванні встановлених правил прямого транспортування товарів із країни їхнього походження дозволяється відступати від них у випадках:
 75. Якщо порядком застосування критеріїв достатньої переробки стосовно конкретного товару не встановлено такі критерії, як правило адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, то…
 76. У якому випадку країна походження товару обов’язково заявляється (декларується) митному органу шляхом зазначення назви країни походження товару та відомостей про сертифікат про походження товару?
 77. Що є митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України?
 78. Коли здійснюється заявлення митної вартості товарів?
 79. Який із методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є основним?
 80. У будь-якій послідовності можуть застосовуватися наступні методи визначення митної вартості товарів:
 81. Що є митною вартістю товарів, що вивозяться за межі митної території України?
 82. Хто зобов’язаний визначати митну вартість товару (самостійно чи за результатами консультацій з митним органом)?
 83. Заявлення митної вартості товарів здійснює:
 84. Митною вартістю товарів, що ввозяться в Україну відповідно до митних режимів, відмінних від режиму імпорту, є:
 85. Для яких цілей використовуються відомості про митну вартість товарів?
 86. Назвіть ознаки, які враховуються для визначення, чи є товари подібними (аналогічними):
 87. Що таке декларація митної вартості товарів?
 88. Хто та коли здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів?
 89. Під час контролю правильності визначення митної вартості товарів, митний орган здійснює перевірку:
 90. В яких випадках митним органом приймається Рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту?
 91. Що таке Рішення про коригування митної вартості товарів?
 92. Ким приймається рішення про коригування заявленої митної вартості товарів?
 93. Що із зазначеного зобов’язаний здійснювати декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість товару?
 94. Митна вартість, визначена за резервним методом повинна ґрунтуватися на:
 95. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?
 96. У якому випадку не допускається переведення посадових осіб Держмитслужби і є обов’язковим проведення конкурсу?
 97. Яким може бути строк відрядження посадової особи Держмитслужби протягом одного календарного року?
 98. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?
 99. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби?
 100. В якому випадку посадова особа Держмитслужби звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?
  [згорнути]
4.7/5 - (3 votes)