Перелік тестових питань та пробний онлайн тест для підрозділів загального спрямування Держмитслужби

Даний тест на знання законодавства проводиться з метою виявлення рівня кваліфікації посадових осіб підрозділів загального спрямування Держмитслужби, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби” реорганізуються шляхом приєднання до Держмитслужби, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Державної Митної Служби України від 16.12.2020. На нашому сайті ви маєте можливість пройти пробний онлайн тест, в ньому буде запропоновано 10 випадкових питань із загального переліку.

Перелік тестових питань

 1. Незалежно від спільності проживання з суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення членами його сім’ї є:
 2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» правопорушенням, пов’язаним з корупцією є:
 4. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб суб’єкта відповідальності за корупційне правопорушення відносяться:
 5. Щодо обмежень пов’язаних з одержанням дарунків, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється приймати дарунки від:
 6. Щодо обмежень, пов’язаних із суміщенням з іншими видами діяльності, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:
 7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, забороняється:
 8. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов’язані подавати щорічну декларацію за попередній рік:
 9. Які дії повинна вчиняти особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
 10. Які обмеження щодо сумісництва основної роботи з іншими видами діяльності існують для осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
 11. Яким видом діяльності, крім виконання функцій держави, дозволено займатися особі, уповноваженій на виконання функцій держави ?
 12. Протягом якого терміну діють передбачені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави?
 13. Протягом якого терміну особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 14. Яким чином законодавство передбачає самостійне врегулювання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, конфлікту інтересів?
 15. В якому випадку застосовується звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 16. У якій спосіб службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
 17. У який спосіб, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функції держави, подає декларацію?
 18. Які випадки щодо обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?
 19. Яким чином у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави передбачена можливість виправлення помилок, які суб’єкт декларування виявив самостійно?
 20. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?
 21. Протягом якого строку розглядаються анонімні повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
 22. 22. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 23. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти відповідальності притягаються до:
 24. Митний контроль це:
 25. Митна процедура це:
 26. Митне оформлення це:
 27. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)складається на основі:
 28. Митні платежі – це:
 29. Відповідно до Митного кодексу України, мито – це:
 30. Ручна поклажа це товари, що:
 31. Згідно Митного кодексу України під транспортними засобами розуміються:
 32. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються:
 33. В Україні застосовують такі види мита:
 34. Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України:
 35. При ввезенні громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення не підлягають письмовому декларуванню товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:
 36. При ввезенні громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення не є об’єктами оподаткування митними платежами товари сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:
 37. При ввезенні громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України не є об’єктами оподаткування митними платежами товари:
 38. Товари, що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага яких перевищують еквівалент 1000 євро, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, оподатковуються:
 39. Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, а також членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду:
 40. Ким здійснюється регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні?
 41. Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є:
 42. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?
 43. У якому випадку не допускається переведення посадових осіб Держмитслужби і є обов’язковим проведення конкурсу?
 44. Яким може бути строк відрядження посадової особи Держмитслужби протягом одного календарного року?
 45. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?
 46. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби?
 47. В якому випадку посадова особа Держмитслужби звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?
 48. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
 49. На яких засадах в Україні здійснюється державна влада?
 50. На кого покладається забезпечення державної безпеки і захист кордону України?
 51. Що є державними символами України?
 52. У яких випадках допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди?
 53. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
 54. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
 55. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?
 56. Який строк повноважень Генерального прокурора України?
 57. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?
 58. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?
 59. Хто вносить подання Верховній Раді України щодо призначення Прем’єр-міністра України?
 60. Що таке рівнозначна посада на державній службі?
 61. Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством?
 62. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
 63. На які категорії посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?
 64. У якому випадку не допускається переведення державного службовця і є обов’язковим проведення конкурсу?
 65. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?
 66. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?
 67. Що може вважатися прогулом державного службовця без поважних причин?
 68. Який мінімальний та максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?
 69. Що таке державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 70. Які категорії посад державної служби встановлює Закон України «Про державну службу»?
 71. Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої посади державної служби?
 72. Ким затверджуються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу?
 73. З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців?
 74. Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у разі появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння?
 75. Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження?
 76. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 77. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?
 78. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних правопорушень?
 79. Який орган державної влади затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування?
 80. До якого числа наступного за звітним року суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?
 81. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?
 82. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 83. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?
 84. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
 85. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
 86. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?
 87. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?
 88. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
 89. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
 90. Хто в Україні може користуватися правом доступу до державної служби?
 91. Якого типу організаціями є професійні спілки?
 92. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?
 93. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
 94. Яка форма державного устрою в Україні?
 95. Які питання визначаються/встановлюються виключно законами України?
 96. На що не має права державний службовець?
 97. Яким може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?
 98. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?
 99. З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба?
 100. Відповідно до якого законодавчого акта здійснюється пенсійне забезпечення державних службовців?
  [згорнути]