Тестові питання з антикорупційно законодавства

1) Хто здійснює керівництво діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції? 1) голова
2) До осіб, які надають публічні послуги, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» належить: 2) третейський суддя під час виконання цих функцій
3) Головою Національного агентства з питань запобігання корупції може бути громадянин України, не молодший 3) 35 років
4) Головою Національного агентства з питань запобігання корупції може бути громадянин України, який має 4) вищу освіту
5) Головою Національного агентства з питань запобігання корупції може бути громадянин України, який володіє 5) державною мовою
6) Cкільки строків підряд одна і та ж особа не може обіймати посаду Голова Національного агентства з питань запобігання корупції? 6) два строки підряд
7) На який строк призначається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції? 7) чотири роки
8) До спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції» належать: 8) органи Національної поліції
9) На посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника НЕ може бути призначена особа, яка 9) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії
10)           До складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції входить: 10) три особи визначені Кабінетом Міністрів України
11)           Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі 11) досягнення шістдесяти п’яти років
12)           Вкажіть граничну кількість заступників, яких може мати Голова Національного агентства з питань запобігання корупції 12) трьох
13)           Яким чином призначається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції? 13) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору
14)           Скільки територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції можуть створюватися за рішенням його Голови 14) не більше шести
15)           У разі отримання вказівки, яка не передбачена законодавством, працівник Національного агентства з питань запобігання корупції 15) невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства з питань запобігання корупції
16)           Ким з перерахованих осіб може бути здійснене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення заступнику Голови Національного агентства з питань запобігання корупції? 16) виконувачем обов’язків Генерального прокурора
17)           Який суддя Вищого антикорупційного суду НЕ може бути обраний слідчим суддею? 17) який є суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
18)           Яким чином визначається кількість суддів Вищого антикорупційного суду? 18) встановлюється в законі
19)           Національне агентство з питань запобігання корупції щорічно готує про свою діяльність 19) звіт
20)           Куди включаються результати повної перевірки декларацій осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антиткорупційного суду? 20) до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду
21)           Звіт Національного агентства з питань запобігання корупції надається для висновку: 21) Громадській раді при Національному агентстві з питань запобігання корупції
22)           Який строк повноважень голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду? 22) три роки
23)           Який найменший досвід роботи в інших країнах із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією (у роках) повинен мати член Громадської ради міжнародних експертів відповідно до Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”? 23) не менше ніж п’ять років
24)           Яким органом утворюється Національне агентство з питань запобігання корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 24) Кабінетом Міністрів України
25)           Якими нормативно-правовими актами можуть вноситись зміни до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»? 25) виключно законами про внесення змін до Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”
26)           Вкажіть строк, протягом якого Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції розглядає звіт цього агентства про його діяльність: 26) протягом двох тижнів
27)           За результатами розгляду звіту Національного агентства з питань запобігання корупції Громадська рада при національному агентстві з питань запобігання корупції готує 27) висновок
28)           У разі затвердження висновку у встановлений строк Громадською радою при Національному агентстві з питань запобігання корупції це агентство оприлюднює щорічний звіт не пізніше: 28) 15 квітня
29)           Який суб’єкт здійснює контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції? 29) Рахункова палата
30)           Назвіть періодичність проведення аудиту Рахунковою палатою за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції 30) один раз на два роки
31)           Яка максимальна чисельність Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції передбачена у Законі України «Про запобігання корупції»? 31) 15 осіб
32)           До складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції НЕ можуть входити особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом 32) останніх трьох років
33)           З якою періодичністю Комісією з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності цього агентства? 33) кожні два роки
34)           Яка кількість осіб має входити до складу Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 34) три особи
35)           Ведення якого реєстру належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 35) Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
36)           Яку максимальну кількість разів суб’єкт декларування може подати виправлену декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 36) не більше трьох разів
37)           Хто забезпечує громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції? 37) Громадська рада
38)           Ким призначається на посаду та звільняється з посади Голова Національного агентства з питань запобігання корупції? 38) Кабінетом Міністрів України
39)           Яке повноваження має Вищий антикорупційний суд? 39) здійснює правосуддя як суд першої інстанції, апеляційної інстанції і судовий контроль у кримінальних провадженнях
40)           В який спосіб Національним агентством з питань запобігання корупції складається протокол, якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинене кількома особами? 40) складається протокол на кожну особу окремо
41)           Членами Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції можуть бути: 41) особи, що мають досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції
42)           Ким призначаються та звільняються керівники територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції (у разі їх створення) 42) Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
43)           Скільки заступників відповідно до чинного законодавство може мати Голова Вищого антикорупційного суду? 43) одного заступника
44)           Який статус має Вищий антикорупційний суд в системі судоустрою України? 44) Суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом
45)           Працівник Національного агентства з питань запобігання корупції, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного агентства, зобов’язаний: 45) негайно повідомити про це Голову Національного агентства та підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства
46)           На який строк обираються слідчі судді Вищого антикорупційного суду з числа суддів цього суду для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду? 46) на строк не більше двох років з можливістю бути переобраними повторно
47)           Яка періодичність проходження суддею Вищого антикорупційного суду підвищення кваліфікації з питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією, передбачена у Законі України “Про Вищий антикорупційний суд”? 47) не рідше 1 разу на рік
48)           Упродовж якого максимального строку Вищою кваліфікаційною комісією вживаються заходи щодо призначення нового члена Громадської ради міжнародних експертів у разі дострокового припинення повноважень одного із її членів? 48) упродовж  10 днів
49)           На який строк призначаються члени Громадської ради міжнародних експертів відповідно до Закону України “Про вищий антикорупційний суд”? 49) на 6 років
50)           Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції» у випадку: 50) виявлення ознак іншого кримінального корупційного правопорушення
51)           Без чиєї згоди уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування? 51) Національного агентства з питань запобігання корупції
52)           Хто надає згоду на звільнення за ініціативою керівника уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України згідно з Законом України “Про запобігання корупції”? 52) Національне агентство з питань запобігання корупції
53)           Оберіть підрозділ, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» забезпечує доброчесність працівників Національного агентства з питань запобігання корупції 53) підрозділ внутрішнього контролю
54)           Антикорупційна програма якого органу згідно з Законом України «Про запобігання корупції» приймається шляхом її затвердження керівником? 54) Офісу Генерального прокурора
55)           До членів сім’ї суб’єкта декларування (незалежно від спільного проживання із суб’єктом) належить 55) донька до досягнення нею повноліття, яка спільно не проживає з суб’єктом декларування
56)           Яким згідно з Законом України «Про запобігання корупції» вважається рішення, прийняте прокурором, на користь особи, від якої він отримав подарунок? 56) прийняте в умовах конфлікту інтересів
57)           Який вид перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду, застосовується з метою моніторингу їх доброчесності і рівня життя? 57) повна перевірка
58)           Який з перелічених подарунків згідно з Законом України «Про запобігання корупції» дозволяється одержувати особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 58) подарунок від близької особи вартістю 10 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на момент одержання, який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, та не пов’язаний з виконанням особою функцій держави або місцевого самоврядування
59)           Членами сім’ї суб’єкта декларування, які НЕ є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування сукупно протягом року, що передує року подання декларації 59) не менше 183 днів
60)           Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні протягом 60) не менше половини днів протягом звітного періоду
61)           У якому випадку вимоги закону щодо розміщення Вищого антикорупційного суду НЕ порушено? 61) розміщення в одній будівлі апарату Вищого антикорупційного суду та палат для здійснення правосуддя у першій інстанції
62)           Вкажіть строк, протягом якого особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища й щодо одержання подарунків та яка виявила у своєму службовому приміщенні майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, зобов’язана письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 62) невідкладно, але не пізніше одного робочого дня
63)           Подарунок (що відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність та іншим обмеженням, встановленим Законом) якої вартості може прийняти прокурор одноразово, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 63) вартість якого не перевищує одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день прийняття подарунка
64)           Подарунки (що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність) якої вартості може прийняти прокурор від однієї особи (групи осіб) протягом року, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 64) сукупна вартість яких не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки
65)           Відповідність зазначеної в декларації вартості об’єктів декларування відомостям про ринкову вартість (ціну) таких або аналогічних об’єктів декларування на дату їх набуття, що отримані Національним агентством з питань запобігання корупції у встановленому законодавством порядку – це: 65) точність задекларованих активів
66)           На які подарунки не поширюється передбачене Законом України «Про запобігання корупції» обмеження щодо їхньої вартості? 66) на подарунки, які дарують близькі особи
67)           Наслідком прийняття прокурором рішення на користь особи, від якої вона чи її близька особа отримали подарунок згідно з Законом України «Про запобігання корупції» є: 67) скасування рішення або визнання його незаконним в судовому порядку
68)           Відсутність розбіжностей між відомостями, зазначеними у декларації, та відомостями, що містяться у правовстановлюючих документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації та були отримані Національним агентством під час проведення контролю та повної перевірки декларації, а також точність відображеної в декларації оцінки задекларованих активів – це: 68) достовірність задекларованих відомостей
69)           До адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, НЕ належить: 69) недостовірність задекларованих відомостей
70)           Яким чином визначаються видатки на утримання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду? 70) видатки на утримання визначені окремим рядком в Державному бюджеті України
71)           Відповідно до ст. 5 Закону України “Про запобігання корупції” на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника НЕ може бути призначена особа, яка: 71) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією
72)           Які подарунки, незалежно від розміру, заборонено одержувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 72) подарунки у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також подарунки від підпорядкованих осіб
73)           Які дії згідно з Законом України «Про запобігання корупції» має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного заходу подарунок державі в особі органу, в якому вона працює: 73) передати такий подарунок відповідному органу
74)           Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності згідно з Законом України «Про запобігання корупції» НЕ поширюються на випадки: 74) участі прокурора у діяльності виборного органу релігійної та громадської організацій
75)           Розпорядником коштів Державного бюджету України якого рівня є Вищий антикорупційний суд щодо фінансового забезпечення його діяльності? 75) головний розпорядник коштів бюджету
76)           В який спосіб Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі отримання інформації від осіб, які надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції (викривачів), стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування? 76) шляхом пошуку даних у Реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
77)           Яким видом діяльності заборонено займатися прокурору згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 77) підприємницькою
78)           Відповідно до ст. 5 Закону України “Про запобігання корупції” на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника НЕ може бути призначена особа: 78) дієздатність якої обмежена
79)           Яким видом оплачуваної діяльності не забороняється згідно із Законом України «Про запобігання корупції» займатися прокурору? 79) викладацькою
80)           До членів сім’ї суб’єкта декларування (незалежно від спільного проживання із суб’єктом) належить: 80) дружина, яка спільно не проживає з суб’єктом декларування
81)           Що із вказаного нижче НЕ належить до завдань Вищого антикорупційного суду? 81) запобігання корупційним кримінальним правопорушенням, учиненим особами, які займають особливо відповідальне становище
82)           Що із вказаного нижче НЕ належить до завдань Вищого антикорупційного суду? 82) протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці
83)           Складовими повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до антикорупційного законодавства України НЕ є: 83) перевірка на наявність порушення обмеження щодо одержання подарунка
84)           Які джерела інформації використовує Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларації? 84) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї і містять фактичні дані, що можуть бути перевірені
85)           Яким органом забезпечується охорона судді Вищого антикорупційного суду а також його житла? 85) Службою судової охорони
86)           Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до ст. 4 Закону України “Про запобігання корупції” є: 86) центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом
87)           У який строк у разі оскарження в суді результатів повної первірки декларації Національне агентство з питань запобігання корупції розміщує на своєму офіційному вебсайті інформацію про судове рішення, ухвалене за результатами розгляду позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги), яке набрало законної сили? 87) упродовж 10 робочих днів з дня, коли Національному агентству стало відомо про оприлюднення відповідного судового рішення
88)           Які дії має вчинити Національне агентство з питань запобігання корупції у разі отримання нової інформації після завершення повної перевірки декларації за наявності відповідних підстав? 88) вжити заходів щодо проведення повторної перевірки декларації в частині нової інформації
89)           З якого моменту розпочинається проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до антикорупційного законодавства України? 89) наступний робочий день за днем автоматизованого розподілу обов’язку щодо проведення перевірки на уповноважену особу
90)           Якщо у встановлений законом строк обставини прямого підпорядкування добровільно не усунуто, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» відповідні особи або близькі їм особи підлягають переведенню на: 90) іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування
91)           Яким чином особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 91) негайно в письмовій формі повідомити керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює
92)           Кого повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про необхідність подання декларації з достовірними відомостями у разі виявлення в декларації недостовірних відомостей? 92) суб’єкта декларування
93)           Який орган утворює Громадську раду міжнародних експертів відповідно до Закону України “Про вищий антикорупційний суд”? 93) Вища кваліфікаційна комісія суддів України
94)           Кого зобов’язаний письмово повідомити прокурор, призначений на посаду, із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору про передачу в управління належних йому підприємств та корпоративних прав, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 94) Національне агентство з питань запобігання корупції
95)           В який з названих способів Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє суб’єкта декларування про необхідність подання декларації з достовірними відомостями у разі виявлення в ній недостовірних відомостей? 95) за допомогою програмних засобів Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
96)           Чи може Національне агентство з питань запобігання корупції використовувати матеріали кримінальних проваджень під час повної перевірки декларації? 96) так, але тільки на підставі дозволу слідчого, детектива або прокурора відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України
97)           В який строк прокурор зобов’язаний передати в управління належні йому підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 97) протягом 30 днів після призначення
98)           У разі виникнення реального конфлікту інтересів прокурор відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язаний: 98) не вчиняти дій та не приймати рішень
99)           У який строк безпосередній керівник приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник у підлеглої особи, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 99) протягом 2 робочих днів
100)      До кого має право звернутися прокурор у разі існування сумнівів щодо наявності у нього конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 100) до Національного агентства з питань запобігання корупції
101)      У чому полягає перевірка даних, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час її повної перевірки, на предмет наявності у суб’єкта декларування конфлікту інтересів? 101) у встановленні дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
102)      Перегляд обсягу службових повноважень особи як захід врегулювання конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції» здійснюється за рішенням: 102) керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа
103)      У чому серед зазначених варіантів відповідей полягає перевірка даних, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час її повної перевірки, на предмет наявності у суб’єкта декларування конфлікту інтересів? 103) у встановленні дотримання суб’єктом декларування обов’язку з передачі в управління належних суб’єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав
104)      У рішенні про здійснення зовнішнього контролю для врегулювання конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції» обов’язково зазначається: 104) форма контролю
105)      За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена: 105) адміністративна відповідальність
106)      За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів передбачена: 106) адміністративна відповідальність
107)      Яка з вказаних нижче осіб НЕ може бути призначена на посаду судді Вищого антикорупційного суду? 107) яка працювала в органах прокуратури України
108)      Який орган збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду? 108) Громадська рада міжнародних експертів
109)      Якому кандидату, як правило, буде надана перевага при призначенні на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у випадку набрання кандидатами однакової кількості балів за результатами іспиту, проведеного в межах процедури оцінювання, практичного завдання? 109) який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанції
110)      Що зобов’язаний зробити член Громадської ради міжнародних експертів, який збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, якщо він причетний до справ,  що розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду? 110) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата
111)      Що таке потенційний конфлікт інтересів згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 111) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
112)      Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» – це: 112) реальний конфлікт інтересів
113)      Який орган повинна повідомити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів у випадку перебування її на посаді, що НЕ передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 113) Національне агентство з питань запобігання корупції
114)      Протягом якого терміну прокурор повинен повідомити безпосереднього керівника про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про його наявність, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 114) не пізніше наступного робочого дня
115)      Протягом якого терміну після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосередній керівник приймає рішення щодо його врегулювання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 115) протягом двох робочих днів
116)      Протягом якого терміну Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального або потенційного конфлікту інтересів, роз’яснює їй порядок дій щодо його врегулювання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 116) упродовж семи робочих днів
117)      В який спосіб здійснюється зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 117) шляхом обмеження доступу особи до певної інформації
118)      Усунення від виконання завдання як один із заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів згідно із Законом України «Про запобігання корупції» застосовується у випадку: 118) якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру
119)      Формою зовнішнього контролю за здійсненням повноважень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» є: 119) участь уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу
120)      Який із заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 120) переведення особи на іншу посаду
121)      Який із заходів зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, що має постійний характер, здійснюється у випадку відсутності згоди особи на переведення або на позбавлення приватного інтересу, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 121) звільнення особи
122)      Яким органом здійснюється повна перевірка декларацій суддів Вищого антикорупційного суду? 122) Національним агентством з питань запобігання корупції
123)      В особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виник реальний конфлікт інтересів. Який захід його самостійного врегулювання вона може вжити згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 123) позбавитися відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади
124)      Яким шляхом здійснюється передача прокурором після призначення на посаду належного йому підприємства, що за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 124) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності
125)      Особа, у діях якої виявлено конфлікт інтересів, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» звільняється від відповідальності, якщо вона: 125) раніше зверталися за роз’ясненнями до уповноваженого суб’єкта і отримала підтвердження відсутності конфлікту інтересів
126)      Який строк відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» надається особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для передачі належних їм корпоративних прав: 126) 30 днів після призначення (обрання) на посаду
127)      Реальний конфлікт інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції» – це: 127) суперечність між приватним інтересом особи та її повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень
128)      Який алгоритм дій керівника органу, що отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів, передбачений у Законі України «Про запобігання корупції»? 128) протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу
129)      Який порядок розгляду Національним агентством з питань запобігання корупції повідомлення особи про наявний у неї потенційний конфлікт інтересів передбачений у Законі України «Про запобігання корупції»? 129) роз’яснення особі порядку її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів упродовж 7 робочих днів
130)      До заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції» НЕ належить: 130) самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким виник конфлікт інтересів
131)      За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 131) конфлікт інтересів не має постійного характеру та наявна можливість залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників
132)      Рішення про обмеження доступу до інформації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, згідно з положеннями Закону України “Про запобігання корупції” приймає: 132) керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому працює особа
133)      Яка із наведених умов НЕ входить до переліку обов’язкових для врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 133) відсутні підстави для переведення особи на іншу посаду
134)      Яка з наведених обставин перешкоджає прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 134) конфлікт інтересів не має постійного характеру
135)      Посадові особи, якого органу уповноважені складати протоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією: 135) здійснення повноважень під зовнішнім контролем
136)      Яка з наведених процедур НЕ належить до форм здійснення зовнішнього контролю як заходу врегулювання конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 136) оприлюднення прийнятого особою рішення, пов’язаного з наявним у неї конфліктом інтересів
137)      Яка з перелічених умов НЕ дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 137) відсутні вакантні посади, які за своїми характеристиками відповідають особистим та професійним якостям особи, в якої виник конфлікт інтересів
138)      За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 138) конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного інтересу з метою врегулювання конфлікту інтересів
139)      Будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях – це (згідно з Законом України «Про запобігання корупції»): 139) приватний інтерес
140)      Як повинен діяти прокурор у разі, якщо він НЕ отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 140) діє відповідно до вимог, передбачених у Законі «Про запобігання корупції»
141)      Що повинні передбачати закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 141) порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють
142)      Яким органом здійснюється моніторинг способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та членів їхніх сімей? 142) Національним агентством з питань запобігання корупції
143)      Яке з положень щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, є правильним? 143) адміністративна відповідальність настає за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів
144)      Яке з положень щодо порушення вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, є правильним? 144) вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів
145)      На користь яких осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 145) членів сім’ї особи, яка передає підприємства та корпоративні права
146)      Який термін та спосіб інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про передачу особами, уповноваженими на виконання функцій держави, в управління належних їм підприємств та корпоративних прав передбачений у Законі України «Про запобігання корупції»? 146) у 1-денний термін після передачі таких підприємств та корпоративних прав у письмовій формі із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору
147)      Який орган або посадова особа звертається до суду для припинення трудового договору (контракту) у разі виявлення порушень у частині недотримання обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 147) Національне агентство з питань запобігання корупції
148)      Який орган або посадова особа звертається до суду для визнання правочину недійсним у разі виявлення порушень у частині недотримання обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування? 148) Національне агентство з питань запобігання корупції
149)      Упродовж якого часу прокурор, який звільнився з органів прокуратури, не може представляти інтереси будь-якої особи в справах, в яких іншою стороною є орган прокуратури, в якому він працював на момент звільнення? 149) упродовж одного року
150)      Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування? 150) протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень
151)      Який допоміжний орган утворюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду? 151) Громадська рада міжнародних експертів
152)      Провадження стосовно якого кримінального правопорушення підсудне Вищому антикорупційному суду? 152) декларування недостовірної інформації (стаття 366-1 КК України)
153)      Провадження стосовно якого кримінального правопорушення НЕ підсудне Вищому антикорупційному суду? 153) втручання в діяльність судових органів (стаття 376 КК України)
154)      До посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків згідно з антикорупційним законодавством України НЕ належать: 154) посади прокурорів
155)      В якому розділі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з Законом України “Про запобігання корупції” суб’єкт декларування повинен зазначити наявну в нього криптовалюту? 155) нематеріальні активи
156)      Упродовж якого терміну після подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 156) упродовж семи днів
157)      Що є підставою для повідомлення суб’єктом декларування про суттєві зміни у майновому стані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 157) здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року
158)      Упродовж якого терміну державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та їх посадові особи, громадяни та їх об’єднання зобов’язані надавати запитувані Національним агентством з питань запобігання корупції документи чи інформацію? 158) упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту
159)      Які з вказаних нижче суб’єктів декларування НЕ зобов’язані повідомляти про суттєві зміни у майновому стані згідно з Законом України «Про запобігання корупції» 159) посадові особи юридичних осіб публічного права
160)      Який вид декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, безстроково? 160) остання декларація особи, яка припинила виконання функцій держави або місцевого самоврядування
161)      Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначена у пункті частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка звільнилася, упродовж року з дня припинення відповідної діяльності вчинила правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичною особою приватного права, щодо якої ця особа протягом року до дня звільнення здійснювала повноваження з контролю її  діяльності, то це може бути підставою для: 161) визнання відповідного правочину недійсним
162)      Неотримання Національним агентством з питань запобігання корупції відповіді від суб’єкта декларування на запит щодо надання пояснень або підтвердних документів, необхідних для повної перевірки декларації є підставою для: 162) продовження строку проведення повної перевірки
163)      В який спосіб організовується подання суб’єктом декларування, який за посадою належить до кадрового складу розвідувальних органів України, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»? 163) у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до відповідних державних органів чи військових формувань, у порядку, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції
164)      Протягом якого строку з дня закінчення повної перевірки складається та підписується довідка про результати її проведення? 164) десяти робочих днів
165)      Які відомості НЕ зазначаються  у декларації особи, яка претендує на зайняття посади прокурора, відповідно до закону України «Про запобігання корупції»? 165) видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді
166)      Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначена у пункті частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка звільнилися, упродовж року з дня припинення відповідної діяльності уклала трудовий договір (контракт) з юридичною особою приватного права, щодо якої ця особа протягом року до дня звільнення здійснювала повноваження з контролю  діяльності цієї юридичної особи, то це є підставою для: 166) припинення відповідного договору
167)      Захист від яких кримінальних правопорушень є метою здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом? 167) від корупційних і пов’язаних із ними кримінальних правопорушень
168)      Яким органом здійснюється погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування? 168) Національним агентством з питань запобігання корупції
169)      У який строк повинна бути завершена повна перевірка декларації? 169) упродовж 120 календарних днів
170)      До якого числа і якого місяця суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 170) до 1 квітня
171)      На який загальний сукупний строк може бути продовжено повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у разі необхідності) відповідно до антикорупційного законодавства України? 171) не більше ніж 60 календарних днів
172)      В якій відповіді неправильно вказано види подарунків, що одержуються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на які НЕ поширюються обмеження щодо вартості подарунка? 172) загальнодоступні комісійні
173)      Що є підставою припинення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до антикорупційного законодавства України? 173) встановлення обставин, які свідчать про те, що особа, декларація якої перевіряється, не є суб’єктом декларування
174)      Який орган формує та веде Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 174) Національне агентство з питань запобігання корупції
175)      Що є підставою припинення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до антикорупційного законодавства України? 175) встановлення факту того, що декларація, яка перевіряється, не підлягає повній перевірці
176)      Вкажіть строк зберігання інформації про особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково: 176) упродовж п’яти років
177)      Протягом якого терміну довідка про результати проведення повної перевірки декларації оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (з моменту її погодження)? 177) упродовж десяти робочих днів
178)      На яку з посадових осіб установи, яка здійснює основну діяльність у сфері освіти (університету), НЕ поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у частині подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 178) на декана факультету університету
179)      Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»? 179) шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції
180)      Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно: 180) суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію упродовж семи днів після подання декларації
181)      Як виявлення недостовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, впливає на обов’язок суб’єкта декларування щодо виправлення таких відомостей: 181) в такому випадку суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями
182)      Цінне рухоме майно якої вартості, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 182) вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
183)      Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» охоплює: 183) заборону використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах
184)      Які з перелічених відомостей є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 184) місцезнаходження об’єктів
185)      Правопорушення, яке не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність згідно з Законом України «Про запобігання корупції» це: 185) правопорушення, пов’язане з корупцією
186)      До якого місцевого суду надсилається протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією (за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення)? 186) до місцевого загального суду за місцем вчинення правопорушення
187)      У скількох примірниках складається протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією? 187) у двох примірниках
188)      На кого НЕ поширюється обов’язок щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 188) приватний нотаріус
189)      У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» зазначаються відомості про такі об’єкти нерухомості: 189) належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування
190)      Грошові активи НЕ підлягають декларуванню згідно з Законом України «Про запобігання корупції», якщо їх сукупна вартість НЕ перевищує: 190) 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
191)      Активи у дорогоцінних (банківських) металах згідно з Законом України «Про запобігання корупції» НЕ підлягають декларуванню, якщо їх сукупна вартість НЕ перевищує: 191) 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
192)      Відомості щодо фінансових зобов’язань (дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання тощо) зазначаються у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує: 192) 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
193)      При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, участь прокурора у розгляді справи судом є: 193) обов’язковою
194)      Який орган здійснює перевірку дотримання законодавства з питань захисту викривачів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 194) Національне агентство з питань запобігання корупції
195)      У якому випадку у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вказуються видатки, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності на нерухоме майно? 195) якщо розмір видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
196)      Які органи (посадові особи) відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією? 196) судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів
197)      Адміністративна відповідальність за невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів наступає у разі виявлення: 197) корупційного правопорушення
198)      Прокурор подав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, інформацію про об’єкт декларування, вартість якого відрізняється від достовірної інформації про цей об’єкт на суму, що еквівалентна 249 прожитковим мінімумам для працездатних осіб. Чи буде притягатися прокурор до юридичної відповідальності за вчинене? 198) так, до адміністративно-правової
199)      За неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена: 199) адміністративна відповідальність
200)      За яке із зазначених порушень вимог фінансового контролю НЕ встановлена відповідальність у статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення? 200) підроблення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
201)      Суб’єктом порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) НЕ може бути: 201) присяжний
202)      Яка з цих норм передбачає відповідальність за розголошення інформації про викривача або членів його сім’ї? 202) ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень”
203)      Вкажіть строк складання протоколу про правопорушення, пов’язане з корупцією: 203) не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення
204)      Станом на яку дату суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості незалежно від їх вартості, що належать йому на праві власності, знаходяться у нього на праві оренди чи іншого права користування? 204) на 31 грудня звітного року для щорічної декларації
205)      Який вид відповідальності може бути застосовано до суб’єкта декларування у разі подання у декларації завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мінімуми? 205) дисциплінарна
206)      Чи настає адміністративна відповідальність за подання недостовірних відомостей в декларації, якщо такі відомості суб’єкту декларування надав член його сім’ї? 206) може настати лише в тому разі, коли суб’єкт декларування усвідомлював недостовірність таких відомостей, але попри це свідомо зазначив їх у декларації
207)      Членство у якому об’єднанні (організації) слід відображати в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 207) у громадській організації, яка має статус юридичної особи
208)      Членство у якому об’єднанні (організації) НЕ слід відображати в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 208) в органі прокурорського самоврядування
209)      Членство у якому об’єднанні (організації) НЕ слід відображати в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 209) у професійній спілці органів прокуратури
210)      Які цифри пропущені у наведеному законодавчому положенні: «Відповідальність за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від _____ до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб»? 210) 100
211)      Які цифри пропущені у наведеному законодавчому положенні: «Відповідальність за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до ____ прожиткових мінімумів для працездатних осіб»? 211) 250
212)      За порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачений такий вид юридичної відповідальності: 212) адміністративна
213)      Який вид діяльності НЕ передбачений як дозволений для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 213) художній промисел
214)      Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у діях прокурора факт подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що відрізняються від достовірних на суму 220 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Який документ у цьому випадку має скласти агентство? 214) протокол
215)      До адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, НЕ належить: 215) невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 172-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
216)      Який орган уповноважений затверджувати Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування? 216) Національне агентство України з питань державної служби
217)      Визначені Законом України «Про запобігання корупції» етичні норми поведінки до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачають: 217) бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими
218)      До посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків НЕ належить: 218) член комісії з питань бюджету міської ради
219)      Протягом якого строку формується Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції в разі дострокового припинення повноважень (звільнення) Голови Національного агентства 219) протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення)
220)      Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції вважається повноважною в разі затвердження в її складі: 220) чотирьох осіб
221)      Неправомірна вигода відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» – це: 221) лише грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав
222)      Рішення Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували: 222) чотири члени Конкурсної комісії
223)      В який термін до початку проведення засідання Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднюється інформація про час та місце проведення засідання? 223) не пізніше ніж за 48 годин
224)      Хто здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції? 224) Секретаріат Кабінету Міністрів України
225)      Особа, яка претендує на участь у конкурсі на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, подає у визначений в оголошенні строк, один із таких документів: 225) мотиваційний лист
226)      Ким затверджується положення про апарат Національного агентства з питань запобігання корупції і його структуру, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату? 226) Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
227)      Ким призначаються та звільняються керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники 227) Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
228)      Ким є Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків 228) представниками влади
229)      До уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції належать: 229) Голова, заступник Голови Національного агентства, а також інші посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства
230)      Голові, заступнику Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовим і службовим особам його апарату забороняється: 230) розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків
231)      Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” НЕ поширюється на: 231) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі)
232)      Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” НЕ поширюється на: 232) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку
233)      Упродовж якого терміну підлягає перевірці анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»? 233) п’ятнадцяти днів
234)      На яких осіб НЕ поширюється вимога фінансового контролю згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 234) на іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі
235)      Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду у випадку: 235) якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені
236)      Ким визнається особа, яка за наявності обґрунтованого переконання в тому, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою? 236) викривачем
237)      Яка відповідальність передбачена за розголошення інформації про викривача відповідно до законодавства України? 237) адміністративна відповідальність
238)      За якої умови згідно з Законом України “Про запобігання корупції” підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки? 238) незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї або зберігаються кошти, інше майно
239)      Вкажіть строк розгляду судом справ про правопорушення, пов’язані з корупцією: 239) 15-денний строк
240)      Який максимальний термін розгляду анонімного повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»? 240) тридцять днів від дня його отримання
241)      Яким підрозділом здійснюється організаційне забезпечення роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду? 241) самостійним підрозділом,  створеним в апараті Вищого антикорупційного суду
242)      Особою, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачем) згідно з Законом України «Про запобігання корупції» визнається: 242) особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою
243)      Анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду у випадку, якщо: 243) наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені
244)      Які з перелічених заходів заборонено застосовувати до осіб у зв’язку з їх повідомленням про корупційне правопорушення з боку іншої особи згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 244) притягувати до дисциплінарної відповідальності
245)      Керівник органу у разі підтвердження інформації щодо кримінального корупційного правопорушення з боку його заступника, викладеної в анонімному зверненні працівників трудового колективу органу згідно з Законом України «Про запобігання корупції», повинен: 245) здійснити заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
246)      Протягом якого строку законопроєкти та проєкти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних вебсайтах відповідних органів згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 246) невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття
247)      Яку інформацію повинні зазначати суб’єкти декларування, які подають щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”? 247) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї
248)      Яким органом здійснюється антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 248) Комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією
249)      Прокурор вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене у ст. 172-5 «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Уповноважена посадова особа якого органу має право скласти протокол про адміністративне правопорушення у такому випадку? 249) Національне агентство з питань запобігання корупції
250)      Який орган здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 250) Національне агентство з питань запобігання корупції
251)      Депутат сільської ради не повідомив про реальний конфлікт інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Уповноважена посадова особа якого органу має право скласти протокол про адміністративне правопорушення у такому випадку? 251) органів внутрішніх справ (Національної поліції)
252)      На вимогу якого органу/організації з перелічених має проводитись моніторинг способу життя суддів Вищого антикорупційного суду? 252) Громадської ради доброчесності
253)      Якими вважаються активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 253) необґрунтованими
254)      Група народних депутатів України подала до Верховної Ради України розроблений ними законопроект стосовно змін до Закону України про запобігання корупції». Хто в цьому випадку буде здійснювати антикорупційну експертизу поданого проекту Закону України? 254) Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції
255)      Здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню корупційних правопорушень – це: 255) корупціогенний фактор
256)      Кому підзвітний і підконтрольний керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”? 256) керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування
257)      Щодо яких актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою? 257) проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України
258)      Ким може бути звільнений керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”? 258) за ініціативою керівника, за умови надання згоди Національним агентством
259)      Яким органом встановлюються обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”? 259) Національним агентством з питань запобігання корупції
260)      Ким затверджується перелік посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 260) Національним агентством з питань запобігання корупції
261)      На кого покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 261) на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа
262)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка щодо відомостей про стан здоров’я кандидата (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я) згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 262) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я
263)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка наявності у кандидата на посаду освіти згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 263) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти
264)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка наявності у кандидата на посаду вченого звання згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 264) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти
265)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка наявності у кандидата на посаду наукового ступеня згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 265) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти
266)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 266) Національним агентством з питань запобігання корупції
267)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 267) Національним агентством з питань запобігання корупції
268)      У разі загибелі (смерті) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції під час виконання службових обов’язків одноразова грошова допомога сім’ї загиблого (померлого) виплачується у такому розмірі: 268) у десятирічному розмірі оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав
269)      Яким органом здійснюється спеціальна перевірка щодо наявності в особи допуску до державної таємниці згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 269) Службою безпеки України
270)      У який строк проводиться спеціальна перевірка, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 270) у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки
271)      Яку цифру пропущено у наведеному законодавчому положенні з Закону України “Про запобігання корупції”: «Розмір місячної премії Голови, заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції не може перевищувати ___ відсотків його посадового окладу»? 271) 50
272)      Яким органом затверджується Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на її проведення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 272) Кабінетом Міністрів України
273)      Яким органом проводиться спеціальна перевірка щодо відомостей про наявність у особи судимості, її зняття, погашення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 273) Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією України
274)      Яким органом проводиться спеціальна перевірка щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 274) Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією України
275)      Протягом якого строку подається інформація про результати спеціальної перевірки до органу, який надіслав запит про її проведення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 275) у 7-денний строк з дати надходження запиту
276)      Яке рішення повинна прийняти посадова особа, яка здійснює призначення (обрання) на посаду, у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які НЕ відповідають визначеним у законодавстві вимогам для зайняття посади, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 276) відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду
277)      Особа претендує на призначення главою дипломатичного представництва України у Республіці Польща. На кого у такому випадку покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 277) на Главу Адміністрації Президента України
278)      Особа претендує на призначення членом Центральної виборчої комісії. На кого у такому випадку покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 278) на Керівника Апарату Верховної Ради України
279)      Якщо особа, яка ознайомилася з довідкою про результати проведення щодо неї спеціальної перевірки, НЕ погодилася з цими результатами, то в який спосіб вона може висловити свою незгоду з результатами перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 279) подати відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі
280)      Тривалість строку спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, що передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» НЕ повинна перевищувати: 280) 25 календарних днів
281)      Якими органами проводиться спеціальна перевірка щодо наявності в особи корпоративних прав згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 281) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
282)      Якими органами проводиться спеціальна перевірка щодо відношення особи до військового обов’язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних, резервістів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 282) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
283)      Щодо яких кандидатів на посади НЕ проводиться спеціальна перевірка згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 283) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, старост
284)      Який з блоків інформації НЕ є предметом спеціальної перевірки претендентів на службу згідно з Законом України «Про запобігання корупції»: 284) попередній досвід роботи за фахом
285)      Який з перелічених документів НЕ подається для проведення спеціальної перевірки згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 285) копія трудової книжки
286)      Який результат спеціальної перевірки є підставою для відмови особі у призначенні на посаду згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 286) встановлення відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади
287)      Який документ готується за результатами спеціальної перевірки згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 287) довідка про результати спеціальної перевірки
288)      Який наслідок передбачено за ненадання претендентом на посаду, щодо якого передбачене обов’язкове проведення спеціальної перевірки, згоди на її проведення згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 288) питання щодо призначення особи на посаду не розглядається
289)      Назвіть правильну відповідь, яка характеризує антикорупційну програму юридичної особи? 289) положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми юридичної особи включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи
290)      Антикорупційна програма юридичної особи згідно з Законом України “Про запобігання корупції” в обов’язковому порядку затверджується керівниками в юридичних особах, які є учасниками процедури закупівлі, якщо: 290) вартість закупівлі дорівнює або перевищує  20 мільйонів гривень
291)      Протягом якого терміну Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми) зобов’язаний повідомити керівника юридичної особи про виникнення обставин несумісності з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 291) у 2-денний строк з дня виникнення таких обставин
292)      Який орган повинен письмово повідомити керівник юридичної особи про звільнення Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 292) Національне агентство з питань запобігання корупції
293)      Протягом якого терміну керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про звільнення особи з посади Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 293) протягом 2-х робочих днів
294)      За яких обставини, з перерахованих, Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції» може бути достроково звільнений? 294) у разі смерті
295)      Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми) у разі виникнення обставин несумісності повинен повідомити про це керівника юридичної особи, а також: 295) подати заяву про розірвання трудового договору за власною ініціативою
296)      Затвердженню антикорупційної програми юридичної особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» має передувати: 296) обговорення її з працівниками юридичної особи
297)      Яка особа НЕ може бути призначена на посаду Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 297) яка має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість
298)      Текст антикорупційної програми юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» повинен перебувати: 298) у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи
299)      Який документ виносить уповноважена особа, яка проводила повну перевірку декларації у разі встановлення за результатами її проведення недостовірних відомостей стосовно майна, що має вартість, і при цьому якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму, меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації? 299) припис
300)      До яких документів включаються положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 300) до трудових договорів і правил внутрішнього розпорядку юридичної особи
301)      У разі встановлення під час проведення повної перевірки декларації обставин, які свідчать про те, що особа, декларація якої перевіряється, не є суб’єктом декларування, уповноважена особа складає: 301) довідку про припинення повної перевірки декларації
302)      Довідка за результатами проведення повної перевірки декларації повинна містити інформацію: 302) про перелік запитів, що надсилалися для проведення перевірки
303)      Національне агентство з питань запобігання корупції проводить  контроль та повну перевірку декларацій через: 303) уповноважених осіб
304)      Який орган систематично організовує навчання суддів Вищого антикорупційного суду для закріплення та оновлення необхідних знань, вмінь та навичок? 304) Національна школа суддів України
305)      Який правовий статус має Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 305) посадова особа юридичної особи
306)      Відповідно до антикорупційного законодавства України логічний та арифметичний контроль проводиться: 306) автоматично, за допомогою засобів програмного забезпечення
307)      Уповноваженим (особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції» може бути: 307) фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки
308)      Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми ? 308) юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень
309)      Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є наявність антикорупційної програми? 309) підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 мільйонів гривень
310)      Що з названого є складовою предмета повної перевірки декларації відповідно до антикорупційного законодавства України? 310) перевірка на наявність конфлікту інтересів
311)      Протягом якого строку за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено адміністративне стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 311) протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення
312)      Вкажіть строк розгляду судом справ про правопорушення, пов’язані з корупцією: 312) 15-денний строк
313)      Яке з положень щодо антикорупційного обмеження є правильним? 313) особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дозволено представляти інтереси держави чи територіальної громади в ревізійній комісії господарської організації
314)      Вкажіть, протягом якого строку вносяться відомості про притягнення особи до відповідальності до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 314) протягом трьох робочих днів
315)      Яким законом передбачені правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, які можуть бути застосовані у випадку наявності загрози життю, житлу, здоров’ю, майну викривачів або їх близьких осіб? 315) «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»
316)      Яке з положень, що стосується обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності є правильним? 316) особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дозволено займатися медичною практикою
317)      До адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, належить: 317) порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
318)      Яке положення, що стосується адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, є правильним? 318) адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, є порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
319)      Які види юридичної відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання корупції» можуть наставати за вчинення корупційного правопорушення? 319) кримінальна, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність
320)      В якій відповіді названо правильне положення, що стосується правопорушення, пов’язаного з корупцією? 320) діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції»  вимоги, заборони та обмеження
321)      Яке з положень, що стосується правопорушень, пов’язаних з корупцією, є правильним? 321) правопорушенням, пов’язаним з корупцією, є порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
322)      Суб’єктом невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення) НЕ може бути: 322) особа, яка надає публічні послуги
323)      Відомості щодо співпраці України з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» мають відображатися у: 323) національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, яка щорічно подається до Кабінету Міністрів України
324)      Яка обов’язкова вимога повинна дотримуватися при наданні компетентними органами України органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 324) встановлення такого режиму доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб
325)      Якщо міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством про запобігання і протидію корупції, то мають застосовуватися: 325) правила міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України
326)      До повноважень якого державного органу належить забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 326) Національного агентства з питань запобігання корупції
327)      На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення? 327) електронних копій рішень суду, які набрали законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень, які надходять від Державної судової адміністрації
328)      На які з перелічених даних про фізичних осіб НЕ поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення ? 328) реєстраційний номер облікової картки платника податків
329)      Яке з положень, що стосується  відповідальності стосовно незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, є правильним (ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення)? 329) суб’єктом незаконного розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, можуть бути представники навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу»
330)      В якій відповіді перераховано повний перелік видів юридичної відповідальності, до яких можуть притягатися особи, які вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією? 330) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна
331)      В якому випадку може бути відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 331) у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про іншу фізичну особу, яку вона не уповноважена представляти
332)      До якого органу (органів) надсилається інформація про викривача у разі його участі у справі про адміністративне правопорушення? 332) Національне агентство з питань запобігання корупції
333)      Предметом порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) названо: 333) неправомірну вигоду в розмірі, що не перевищує 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
334)      У провадженнях в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, обов’язок щодо збирання доказів покладається на: 334) осіб, уповноважених на складання протоколів
335)      Посадові особи якого органу уповноважені складати протоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією: 335) органів Національної поліції
336)      Яке з описаних нижче діянь НЕ належить до  правопорушень, пов’язаних з корупцією ? 336) службова особи прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в користування приватній компанії земельної ділянки
337)      У разі участі прокурора в розгляді справи про адміністративне правопорушення, що пов’язане з корупцією, заслуховується його: 337) висновок
338)      Хто із вказаних осіб НЕ може бути суб’єктом корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 338) військовослужбовці строкової військової служби
339)      Вкажіть строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією: 339) протягом десяти днів з дня винесення постанови
340)      У якому випадку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення судом зупиняється строк розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: 340) якщо особа, щодо якої складено протокол про таке правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися
341)      Протягом якого строку з дня виявлення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, на особу накладається стягнення за вчинення відповідного правопорушення? 341) протягом шести місяців
342)      Не пізніше якого строку з дня вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, на особу може бути накладено стягнення? 342) не пізніше двох років
343)      Яке з положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину є правильним? 343) особа, яка вчинила корупційний злочин, може бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності на загальних підставах
344)      Особі, яка вчинила корупційний злочин, НЕ може бути призначено: 344) більш м’яке покарання, ніж передбачено законом
345)      Адміністративна відповідальність за невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів наступає у разі виявлення: 345) корупційного правопорушення
346)      У який строк з моменту складення протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 346) у триденний строк
347)      Який орган згідно з Законом України “Про запобігання корупції” має право порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у разі встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула їх необґрунтовано? 347) Національне агентство з питань запобігання корупції
348)      Яким чином здійснюється розподіл обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції 348) автоматизовано, відповідно до порядку, визначеного Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
349)      Який вид контролю щодо декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, НЕ передбачає закон України «Про запобігання корупції»? 349) щодо достовірності відомостей
350)      Які органи зобов’язані перевіряти випадки неподання чи несвоєчасне подання декларацій та повідомляти про це Національне агентство з питань запобігання корупції? 350) державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права
351)      Який орган визначає порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення обов’язкової повної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”? 351) Національне агентство з питань запобігання корупції
352)      На підставі чого Національне агентство з питань запобігання корупції визначає порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення обов’язкової повної перевірки цих декларацій, відповідно до антикорупційного законодавства України? 352) на підставі оцінки ризиків
353)      На підставі чого Національне агентство з питань запобігання корупції визначає черговість повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 353) на підставі оцінки ризиків
354)      На підставі чого Національне агентство з питань запобігання корупції визначає порядок автоматизованого розподілу обов’язків з проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, між уповноваженими особами цього агентства? 354) на підставі оцінки ризиків
355)      Протягом якого строку суб’єкт декларування може надати Національному агентству з питань запобігання корупції письмове пояснення із відповідними доказами за фактом необґрунтованості активів? 355) протягом десяти робочих днів
356)      Підставою повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування згідно з Законом України «Про запобігання корупції» є: 356) здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року
357)      Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає: 357) притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку
358)      Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає: 358) звільненню з посади в установленому законом порядку
359)      У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції» складають: 359) протокол
360)      Який документ складає Національне агентство з питань запобігання корупції у разі виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією)? 360) обґрунтований висновок
361)      Оберіть момент набрання чинності нормативно-правовими актами Національного агентства з питань запобігання корупції, що пройшли державну реєстрацію, якщо інше не передбачено самим актом: 361) день їх офіційного опублікування
362)      Вкажіть строк, протягом якого державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством з питань запобігання корупції документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом: 362) десяти робочих днів
363)      Вкажіть строк, протягом якого державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством з питань запобігання корупції документи чи інформацію для забезпечення проведення спеціальної перевірки: 363) протягом трьох днів
364)      В який спосіб Національним агентством з питань запобігання корупції складається протокол у разі вчинення особою кількох адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією? 364) складається кілька протоколів, окремо щодо кожного із вчинених правопорушень
365)      Який документ надсилає уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, одночасно з надісланням складеного протоколу до суду? 365) повідомлення
366)      До якого органу надсилається протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, разом з іншими матеріалами у разі вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду? 366) до суду вищої інстанції
367)      Упродовж якого строку посадова особа, якій адресовано припис Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує агентство про результати його виконання? 367) упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису
368)      Національне агентство з питань запобігання корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції» вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис у разі: 368) виявлення порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, іншого порушення зазначеного Закону
369)      Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» зобов’язані здійснити наступну дію: 369) скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
370)      Особливості у правилах врегулювання конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції» передбачені для: 370) суддів
371)      Хто приймає рішення про здійснення зовнішнього контролю за прокурором, який входить до складу колегіального органу прокуратури, який заявив про наявність у нього потенційного або реального конфлікту інтересів, згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 371) колегіальний орган прокуратури
372)      Прокурор, який входить до складу колегіального органу прокуратури, у разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів згідно з Законом України «Про запобігання корупції» НЕ має права: 372) брати участь у прийнятті рішення цим органом
373)      Заява прокурора, який входить до складу колегіального органу прокуратури, про наявність у нього потенційного або реального конфлікту інтересів: 373) заноситься в протокол засідання колегіального органу прокуратури
374)      Який захід зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів застосовується у разі, якщо неучасть прокурора, який входить до складу колегіального органу прокуратури, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу? 374) участь такого прокурора у прийнятті рішень під зовнішнім контролем
375)      Чи позбавляє виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу, права брати участь у прийнятті рішення цим органом, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 375) так, особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом
376)      Ким приймається рішення про здійснення зовнішнього контролю за участю особи у прийнятті рішення у випадку, якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу (згідно з Законом України «Про запобігання корупції»)? 376) колегіальним органом
377)      Яка з вимог є попередньою, тобто поширюється до моменту виникнення повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 377) подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
378)      За умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена: 378) кримінальна відповідальність
379)      За несвоєчасне суб’єктом декларування повідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена: 379) адміністративна відповідальність
380)      За несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена: 380) адміністративна відповідальність
381)      Упродовж якого часу може здійснюватися повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після припинення такої діяльності згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 381) протягом трьох років
382)      Суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування згідно з Законом України «Про запобігання корупції» вважається отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує: 382) 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року
383)      Декларації яких категорій осіб (із перерахованих), уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підлягають обов’язковій повній перевірці згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 383) декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції
384)      Оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відбувається шляхом: 384) відкритого цілодобового доступу до Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції
385)      Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб? 385) кримінальна
386)      Метою здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» є: 386) встановлення відповідності рівня життя таких осіб наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
387)      Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 387) 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна чи отримання видатку
388)      Із додержанням якого законодавства здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 388) законодавства про захист персональних даних
389)      Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» НЕ передбачено обов’язкової повної перевірки декларацій таких осіб: 389) осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування
390)      У якому випадку Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку декларації щодо членів сім’ї суб’єкта декларування згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 390) у разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт декларування
391)      В який спосіб прокурор повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента? 391) шляхом власноручного заповнення форми повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента та надіслання його до Національного агентства з питань запобігання корупції засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення
392)      Про вчинення адміністративного правопорушення Національне агентство з питань запобігання корупції складає: 392) протокол
393)      До адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, НЕ належить: 393)   умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
394)      “У який строк з дня набрання законної сили, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова суду про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією, направляється відповідному органу чи особі для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення? 394)   у триденний строк
395)      Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції»? 395) отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року
396)      Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у діях прокурора факт умисного неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Який документ у цьому випадку має затвердити агентство? 396) обґрунтований висновок
397)      Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у діях прокурора факт подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що відрізняються від достовірних на суму 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Який документ у цьому випадку має затвердити агентство? 397) обґрунтований висновок
398)      Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента? 398) у десятиденний строк
399)      Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою кримінального правопорушення самостійно або у співучасті до юридичної особи застосовуються: 399) заходи кримінально-правового характеру
400)      Національне агентство з питань запобігання корупції вносить керівнику органу, підприємства, установи, організації для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняних до них осіб: 400) припис
401)      Який вид відповідальності передбачено за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції? 401) адміністративну
402)      Прокурор як спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, вносить: 402) подання
403)      Подання керівнику органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, вноситься прокурором як спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, з метою: 403) виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб
404)      У випадку надходження подання прокурора про виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, керівник підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, повинен: 404) провести службове розслідування
405)      Вкажіть, які правові наслідки для особи має повідомлення їй про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 405) особа підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом
406)      Яким є порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 406) особа може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому така особа працює, до закінчення розгляду справи судом
407)      У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим? 407) якщо судом не застосовано до нього покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування