Тестові питання на знання ЗУ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

1)    Що з переліченого відноситься до активів у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? 1) немайнові права.
2)    До кого застосовується категорія «бездоганна ділова репутація» відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? 2) тільки до фізичних осіб;
3)    Що таке верифікація клієнта? 3) встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним;
4)    Визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб є складовою? 4) вивчення клієнта;
5)    Що з переліченого належить до вивчення клієнта? 5) проведення оцінки фінансового стану клієнта;
6)    Особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція – це: 6) вигодоодержувач.
7)    Які відомості НЕ відносяться до даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера)? 7) відомості про сімейний стан та родинні зв’язки фізичної особи (фізичних осіб).
8)    Що визнається доходами, одержаними злочинним шляхом, у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? 8) будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;
9)    Заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних – це? 9) ідентифікація;
10)                      Яка із перелічених ознак НЕ характеризує кінцевого бенефіціарного власника (контролера)? 10) є посередником щодо реалізації формального права на 25 чи більше відсотків статутного капіталу.
11)                      Який строк виконання публічних функцій дозволяє віднести визначену Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фізичну особу до категорії національних публічних діячів? 11) протягом останніх трьох років;
12)                      Яка з перелічених категорій осіб належить до національних публічних діячів? 12) члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України.
13)                      Що є об’єктом фінансового моніторингу? 13) дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
14)                      Для чого проводиться поглиблена перевірка клієнта? 14) для підтвердження або спростування наданих клієнтом даних, достовірність яких є сумнівною;
15)                      За якої умови (умов) діяння, вчинене за межами України, визнається суспільно небезпечним діянням, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом? 15) якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
16)                      Чи потрібна згода суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? 16) не потрібна;
17)                      Які дії НЕ належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом? 17) виявлення активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, чи становлення факту володіння ними;
18)                      Який рівень входить до системи фінансового моніторингу? 18) державний;
19)                      На якому рівні діє система фінансового моніторингу? 19) первинний;
20)                      Хто НЕ є суб’єктами первинного фінансового моніторингу? 20) приватні виконавці.
21)                      Який з перелічених органів є суб’єктом державного фінансового моніторингу? 21) Міністерство юстиції України;
22)                      Для проведення фінансового моніторингу суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний: 22) призначити працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
23)                      За якими правилами здійснюється проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які входять до складу фінансової групи? 23) за єдиними для всіх учасників фінансової групи правилами фінансового моніторингу, які розробляє та впроваджує фінансова група;
24)                      Протягом якого строку суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомляти спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу? 24) протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх проведення;
25)                      Протягом якого строку суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний подавати на запит спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення? 25) протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;
26)                      Протягом якого строку суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний зберігати усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом? 26) не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом;
27)                      З якою періодичністю суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів до підвищення кваліфікації відповідального працівника? 27) не рідше одного разу на три роки;
28)                      Щодо яких клієнтів суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик? 28) національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, факт належності до яких клієнта встановлений суб’єктом первинного фінансового моніторингу
29)                      Стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний? 29) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб’єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та з’ясування її репутації і якості нагляду;
30)                      Стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний? 30) проводити не рідше одного разу на рік уточнення інформації про клієнта.
31)                      Яке право мають суб’єкти первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на них завдань у сфері фінансового моніторингу? 31) звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб;
32)                      В якому випадку виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатами? 32) якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо купівлі-продажу нерухомості;
33)                      У якому випадку нотаріус НЕ виконує обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу? 33) вчинення нотаріального посвідчення заповіту щодо рухомого та нерухомого майна;
34)                      В якому випадку нотаріуси, адвокати, аудитори можуть НЕ повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри? 34) якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці;
35)                      НЕ допускається здійснення ідентифікації та верифікації клієнта суб’єктом первинного фінансового моніторингу: 35) під час проведення фінансової операції.
36)                      Які правові наслідки має виникнення у суб’єкта первинного фінансового моніторингу сумнівів стосовно того, що особа виступає від власного імені? 36) тягне за собою виникнення у суб’єкта первинного фінансового моніторингу обов’язку відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин;
37)                      З якою категорією осіб суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється встановлювати ділові відносини? 37) з юридичними чи фізичними особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції.
38)                      З якою періодичністю суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати переоцінку ризиків клієнтів, з якими встановлені ділові відносини? 38) не рідше одного разу на рік;
39)                      Для якого органу (органів) встановлюється виключення із правила про обов’язкове надання спеціально уповноваженому органу інформації, відомостей з баз даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань? 39) Національний банк України.
40)                      Як повинен діяти спеціально уповноважений орган у разі надходження до нього запиту щодо інформації, що є таємницею фінансового моніторингу? 40) повернути відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду.
41)                      За якими суб’єктами первинного фінансового моніторингу державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Міністерство юстиції України? 41) адвокатами;
42)                      У якому випадку фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу? 42) у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень.
43)                      Яка фінансова операція НЕ підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу? 43) повернення кредиту (позики) у безготівковій формі;
44)                      На який строк суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити здійснення фінансової операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України? 44) на два робочих дні з дня зупинення (включно);
45)                      Що НЕ є підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? 45) вмотивоване клопотання Служби безпеки України про внесення відповідної особи до цього переліку, направлене спеціально уповноваженого органу.
46)                      Що є завданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (спеціально уповноваженого органу)? 46) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
47)                      Що з переліченого відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (спеціально уповноваженого органу)? 47) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва в установленому законом порядку.
48)                      В якій частині забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення покладається на Офіс Генерального прокурора? 48) щодо вчинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
49)                      За якої умови відбувається видача Україною іноземній державі осіб за злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у разі коли Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною державою, що запитує? 49) виключно за умови дотримання принципу взаємності;
50)                      З якого джерела відшкодовується шкода, заподіяна суб’єктами фінансового моніторингу юридичним і фізичним особам під час проведення фінансового моніторингу? 50) відшкодовується з Державного бюджету України в установленому законом порядку