Тестові питання на знання Конституції України

1)    Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України? 1)    демократичною державою
2)    Якою є форма державного устрою України? 2)    Україна є унітарною державою
3)    На яку територію поширюється суверенітет України? 3)    на всю територію України
4)    Яка форма правління в Україні? 4)    республіка
5)    Хто є носієм суверенітету в Україні? 5)    народ
6)    Хто є єдиним джерелом влади в Україні? 6)    народ
7)    Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні? 7)    виключно народові
8)    В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні? 8)    безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування
9)    Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України? 9)    утвердження і забезпечення прав і свобод людини
10)                      Що відповідно до Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? 10)     людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
11)                      Яка мова є державною мовою в Україні? 11)     українська мова
12)                      Які із зазначених питань вирішує Конституційний Суд України? 12)     про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції
13)                      Чи визначає Конституція України межі права людини на розвиток своєї особистості? 13)     межами реалізації цього права є недопустимість порушення прав і свобод інших людей
14)                      Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони? 14)     органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією
15)                      Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено Конституцією України? 15)     не передбачених законом
16)                      Що із зазначеного належить до державних символів України? 16)     Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України
17)                      Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці? 17)     забороняє
18)                      Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно з Конституцією України? 18)     повна загальна середня
19)                      Який рівень життя повинні забезпечити пенсії і інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, відповідно до Конституції України? 19)     не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом
20)                      Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я? 20)     не дозволяє
21)                      Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я? 21)     забороняє
22)                      Які правові наслідки має незнання законів відповідно до Конституції України? 22)     не звільняє від юридичної відповідальності
23)                      В якому порядку і розмірах, відповідно до Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори? 23)     в порядку і розмірах, встановлених законом
24)                      Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні? 24)     громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років
25)                      Чи допускається делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами? 25)     не допускається
26)                      Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні? 26)     виключно законами України
27)                      Якими нормативно-правовими актами України визначається правовий режим власності в Україні? 27)     виключно законами України
28)                      Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії підприємництва правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання? 28)     виключно законами України
29)                      Який орган затверджує Державний бюджет України? 29)     Верховна Рада України
30)                      Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України? 30)     не більше двох строків підряд
31)                      На що уповноважений Президент України стосовно актів Кабінету Міністрів? 31)     зупиняти їх дію з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності
32)                      Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України? 32)     укази і розпорядження
33)                      Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони діє при: 33)     Президентові України
34)                      Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України? 34)     указами Президента України
35)                      Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем’єр-міністр України? 35)     Верховною Радою України за поданням Президента України
36)                      Яким (якими) актом (актами) визначається (визначаються) повноваження Кабінету Міністрів України згідно з Конституцією України? 36)     Конституцією України та законами України
37)                      Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції? 37)     постанови і розпорядження
38)                      Відповідно до Конституції України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України є: 38)     обов’язковими до виконання
39)                      Що із зазначеного забезпечують місцеві державні адміністрації на відповідній території, відповідно до Конституції України? 39)     підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів
40)                      Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку? 40)     прокуратура України
41)                      Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням? 41)     прокуратура України
42)                      Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді? 42)     прокуратура України
43)                      Чи можуть в Україні діяти спеціалізовані суди відповідно до Конституції України? 43)     так, але відповідно до закону можуть діяти лише вищі спеціалізовані суди
44)                      Чи існує у системі судоустрою України найвищий суд? 44)     так, Верховний Суд
45)                      Чи допускається в Україні створення особливих судів, відповідно до Конституції України? 45)     ні, не допускається
46)                      Відповідно до Конституції України прокуратура здійснює: 46)     підтримання публічного обвинувачення в суді
47)                      Що з переліченого відноситься до конституційних засад судочинства в Україні? 47)     забезпечення обвинуваченому права на захист
48)                      Що з переліченого відноситься до конституційних засад судочинства в Україні? 48)     обов’язковість судового рішення
49)                      Чим керуються судді при здійсненні правосуддя відповідно до Конституції України? 49)     верховенством права
50)                      Хто із названих суб’єктів здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді відповідно до основних засад судочинства, встановлених Конституцією України? 50)     прокурор
51)                      Відповідно до Конституції України, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються: 51)     законом
52)                      Якою є юридична сила рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах повноважень, визначених законом? 52)     вони є обов’язковими до виконання на відповідній території
53)                      Що є елементами системи адміністративно-територіального устрою України? 53)     Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села
54)                      Який статус відповідно до Конституції України має Верховна Рада Автономної Республіки Крим? 54)     це представницький орган Автономної Республіки Крим
55)                      Управління якими видами майна належить до відання Автономної Республіки Крим? 55)     майном, що належить Автономній Республіці Крим
56)                      Відповідно до Конституції України, суб’єктом місцевого самоврядування є: 56)     територіальна громада – жителі села чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста
57)                      Хто відповідно до Конституції України управляє майном, що є у комунальній власності? 57)     територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування
58)                      На яких засадах ґрунтується правовий порядок в Україні, відповідно до Конституції України? 58)     ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством
59)                      Який орган є найвищим судом у системі судоустрою відповідно до Конституції України (в редакції від 2 червня 2016 року)? 59)     Верховний Суд
60)                      У яких випадках може бути узурпована державна влада? 60)     ніхто не може узурпувати державну владу
61)                      На засадах поділу на які гілки влади здійснюється державна влада в Україні, відповідно до Конституції України? 61)     на законодавчу, виконавчу та судову
62)                      Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти? 62)     на основі Конституції України і повинні відповідати їй
63)                      Якими  є норми Конституції України? 63)     нормами прямої дії
64)                      Ким, згідно з Конституцією України, відшкодовується матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами, що згодом були визнані Конституційним Судом України неконституційними? 64)     державою
65)                      Чим із зазначеного є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, відповідно до Конституції України? 65)     частиною національного законодавства України
66)                      Ким, відповідно до Конституції України, набувається і реалізується право власності на землю? 66)     громадянами, юридичними особами та державою відповідно до закону
67)                      На кого покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, відповідно до Конституції України? 67)     на Збройні Сили України
68)                      На кого, згідно з Конституцією України, покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України? 68)     на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави
69)                      Чи допускається, згідно з Конституцією України, розташування іноземних військових баз на території України? 69)     не допускається
70)                      Якими є права і свободи людини відповідно до Конституції України? 70)     невідчужуваними та непорушними
71)                      Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України? 71)     закріплені Конституцією України не є вичерпними
72)                      У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи? 72)     не можуть бути скасовані
73)                      Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними: 73)     повністю чи в окремій частині
74)                      Протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в суді своє затримання, відповідно до Конституції України? 74)     у будь-який час
75)                      Хто призначає суддів Конституційного Суду України? 75)     Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України
76)                      У якому із зазначених випадків, згідно з Конституцією України, може бути обмежене законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання? 76)     може бути обмежене законом в інтересах охорони громадського порядку
77)                      Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з’їзд суддів України? 77)     шість
78)                      В порядку, визначеному яким актом, набувається право власності згідно із Конституцією України? 78)     в порядку, визначеному законом
79)                      Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді? 79)     звільнення судді
80)                      Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна? 80)     звільнення судді
81)                      Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком неспроможності судді виконувати повноваження за станом здоров’я? 81)     звільнення судді
82)                      Не вважається примусовою працею, відповідно до Конституції України: 82)     робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду
83)                      Використання чиєї праці забороняється на небезпечних для здоров’я роботах відповідно до Конституції України? 83)     жінок
84)                      З досягненням якого віку суддя звільняється з посади відповідно до Конституції України? 84)     шістдесяти п’яти років
85)                      Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства? 85)     ні, Конституцією України це заборонено
86)                      Хто призначає та звільняє з посади Голову Верховного Суду? 86)     Пленум Верховного Суду
87)                      Яку освіту, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді? 87)     вищу юридичну освіту
88)                      Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини? 88)     має кожен
89)                      Який стаж професійної діяльності у сфері права, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді? 89)     щонайменше п’ять років
90)                      Що відноситься до конституційних обов’язків громадянина України? 90)     сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом
91)                      З якою метою, згідно з Конституцією України, в Україні діє адвокатура? 91)     для надання професійної правничої допомоги
92)                      Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження? 92)     ніхто не зобов’язаний виконувати
93)                      Чи можна притягнути особу двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення? 93)     так, можна, але лише до юридичної відповідальності різних видів
94)                      Який характер, згідно з Конституцією України, має юридична відповідальність особи? 94)     індивідуальний характер
95)                      До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню? 95)     доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
96)                      Чи зобов’язана особа доводити свою невинуватість у вчиненні злочину? 96)     ні, особа не зобов’язана доводити свою невинуватість у вчиненні злочину
97)                      Відповідно до Конституції України, на посаду судді може бути призначений громадянин України, який володіє: 97)     державною мовою
98)                      Якою, відповідно до Конституції України, є роль припущень під час обвинувачення особи у вчиненні злочину? 98)     обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях
99)                      Яким, відповідно до Конституції України, є правове значення сумнівів щодо доведеності вини особи? 99)     сумніви повинні тлумачаться на користь особи, вину якої доводять
100)                 Скільки часу, відповідно до Конституції України, має проживати в Україні громадянин України, якого призначають на посаду судді? 100)Конституція України не містить такої вимоги
101)                 Які, згідно з Конституцією України, правові наслідки відмови особи давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів? 101)не є підставою для притягнення такої особи до відповідальності
102)                 Хто із зазначених осіб має право на захист згідно з Конституцією України? 102)підозрюваний
103)                 Ким, згідно з Конституцією України, вноситься подання Президенту України про призначення судді на посаду? 103)Вищою радою правосуддя
104)                 Хто повинен виконувати обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України? 104)громадяни України
105)                 Хто повинен виконувати обов’язок шанувати державні символи України? 105)громадяни України
106)                 В Конституції України встановлено, що громадяни відбувають військову службу відповідно до: 106)закону
107)                 Чи може бути обмежене, згідно з Конституцією України, вільне волевиявлення виборців під час виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування? 107)вільне волевиявлення не може бути обмежене
108)                 Чи допускається референдум щодо законопроекту з питань амністії? 108)ні, референдум щодо законопроектів з питань амністії не допускається
109)                 Якими є наслідки набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України? 109)повноваження народного депутата України припиняються достроково
110)                 Якою, відповідно до Конституції України, є процедура оголошення стану війни? 110)оголошує Верховна Рада України за поданням Президента України
111)                 Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України? 111)Президент України
112)                 До чиїх повноважень належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України та Збройних сил України? 112)Верховної Ради України
113)                 Хто може висловити недовіру Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади? 113)Верховна Рада України
114)                 На який період часу зберігається звання Президента України? 114)довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту
115)                 Чим визначаються основні обов’язки громадянина? 115)виключно законами України
116)                 Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України? 116)виключно законами України
117)                 Якими нормативно-правовими актами визначається організація і діяльність органів прокуратури? 117)виключно законами України
118)                 Чи допускається відповідно до Конституції України збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди? 118)не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини
119)                 Яким актом оголошується амністія в Україні? 119)законом України
120)                 Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово? 120)законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні
121)                 Ким є Президент України за Конституцією України? 121)главою держави
122)                 До чиєї компетенції за Конституцією України належить здійснення помилування? 122)Президента України
123)                 Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України? 123)Рахункова палата України
124)                 Якими правами і свободами, згідно з Конституцією України, користуються іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах? 124)тими самими правами і свободами, що і громадяни України, за винятками встановленими Конституцією України, законами та міжнародними договорами України
125)                 Який строк повноважень Генерального прокурора згідно з Конституцією України? 125)6 років
126)                 Яку юридичну форму мають обов’язкові до виконання на відповідній території акти органів місцевого самоврядування? 126)рішення
127)                 Які органи, згідно з Конституцією України, здійснюють правосуддя в Україні? 127)виключно суди
128)                 На які правовідносини, згідно з Конституцією України, поширюється юрисдикція судів? 128)на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення
129)                 Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя згідно з Конституцією України? 129)бере участь через присяжних
130)                 Як, згідно з Конституцією України, суди ухвалюють рішення в Україні? 130)іменем України
131)                 За якими принципами, згідно з Конституцією України, в Україні будується судоустрій? 131)за принципами територіальності та спеціалізації
132)                 Хто може здійснювати вплив на суддю згідно з Конституцією України? 132)вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється
133)                 Без чиєї згоди, згідно з Конституцією України, суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину? 133)без згоди Вищої ради правосуддя
134)                 Протягом якого часу судді обіймають посади згідно з Конституцією України? 134)суддя обіймає посаду безстроково
135)                 У якому із зазначених випадків повноваження судді припиняються згідно з Конституцією України ? 135)набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину
136)                 Ким відшкодовується матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відповідно до Конституції України? 136)державою у встановленому законом порядку
137)                 Які обмеження покладаються на суддів згідно з Конституцією України? 137)суддя не може належати до профспілок
138)                 Ким, згідно з Конституцією України, здійснюється призначення на посаду судді? 138)Президентом України
139)                 Яка інституція, згідно з Конституцією України, діє для вирішення питань внутрішньої діяльності судів? 139)суддівське самоврядування
140)                 До відання якого органу, згідно з Конституцією України, належить прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності? 140)Вищої ради правосуддя
141)                 Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України? 141)соціальну
142)                 Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану? 142)Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану
143)                 Яким органом, згідно з Конституцією України, є Рада національної безпеки і оборони України? 143)координаційним органом
144)                 Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу, згідно з Конституцією України? 144)право користуватися
145)                 Чи є чинними нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією України? 145)є чинними у частині, що не суперечить Конституції України
146)                 Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України? 146)Актом проголошення незалежності України
147)                 Від імені кого була прийнята Конституція України? 147)Українського народу
148)                 Яке, із перерахованих, державне свято закріплено Конституцією України? 148)День Конституції України
149)                 Якого віку на день призначення має досягти громадянин України, щоб бути призначеним суддею Конституційного Суду України? 149)40 років
150)                 По досягненню якого віку, згідно з Конституцією України, громадянин України може бути призначений на посаду судді? 150)30 років
151)                 Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів України? 151)рішення
152)                 Вивченню яких мов сприяє держава, відповідно до Конституції України? 152)мов міжнародного спілкування
153)                 Чим забезпечується, згідно з Конституцією України, рівність прав чоловіка та жінки? 153)наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності
154)                 Якою є мета об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації, відповідно до Конституції України? 154)для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів
155)                 До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом доступу? 155)до державної служби і служби в органах місцевого самоврядування
156)                 На чому ґрунтується шлюб, відповідно до Конституції України? 156)вільній згоді жінки і чоловіка
157)                 Відповідно до Конституції України,  виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють: 157)місцеві державні адміністрації
158)                 Хто і в якому порядку призначає голів місцевих державних адміністрацій? 158)Президент України за поданням Кабінету Міністрів України
159)                 Чи зобов’язані, відповідно до Конституції України, повнолітні діти піклуватися про своїх батьків? 159)зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків
160)                 Що із зазначеного державою охороняється відповідно до Конституції України? 160)сім’я, дитинство, материнство, батьківство
161)                 Чи можна, відповідно до Конституції України, використовувати або поширювати результати інтелектуальної, творчої діяльності без згоди громадянина, якому вони належать? 161)можна у випадках, встановлених законом
162)                 Яка мінімальна кількість народних депутатів України має право подати до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції України? 162)третина від конституційного складу Верховної Ради України
163)                 Збереження яких історичних пам’яток та інших об’єктів забезпечує держава згідно з Конституцією України? 163)збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність
164)                 Хто, згідно з Конституцією України, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України? 164)Президент України
165)                 Яке значення, згідно з Конституцією України, мають рішення Конституційного суду України? 165)є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені
166)                 Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України? 166)не можуть бути оскаржені
167)                 До якого органу і ким може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України? 167)до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України
168)                 З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконституційними? 168)з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконституційність правового акта, якщо інше не встановлено самим рішенням
169)                 Хто має право на страйк згідно з Конституцією України? 169)ті, хто працює
170)                 Яким органом, згідно з Конституцією України, можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій? 170)судом відповідно до закону
171)                 Які наслідки має відставка Прем’єр-міністра України, згідно з Конституцією України? 171)відставку всього складу Кабінету Міністрів України
172)                 Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою, згідно з Конституцією України? 172)держава не може визнати обов’язковою жодну ідеологію
173)                 Чи зобов’язана держава, згідно з Конституцією України, піклуватися про збереження генофонду Українського народу? 173)збереження генофонду Українського народу є одним з обов’язків держави
174)                 Чи допускає Конституція України можливість цензури в Україні? 174)встановлення цензури в Україні заборонено
175)                 Чи допускає Конституція України примушування особи до здійснення дій або виконання обов’язків, не передбачених законодавством? 175)не можна примушувати особу робити те, що не передбачено законодавством
176)                 Як визначається в Конституції України малий Державний Герб України? 176)малим Державним Гербом України є Знак Княжої Держави Володимира Великого
177)                 Якою кількістю голосів народних депутатів має прийматися закон про порядок використання державних символів, згідно з Конституцією України? 177)не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України
178)                 Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ? 178)лише після використання всіх національних засобів правового захисту
179)                 До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей згідно з Конституцією України? 179)до їх повноліття
180)                 З якою періодичністю громадяни мають подавати декларації про свій майновий стан та доходи згідно з Конституцією України? 180)щорічно
181)                 За яких умов, згідно з Конституцією України, проголошується всеукраїнський референдум? 181)на вимогу не менше трьох мільйонів громадян
182)                 Яким чином, згідно з Конституцією України, має вирішуватися питання про зміну території України? 182)виключно всеукраїнським референдумом
183)                 Коли проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України згідно з Конституцією України? 183)в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України
184)                 Яким актом, згідно з Конституцією України, визначаються повноваження народних депутатів? 184)Конституцією та законами України
185)                 Який громадянин, згідно з Конституцією України, не може бути обраний до Верховної Ради України? 185)який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку
186)                 З якого моменту Конституція України визначає початок повноважень народного депутата України? 186)з моменту складення присяги народним депутатом України
187)                 Чи несуть, згідно з Конституцією України, народні депутати України юридичну відповідальність за висловлювання на засіданні Верховної Ради України? 187)народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за висловлювання на засіданні Верховної Ради України, за винятком відповідальності за образу чи наклеп
188)                 Хто, згідно з Конституцією України, має відкривати перше засідання Верховної Ради України? 188)найстарший за віком народний депутат України
189)                 Як, згідно з Конституцією України, формується коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України? 189)за результатами виборів та на основі узгодження політичних позицій
190)                 За чиєю пропозицією, згідно з Конституцією України, може розглядатися Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України? 190)Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України
191)                 В якому порядку, за загальним правилом, Верховна Рада України приймає закони та інші правові акти? 191)більшістю від її конституційного складу
192)                 Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України? 192)Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України
193)                 Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина згідно з Конституцією України? 193)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
194)                 Хто, згідно з Конституцією України, приводить до присяги Президента України? 194)Голова Конституційного Суду України
195)                 Чи дозволяється, згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування? 195)обмежується законом
196)                 На підставі чого, згідно з Конституцією України, гарантується звернення особи до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина? 196)безпосередньо на підставі Конституції України
197)                 Як, згідно з Конституцією України, можуть встановлюватися привілеї та обмеження громадян? 197)не може бути жодних привілеїв чи обмежень
198)                 У яких випадках, відповідно до Конституції України, допускається втручання в особисте і сімейне життя людини? 198)втручання в особисте і сімейне життя заборонено, крім випадків, передбачених Конституцією України
199)                 Яким чином, згідно з Конституцією України, враховуються релігійні переконання громадянина у разі якщо вони суперечать виконанню військового обов’язку? 199)виконання військового обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою
200)                 Чи може, згідно з Конституцією України, громадянин України бути виданий іншій державі? 200)ні, громадянин України не може бути виданий іншій державі
201)                 За чиїм рішенням, згідно з Конституцією України, може бути застосована конфіскація майна? 201)виключно за рішенням суду
202)                 Як, згідно з Конституцією України, захищається право на своєчасне одержання винагороди за працю? 202)захищається законом
203)                 Чи існує, згідно з Конституцією України, обов’язок брати участь у страйку? 203)ніхто не може бути примушений до участі у страйку
204)                 Чи можлива, відповідно до Конституції України, заборона страйку? 204)можлива лише на підставі закону
205)                 Чи є допустимим відповідно до Конституції України насильство над дитиною? 205)будь-яке насильство над дитиною переслідується за законом
206)                 Яким чином, відповідно до Конституції України, кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань? 206)будь-якими засобами, не забороненими законом
207)                 Чи можуть бути, згідно з Конституцією України, використані для обвинувачення докази, одержані незаконним шляхом? 207)ні, не можуть бути використані для обвинувачення
208)                 Ким, відповідно до Конституції України, відшкодовується матеріальна і моральна шкода, завдана безпідставним засудженням у разі скасування вироку суду як неправосудного? 208)державою
209)                 Чи всіма правами людини і громадянина користується засуджений відповідно до Конституції України? 209)так, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду
210)                 Ким схвалюється, відповідно до Конституції України, рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України? 210)Верховною Радою України
211)                 Яке значення для слідства і суду мають висновки тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України відповідно до Конституції України? 211)вони не є вирішальними для слідства і суду
212)                 Якими нормативно-правовими актами, відповідно до Конституції України, може встановлюватися порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України? 212)виключно законами України
213)                 Якою є, відповідно до Конституції України, основна функція центрального банку держави – Національного банку України? 213)забезпечення стабільності гривні
214)                 Хто, відповідно до Конституції України, входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою? 214)Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України
215)                 Які наслідки для Президента України має скоєння ним державної зради, згідно з Конституцією України? 215)за скоєння державної зради Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту
216)                 Хто, відповідно до Конституції України, входить за посадою до складу Вищої ради правосуддя? 216)тільки Голова Верховного Суду України
217)                 Скільки разів Верховна Рада України одного скликання може змінювати одні й ті самі положення Конституції України? 217)один раз
218)                 Ким затверджується законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України? 218)всеукраїнським референдумом
219)                 Хто призначає всеукраїнський референдум для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України? 219)Президент України
220)                 Чим гарантується право на соціальний захист згідно з Конституцією України? 220)загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
221)                 З якими умовами можуть встановлюватися, згідно з Конституцією України, окремі обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного або надзвичайного стану? 221)із зазначенням строку дії цих обмежень
222)                 Кому, згідно з Конституцією України, гарантується захист від незаконного звільнення? 222)громадянам
223)                 Яке основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави згідно з Конституцією України? 223)земля
224)                 З якого моменту, згідно з Конституцією України, громадянин має право користуватися правовою допомогою захисника? 224)з моменту затримання
225)                 Хто, згідно з Конституцією України, надає попередній дозвіл на утворення профспілки? 225)для утворення профспілки попередній дозвіл не потрібен
226)                 Від чийого імені, згідно з Конституцією України, здійснюється контроль за використанням коштів Державного бюджету України Рахунковою палатою? 226)від імені Верховної Ради України
227)                 Яким чином, згідно з Конституцією України, обирається на посаду та звільняється з посади Голова Верховного Суду? 227)шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду
228)                 Зі скількох членів складається Вища рада правосуддя, згідно з Конституцією України? 228)двадцяти одного
229)                 Що, згідно з Конституцією України, забезпечує держава стосовно судді та його оточення? 229)особисту безпеку судді та членів його сім’ї
230)                 Чи встановлено Конституцією України особливі вимоги до судді спеціалізованого суду? 230)вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності суддів спеціалізованих судів можуть бути встановлені відповідно до закону
231)                 Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України? 231)Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України
232)                 Хто, відповідно до Конституції України, входить до складу Кабінету Міністрів України? 232)Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри
233)                 Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України? 233)укладення таких міжнародних договорів можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України
234)                 Якими актами вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України? 234)указами Президента України
235)                 Яку благодійницьку діяльність заохочує і підтримує держава, відповідно до Конституції України? 235)благодійницьку діяльність щодо дітей
236)                 Яким чином, відповідно до Конституції України, гарантується право громадян, які належать до національних меншин, вивчати рідну мову? 236)через національно-культурні товариства
237)                 Коли, згідно з Конституцією України, Закон набирає чинності? 237)через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
238)                 В який спосіб, згідно з Конституцією України, особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію? 238)усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір
239)                 Куди, згідно з Конституцією України, має право звертатися особа за захистом своїх прав і свобод після використання всіх національних засобів правового захисту, окрім міжнародних судових установ? 239)до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна
240)                 У якому порядку закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, відповідно до Конституції, мають бути доведені до відома населення? 240)у порядку, встановленому законом
241)                 Якщо закон чи інший нормативно-правовий акт, що визначає права і обов’язки громадян, не був доведений до відома населення у порядку, встановленому законом, які це має наслідки згідно з Конституцією України? 241)такий закон чи нормативно-правовий акт є не чинним
242)                 Хто, відповідно до Конституції України, затверджує рішення про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України? 242)Верховна Рада України
243)                 До чиїх повноважень, відповідно до Конституції України, належить встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і перейменування населених пунктів? 243)Верховної Ради України
244)                 Хто, відповідно до Конституції України, приймає рішення про визнання іноземних держав? 244)Президент України
245)                 Хто, відповідно до Конституції України, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах? 245)Президент України
246)                 Хто, відповідно до Конституції України, присвоює вищі спеціальні звання і класні чини? 246)Президент України
247)                 Хто приймає рішення про припинення громадянства України? 247)Президент України
248)                 Коли набуває чинності відставка Президента України? 248)з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України
249)                 Як має бути встановлена, згідно з Конституцією України, неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я? 249)на засіданні Верховної Ради України
250)                 На що із зазначеного, згідно з Конституцією України, уповноважений Президент України? 250)зупинити дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності
251)                 Чим, згідно з Конституцією України, керується Кабінет Міністрів України у своїй діяльності? 251)Конституцією, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України
252)                 Як зобов’язані діяти, згідно з Конституцією України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи? 252)лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
253)                 Кому, відповідно до Конституції України, має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання особи? 253)родичам заарештованого чи затриманого
254)                 В якому порядку створюється Верховною Радою України тимчасова слідча комісія? 254)якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України
255)                 За умови дотримання якої вимоги, згідно з Конституцією України, людина має право на вільний розвиток своєї особистості? 255)якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей
256)                 Чи може бути громадянин України позбавлений громадянства? 256)громадянин України не може бути позбавлений громадянства
257)                 Чи може громадянин України, згідно з Конституцією України, бути позбавлений права змінити громадянство? 257)громадянин України не може бути позбавлений права змінити громадянство
258)                 Чи може людина, згідно з Конституцією України, бути піддана медичним дослідам? 258)людина може бути піддана медичним дослідам за її вільної згоди
259)                 В якому порядку, за загальним правилом, особа може триматися під вартою, згідно з Конституцією України? 259)лише за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом
260)                 Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то ким і протягом якого строку, згідно з Конституцією України, має бути перевірена його обґрунтованість? 260)судом протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання
261)                 Чи допускається, згідно з Конституцією України, проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду? 261)допускається лише у випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину
262)                 Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди? 262)допускає у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини
263)                 Чи має право громадянин, згідно з Конституцією України, ознайомитися в установах і організаціях з відомостями про себе? 263)громадянин має таке право за умови, що вказані відомості не є державною або іншою захищеною законом таємницею
264)                 Чи може, згідно з Конституцією України, громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну? 264)громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну
265)                 Що включає, згідно з Конституцією України, право на свободу світогляду і віросповідання? 265)свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність
266)                 Що, згідно з Конституцією України, є метою участі громадян у професійних спілках? 266)захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів
267)                 Хто, згідно з Конституцією України, може бути членом політичної партії? 267)лише громадяни України
268)                 Ким, згідно з Конституцією України, призначається Міністр оборони України? 268)Верховною Радою України за поданням Президента України
269)                 Ким, згідно з Конституцією України, здійснюється заборона діяльності об’єднання громадян? 269)судом
270)                 Кого, згідно з Конституцією України, громадяни мають завчасно сповістити про проведення мирних зібрань? 270)органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
271)                 Яким органом, згідно з Конституцією України, можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій? 271)судом відповідно до закону
272)                 Коли, згідно з Конституцією України, закон набирає чинності? 272)через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
273)                 В яких формах може здійснюватися, відповідно до Конституції України, право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів? 273)як у формі індивідуальних чи колективних письмових звернень, так і у формі особистого усного звернення
274)                 Чи має право або обов’язок особа, відповідно до Конституції України, захищати життя і здоров’я інших людей? 274)має право, якщо вони зазнали протиправного посягання
275)                 В яких випадках, відповідно до Конституції України, нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі? 275)коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи
276)                 Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її затримання уповноваженими посадовими особами? 276)про мотиви її затримання
277)                 У якому значенні використовується термін «законодавство» у Конституції України та в законодавстві України? 277)у значенні сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права
278)                 Яким категоріям осіб, згідно з Конституцією України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України? 278)всім, хто на законних підставах перебуває на території України
279)                 Що означає положення Конституції України, відповідно до якої «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом»? 279)право звертатися до суду має кожен, хто вважає, що його права порушено чи порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації
280)                 Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою, згідно з Конституцією України? 280)не може жодну
281)                 Де, відповідно до Конституції України, не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій? 281)у військових формуваннях
282)                 Коли, відповідно до Конституції України, громадяни мають сповістити уповноважені органи про організацію та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій? 282)завчасно
283)                 Яке з названих в Конституції України прав людини не належить до переліку прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року? 283)право на працю
284)                 За яких умов, згідно з Конституцією України, можливе примусове відчуження об’єктів права приватної власності з наступним відшкодуванням їх вартості? 284)можливе в умовах надзвичайного чи воєнного стану
285)                 Яке місце (за юридичною силою) в ієрархії нормативно-правових актів посідають Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція і закони України? 285)ця ієрархія виглядає так: Конституція України – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – закони України
286)                 З якого дня набула чинності Конституція України? 286)з дня її прийняття
287)                 Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні? 287)виключно народові
288)                 Який правовий статус Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України? 288)координаційний орган з питань оборони і національної безпеки при Президентові України
289)                 Який принцип гарантованості конституційних прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів закріплює Конституція України? 289)не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод
290)                 З яких питань за зверненням Кабінету Міністрів України Конституційний Суд України дає висновки? 290)відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів
291)                 Що визначає зміст та спрямованість держави відповідно до Конституції України? 291)права і свободи людини та їх гарантії
292)                 Яка мінімальна кількість народних депутатів України вправі звернутися до Конституційного Суду України, щоб він прийняв до розгляду питання конституційності акта Президента України? 292)45 народних депутатів України
293)                 У чому полягає значення норм Конституції України як норм прямої дії? 293)гарантується звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України
294)                 Які з перелічених засад судочинства Конституція України (в редакції від 2 червня 2016 року) відносить до основних? 294)підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором
295)                 Які чинні міжнародні договори стають частиною національного законодавства? 295)чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
296)                 Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)? 296)так, бере, через присяжних
297)                 Чи мають закони та інші нормативно-правові акти зворотну дію в часі? 297)мають, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи
298)                 Хто повинен відшкодовувати матеріальну та моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням, у разі скасування вироку суду як неправосудного? 298)держава
299)                 Що відбувається, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання затриманій особі не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою? 299)вона негайно звільняється
300)                 Чи допустимі межі права людини на розвиток своєї особистості? 300)межами реалізації цього права є недопустимість порушення прав і свобод інших людей
301)                 У яких випадках допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку, окрім як за вмотивованим рішенням суду? 301)у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину
302)                 Чи допускається відповідно до Конституції України збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди? 302)не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини
303)                 Щодо якого кола осіб особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення відповідно до Конституції України? 303)щодо себе та членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом
304)                 Чи можуть бути обмежені конституційні права та свободи людини і громадянина? 304)не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України
305)                 Яким є зміст гарантування рівності прав чоловіків та жінок за Конституцією України? 305)рівність прав чоловіків та жінок забезпечується рівними можливостями у громадсько-політичній і культурній діяльності, у освіті та праці, а також додатковими гарантіями щодо охорони здоров’я, праці та відпочинку жінок, материнства
306)                 Яким є зміст права на життя за Конституцією України? 306)право на життя є невід’ємним та захищається державою
307)                 До компетенції яких із перелічених органів місцевого самоврядування та органів державної влади належить організація управління районами в містах? 307)міських рад
308)                 Чи допустиме за Конституцією України збирання та використання інформації про особу без її згоди? 308)допустиме лише у визначених законом випадках в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини
309)                 Чи встановлено Конституцією України обмеження участі у громадських об’єднаннях? 309)встановлені обмеження щодо діяльності організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях
310)                 Чи встановлено Конституцією України обмеження щодо права на мирні зібрання? 310)обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку
311)                 Яким є зв’язок юридичної відповідальності з дією законів у часі за Конституцією України? 311)неприпустима відповідальність особи за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення
312)                 Яким є зміст права на правову (правничу) допомогу за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)? 312)кожен має право на професійну правничу допомогу, для надання якої в Україні діє адвокатура, і є вільним у виборі захисника своїх прав у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення
313)                 Яким є зміст презумпції невинуватості за Конституцією України? 313)особа вважається невинуватою, доки її вину не буде в законному порядку встановлено обвинувальним вироком суду
314)                 Чи встановлено Конституцією України обмеження прав засудженого? 314)так, обмеження прав засудженого допускається законом і встановлюється вироком суду
315)                 Щодо яких законопроектів відповідно до Конституції України не допускається проведення референдуму? 315)з питань податків, бюджету та амністії
316)                 Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом? 316)про зміну території України
317)                 Яка категорія громадян України не має права голосу на виборах і референдумах? 317)визнані судом недієздатними
318)                 За скільки місяців до завершення строку повноважень Верховної Ради України або Президента України не можуть бути достроково припинені Президентом України повноваження Верховної Ради України? 318)за шість місяців до завершення строку повноважень
319)                 Ким і за яких умов, визначених Конституцією України, може бути застосована конфіскація майна? 319)за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом
320)                 Кому із перелічених суб’єктів належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України? 320)Кабінету Міністрів України
321)                 На вимогу якого із названих суб’єктів Голова Верховної Ради України скликає позачергову сесію Верховної Ради України? 321)не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України
322)                 Чи несуть відповідальність народні депутати України за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах? 322)не несуть відповідальності, за винятком відповідальності за образу чи наклеп
323)                 Який порядок набрання чинності законом визначено у частині п’ятій статті 94 Конституції України? 323)закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
324)                 За яким із перелічених суб’єктів Конституція України закріпила повноваження зі здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина? 324)Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
325)                 З якого часу відповідно до Конституції України починаються повноваження народних депутатів України? 325)з моменту складення присяги
326)                 Якою властивістю характеризуються висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій? 326)не є вирішальними для слідства і суду
327)                 Чи має право Президент України передавати свої повноваження іншим особам або органам? 327)не має
328)                 Які з перелічених, на основі та на виконання Конституції і законів України, Президент України видає підзаконні акти, що є обов’язковими до виконання на території України? 328)розпорядження
329)                 Чи користується Президент України правом недоторканності? 329)так, на час виконання повноважень
330)                 Визначте, які з перелічених повноважень відповідно до Конституції України покладаються на Президента України? 330)здійснює помилування
331)                 Вкажіть, що із названого є підставою для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до Конституції України? 331)вчинення ним державної зради або іншого злочину
332)                 Якою найменшою кількістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту? 332)більшістю
333)                 За наявності підстав, якою найменшою кількістю голосів від конституційного складу Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України? 333)не менш як двома третинами
334)                 У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України на кого покладається виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України? 334)на Голову Верховної Ради України
335)                 Кому відповідно до Конституції України підконтрольний і підзвітний Кабінет Міністрів України в межах, передбачених Конституцією України? 335)Верховній Раді України
336)                 Ким відповідно до Конституції України призначається Міністр оборони України? 336)Верховною Радою України за поданням Президента України
337)                 Що із переліченого має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України? 337)прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України
338)                 Що включає достатній рівень життя, на яке має право особа відповідно до Конституції? 338)достатнє харчування, одяг, житло для себе і своєї сім’ї
339)                 Без згоди якого органу державної влади суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)? 339)Вищої ради правосуддя
340)                 Хто із перерахованих осіб входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)? 340)Голова Верховного Суду
341)                 На яких принципах організовано судоустрій в Україні за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)? 341)територіальності та спеціалізації