Тестові питання на знання ЗУ “Про Державне бюро розслідувань”

1)    Який правовий статус Державного бюро розслідувань визначено  в Законі України «Про Державне бюро розслідувань»? 1)    це державний правоохоронний орган, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції
2)    В яких нормативно-правових актах НЕ закріплюються правові засади діяльності Державного бюро розслідувань? 2)    в Законі України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”
3)    Що, відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань”, є однією з основних засад організації та діяльності Державного бюро розслідувань? 3)    незалежність і персональна відповідальність кожного працівника Державного бюро розслідувань
4)    В якому випадку допускається незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань? 4)    не допускається в жодному разі;
5)    В якому випадку допускаються будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях? 5)    не допускаються, є неправомірними і не підлягають виконанню.
6)    Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі отримання будь-якої вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямованих до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях? 6)    невідкладно інформувати про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань;
7)    Що відноситься до завдань Державного бюро розслідувань? 7)    запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України
8)    Які завдання Державного бюро розслідувань закріплено в чинному законодавстві? 8)    запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів;
9)    Що належить до повноважень Державного бюро розслідувань відповідно до чинного законодавства? 9)    участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України.
10)                      Що  належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції? 10)                      здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань
11)                      Що  належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції? 11)                      здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів;
12)                      Що належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції? 12)                      використання гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
13)                      Якими повноваженнями наділені  уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань? 13)                      безоплатно одержувати в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у їх провадженні, інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
14)                      Протягом якого строку суб’єкти, яким адресовано письмовий запит уповноваженої особи Державного бюро розслідувань щодо надання інформації, зобов’язані надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню? 14)                      протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 10-денного строку;
15)                      За чиїм письмовим запитом Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи отримують інформацію, необхідну у справах про кримінальні правопорушення, що знаходяться у їх провадженні? 15)                      директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників;
16)                      Які дії можуть вчиняти уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань? 16)                      проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, взятих під варту;
17)                      Які дії можуть вчиняти уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?  17)                      вживати заходи для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
18)                      Які повноваження має Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених на них завдань? 18)                      вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань
19)                      Як здійснюється співпраця Державного бюро розслідувань та його уповноважених посадових осіб з фізичними особами? 19)                      на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочуючи осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів;
20)                      Які особливості одержання заяв і повідомлень про злочин або необґрунтовані доходи, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, передбачені чинним законодавством? 20)                      спеціальна телефонна лінія, офіційний веб-сайт та засоби електронного зв’язку;
21)                      За якої умови розглядаються заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) потерпілого або заявника? 21)                      за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені
22)                      Як повинні поступити інші органи державної влади, отримавши інформацію про злочин, віднесений до підслідності Державного бюро розслідувань? 22)                      зобов’язані невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань;
23)                      Які підрозділи діють у складі Державного бюро розслідувань? 23)                      слідчі, оперативні, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи;
24)                      Ким визначається організаційна структура Державного бюро розслідувань? 24)                      Президент України;
25)                      Якою є гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань? 25)                      1 тисяча 600 осіб;
26)                      Де мають бути розташовані територіальні управління Державного бюро розслідувань? 26)                      Львів, Хмельницький, Миколаїв, Мелітополь, Полтава, Краматорськ, Київ
27)                      Хто здійснює керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань? 27)                      Директор Державного бюро розслідувань
28)                      Чи може Директора Державного бюро розслідувань бути членом політичної партії, відповідно до чинного законодавства? 28)                      не може бути членом жодної політичної партії;
29)                      На який строк призначається Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступники Директора Державного бюро розслідувань? 29)                      на п’ять років;
30)                      Який порядок призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань передбачений чинним законодавством? 30)                      Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань;
31)                      Хто та протягом якого терміну виконує повноваження Директора Державного бюро розслідувань у разі його звільнення з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування? 31)                      протягом 60 днів перший заступник, а в подальшому – почергово кожний із заступників і знову перший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань
32)                      Ким призначаються на посаду та звільняються з посади перший заступник Директора Державного бюро розслідувань та заступник Директора Державного бюро розслідувань? 32)                      Директором Державного бюро розслідувань;
33)                      Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень? 33)                      заступник, а за наявності двох заступників – найстарший за віком заступник;
34)                      Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності заступника ? 34)                      найстарший за віком керівник підрозділу, що входить до складу цього підрозділу, а за відсутності у структурі підрозділу інших підрозділів – найстарший за віком службовець підрозділу;
35)                      До якого виду служби відноситься служба в Державному бюро розслідувань? 35)                      до державної служби особливого характеру .
36)                      З якою періодичністю Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Державного бюро розслідувань? 36)                      не менше одного разу на рік;
37)                      Яка  особа НЕ може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань? 37)                      яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку
38)                      В якому випадку особа НЕ може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань? 38)                      якщо вона матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам.
39)                      Хто має право втручатися в законну діяльність Державного бюро розслідувань ? 39)                      уповноважені посадові особи державних органів у передбачених законами випадках.
40)                      Де тримають працівника Державного бюро розслідувань у разі затримання? 40)                      в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб;
41)                      Як законодавство регулює питання надання захисту державою особі, яка добровільно, у тому числі на договірних засадах, надає допомогу Державному бюро розслідувань у виконанні покладених на нього завдань? 41)                      така особа перебуває під захистом постійно;
42)                      Як регулюється питання звільнення з посади, притягнення до відповідальності працівника Державного бюро розслідувань, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань? 42)                      не може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
43)                      Як вирішується питання відповідальності працівника Державного бюро розслідувань за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину іншим працівником Державного бюро розслідувань? 43)                      він може бути притягнутий до відповідальності
44)                      Який режим щодо розголошення відомостей посадовими особам Державного бюро розслідувань  про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань передбачений чинним законодавством? 44)                      забороняється розголошувати такі відомості;
45)                      Як здійснюється обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро України, органами внутрішніх справ, органами Національної поліції, Службою безпеки України та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність? 45)                      за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів;
46)                      В якому порядку дозволяється передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим державним органам? 46)                      тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.
47)                      Кому підпорядковуються підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань? 47)                      безпосередньо Директору Державного бюро розслідувань;
48)                      Який стаж роботи в галузі права (після здобуття вищої освіти) повинен мати директор територіального управління Державного бюро розслідувань? 48)                      не менше семи років;
49)                      Який досвід роботи на керівних посадах повинен мати директор територіального управління Державного бюро розслідувань? 49)                      не менше трьох років;
50)                      Хто виконує обов’язки директора територіального управління Держаного бюро розслідування у разі його відсутності, за наявності двох заступників? 50)                      найстарший за віком заступник
51)                      У який строк, відповідно до чинного законодавства, Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань розглядає звіт Державного бюро розслідувань? 51)                      десять днів;
52)                      Кого має негайно повідомити підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань у разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро розслідувань злочину? 52)                      Генерального прокурора чи його заступника;
53)                      Коли, відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань”, працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа? 53)                      до вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань;
54)                      Які особи НЕ можуть входити до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань? 54)                      особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
55)                      Хто  здійснює нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування? 55)                      Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.