Тестові питання на знання Європейської Коніенції з прав людини та практики ЄСПЛ

1) Чи мають прокурори, відповідно до стандартів Ради Європи,  право на імунітет? 1) прокурори не можуть користуватись загальним імунітетом, але мають право на функціональний імунітет при добросовісних діях по виконанню своїх обов’язків
2) Чи можуть прокурори, відповідно до стандартів Ради Європи, використовувати інтернет-ресурси для інформування про професійну діяльність? 2) так, за необхідності можуть широко використовуватися для належного та своєчасного інформування громадськості щодо прокурорської роботи та іншої діяльності з підтримання правопорядку
3) Що не відноситься до мінімальних вимог незалежного статусу прокурора відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів? 3) забезпечення житлом здійснюється за загальнодержавною програмою
4) В який спосіб, відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів, має надаватись інформація при співробітництві суду і прокуратури з засобами масової інформації? 4) з урахуванням презумпції невинності обвинуваченого, права на справедливий суд, права на повагу до особистого та сімейного життя всіх учасників розгляду 
5) Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів, хто має належати до основних учасників процесу міжнародного співробітництва з правових питань? 5) прокурори та судді
6) Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів, дотримання якого балансу  у справах за участю неповнолітніх прокурори повинні приділяти особливу увагу прокурори? 6) балансу між інтересами суспільства і цілями правосуддя, з одного боку, та інтересами, особливими потребами і слабкою захищеністю неповнолітніх – з іншого
7) Як застосовуються принципи, які закріпленні в рекомендаціях Консультативної ради європейських прокурорів щодо неповнолітніх? 7) коли вони відносяться до компетенції прокурорів, і відповідно до національного законодавства
8) Як визначається поняття «неповнолітній» відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2008) 11 про Європейські правила щодо неповнолітніх правопорушників, які підлягають кримінальному покаранню і Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2003) 20 щодо нових методів боротьби зі злочинністю неповнолітніх та ролі ювенальної юстиції? 8) це особа, яка не досягла 18-річного віку
9) Що НЕ відноситься до методів, які рекомендовані Консультативною радою європейських прокурорів під час здійснення правосуддя щодо неповнолітніх? 9) використання спеціально підготовлених опитувальників, для опитування неповнолітніх
10) Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів прокурори повинні сприяти профілактиці злочинів з боку неповнолітніх, які можуть їх здійснювати в силу своєї вразливості. З ким треба консультуватись і кого залучати до таких заходів? 10) батьків
11) На який строк, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, повинен призначатися прокурор? 11) до досягнення ним чи нею пенсійного віку
12) Яке твердження НЕ відображає позицію Венеціанської комісії щодо фінансової незалежності прокуратури та прокурорів? 12) допускаються додаткові виплати для вирішення матеріально-побутових проблем
13) Якою є позиція Венеціанської комісії з приводу залучення прокурорів до  діяльності, не пов’язаної з безпосередніми професійними обов’язками? 13) допускається участь прокурорів у деяких громадських організаціях
14) Чи повинен закон передбачати, згідно з позиціями Венеціанської комісії, право на подачу апеляції на негативний висновок кваліфікаційних комісій? 14) так, в цілому
15) Яке право, відповідно до  ЄКПЛ, є абсолютним та не підлягає обмеженню за будь-яких обставин? 15) право не бути підданим катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню
16) До чиєї компетенції належать офіційне тлумачення ЄКПЛ та Протоколів до неї? 16) Європейського суду з прав людини
17) Через який строк відповідно до ЄКПЛ рішення палати Європейського суду з прав людини набуває статусу остаточного? 17) через три місяці від дати постановлення рішення
18) Якими повинні бути дії судді у разі виявлення в судовому процесі відсутності  перекладу  рішення/ухвали Європейського суду з прав людини чи ухвали Європейської комісії з прав людини? 18) використовується оригінальний текст рішення/ухвали Європейського суду з прав людини чи ухвали Європейської комісії з прав людини
19) Чи має Україна згідно з ЄКПЛ гарантувати право на свободу думки, совісті і релігії іноземним громадянам, які перебувають під її юрисдикцією, але уряди яких не гарантують таке право українцям? 19) відповідна гарантія поширюється на всіх, хто перебуває під юрисдикцією України
20) Яким законом України визначено порядок посилання на ЄКПЛ і практику Європейського суду з прав людини? 20) Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
21) Який строк передбачено ЄКПЛ для подання заяви до Європейського суду з прав людини? 21) впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні
22) Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод? 22) Генеральна прокуратура України 
23) Хто має право на подання заяви до Європейського суду з прав людини? 23) будь-які особи, неурядові організації або групи осіб
24) На тлумачення і застосування яких актів поширюється юрисдикція Європейського суду з прав людини? 24) питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї
25) Що може бути підставою для застосування тимчасових заходів відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини? 25) заявник наражається на неминучий ризик серйозної та непоправної шкоди, якщо такий захід не буде застосовано
26) Якою є ступінь обов’язковості застосування  тимчасових заходів відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини? 26) рішення про застосування тимчасових заходів у будь-якому випадку буде обов’язковим для виконання
27) У яких випадках будуть відсутні підстави для застосування тимчасових заходів відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини? 27) наявність ризику неминучого банкрутства
28) Що може стати наслідком невиконання Україною тимчасових заходів відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини? 28) невиконання може привести Суд до висновку про порушення статті 34 Конвенції – тобто, ефективного права індивідуальної скарги до Суду
29) Чи, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, існують особливі вимоги до порядку розгляду судом клопотань учасників провадження, в яких вони ставлять питання про порушення прав людини, що захищені ЄКПЛ і мали місце на досудовій стадії і в процесі судового розгляду? 29) такі клопотання мають розглядатися з особливою суворістю та ретельністю
30) Яке місце займає ЄКПЛ у системі українського законодавства? 30) Конвенція є частиною українського законодавства в цілому
31) У чому полягають зобов’язання держав-учасниць ЄКПЛ? 31) у гарантуванні кожному, хто перебуває під юрисдикцією держав-учасниць Конвенції, прав і свобод, визначених у Конвенції і додаткових протоколах до неї
32) В який спосіб визначається обов’язковість рішення Європейського суду з прав людини для України? 32) рішення є обов’язковим через те, що Україна є стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
33) Які з перелічених прав, що захищаються ЄКПЛ, не підлягають жодним обмеженням і не допускають жодних винятків? 33) право не бути підданим катуванню
34) Яке з перелічених прав безпосередньо не гарантовано ЄКПЛ? 34) право на достатній життєвий рівень
35) Яке з перелічених прав закріплено в ЄКПЛ? 35) право на повагу до приватного життя
36) Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод? 36) Офіс Генерального прокурора
37) Яким з перелічених осіб заборонене листування з Європейським судом з прав людини? 37) таке право не підлягає обмеженню або забороні
38) Яким з перелічених осіб може бути тимчасово обмежено право на листування з Європейським судом з прав людини? 38) таке право не підлягає обмеженню або забороні
39) Чи може бути піддано цензурі листування осіб, засуджених до позбавлення волі, з Європейським судом з прав людини? 39) у жодному разі не може бути
40) Скарга якого з наведених суб’єктів проти України є неприйнятною у Європейському суді з прав людини? 40) районної державної адміністрації
41) Яке з прав, що підлягають захисту на підставі ЄКПЛ, може підлягати законним обмеженням з метою підтримання авторитету та безсторонності суду? 41) право на свободу вираження поглядів
42) Яке з перелічених прав безпосередньо НЕ визначено в ЄКПЛ? 42) право на працю
43) Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги фізичних осіб на порушення державами їх зобов’язань за ЄКПЛ? 43) Європейський суд з прав людини
44) Що розуміється Європейським судом з прав людини під поняттям «закон» у виразі «обмеження, встановлені законом», що використовується у тексті ЄКПЛ? 44) національне законодавство, що включає як закони, так і підзаконні акти
45) Яке з перелічених прав безпосередньо передбачено у ЄКПЛ? 45) право на свободу пересування
46) Яке з перелічених прав захищається Протоколами до ЄКПЛ? 46) право не бути ув’язненим за борг
47) Яке з перелічених прав захищається Протоколами до ЄКПЛ? 47) право не бути покараним двічі
48) Яке з перелічених прав захищається Протоколами до ЄКПЛ? 48) право на рівноправність кожного з подружжя
49) В яких випадках держава може застосовувати обмеження прав, визначених ЄКПЛ, для інших цілей, ніж ті, для яких вони встановлені? 49) у жодному випадку
50) Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням державами рішень Європейського суду з прав людини, в яких встановлено порушення зобов’язань держав за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 50) Комітет міністрів Ради Європи
51) Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод? 51) Верховна Рада України
52) Якою є юридична сила протоколів до ЄКПЛ? 52) ці акти є міжнародними договорами України і мають таку саму юридичну силу, як Конвенція
53) З якого моменту набрала чинності для України Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (визначте загальний принцип)? 53) з дати депонування ратифікаційної грамоти в Раді Європи
54) Які рішення Європейського Суду з прав людини є обов’язковими для виконання Україною? 54) рішення, в яких Україна є стороною і які набули статусу остаточних
55) Які з наведених прав та свобод людини, що захищені ЄКПЛ, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей? 55) право на свободу вираження поглядів
56) Які з наведених прав та свобод людини, що захищені ЄКПЛ,  НЕ підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей? 56) заборона дискримінації
57) За яких умов при розгляді справи Європейський суд з прав людини може змінювати свої попередні правові позиції (тлумачення)? 57) Суд може змінювати правові позиції за умови суттєвих змін контексту справи
58) У який спосіб працює Європейський суд з прав людини? 58) як суд, що працює на постійній основі
59) Одним з основоположних принципів ЄКПЛ є принцип «Конвенція – живий інструмент». Як слід це розуміти? 59) Європейський суд з прав людини здійснює динамічне тлумачення Конвенції з урахуванням умов сьогодення
60) У який спосіб Європейський суд з прав людини встановлює наявність у правовій системі країни системних вад, що стають причиною масових та однотипних за змістом порушень прав людини? 60) шляхом ухвали пілотного або квазіпілотного рішення
61) Яке з визначень розкриває зміст поняття «втручання відбувається відповідно до закону», яке Європейський суд з прав людини використовує для визначення правомірності втручання держави в права людини (їх обмеження)? 61) ця вимога стосується не лише формального дотримання вимог національного закону, але і якості самого закону (його повноти, зрозумілості, тощо)
62) Від яких конвенційних зобов’язань держава може відступити під час надзвичайної ситуації (виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом), відповідно до ЄКПЛ? 62) від зобов’язань за ст. 10 «Свобода вираження поглядів»
63) Яким чином, відповідно до ст. 15 ЄКПЛ, може вирішуватися конфлікт між зобов’язаннями держави за Конвенцією та іншими міжнародними договорами? 63) держава має право вибору між зобов’язаннями з метою більш повного захисту прав людини
64) Що з наведеного не відноситься до випадків виключно необхідного застосування сили, яке передбачене у ст. 2 ЄКПЛ як виняток із загального правила заборони позбавлення життя? 64) необхідність припинення порушення права людини на власність
65) Яким для України є право на життя, передбачене ЄКПЛ? 65) таким, що охороняється законом, з урахуванням заборони застосування смертної кари та можливого виключно необхідного застосування сили
66) Хто наділений правом на життя відповідно до ЄКПЛ? 66) кожна людина
67) Яке з наступних тверджень щодо можливості позбавлення життя людського ембріону відображає базовий підхід Європейського Суду з прав людини у справах щодо захисту прав ненародженої людини (ст. 2 ЄКПЛ)? 67) право на життя людського ембріона обмежене правами та інтересами матері
68) Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою не розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ? 68) учинення правомірних дій для придушення заворушення
69) Виходячи зі стандартів статті 2 ЄКПЛ, якими мають бути наслідки вимоги про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї смертної кари? 69) такий ризик має бути підставою для відмови у екстрадиції
70) Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою не розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ? 70) здійснення законного арешту
71) Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою не розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ? 71) захист будь-якої особи від незаконного насильства
72) Якою є сучасна практика Європейського суду з прав людини щодо права на евтаназію в контексті ст. 2 ЄКПЛ? 72) ст. 2 ЄКПЛ не надає право на смерть від рук третьої особи або держави
73) У яких випадках позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення ЄКПЛ, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили? 73) для захисту будь-якої особи від протиправного насильства
74) Чи допускає винятки заборона позбавлення життя, передбачена статтею 2 ЄКПЛ? 74) так, допускає
75) За якої умови позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення ЄКПЛ? 75) якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили
76) Чи можлива, відповідно до ЄКПЛ та правових позицій Європейського суду з прав людини, екстрадиція особи до держави, де існує реальний ризик застосування до неї катувань чи нелюдського поводження? 76) такий ризик має бути підставою для відмови в екстрадиції
77) В якому джерелі міжнародного права міститься визначення поняття «катування»? 77) у Конвенції ООН проти катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання
78) Від чого залежить ступінь обов’язковості заборони катувань за статтею 3 ЄКПЛ? 78) від жодного з названих чинників, адже заборона є абсолютною
79) Яке з наведених тверджень містить визначений у практиці ЄСПЛ критерій ефективності розслідування випадків катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання? 79) розслідування повинне бути здатним призвести до встановлення винної особи та її покарання
80) Яким з рішень ЄСПЛ визнано порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання особи під вартою у дні проведення судових засідань, поміщенням до металевої клітки під час судового розгляду? 80) «Луценко проти України» (№2)
81) В якому із зазначених рішень ЄСПЛ визначено недоліки в діяльності органів прокуратури щодо забезпечення ефективного розслідування випадків катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню або покаранню? 81) «Поміляйко проти України»
82) Яке із зазначених рішень ЄСПЛ є квазі-пілотним у сфері запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню та визначає структурну та системну проблему, що призводить до порушень ЄКПЛ? 82) «Кавєрзін проти України»
83) На кого, відповідно до правових позицій ЄСПЛ, покладається тягар доведення у випадку ствердження ув’язненою особою порушення позитивного обов’язку за ст. 3 ЄКПЛ (забезпечення ефективного розслідування випадків катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню або покаранню)? 83) на державу, яка має довести правомірність дій своїх представників та спростувати заяву особи про такі порушення
84) Чим, відповідно до ЄКПЛ, буде визнано піддання особи поводженню, що принижує гідність? 84) порушенням заборони катування
85) В якому з наведених випадків є ознаки видів поводження з людиною, що становлять порушення ст. 3 ЄКПЛ? 85) спалювання будинку родичів особи, що розшукується за тероризм, представниками влади в присутності володільців будинку
86) Яка з наведених обставин має бути визнана вирішальним доказом факту катування або нелюдського поводження у розумінні ст. 3 ЄКПЛ? 86) наявність причинно-наслідкового зв’язку між перебуванням особи під юрисдикцією (фізичним контролем) представників держави та появою ознак фізичних чи психічних страждань особи
87) Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що передбачена ст. 3 ЄКПЛ? 87) видача (екстрадиція) особи до країни, де існує практика застосування катувань у місцях тримання під вартою
88) Яка з наведених ознак дозволяє відмежувати катування від інших видів поводження, що заборонені відповідно до ст. 3 ЄКПЛ? 88) наявність мети такого поводження
89) Відповідно до ЄКПЛ, порушенням якого права буде визнано відмову уповноваженого державного адміністративного органу провести ефективне та ретельне розслідування заяви особи про факт її побиття під час перебування у слідчому ізоляторі? 89) права не бути підданим катуванням
90) Чи є катуванням примусове годування особи, що перебуває у слідчому ізоляторі і оголосила голодування, виходячи зі стандартів ст. 3 ЄКПЛ? 90) може бути визнане катуванням, якщо таке годування здійснюється насильницьким способом з використанням відповідних обмежувальних засобів під час годування
91) Виходячи зі стандартів ст. 3 ЄКПЛ, якими мають бути наслідки заяви про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї катувань чи нелюдського поводження? 91) такий ризик має бути підставою для відмови у екстрадиції
92) У яких випадках можливе обмеження права не бути підданому нелюдському чи такому, що принижує гідність, покаранню, передбачене ст. 3 ЄКПЛ? 92) право не бути підданому нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню,  не підлягає жодним обмеженням
93) За яких обставин можливе застосування катувань до затриманого за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення? 93) застосування катувань у будь-якому випадку заборонено
94) У яких випадках можливе обмеження права особи не бути підданою поводженню, що принижує гідність? 94) будь-яке обмеження права особи не бути підданою поводженню, що принижує гідність, заборонено
95) На яких умовах може бути обмежено право не бути підданому катуванню або нелюдському поводженню (ст. 3 ЄКПЛ)? 95) це право не підлягає жодним обмеженням
96) В яких випадках ЄКПЛ допускає обмеження права не бути підданому катуванню? 96) не допускає
97) В яких випадках ЄКПЛ допускає обмеження права не бути підданому принижуючому гідність поводженню? 97) не допускає
98) Як Європейський суд з прав людини визначає поводження з людиною, «яке, серед іншого, було умисним, застосовувалося кілька годин поспіль, спричинило або власне тілесні ушкодження або сильні фізичні та душевні страждання»? 98) нелюдське поводження
99) За якої умови, згідно ЄКПЛ, за державою буде визнано обов’язок повідомляти про місцезнаходження особи, яка зникла? 99) в разі визнання державою перебування особи під її контролем
100) Якщо до особи всупереч її волі застосовується медичне втручання, то яке з наведених прав людини може бути при цьому порушене з огляду на ЄКПЛ та практику Європейського суду з прав людини? 100) право не бути підданому нелюдському поводженню
101) В яких випадках ЄКПЛ допускає обмеження права не бути підданому нелюдському поводженню? 101) не допускає
102) Що з переліченого не належить до заходів, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини мають застосовуватись на початку будь-якого позбавлення волі і незалежно від правового режиму такого позбавлення волі? 102) право на мовчання
103) На які види робіт чи занять поширюється поняття «примусова чи обов’язкова праця»? 103) безоплатна робота, що здійснюється з використанням уразливого стану особи та має ознаки рабства
104) Що з наведеного переліку може вважатись «примусовою або обов’язковою працею» в розумінні статті 4 ЄКПЛ? 104) збір засудженими ягід на присадибній ділянці начальника колонії
105) Чи розповсюджуються на службу, що вимагається замість обов’язкової військової служби, заборони, визначені ст. 4 ЄКПЛ? 105) ні, такий виняток прямо передбачено у ст. 4 ЄКПЛ
106) Що може вважатись примусовою чи обов’язковою працею відповідно до ЄКПЛ? 106) безоплатна робота, що здійснюється особою, яка перебуває в державі без законних підстав, в обмін на неповідомлення офіційним органам влади
107) Чи передбачає ст. 5 ЄКПЛ обмеження гарантованого нею права на свободу та особисту недоторканість? 107) передбачає виключно в межах переліку випадків, визначених Конвенцією
108) На кому лежить обов’язок знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами, згідно зі ст. 5 ЄКПЛ? 108) це обов’язок держави, в якій відбулось затримання особи
109) Яке право, відповідно до вимог ЄКПЛ, має кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч її положенням? 109) має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування
110) Чи допускається відповідно до положень ЄКПЛ позбавлення особи свободи? 110) так, допускається, але лише у випадках, передбачених Конвенцією, і відповідно до процедури, встановленої законом
111) Чи передбачає ЄКПЛ можливість затримання неповнолітньої особи? 111) так, передбачає,  на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу
112) Яким, відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, є зміст поняття «підстави арешту і будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього», про які має бути негайно поінформовано заарештованого зрозумілою для нього мовою?  112) це не тільки посилання на закон, але й пояснення причин, через які існує підозра, та посилання на конкретні кримінальні правопорушення або приналежність до заборонених організацій
113) На що, відповідно до вимог ЄКПЛ, має право кожен, кого заарештовано або затримано? 113) негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу
114) Як, відповідно до ЄКПЛ, оцінюється затримання особи за відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в Конвенції? 114) як порушення права на свободу та особисту недоторканність
115) Чи передбачає ст. 5 ЄКПЛ обмеження права на свободу та особисту недоторканність? 115) передбачає виключно в межах переліку випадків, визначених Конвенцією
116) Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою як запобіжний захід на підставі обґрунтованої підозри, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду? 116) визнає
117) Що з наведеного є обов’язковим елементом (елементами) судової перевірки можливості продовження застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ст.5 ЄКПЛ? 117) обґрунтованість підозри
118) Чим, відповідно до  ЄКПЛ та Протоколів до неї, має бути встановлено процедуру, відповідно до якої людину може  бути  позбавлено свободи? 118) законом
119) Яким є характер права на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 ЄКПЛ) з огляду на ступінь його абсолютності? 119) право не є абсолютним, але ст. 5 ЄКПЛ містить виключний перелік випадків обмеження цього права
120) Яким є мінімальний строк позбавлення особи свободи для застосовності щодо неї положень статті 5 ЄКПЛ? 120) визначення мінімального строку для застосовності статті 5 Конвенції у практиці ЄСПЛ відсутнє 
121) Який з варіантів найповніше відображає право бути негайно поінформованим про підстави арешту, гарантоване пунктом 2 статті 5 ЄКПЛ? 121) затримана особа має бути повідомлена в доступних нетехнічних термінах зрозумілою для неї мовою про правові та фактичні підстави арешту для того, щоб ця особа могла, якщо вона вважатиме за потрібне, звернутись до суду з метою оскарження законності арешту
122) Що означає термін «обґрунтована підозра», який застосовується в цілях статті 5 ЄКПЛ? 122) наявність відомостей чи обставин, які переконали б неупередженого спостерігача, що дана особа могла вчинити злочин
123) Які з наступних тверджень щодо обґрунтування ризику втечі як підстави для тримання під вартою сформульовані у практиці ЄСПЛ? 123) ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов’язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв’язками та усіма видами зв’язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню
124) На які з даних ситуацій не розповсюджуються гарантії ст. 5 ЄКПЛ? 124) гарантії ст. 5 ЄКПЛ розповсюджуються на всі вказані ситуації
125) Чи становитиме порушення статті 5 ЄКПЛ незадокументоване затримання особи? 125) так, становитиме безумовне порушення статті 5
126) Що передбачає право, закріплене у пункті 3 статті 5 ЄКПЛ? 126) право на розгляд справи упродовж розумного строку або звільнення під час провадження 
127) У якій справі було порушено пункт 3 статті 5 ЄКПЛ у зв’язку з недотриманням гарантії негайного допровадження затриманої особи до суду? 127) «Корнєв і Карпенко проти України»
128) У яких випадках, відповідно до правових позицій ЄСПЛ, адміністративний арешт (затримання) особи становитиме затримання в сенсі п. 1 (с) статті 5 ЄКПЛ? 128) якщо під час арешту (затримання) із відповідною особою проводять слідчі дії для розслідування його/її участі у кримінальній справі (провадженні)
129) Яким, відповідно до ст. 5 ЄКПЛ, є перелік винятків для обмеження права на свободу та особисту недоторканість? 129) є вичерпним і підлягає лише вузькому тлумаченню у практиці ЄСПЛ
130) Що з наведеного може бути доказом несвавільного позбавлення волі у розумінні п. 1 ст. 5 ЄКПЛ? 130) позбавлення волі відбувається відповідно до національного закону
131) Яка з наведених обставин не належить до умов, за яких особа може бути позбавлена волі як «психічно хвора» відповідно до ст. 5 ЄКПЛ? 131) має бути отримана згода всіх членів сім’ї особи
132) В якому з варіантів правильно сформульовано випадок правомірного позбавлення свободи відповідно до ст. 5 ЄКПЛ? 132) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань
133) Який з наведених випадків є прикладом правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканість в сенсі ст. 5 ЄКПЛ? 133) законний арешт для забезпечення виконання обов’язку, встановленого законом
134) Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у ст. 5 ЄКПЛ? 134) затримання неповнолітнього з метою застосування наглядових заходів виховного характеру
135) Яка з зазначених обставин є законною підставою для арешту чи затримання особи, що «здійснені з метою допровадження її до компетентного судового органу» відповідно до ст. 5  ЄКПЛ? 135) обґрунтована необхідність запобігти вчиненню особою правопорушення
136) Чи може оцінюватись як підневільний стан перебування особи (на підставі вироку суду) в установі позбавлення волі, яку не можна залишати і де існує обов’язкове залучення до праці, виходячи зі змісту ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 136) це не є підневільним станом
137) Чи є сама лише можливість перетину кордону підозрюваним у скоєнні злочину достатньою підставою для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи зі змісту ст. 5 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 137) не є достатньою підставою
138) Яке формулювання відображає спосіб імплементації в Конституції України наступного положення ст. 5 ЄКПЛ: «кожен, кого заарештовано або затримано, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку»? 138) обґрунтованість затримання протягом 72 годин має бути перевірена судом
139) Яке з названих прав забезпечує затриманій особі ст. 5 ЄКПЛ? 139) право бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для неї мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти неї
140) Які підстави (обставини) мають вирішальне значення для вирішення національним судом питання про можливість продовження тримання особи під вартою відповідно до ст.5 ЄКПЛ? 140) обґрунтована підозра має бути доповнена новими підставами
141) Який випадок є обмеженням права на свободу та особисту недоторканність, що не становить порушення ст. 5 ЄКПЛ? 141) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення
142) Як визначає Європейський суд з прав людини строк, протягом якого повинна бути звільнена з-під варти особа, виправдана у вчиненні злочину? 142) строк має бути мінімальним
143) Чи існує у держави обов’язок, згідно з ЄКПЛ, повідомляти про місцезнаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами? 143) держава зобов’язана це робити
144) Чи дозволяє ЄКПЛ застосування до особи тримання під вартою як запобіжного заходу на підставі лише припущення органів слідства, що ця особа буде переховуватись від органів досудового слідства або суду? 144) не дозволяє
145) Як слід оцінювати примусове перебування психічнохворої особи у лікарні закритого типу на підставі судового рішення відповідно до ст. 5 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 145) як позбавлення свободи
146) Яка з наведених ситуацій позбавлення свободи, передбачена у ст. 5 ЄКПЛ, належить до випадків правомірного позбавлення свободи? 146) законне затримання наркоманів
147) Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу, якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти її втечі після вчинення правопорушення? 147) визнає
148) Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 5 ЄКПЛ, перед ким має негайно постати кожен, кого заарештовано або затримано? 148) перед суддею чи іншою посадовою особою, якій законом надано право здійснювати судову владу
149) На кому лежить обов’язок знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами, згідно зі ст. 5 ЄКПЛ? 149) це обов’язок держави, в якій відбулось затримання особи
150) Яке з наведених положень не належить до об’єктивних факторів, що вказують на позбавлення волі відповідно до ст. 5 ЄКПЛ? 150) дисциплінарні заходи, що накладалися у в’язниці і впливають на умови утримання під вартою
151) Що є підставою вважати законним обмеження свободи особи для запобігання поширенню інфекційних захворювань відповідно до статті 5 ЄКПЛ? 151) наявність загрози поширення інфекційних захворювань для безпеки населення
152) Як Європейський суд з прав людини тлумачить термін «негайно» в контексті поінформованості особи про підстави її арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти неї, що передбачено статтею 5 ЄКПЛ? 152) як обов’язок повідомляти про причини затримання протягом декількох годин
153) Коли починається період, який слід брати до уваги при визначенні строку тримання під вартою в очікуванні суду відповідно до ст. 5 ЄКПЛ? 153) з дня затримання особи
154) Що з наведеного не може бути підставою для відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжного заходу) на заставу, виходячи з практики Європейського суду з прав людини? 154) відсутність хронічних захворювань, що перешкоджають триманню під вартою
155) Якою із наведених гарантій, відповідно до ст. 5 ЄКПЛ може бути обумовлене звільнення особи з-під варти під час кримінального провадження? 155) особа з’явиться на судове засідання
156) Яка з перерахованих нижче обставин може бути, згідно зі ст. 5 ЄКПЛ, підставою для відмови у звільненні затриманої особи під заставу? 156) ризик того, що особа вживатиме заходів для перешкоджання відправленню правосуддя
157) Як Європейський суд з прав людини оцінює випадки застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на невизначений період? 157) це визнається порушенням права на свободу
158) Що з наведеного може бути свідченням того, що особа «позбавлена волі» в розумінні ст. 5 ЄКПЛ? 158) тримання особи в обмеженому просторі протягом значного періоду часу при відсутності достовірної згоди особи на таке тримання
159) Яка з наведених обставин, відповідно до ст. 5 ЄКПЛ, не може визнаватись належною для обґрунтування застосування тримання під вартою як запобіжного заходу? 159) особа не визнавала своєї провини та відмовлялася давати свідчення
160) Що з наведеного може визнаватися належною підставою для судового рішення про заміну особистого зобов’язання на тримання під вартою з огляду на вимоги ст.5 ЄКПЛ? 160) жодна з наведених обставин не може визнаватись належною підставою
161) Ризик повторного скоєння правопорушення національними судами часто визнається підставою для тримання підсудного під вартою. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, що з наведеного не визнається підставою для обґрунтування наявності такого ризику? 161) відсутність сім’ї чи роботи
162) Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, що з наведеного може бути підставою для відмови у заміні тримання під вартою на заставу? 162) ризик того, що підсудний не з’явиться в судове засідання
163) Чи можна вважати позбавленням волі (за змістом ст. 5 ЄКПЛ) застосування до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, дисциплінарних заходів у вигляді поміщення в карцер, дисциплінарний ізолятор або аналогічні приміщення? 163) ні, це лише зміна умов тримання під вартою
164) Які з наведених ознак НЕ є доказами того, що особа «позбавлена волі» (за змістом ст. 5 ЄКПЛ)? 164) наявність письмової згоди на таке поміщення
165) Якою є позиція Європейського суду з прав людини щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі підозри, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду, якщо вона надала реальні гарантії, що не втече? 165) таку особу слід звільнити
166) Яка з наведених обставин НЕ є правомірним обмеженням права на доступ до суду відповідно до ст. 6 ЄКПЛ? 166) через релігійні переконання
167) Чи несе держава, відповідно до ст. 6 ЄКПЛ, відповідальність за дії офіційно призначеного представника (адвокат  особи, що обвинувачується у вчиненні злочину? 167) держава не несе відповідальність за дії офіційно призначеного представника
168) Чи, відповідно до ст. 6 ЄКПЛ, суперечить принципу «заснованості на законних підставах» автоматичне продовження терміну повноважень суддів на невизначений термін та відкладення їх повторного призначення? 168) так, однозначно суперечить
169) Чи передбачає ст. 6 ЄКПЛ гарантії надання учасникам будь-якого судового розгляду безоплатної правової допомоги? 169) така гарантія стосується лише осіб, що обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення
170) Чи може особа претендувати на статус жертви порушення права на справедливий суд, яке, на її думку, мало місце протягом провадження, якщо за результатами такого провадження її було виправдано або справу було закрито? 170) як правило, особа в такому випадку статус жертви мати не може
171) Що з наведеного належить до складових права обвинуваченого на ефективну участь у судовому розгляді справи щодо себе, яке Європейський суд з прав людини визнає обов’язковим елементом права на справедливий суд? 171) право розуміти та коментувати своїм захисникам хід провадження
172) Як слід оцінювати відмову особі, обвинувальний акт щодо якої направлено до суду, у доступі до документів кримінального провадження щодо неї, виходячи зі змісту прав, що захищені ЄКПЛ? 172) це порушення права на справедливий суд
173) Яке з названих прав не належить до мінімальних прав обвинуваченого згідно з принципами ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 173) отримувати кошти з державного бюджету для оплати послуг захисника на власний вибір
174) За яких умов порушенням права на справедливий суд буде визнаватися використання у судовому провадженні доказів, що були отримані з порушенням вимог національного закону, виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ? 174) лише за умови, що такі порушення були істотними
175) Яке з наведених визначень відповідає положенням ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини щодо змісту права не свідчити проти себе (в кримінальному процесі)? 175) право не надавати свідчення проти себе не виключає із кримінального провадження отриманих від обвинуваченого у результаті застосування елементів примусу даних, що існують незалежно від волі підозрюваного, таких як документи, зразки крові, дихання, сечі і тканини для аналізу ДНК
176) Яке з визначень найбільш точно передає тлумачення Європейським судом з прав людини змісту принципу змагальності процесу як складової права на справедливий суд (ст. 6 ЄКПЛ)? 176) можливість ознайомитися з усіма доказами та зауваженнями іншої сторони та відповісти на них
177) Чи відповідає «принципу публічності проголошення судового рішення» (ст. 6 ЄКПЛ) оприлюднення повного тексту рішення касаційного суду шляхом його розміщення в загальнодоступній базі (реєстрі) судових рішень (без проголошення під час розгляду)? 177) відповідає
178) Що з наведеного є порушенням права на справедливий суд відповідно до ст. 6 ЄКПЛ? 178) відмова особі у доступі до матеріалів кримінального провадження
179) Яка з наведених умов може бути підставою для вступу прокурора у цивільний процес на стороні одного із учасників (фізичної особи), виходячи зі ст. 6 ЄСПЛ? 179) наявність потреби захисту порушеного права особи, що належить до вразливих категорій (інваліди тощо)
180) Чи має держава обов’язок забезпечувати безкоштовну правову допомогу у кожному спорі, що стосується «цивільних прав» відповідно до ст. 6 ЄКПЛ? 180) ст. 6 Конвенції не встановлює, що держава має забезпечувати безкоштовну правову допомогу у кожному спорі, що стосується «цивільних прав»
181) Яка з наведених обставин не може бути підставою для обмеження публічності судового розгляду (обмеження доступу преси та публіки) відповідно до ст. 6 ЄКПЛ? 181) якщо цього вимагають інтереси підтримання обороноздатності країни
182) Які з названих процесуальних гарантій НЕ відносяться до прав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 ЄКПЛ? 182) проводити слідчі дії та збирати докази
183) Що з наведеного може бути обставиною, необхідною для надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ? 183) брак достатніх коштів для залучення захисника
184) Що може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ? 184) відсутність коштів у поєднанні з наявністю інтересів правосуддя щодо надання безоплатної правової допомоги такій особі
185) Яка з наведених обставин, виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ, може бути підставою надання безоплатної допомоги перекладача особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення? 185) особа не розуміє мови, яка використовується у суді або не розмовляє нею
186) Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 6 ЄКПЛ, які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення? 186) безоплатна допомога перекладача
187) В якій із наведених ситуацій є порушення принципу рівності сторін судового провадження (ст. 6 ЄКПЛ)? 187) прокурор втрутився у провадження для підтримки однієї із сторін
188) До якого моменту, відповідно до змісту ст. 6 ЄКПЛ, вважається невинуватою особа, яку обвинувачено у скоєнні кримінального правопорушення? 188) доки її вину не буде доведено у законному порядку
189) Що з наведеного, відповідно до статті 6 ЄКПЛ, належить до процесуальних прав, які має кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення? 189) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд
190) Що означає принцип презумпції невинуватості, передбачений у ст. 6 ЄКПЛ? 190) кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку
191) Яке з перелічених нижче прав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення не передбачене статтею 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 191) вимагати перевірки обґрунтованості затримання
192) Чи є саме по собі збирання доказів судом за власною ініціативою порушенням права на справедливий судовий розгляд згідно зі ст. 6 ЄКПЛ? 192) це не є порушенням ст. 6 ЄКПЛ
193) Яким із перерахованих нижче критеріїв керується Європейський суд з прав людини при визначенні рівня незалежності судового органу відповідно до ст. 6 ЄКПЛ? 193) процедурою призначення на посаду судді
194) За яких умов призначення голови суду органом державної виконавчої влади не буде порушенням принципу незалежності суду, виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ та практики Європейського Суду з прав людини? 194) якщо після призначення голова суду виконує свої повноваження незалежно і без тиску, не отримує і не виконує вказівок виконавчої влади
195) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, що з наведеного дозволяє визнавати допустимим доказом показання з чужих слів? 195) жодні обставини не дають можливості визнавати такий доказ допустимим
196) В якій з наведених ситуацій не порушується принцип презумпції невинуватості, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 6 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 196) заява прокурора про те, що певна особа підозрюється у вчиненні злочину
197) Виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, що є умовою визнання упередженим судді, що до призначення на посаду судді працював в органах прокуратури,? 197) участь у судовому провадженні у тій же справі, до якої він був причетним під час роботи у прокуратурі
198) Який з наведених органів відповідає критеріям «створеного відповідно до закону суду», що передбачені у ст. 6 ЄКПЛ? 198) суд ad hoc, що створений відповідно до антикорупційного закону
199) Чи може держава нести відповідальність за неналежну якість правової допомоги (особі, обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення) адвокатом, що призначений відповідно до гарантій ст. 6 ЄКПЛ? 199) для відповідальності держави підстави відсутні
200) Яка з наведених обставин може бути підставою для визнання обов’язковості надання безоплатної правової допомоги учасникам цивільного провадження, виходячи зі змісту ст. 6 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 200) обов’язковою така гарантія може бути за умови існування у цивільному процесуальному законодавстві обов’язкової вимоги мати представника у суді
201) Що з наведеного є неправомірним обмеженням права на доступ до суду як елементу права на справедливий суд згідно зі ст. 6 ЄКПЛ? 201) надмірний формалізм у тлумаченні процесуальних норм
202) Які обмеження, відповідно до вимог ЄКПЛ, можуть встановлюватись щодо допуску преси і публіки на судові засідання? 202) преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя
203) Яке право, відповідно до вимог ЄКПЛ, має обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення? 203) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього
204) Що, відповідно до ЄКПЛ, НЕ віднесено до прав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення? 204) право  отримувати від держави компенсацію оплати юридичної допомоги
205) Яке право, відповідно до вимог ЄКПЛ, має обвинувачений, який не розуміє мови, що використовується в суді, або не розмовляє нею? 205) одержувати безоплатну допомогу перекладача
206) Елементом якого права, передбаченого ЄКПЛ, є презумпція невинуватості? 206) права на справедливий суд
207) Що має вчинити національний суд для того, щоб визнати обвинуваченого таким, що відмовився від важливих процесуальних гарантій, передбачених ЄКПЛ? 207) переконатись, що обвинувачений здатний розумно передбачити наслідки своїх дій
208) Що з наведеного, відповідно до ЄКПЛ, НЕ належить до процесуальних прав, які має кожен, кого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення? 208) право надавати правову допомогу іншим особам, яких обвинувачують у вчиненні того ж кримінального правопорушення
209) Яке значення з точки зору Європейського суду з прав людини має кількість справ, що перебувають на розгляді у конкретному суді, для оцінки дотримання права на розгляд справи в суді в розумний строк? 209) не має значення
210) У чому полягало порушення статті 6 ЄКПЛ, констатоване у справі ЄСПЛ «Жуковський проти України»? 210) необґрунтованому обмеженні права заявника на допит свідків, свідчення яких були вирішальними у справі
211) У якій зі справ ЄСПЛ дійшов висновку про необхідність врахування віку неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою? 211) «Свершов проти України»
212) У якій зі справ ЄСПЛ НЕ визнав порушення статті 6 ЄКПЛ в зв’язку з тим, що у справі могла мати місце провокація злочину? 212) «Раманаускас №2 проти Литви»
213) Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 ЄКПЛ? 213) вимагати виклику свідків захисту  на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення
214) Що з наведеного може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, з огляду на зміст ст. 6 ЄКПЛ? 214) брак достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника, коли цього вимагають інтереси правосуддя 
215) Які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, з огляду на зміст процесуальних гарантій ст. 6 ЄКПЛ? 215) безоплатна допомога перекладача 
216) У яких випадках можливе позбавлення права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 ЄКПЛ? 216) особу не може бути позбавлено права на справедливий суд
217) До якого моменту, відповідно до ст. 6 ЄКПЛ, вважається невинуватою особа, яку обвинувачено у скоєнні кримінального правопорушення? 217) доки її вину не буде доведено у законному порядку
218) Яке право НЕ входить до переліку прав, якими щонайменше наділений обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до ст. 6 ЄКПЛ? 218) використовувати послуги спеціаліста
219) Що з наведеного відповідає змісту ст. 7 ЄКПЛ і не становить порушення прав людини? 219) покарання особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями
220) Якою має бути юридична оцінка втручання в право на повагу до приватного життя відповідно до ст. 8 ЄКПЛ в разі зберігання державою персональних даних осіб, які були присутні під час затримання підозрюваного у скоєнні злочинів, пов’язаних з тероризмом? 220) таке втручання не є порушенням ст. 8 Конвенції
221) Чи є заборона листування ув’язнених в місцях позбавлення волі з членами їх сім’ї на підставі не оприлюдненої відомчої інструкції порушенням ЄКПЛ? 221) це порушує право на повагу до приватного і сімейного життя
222) Яка з наведених категорій осіб не підпадає під захист ст. 8 ЄКПЛ? 222) державний університет
223) Чи поширюється дія ст. 8 ЄКПЛ (в частині положень щодо недоторканності житл  на будинок особи, що був збудований без отримання необхідних дозволів та не має державної реєстрації? 223) поширюється без обмежень
224) Чи поширюється дія ст. 8 ЄКПЛ на житлову нерухомість особи, яка знаходиться у її власності, але не використовується для проживання? 224) поширюється без обмежень
225) Як має оцінюватись відсутність у законодавстві зобов’язань держави щодо повідомлення особи про застосування щодо неї таємного спостереження (перевірка кореспонденції тощо) після завершення відповідних заходів, виходячи зі змісту ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 225) це становитиме порушення Конвенції, якщо посадові особи будуть діяти у такий спосіб
226) За яких умов присутність студентів-медиків під час пологів у пологовому відділенні лікарні не буде становити порушення права на приватність породіллі (ст. 8 ЄКПЛ)? 226) за наявності згоди жінки на присутність студентів під час пологів
227) Які з наведених видів приміщень підпадають під захист як «житло» (за змістом положень щодо поваги до житла у ст. 8 ЄКПЛ)? 227) традиційна ромська оселя
228) Чому захист, що передбачений ст. 8 ЄКПЛ, поширюється і на зображення особи? 228) зображення відображає унікальні риси особи і дозволяє відрізняти її від інших
229) Виходячи зі змісту ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, яке з прав людини може бути порушене у випадку присутності студентів медичного університету під час операції, якщо пацієнт згоди на це не надавав? 229) порушення права на повагу до приватного життя
230) Який спосіб дій органів державної влади передбачає право на повагу до приватного і сімейного життя, визначене ЄКПЛ? 230) органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб
231) У здійснення якого з прав, гарантованих ЄКПЛ, можливе втручання органів державної влади в інтересах економічного добробуту країни? 231) права на повагу до приватного і сімейного життя
232) У яких випадках органи державної влади можуть втручатись в права, гарантовані ст. 8 ЄКПЛ? 232) коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах, вказаних у статті 8
233) Чи становитиме втручання у права, гарантовані ЄКПЛ, поміщення засудженого до колонії на великій відстані від місця проживання близьких родичів? 233) так, за певних умов (похилий вік та поганий стан здоров’я близьких родичів, реальний стан транспортної системи) таке поміщення може становити втручання в право ув’язненого на сімейне життя
234) Чи становитиме наявність надмірно загальних формулювань в постановах про дозвіл на обшук порушення права, гарантованого ст. 8 ЄКПЛ? 234) так, становитиме, такі формулювання надають органу влади, який проводив обшук, нічим не обґрунтовану свободу розсуду при встановленні необхідного обсягу обшуку
235) Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя, захищеного ст. 8 ЄКПЛ? 235) приватне і сімейне життя, житло і кореспонденція особи
236) Що з наведеного є складовою права на повагу до приватного і сімейного життя відповідно до ст. 8 ЄКПЛ? 236) право на повагу до житла
237) Чи передбачає можливість обмеження право на повагу до приватного і сімейного життя, визначене у ЄКПЛ? 237) передбачає на підставах, що визначені самою Конвенцією
238) Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя відповідно до ЄКПЛ? 238) право на повагу до кореспонденції
239) В якому разі прослуховування телефонних переговорів особи органами держави буде вважатися втручанням в право на повагу до приватного життя відповідно до ЄКПЛ? 239) саме по собі прослуховування вже є втручанням в право на повагу до приватного життя, однак не обов’язково буде його порушенням
240) Чи мають право державні органи, відповідно до ЄКПЛ, втручатися у відносини у зв’язку з наверненням осіб до певної релігії? 240) держава не може втручатись в навернення осіб до певної релігії
241) Чи може держава визначати легітимний спосіб сповідування релігії (одноособово чи спільно з іншими)? 241) не може, оскільки ці два способи не повинні розглядатись як такі, що виключають один одного
242) Чи вправі держава, відповідно до ст. 9 ЄКПЛ, запроваджувати для населення певну релігію або переконання? 242) не вправі за жодних умов
243) Чи може держава, згідно зі ст. 9 ЄКПЛ, обмежувати свободу сповідувати релігію або переконання з метою захисту авторитету та безсторонності суду? 243) ні, оскільки така мета відсутня у ст. 9 Конвенції
244) Чи може особа, згідно з ЄКПЛ, подати заяву про порушення державою її індивідуальної релігії (тобто релігії, яку сповідує лише ця особа)? 244) так, але на неї має бути покладено тягар доведення існування такої релігії
245) Якщо у разі конфлікту між двома релігійними організаціями національний суд винесе рішення про заборону однієї з них, то чи може ця заборона бути визнана Європейським судом з прав людини як порушення державою свого обов’язку бути безсторонньою? 245) це буде порушенням безсторонності, оскільки держава мала б забезпечувати взаємну толерантність між різними конфесіями
246) Чи може держава втручатися у рішення особи про зміну своєї релігії, згідно з ЄКПЛ? 246) не може, за жодних обставин
247) Чи мають релігійні організації (зокрема, церкви) право на звернення до Європейського суду з прав людини про порушення щодо них прав за ст. 9 ЄКПЛ? 247) завжди мають право як представники членів релігійної організації
248) Яка з наведених цілей не може бути легітимною метою обмеження права на свободу думки, совісті та релігії згідно зі статтею 9 ЄКПЛ? 248) інтереси підтримання економічного добробуту країни
249) Що НЕ є способом реалізації права людини на сповідування релігії чи переконань відповідно до ЄКПЛ? 249) профспілкові зібрання
250) Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 9 ЄКПЛ під час війни або іншої суспільної небезпеки? 250) може лише на умовах і у випадках, що прямо визначені Конвенцією
251) Чи має значення факт державної реєстрації установчих документів релігійної організації для того, щоб вона користувалася правами ст. 9 ЄКПЛ? 251) не має, релігійна організація користується правами незалежно від факту реєстрації її статуту
252) Чи вправі держава, згідно з ЄКПЛ, заборонити носити релігійне вбрання вчителям державних загальноосвітніх навчальних закладів? 252) вправі, оскільки носінням такого вбрання порушується принцип рівності та недискримінації
253) Яка з названих цілей не може бути підставою обмеження права сповідання релігії або переконання? 253) інтереси національної безпеки
254) За яких умов вимога державних органів до особи відкрити свою релігію або релігійне переконання не буде вважатись порушенням ст. 9 ЄКПЛ? 254) така вимога завжди є порушенням права на свободу релігійних переконань
255) Чи зобов’язана держава відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантувати право на альтернативну службу особам, які відмовляються від військової служби з приводу релігії або переконань? 255) не зобов’язана, оскільки держава сама може вирішувати питання про провадження альтернативної служби
256) Відповідно до ЄКПЛ, якщо законом дозволяється альтернативна служба, то чи має право держава притягати до відповідальності осіб, які відмовляються від неї з приводу власних переконань? 256) має право, адже альтернативна служба має на меті захист переконань людини
257) Чи може держава, згідно з ЄКПЛ, застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії? 257) за жодних умов це неможливо
258) Чи відносить ЄКПЛ право на сповідання переконань до права на свободу вираження поглядів? 258) не відносить, оскільки ці права передбачені різними статтями Конвенції
259) Чи може держава, згідно з ЄКПЛ, змушувати особу змінювати свою релігію, або застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії? 259) не може, оскільки Конвенція гарантує свободу від зміни релігії
260) Чи будь-які переконання підпадають під захист ст. 9 ЄКПЛ? 260) лише ті релігійні переконання, що досягають певного рівня переконливості, серйозності та важливості
261) Чи має Україна, згідно з ЄКПЛ, гарантувати право на свободу думки, совісті і релігії іноземним громадянам, які перебувають під її юрисдикцією, але уряди яких не гарантують таке право українцям? 261) відповідна гарантія поширюється на всіх, хто перебуває під юрисдикцією України
262) Чи є абсолютним право батьків забезпечувати дітям освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань, передбачене ст. 2 Першого протоколу до ЄКПЛ? 262) право на освіту підлягає обмеженням, що відповідають цілям обмежень прав і свобод у ч. 2 ст. 9 «Свобода думки, совісті та релігії» Конвенції
263) Яка мета обмеження права на свободу вираження поглядів не може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 ЄКПЛ? 263) запобігання публічної критики органів державної влади
264) Яка мета обмеження права на свободу вираження поглядів є підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 ЄКПЛ? 264) інтереси національної безпеки
265) Що, згідно з ЄКПЛ, включає в себе свобода вираження поглядів? 265) свободи дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів
266) За яких умов обмеження чи інші втручання у право на свободу вираження поглядів можуть бути визнані виправданими відповідно до ЄКПЛ? 266) якщо таке втручання відбувається згідно з законом, має мету, що передбачена Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, і є необхідним у демократичному суспільстві
267) Яка з названих категорій осіб має найнижчий рівень захисту від критики чи висловлювання оцінок та суджень про неї, які вона вважає критичними відповідно до тлумачень ст. 10 ЄКПЛ Європейським судом з прав людини,? 267) Міністр Кабінету Міністрів України
268) На кого з перелічених осіб не поширюються загальні гарантії захисту свободи вираження поглядів, що передбачені ст. 10 ЄКПЛ? 268) Конвенція не передбачає обмежень цього права для таких категорій осіб
269) Що з наведеного НЕ належить до складової права на свободу вираження поглядів відповідно до ст. 10 ЄКПЛ? 269) свобода проведення мирних зібрань
270) У чому відмінність між фактами та оціночними судженнями, виходячи зі змісту ст. 10 ЄКПЛ та практики Європейського Суду з прав людини? 270) факти потребують доведення, а оціночні судження – не потребують
271) На які форми інформації поширюється передбачене у ст. 10 ЄКПЛ право одержувати і передавати інформацію без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів? 271) на будь-яку інформацію (незалежно від форми та носії 
272) Яке з наведених тверджень належить до тверджень про факти, виходячи зі змісту ст. 10 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 272) «Пан Дурдинець незаконно, без власної неприязні, звільнив пана Стогнієнка, і таке звільнення порушувало існуючу на той час процедуру»
273) Виходячи зі змісту ст. 10 ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, чи має нести журналіст (працівник ЗМІ) відповідальність за оприлюднення інформації з обмеженим доступом, що має суспільний інтерес? 273) ні, якщо він у порядку, визначеному законом, не брав на себе зобов’язань зберігати інформацію з обмеженим доступом
274) Що з наведеного НЕ є інформацією в розумінні ст. 10 ЄКПЛ? 274) невисловлені думки
275) Яке з наведених прав згідно з ЄКПЛ може підлягати правомірним обмеженням з боку держави? 275) право на поширення ідей та інформації
276) Що є складовою права на свободу вираження поглядів? 276) право одержувати та передавати інформацію без втручання держави
277) Виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав людини може підлягати обмеженням з метою «захисту конфіденційної інформації»? 277) право на свободу вираження поглядів
278) Яка з наведених цілей не може бути легітимною метою обмеження права на свободу мирних зібрань згідно зі ст. 11 ЄКПЛ? 278) підтримання авторитету та безсторонності суддів
279) Що не може бути підставою обмеження свободи об’єднань та зібрань, встановленої ЄКПЛ? 279) політичні інтереси суспільства
280) Яке з прав, що підлягають захисту на підставі ЄКПЛ, порушується у випадку звільнення за прогул (відсутність на робочому місці протягом дня) працівника, який брав участь у пікеті проти затримок виплати заробітної плати? 280) жодне право не порушується
281) Чи включає право на свободу об’єднання (ст. 11 ЄКПЛ) право на державну реєстрацію в якості юридичної особи? 281) право на реєстрацію юридичної особи є складовою права на об’єднання
282) Стосовно яких категорій осіб згідно зі ст. 11 ЄКПЛ держава може запроваджувати законні обмеження реалізації передбаченого в ній права на свободу мирних зібрань та свободу об’єднань з іншими особами? 282) осіб, що входять до складу адміністративних органів
283) Яку умову ЄКПЛ визначає як обставину, за якої особа має право на шлюб? 283) досягнення шлюбного віку
284) У чому, відповідно до ЄКПЛ, полягає загальне право на ефективний засіб юридичного захисту? 284) кожен, чиї права та свободи, визнані в ЄКПЛ, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження
285) Хто, відповідно до ЄКПЛ та Протоколів до неї має право на ефективний засіб правового захисту? 285) кожен,  чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено
286) На що поширюється право на вільні вибори, закріплене у ст. 3 Першого Протоколу до ЄКПЛ? 286) на вибори до законодавчого органу
287) Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 Першого Протоколу до ЄКПЛ? 287) розумна періодичність проведення виборів
288) Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 Першого Протоколу до ЄКПЛ? 288) таємність голосування
289) Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 1 Першого протоколу ЄКПЛ під час війни або іншої суспільної небезпеки? 289) може лише на умовах і у випадках, що прямо визначені Конвенцією
290) Чи передбачають ЄКПЛ або Протоколи до неї можливість позбавлення права власності? 290) так, передбачається позбавлення права власності юридичної або фізичної особи, але не інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права
291) На кого поширюється право мирно володіти своїм майном, захищене Першим протоколом до ЄКПЛ? 291) на кожну фізичну або юридичну особу
292) На що має право згідно ст. 1 Першого протоколу до ЄКПЛ кожна фізична або юридична особа? 292) на мирне володіння своїм майном
293) Який порядок позбавлення власності визначено у ст. 1 Першого протоколу до ЄКПЛ? 293) ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права
294) На що має право держава згідно ст. 1 Першого протоколу до ЄКПЛ? 294) вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів
295) Відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав може підлягати втручанню з боку держави для забезпечення контролю за користуванням майном? 295) право мирно володіти своїм майном
296) Відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, з чим має бути пов’язане вилучення власності в інтересах судочинства, яке не позбавляє власника його майна, а тільки тимчасово припиняє його можливості користуватися та розпоряджатися цим майном? 296) здійсненням контролю за використанням власності
297) Яким є автономне значення поняття «майно» відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 297) воно не обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у національному праві 
298) Відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, що повинно забезпечити будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном? 298) «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи
299) Відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини, за яких умов порушується вимога «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом прав конкретної особи під час втручання в право мирно володіти своїм майном? 299) якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар
300) Що НЕ належить до умов правомірності втручання в право мирно володіти своїм майном відповідно до ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини?: 300) втручання здійснюється щодо майна особи, яка не є резидентом держави-учасниці Ради Європи
301) Що НЕ передбачає принцип «належного урядування» відповідно до статті 1 Першого протоколу до ЄКПЛ? 301) що всі державні посадовці в повному обсязі декларують належне їм майно
302) Яке з вказаних рішень Європейського суду з прав людини є пілотним (таким, що визначає системні проблеми національного законодавства і правозастосування, що стають основною причиною подання великого масиву однотипних скар щодо порушень вимог статті 6 ЄКПЛ? 302) рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (2011)
303) Яке з рішень Європейського суду з прав  людини, винесених проти України, є ключовим при розгляді спорів, пов’язаних з позбавленням особи права на земельну ділянку без надання компенсації або іншого відповідного відшкодування? 303) рішення у справі «Кривенький проти України» (2017)
304) Які зобов’язання виникають у держави відповідно до ст. 2 Першого протоколу до ЄКПЛ? 304) поважати право батьків на забезпечення освіти з урахуванням їх релігійних та світоглядних переконань
305) Яке з наведених прав може підлягати втручанню з боку держави «для забезпечення контролю за користуванням майном» виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі ЄКПЛ та практики Європейського суду з прав людини? 305) право на захист власності
306) Чи буде вважатися дискримінацією вимога більш тривалого строку альтернативної, ніж військової, служби відповідно до ст. 14 ЄКПЛ? 306) за жодних умов не буде вважатись
307) Щодо здійснення яких прав ЄКПЛ та Протоколи до неї забороняють дискримінацію? 307) щодо прав, що названі у самій Конвенції, а також будь-яких передбачених законом прав
308) Що означає загальна заборона дискримінації, встановлена Протоколом № 12 до ЄКПЛ? 308) здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою
309) Чи вважається дискримінацією, відповідно до ЄКПЛ, обмеження державою політичної діяльності іноземців? 309) не вважається, оскільки Конвенцією прямо передбачено таку можливість
310) Чи є порушенням ЄКПЛ відмова державних органів у наданні дозволу на усиновлення дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах? 310) це дискримінація у зв’язку з правом на шлюб і створення сім’ї
311) Що з наведеного є складовими права на свободу пересування відповідно до ЄКПЛ? 311) право обирати місце проживання на території держави
312) Чи дозволено, відповідно до ЄКПЛ та Протоколів до неї, колективне вислання іноземців? 312) заборонено
313) Що з наведеного НЕ є складовими права на свободу пересування? 313) право не бути ув’язненим
314) Хто наділений правом на свободу пересування відповідно до ЄКПЛ? 314) кожен, хто на законних підставах перебуває на території держави-учасника Конвенції
315) Яка мета обмеження права на свободу пересування не може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 ЄКПЛ? 315) захист економічних інтересів держави
316) Яка мета обмеження права на свободу пересування може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 316) запобігання злочину
317) Чим визначається порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини? 317) Законами України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими  актами з урахуванням особливостей,  передбачених  Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
318) Як здійснюється фінансування витрат на виконання рішення Європейського суду з прав людини? 318) за рахунок Державного бюджету України
319) Що має включати стислий виклад рішення ЄСПЛ, який публікується в газеті «Урядовий кур’єр»? 319) офіційну назву рішення мовою оригіналу та в перекладі українською мовою, номер заяви до Суду, дату постановлення рішення, стислий виклад фактів у справі, стислий виклад питань права, переклад резолютивної частини рішення
320) Протягом якого строку видання «Урядовий кур’єр» публікує стислий виклад рішення Європейського суду з прав людини? 320) протягом семи днів від дня його одержання
321) Протягом скількох днів від дня одержання повідомлення про набуття статусу остаточного рішенням Європейського суду з прав людини орган представництва надсилає стислий виклад рішення суб’єктам, безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено 321) протягом десяти днів від дня його одержання
322) Ким засвідчується автентичність перекладу повних текстів рішень Європейського суду з прав людини? 322) органом представництва 
323) На кого покладається забезпечення суддів опублікованим перекладом повних текстів рішень ЄСПЛ? 323) на державний орган, відповідальний за організаційно-матеріальне забезпечення судів
324) Упродовж якого строку з дня надходження оригінального тексту і перекладу резолютивної частини остаточного рішення ЄСПЛ у справі проти України має бути відкрито виконавче провадження? 324) упродовж десяти днів з дня надходження цих документів
325) У який строк з моменту набуття рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного стягувачеві має бути здійснена виплата? 325) у тримісячний строк або у строк, передбачений у рішенні
326) Що нараховується у разі порушення тримісячного строку щодо виплати відшкодування стягувачеві відповідно до рішення Європейського суду з прав людини? 326) пеня
327) На кого покладається контроль за виконанням додаткових заходів індивідуального характеру, передбачених у рішенні Європейського суду з прав людини? 327) орган представництва – Міністерство юстиції України
328) Що є заходами загального характеру, спрямованими на усунення зазначеної в рішенні Європейського суду з прав людини системної проблеми та її першопричини? 328) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування, внесення змін до адміністративної практики, забезпечення юридичної експертизи законопроектів
329) Який документ щодо вжиття заходів загального характеру відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» орган представництва щокварталу готує та надсилає до Кабінету Міністрів України? 329) подання
330) Який вид відповідальності, передбаченої законами України, будуть нести винні службові особи, до повноважень яких належить виконання рішення Європейського суду з прав людини, у разі невиконання або неналежного виконання цього рішення? 330) адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність 
331) Хто визначає центральні органи виконавчої влади, які є відповідальними за виконання заходів загального характеру для виконання рішення Європейського суду з прав людини, та дає їм відповідні доручення? 331) Прем’єр-міністр України
332) В який спосіб, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»,  суди мають застосовувати практику ЄСПЛ при розгляді справ? 332) як джерело права
333) Що має зробити суддя у разі відсутності перекладу рішення, ухвали Європейського суду з прав людини чи ухвали Європейської комісії з прав людини? 333) користуватися оригінальним текстом рішення/ухвали
334) Що має зробити суддя у разі виявлення мовної розбіжності між перекладом та оригінальним текстом рішення Європейського суду з прав людини? 334) користуватися оригінальним текстом рішення
335) Що таке «орган представництва» відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»? 335) орган,  відповідальний за забезпечення представництва України в  Європейському  суді  з  прав  людини  та координацію  виконання його рішень
336) Що з наведеного згідно з українським законодавством є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, стосовно якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 336) повторний розгляд справи судом
337) За яким умов підлягають виконанню остаточні рішення Європейського суду з прав людини в Україні? 337) так, вони підлягають обов’язковому виконанню в будь-яких справах, у яких Україна є відповідачем
338) Який порядок притягнення до відповідальності за порушення вимог ЄКПЛ передбачено згідно  із Законом України «Про виконання рішень  та застосування практики Європейського суду з прав людини»? 338) даним Законом передбачено  відшкодування  збитків,  завданих  Державному  бюджету  України внаслідок виплати відшкодування заявнику, за рішенням національного суду
339) Що з наведеного відповідно до ЄКПЛ та правових позицій Європейського суду з прав людини може бути доказом несвавільного позбавлення свободи? 339) якщо відповідний національний закон відповідає стандартам статті 5 ЄКПЛ
340) У якому випадку Європейський суд з прав людини не розглядає індивідуальні заяви щодо порушення процесуальних прав обвинувачених? 340) якщо заява за своєю суттю є ідентичною заяві, що вже була розглянута Судом чи була подана на розгляд до іншого міжнародного органу розслідування чи врегулювання, і якщо вона не містить нових фактів у справі
341) Чи є Україна Стороною ЄКПЛ? 341) так, Україна є Стороною даної Конвенції
342) Які суди в Україні при розгляді справ повинні застосовувати ЄКПЛ та практику Європейського суду з прав людини як джерело права? 342) усі суди
343) Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України? 343) Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
344) Який державний орган (посадова особ  представляє Україну як сторону при розгляді справ Європейським судом з прав людини? 344) Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
345) Що з наведеного, згідно з українським законодавством, може бути способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення ЄКПЛ? 345) повторний розгляд справи судом
346) Що з наведеного, згідно з українським законодавством, є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 346) повторний розгляд справи адміністративним органом
347) Що з наведеного належить до заходів загального характеру, які має виконувати Україна на підставі рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення прав людини? 347) внесення змін до законодавства
348) Що означає принцип автономного тлумачення ЄКПЛ Європейським судом з прав людини? 348) надання Європейським судом з прав людини таких тлумачень Конвенції, які є вирішальними для її застосування і які не залежать від тлумачення національними судами
349) Якими критеріями керується ЄСПЛ при оцінці того, чи була розумною тривалість кримінального провадження? 349) складність справи, поведінка особи, яка підозрюється / обвинувачується у вчиненні злочину, та органів влади
350) Яким вимогам згідно з статтею 2 ЄКПЛ повинно відповідати розслідування у справі, де мала місце загибель особи при обставинах, які потенційно можуть передбачати відповідальність держави? 350) незалежність, адекватність, невідкладність (своєчасність), розумна тривалість, публічність та наявність у родичів розумної можливості брати участь у слідстві
351) Яка з перелічених ситуацій не становитиме порушення прав, гарантованих статтею 4 Протоколу № 7 до ЄКПЛ? 351) продовження провадження щодо особи у зв’язку з правопорушенням, за яке її вже було виправдано в рішенні, що не набрало законної сили
352) Виходячи з положень статті 5 ЄКПЛ, чи потребує рішення про застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту такого ж рівня обґрунтованості, як і у випадку обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 352) так
353) Чи охоплюється питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту гарантіями, передбаченими ЄКПЛ? 353) так, питання щодо застосування цілодобового домашнього арешту охоплюється гарантіям, передбаченими статтею 5 Конвенції («Право на свободу та особисту недоторканність»)
354) Яке із наведених тверджень щодо застосовності гарантій, передбачених пунктом 3 статті 5 ЄКПЛ, до питання визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є вірним? 354) встановлення судом непропорційно великого розміру застави без урахування особи підозрюваного та його фінансових можливостей може стати підставою для констатації ЄСПЛ порушення права особи на свободу та особисту недоторканість
355) Який із наведених нижче винятків до права на оскарження в кримінальних провадженнях, гарантованого, статтею 2 Протоколу № 7 до ЄКПЛ, є НЕправильним? 355) вказані особою підстави для оскарження не впливають на загальну справедливість провадження
356) У справі «Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom» ЄСПЛ виробив критерії для оцінки того, чи було справедливим провадження з огляду на використання в якості доказів показів свідків, які не були присутніми та допитаними в суді. Котрий із наведених нижче критеріїв не є елементом «тесту Al-Khawaja and Tahery»? 356) чи було питання щодо недопустимості показів свідків, яких не було допитано в ході судового розгляду, належним чином підняте стороною захисту
357) Які з перелічених тверджень найкраще розкриває зміст заходів, що можуть вживатися ЄСПЛ на підставі Правила 39 Регламенту? 357) надання ЄСПЛ вказівки стороні по справі вжити тимчасових заходів, які, на його думку, необхідні в інтересах сторін чи належного провадження Такі вказівки даються ЄСПЛ у виключних ситуаціях, здебільшого коли заявнику загрожує реальний ризик зазнати серйозної та непоправної шкоди, якщо таких тимчасових заходів не буде застосовано
358) Якими є згідно з практикою ЄСПЛ мінімальні стандарти ефективності розслідування скарг на погане поводження з боку працівників правоохоронних органів? 358) Розслідування має бути незалежним, безстороннім та бути предметом уваги з боку громадськості, і при цьому компетентні органи повинні діяти зі зразковою сумлінністю та оперативністю. Розслідування повинно бути спроможним встановити факти та виявити і покарати винних
359) На які етапи провадження поширюються вимоги статті 3 ЄКПЛ щодо ефективності розслідування скарги на погане поводження з боку працівників правоохоронних органів? 359) досудове розслідування та подальший розгляд справи до моменту винесення остаточного рішення
360) Яких заходів необхідно вжити для того, щоб виправити порушення прав особи внаслідок поганого поводження з боку працівників правоохоронних органів? 360) визнання порушення прав особи, гарантованих статтею 3 Конвенції («Заборона катування»), проведення ефективного розслідування та виплата компенсації
361) В разі встановлення та притягнення до відповідальності працівників правоохоронних органів, що піддали особу катуванню, практика ЄСПЛ встановлює певні вимоги щодо суворості призначеного їм покарання. Котре із перелічених у цьому зв’язку тверджень буде правильним? 361) позбавлення свободи повинно бути невід’ємним елементом призначеного  покарання  кримінальне провадження та винесення вироку не повинні здійснюватися поза межами строку давності, а амністія чи помилування при цьому не допускаються
362) Які вимоги щодо компенсації шкоди, завданої поганим поводженням з боку працівників правоохоронних органів, викладено у практиці ЄСПЛ за статтею 3 ЄКПЛ? 362) розмір компенсації залежить від характеру порушень прав особи  розмір компенсації, що суттєво відрізняється від того, що призначається ЄСПЛ, може бути підставою для констатації порушення
363) Яке із перелічених тверджень НЕ є прикладом позитивних зобов’язань держави за статтею 2 ЄКПЛ? 363) обов’язок, що лежить на представниках держави, утримуватися від умисного позбавлення життя, за винятком випадків виключно необхідного застосування сили, передбачених статтею 2 Конвенції
364) У якій із справ щодо України ЄСПЛ проаналізував практику примусового годування осіб, позбавлених свободи? 364) «Невмержицький проти України»
365) У якій із справ щодо України ЄСПЛ проаналізував поводження з особою, що оголосила голодування? 365) «Луценко проти України (№ 2)»
366) У якій з перелічених справ щодо України ЄСПЛ розглянув питання належності умов тримання особи у приміщенні суду та поводження з нею в ході судових засідань? 366) «Луценко проти України (№ 2)»
367) У якій з перелічених справ ЄСПЛ розглянув на предмет відповідності положенням ЄКПЛ позбавлення особи свободи з метою екстрадиції? 367) «Молочко проти України»
368) У якій із справ щодо України ЄСПЛ розглянув питання обґрунтованості тримання під вартою у зв’язку з наявністю ризику того, що підозрюваний міг чинити тиск на свідків, та НЕ знайшов у цій частині порушення статті 5 ЄКПЛ? 368) «Плєшков проти України»
369) Що із зазначеного нижче НЕ належить до числа трьох основоположних гарантій проти неналежного поводження із затриманими особами, на наявності яких завжди наголошує ЄСПЛ? 369) право на судовий перегляд законності затримання
370) У якій із справ щодо України ЄСПЛ розглянув питання обґрунтованості тримання під вартою у зв’язку з існуванням ризику того, що підозрюваний переховуватиметься від органів слідства, та НЕ знайшов у цій частині порушення статті 5 ЄКПЛ? 370) «Титаренко проти України»
371) Який із перелічених нижче варіантів НЕ належить до критеріїв, якими керується ЄСПЛ при визначенні того, чи мала місце провокація злочину? 371) чи мала особа доступ до матеріалів, що стали підставою для проведення операції під прикриттям
372) Яким із положень ЄКПЛ охоплюється питання проведення контролю за вчиненням злочину? 372) пунктом 1 статті 6 Конвенції («Право на справедливий суд»)
373) Згідно з практикою ЄСПЛ одним з критеріїв оцінки того, чи мала місце провокація злочину є наявність / відсутність підстав для проведення операції під прикриттям (контролю за вчиненням злочину). У якому із вказаних варіантів вказано обставини, що НЕ стосуються оцінки дотримання вказаного критерію? 373) чи було в результаті операції під прикриттям отримано докази причетності особи до вчинення злочину 
374) Яка ключова різниця між застосуванням ЄСПЛ статті 14 Конвенції («Заборона дискримінації») та статті 1 Протоколу № 12 до ЄКПЛ («Загальна заборона дискримінації»)? 374) стаття 14 ЄКПЛ застосовується лише в поєднанні з іншими правами, гарантованими Конвенцією, тоді як стаття 1 Протоколу № 12 може застосовуватися незалежно від інших положень Конвенції
375) Згідно з практикою ЄСПЛ одним з критеріїв оцінки того, чи мала місце провокація злочину, є факт чинення на особу тиску, в тій чи іншій формі, з метою схилити до вчинення злочину. У якому із вказаних варіантів вказано обставини, що НЕ стосуються оцінки дотримання вказаного критерію? 375) чи здійснювалася належним чином фіксація ходу контролю за вчиненням злочину
376) Чи охоплюється положеннями ЄКПЛ питання ефективності розслідування скарг на викрадення (чи позбавлення іншим злочинним шляхом) майна приватними особами? 376) так, процесуальним аспектом статті 1 Протоколу № 1 («Захист власності») до ЄКПЛ
377) Розкрийте, виходячи з практики ЄСПЛ, зміст принципу «належного урядування» («good governance») 377) у контексті скасування помилково наданих майнових прав принцип «належного урядування» може покладати на державні органи обов’язок діяти оперативно у виправленні їхньої помилки, а також потребувати виплати адекватної компенсації чи іншого виду належного відшкодування колишнім добросовісним власникам
378) В контексті практики ЄСПЛ за статтею 1 Протоколу № 1 («Захист власності») до Конвенції яке з перелічених тверджень щодо виплати компенсації за позбавлення особи майнових прав є НЕвірним? 378) повна відсутність компенсації є неприпустимою з точки зору Конвенції
379) У якій із перелічених справ щодо України ЄСПЛ констатував порушення статті 5 ЄКПЛ та наявність пов’язаної з ними проблеми системного характеру щодо застосування до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 379) «Ігнатов проти України»
380) У якій із перелічених справ щодо України ЄСПЛ констатував порушення статті 5 («Право на свободу та особисту недоторканність») ЄКПЛ та наявність пов’язаної з ним проблеми системного характеру у зв’язку з триманням під вартою впродовж періоду від закінчення досудового розслідування до початку судового розгляду справи? 380) «Чанєв проти України»
381) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ виявив порушення системного характеру, що полягала у тривалому невиконанні рішень національних судів? 381) «Бурмич та інші проти України»
382) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ виявив порушення системного характеру, що полягала у відсутності реальної можливості перегляду покарання у вигляді довічного позбавлення волі в України? 382) «Пєтухов проти України (№2)»
383) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ виявив порушення системного характеру, що полягала у відсутності в осіб, засуджених до позбавлення волі, можливості отримати копії документів з матеріалів їх кримінальної справи, зокрема документів, необхідних для обґрунтування їх заяви до ЄСПЛ? 383) «Василій Іващенко проти України»
384) Яке порушення статті 5 ЄКПЛ, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Ігнатов проти України»? 384) необґрунтованість рішень щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою
385) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ виявив системну проблему, що полягала у наявності законодавчого мораторію на право розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення? 385) «Зеленчук та Цюцюра проти України»
386) Яке порушення статті 1 Протоколі № 1, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Зеленчук та Цюцюра проти України»? 386) наявність законодавчого мораторію на право розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення
387) Яке порушення, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Василій Іващенко проти України»? 387) ненадання копій документів, необхідних для звернення до ЄСПЛ
388) Яке порушення статті 3 ЄКПЛ, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Пєтухов проти України (№2)»?  388) відсутність реальної можливості перегляду покарання у вигляді довічного позбавлення волі в України
389) Наявність якого порушення статті 5 ЄКПЛ, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Чанєв проти України»? 389) нечіткість законодавства щодо тримання під вартою впродовж періоду від закінчення досудового розслідування до початку судового розгляду справи
390) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ виявив порушення системного характеру, що полягала у відсутності належного законодавчого регулювання проведення мирних зібрань? 390) «Вєренцов проти України»
391) Наявність якого порушення статті 11 ЄКПЛ, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Вєренцов проти України»? 391) відсутність належного законодавчого регулювання проведення мирних зібрань
392) Наявність якого порушення статті 6 ЄКПЛ, що носить системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Меріт проти України»? 392) надмірна тривалість кримінального провадження
393) Наявність якого порушення статті 6 ЄКПЛ, що носить системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Світлана Науменко проти України»? 393) надмірна тривалість цивільного провадження
394) Наявність якого порушення статті 6 ЄКПЛ, що носило системний характер, ЄСПЛ констатував у справі «Бурмич та інші проти України»? 394) надмірна тривалість невиконання рішень національних судів, відповідальність за виконання яких несе держава
395) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ проаналізував національну процедуру звільнення судді за порушення присяги? 395) «Олександр Волков проти України»
396) Яка з перелічених справ проти України стосувалася скасування права власності за позовом прокуратури? 396) «Фонд «Батьківська турбота» проти України»
397) Яка з перелічених справ проти України стосувалася скасування права власності за позовом прокуратури? 397) «Максименко і Герасименко проти України»
398) У яких з наведених варіантів відповідей перелічено справи, у яких ЄСПЛ аналізував питання відповідності проведеного обшуку вимогам ЄКПЛ? 398) «Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти України», «Багієва проти України»
399) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ аналізував питання відповідності ЄКПЛ обшуку, проведеного в офісі адвоката? 399) «Головань проти України»
400) У якій з перелічених справ проти України ЄСПЛ розглянув низку питань, пов’язаних із втратою матеріалів кримінального провадження в ході переміщення державних установ з тимчасово окупованих територій? 400) «Хлєбік проти України»
401) Яке із наведених тверджень щодо «позитивних» зобов’язань держави відносно територій, над якими вона втратила контроль, викладених у рішенні в справі «Іляшку та інші проти Молдови та Росії» є НЕвірним? 401) невизнання жодних юридичних актів / документів, виданих сепаратистським режимом
402) У якій з перелічених справ ЄСПЛ розглянув питання щодо наявності в держави позитивних зобов’язань забезпечувати дотримання прав людини на втрачених частинах її території? 402) «Іляшку та інші проти Молдови та Росії»
403) Що згідно з практикою ЄСПЛ за статтею 5 ЄКПЛ означає «обґрунтована підозра» щодо вчинення злочину? 403) «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення
404) Яке із наведених тверджень щодо сфери дії статті 2 ЄКПЛ є вірним? 404) стаття 2 в процесуальному аспекті може застосовуватися до скарг щодо позбавлення життя приватними особами
405) Яке із наведених тверджень щодо сфери дії статті 3 ЄКПЛ є вірним? 405) стаття 3 в процесуальному аспекті може застосовуватися до скарг щодо неналежного поводження з боку приватних осіб
406) У якій із перелічених нижче справ ЄСПЛ констатував порушення статті 2 ЄКПЛ у зв’язку відсутністю з боку держави належного контролю щодо надання дозволу на носіння зброї? 406) «Горовенки та Бугара проти України»
407) У якій із перелічених нижче справ ЄСПЛ констатував порушення статті 8 ЄКПЛ у зв’язку зі здійсненням негласного спостереження за особою («перехоплення кореспонденції»)? 407) «Волохи проти України»
408) Яким положенням ЄКПЛ охоплюються питання, пов’язані  з втручанням у «приватне спілкування» особи? 408) стаття 8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя»)
409) Порушення яких зобов’язань держави за статтею 2 ЄКПЛ виявив ЄСПЛ у справі «Горовенки та Бугара проти України»? 409) позитивних зобов’язань: обов’язку вжити заходів, необхідних для захисту життя особи
410) Порушення яких зобов’язань держави за статтею 2 ЄКПЛ виявив ЄСПЛ у справі «Сергій Шевченко проти України»? 410) процесуальних зобов’язань: обов’язку проводити ефективне розслідування за фактом насильницького позбавлення життя
411) Порушення яких зобов’язань держави за статтею 2 ЄКПЛ виявив ЄСПЛ у справі «Гонгадзе проти України»? 411) позитивних зобов’язань: обов’язку вжити превентивних заходів, необхідних для захисту життя особи
412) У якому з рішень проти України ЄСПЛ розглянув питання щодо ефективності розслідування, проведеного за скаргами на завдання тілесних ушкоджень приватними особами? 412) «Мута проти України»
413) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, чи є допускається  використання “агентів під прикриттям”, як працівників правоохоронних органів, так і приватних осіб? 413) використання агентів можливе у разі наявності відповідних і достатніх гарантій від зловживання
414) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, якими є можливості використання доказів, отриманих в результаті провокації до вчинення злочину, для визнання особи винуватою? 414) докази не можуть бути допустимими за будь-яких умов
415) У випадку твердження обвинуваченого про провокацію злочину, на кого покладається  тягар доведення відсутності провокації злочину? 415) на сторону обвинувачення
416) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, чи моживий допит “агентів під прикриттям” в суді у справах, в яких обвинувачений обґрунтовано стверджує про провокацію злочину? 416) агенти повинні бути допитані судом та стороною захисту за відсутності достатніх причин неможливості такого допиту
417) У яких ситуаціях стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод покладає на державу зобов’язання вживати активних заходів для захисту права на життя відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 417) у ситуації, коли органи влади знали або мали знати про реальну та безпосередню загрозу праву на життя
418) При розгляді заяв про порушення статті 2 Конвенції  щодо смерті особи від застосування летальної сили агентами держави,  Європейський суд з прав людини  використовує наступний стандарт: 418) абсолютної необхідності
419) Яке з нижче вказаних прав, гарантованих Конвенцією, є абсолютним, тобто захищено від втручань держави за будь-яких обставин? 419) право не бути підданим принижуючому гідність покаранню
420) Які дії держави направлені на виконання негативних обов’язків відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 420) не допускати втручання держави в права і свободи людини за відсутності умов, які допускають таке втручання
421) Що із нижче перерахованого НЕ належить до заходів загального характеру, які може зобов’язати вчинити державу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні? 421) новий розгляд  справи заявника судом першої інстанції
422) Що  є наслідками для держави при винесенні рішення Європейського суду з прав людини про порушення нею положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справи судом? 422) справа має бути переглянута для відновлення попереднього юридичного стану заявника
423) Що означає restitutio in integrum в контексті обов’язку держави виконати рішення Європейського суду з прав людини? 423) відновлення попереднього юридичного стану заявника (який він мав до порушення Конвенції) настільки, наскільки це можливо
424) Що із переліченого НЕ є обов’язковим елементом ефективного розслідування  вбивства журналіста-розслідувача на замовлення за відсутні ознак участі агентів держави у вчиненні цього вбивства згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 424) відшкодування потерпілим   моральної та матеріальної шкоди  від злочину
425) Що є підставою для висновку Європейського суду з прав людини про наявність порушення ст. 14 (заборона дискримінації) у поєднанні із ст. 2 (право на життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у справі “Федорченко та Лозенко проти України” (заява № 387/03)? 425) нерозслідування расистських мотивів вчинення кримінального правопорушення
426) Що означає поняття “якісний” закон відповідно до рішень Європейського суду з прав людини? 426) для закону характерна передбачуваність наслідків його застосування
427) Що з наведеного НЕ є критерієм для оцінки  втручання держави на предмет необхідності у демократичному суспільстві відповідно до практики  Європейського суду з прав людини? 427) розумність строків втручання
428) При оцінці Європейським судом з прав людини правомірності втручання держави в права людини, який критерій НЕ є обов’язковим? 428) наявність судового контролю
429) Що означає принцип субсидіарності відповідно до  практики Європейського суду з прав людини: 429) права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, мають забезпечуватись передовсім на національному рівні
430) Що аналізує Європейський суд з прав людини при оцінці легітимності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 430) виключно ті обставини, які наведені у відповідному судовому рішенні про тримання під вартою
431) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини , в яких випадках необхідна особиста присутність обвинуваченого в суді апеляційної інстанції? 431) якщо під час апеляційного розгляду суд розглядає питання фактів та права
432) Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, який принцип порушується у разі, якщо суд в результаті поновлення апеляційних чи касаційних строків оскарження скасує остаточне судове рішення, яке не є очевидно необґрунтованим або свавільним? 432) Res judicata (остаточності судового рішення)
433) Як співвідносяться вимоги Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо застосування тримання під вартою та вимоги щодо застосування домашнього арешту відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 433) вимоги є однаковими, оскільки ці два запобіжних заходи є обмеженням свободи
434) В якому випадку засудження in absentia та відмова у новому розгляді справи не буде становити порушення права на справедливий суд? 434) якщо засуджена особа достовірно знала про провадження in absentia у відношенні себе  і свідомо не брала у ньому участі
435) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини  який принцип порушується при задоволенні судом апеляційної інстанції тотожних апеляційних скарг державного органу та прокурора, поданих на рішення суду, прийняте на користь фізичної особи? 435) рівності сторін
436) Що відповідно до рішень Європейського суду з прав людини за статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має враховуватись при визначені суми застави? 436) здатність суми застави забезпечити стримуючий ефект від порушення накладених обов’язків та здатність особи її сплатити
437) Назвіть ознаки “примусової чи обов’язкової праці”  відповідно до практики Європейського суду з прав людини за статтею 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 437) фізичний або психічний тиск, пригнічення волі людини
438) Що відповідно до практики Європейського суду з прав людини є  “істотним недоліком”, який може виправдати скасування та перегляд остаточного рішення суду? 438) тлумачення поняття “істотного недоліку” залежить від обставин конкретної  справи
439) Який критерій НЕ враховується Європейським судом з прав людини при оцінці дотримання принципу пропорційності у справах щодо повернення в державну власність майна, яке вибуло з державної власності незаконно? 439) час, протягом якого контролюючим органам  було відомо про незаконне відчуження
440) У яких випадках відповідно до практики Європейського суду з прав людини стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод застосовується на стадії перегляду вироку за нововиявленими чи виключними обставинами? 440) якщо за своїм характером провадження прирівнюється до апеляційного
441) Чи буде вважатись відповідно до практики ЄСПЛ  втручанням у права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, у разі здійснення обшуку в офісному приміщенні юридичної особи, якщо у результаті оскарження юридичною особою обшуку національні суди визнали його законним? 441) втручання відбулось, оскільки право на повагу до житла також застосовується до офісів юридичних осіб
442) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини  основою “критеріїв Енгеля” є наступний принцип тлумачення положень Конвенції: 442) автономного тлумачення
443) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яке із вказаних питань підлягає обов’язковому дослідженню при вирішенні питання про обрання або продовження строку тримання під вартою? 443) чи здатен більш м’який запобіжний захід забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого/підозрюваного?
444) Що із нижче наведеного НЕ належить до процесуальних зобов’язань держави за статтею 3 та статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 444) ефективне розслідування випадку примусу до проституції
445) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини в якій  із нижче перерахованих ситуацій стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод НЕ буде застосовуватись ? 445) якщо захід не мав необхідного ступеню інтенсивності
446) Які  можливі межі відступу держави від своїх зобов’язань відповідно до  Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод під час військового стану або іншої суспільної небезпеки 446) в межах, яких вимагає гострота становища
447) З якого моменту починають застосовуватись гарантії п. 1 (с) статті 5 ЄКПЛ  у ситуації, коли особу було затримано у порядку адміністративного арешту на 5 діб, під час якого вона допитувалася у якості  свідка у кримінальному провадженні, в результаті чого зізналася у вчиненні злочину та була повідомлена про підозру і затримана в межах кримінального провадження? 447) з моменту адміністративного затримання
448) В рішенні “Харченко проти України” ЄСПЛ виокремив наступну системну проблему в національній практиці України, що призводила до постійного визнання порушення п. 3 статті 5 ЄКПЛ: 448) незмінність та недостатність обґрунтування підстав продовження строку тримання під вартою  протягом всього періоду тримання під вартою
449) Що визначається Європейським судом з прав людини як “повне запереченням фундаментально важливих гарантій, що містяться в статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”? 449) відсутність протоколу затримання
450) Чи узгоджується право на справедливий суд з відмовою суду у перегляді вироку, постановленого  in absentia, з огляду на те, що заявник знав про провадження, оскільки в суді його представляв захисник, найнятий його матір’ю?  450) ні, це буде порушенням права на справедливий суд, оскільки з ситуації  не вбачається, що заявник, напевно, знав про провадження відносно нього
451) Оберіть найповнішу відповідь, яка містить визначення  поняттю “закон” в сенсі статті 7 (ніякого покарання без закону) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 451) якісний нормативно-правовий акт та прецедент
452) Який з критеріїв НЕ застосовується при оцінці дотримання принципу законності відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 452) наявність легітимної мети
453) Яке правило існує щодо допустимості доказів в кримінальному провадженні в розумінні п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 453) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не містить правил допустимості доказів як таких
454) За якої умови застосовується положення статті 18 (межі застосування обмежень прав) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 454) мета, з якою здійснювалось обмеження, не передбачена Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 
455) За яких обставин можливий висновок про наявність провокації  злочину відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 455) відсутність ознак того, що злочин міг відбутись без втручання агента органу влади
456) З якого моменту рішення Європейського суду з прав людини вважається виконаним державою-відповідачем? 456) з моменту ухвалення Комітетом Міністрів Ради Європи  рішення про припинення контролю за виконанням рішення
457) Чи можливою є ситуація, коли Європейський суд з прав людини змінить свою позицію щодо правових питань? 457) так, оскільки Суд тлумачить Конвенцію з урахуванням принципу динамічного тлумачення
458) Яка обставина враховується Європейським судом з прав людини при визначенні доречності застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині права на повагу до житла? 458) наявність усталеного зв’язку заявника з приміщенням
459) Що ЄСПЛ НЕ відносить до критеріїв, які визначають “найкращі інтереси дитини” при вирішенні питання про відібрання дитини від батьків? 459) можливість поміщення дитини в краще середовище для виховання
460) Відповідно до практики ЄСПЛ, що, крім формального виконання національного закону, вимагається для дотримання принципу законності в розумінні п. 1 (с) статті 5 (право на свободу і особисту недоторканість) ЄКПЛ? 460) дотримання принципу правової визначеності
461) Який із наведених критеріїв НЕ застосовується для оцінки ефективності розслідування фактів застосування катувань агентами держави відповідно до практики Європейського суду з прав людини за статтею 3 Конвенції? 461) публічність
462) Яке право, з огляду на практику ЄСПЛ, буде порушено в ситуації, коли при засудженні поліцейського за катування суд призначить йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням? 462) право на ефективне розслідування скарги за ст. 3 ЄКПЛ
463) З огляду на практику ЄСПЛ, що НЕ має враховуватись представниками правоохоронних органів при плануванні затримання особи на підставі ухвали слідчого судді ? 463) наявність ризиків для розслідування справи у разі перебування особи на свободі
464) Під час обшуку на підприємстві  було вилучено оригінали документів про право власності на нерухоме майно підприємства. Суд, розглянувши скаргу підприємства на вилучення документів, визнав, що порушення закону не було. Вкажіть, чи становила виїмка втручання у право підприємства на мирне володіння своїм майном відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 464) так, оскільки відсутність документів обмежує можливості підприємства у розпорядженні майном
465) Що із переліченого заборонено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод при здійсненні негласних слідчих (розшукових) заходів відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 465) надання необмеженої дискреції правоохоронним органам влади
466) Яке порушення буде результатом задоволення судом клопотання прокурора про проведення обшуку в офісі, яке не містить вказівки на те, які саме предмети можуть бути виявлені у результаті обшуку? 466) право на повагу до житла
467) Чи відбулось втручання у право заявника на повагу до приватного життя відповідно до практики Європейського суду з прав людини у ситуації, коли орган досудового розслідування відібрав зразки крові для експертизи ДНК, результати якої в подальшому зберігались правоохоронним органом протягом всього розслідування (2 роки)? У результаті оскарження законності збереження цієї інформації особою національний суд визнав дії правоохоронного органу законними. 467) так, оскільки само по собі збереження інформації про особу є втручанням у право на повагу до приватного життя
468) Чи може бути визнано порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод поліцейським, який у відповідь на зухвалу поведінку затриманої особи, публічно нанесе затриманому ляпас? 468) ляпас поліцейського може становити порушення статті 3 ЄКПЛ, оскільки така поведінка поліцейського стосовно підконтрольного затриманого принижує його гідність 
469) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яка умова правомірності втручання у гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод може бути порушена у разі, якщо реалізацію гарантованого права регулює законодавство, яке не надає можливості державному органу врахувати індивідуальні обставини справи? 469) необхідність втручання в демократичному суспільстві
470) Що із перерахованого НЕ пов’язане з  порушенням обов’язків держави за статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 470) відмова держави виплачувати пенсію або будь-який інший вид соціальної допомоги непрацездатній особі похилого віку
471) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, за яких умов держава може бути відповідальною за порушення права на життя, якщо загроза настання смерті має місце на території іншої держави? 471) у разі прийняття рішення про екстрадицію особи за наявності реального ризику застосування до неї смертної кари за вчинений злочин на території держави, куди така особа екстрадується
472) Яке право буде порушено у разі, якщо суд прийме рішення про вислання іноземця,  який на думку суду становить ризик для національної безпеки, на підставі секретної інформації, яка не буде відкрита ані суду, ані особі? 472) право на процедурні гарантії при висланні
473) Чи може становити порушення  права на справедливий суд у ситуації, коли суд ухвалить обвинувальний вирок на підставі показань особи, які були відібрані під час першого допиту вночі за відсутності захисника? 473) так, оскільки ґрунтування обвинувального вироку на доказах, отриманих за відсутності захисника на першому допиті, суперечить практиці Європейського суду
474) Про втручання в яке право йтиме мова у ситуації, коли групу осіб визнають винними у вчиненні хуліганських дій за те, що вони влаштували перфоманс з критичними висловами проти політики влади в приміщенні церкви? 474) втручання в право на свободу вираження поглядів
475) Який критерій НЕ враховується при аналізі  наявності провокації вчинення злочину відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 475) чи можна вважати особу такою, що є схильною до вчинення злочину
476) Відповідно до практики ЄСПЛ термін “виключно необхідне” застосування сили у значенні статті 2 (право на життя) ЄКПЛ це? 476) сила, яка є суворо пропорційною досягненню цілей, зазначених у підпунктах a, b та c пункту 2 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
477) Які критерії НЕ враховуються Європейським судом з прав людини при оцінці характеру застосування сили за п. 2 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 477) кількість та наявність професійних навичок, залучених до операції з застосуванням сили представників держави
478) Хто може бути зазначений у якості порушника прав людини в заяві, яка подається до  Європейського суду з прав людини? 478) одна чи декілька держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод
479) У чому полягає позиція Європейського суду з прав людини щодо допустимості доказів, отриманих в результаті застосування до підозрюваного катувань, нелюдського поводження, або такого, що принижує гідність поводження? 479) докази є недопустимими за жодних умов
480) За яких обставин держава  буде нести відповідальність за здійснення неналежного захисту адвокатом у кримінальній справі відповідно до практики Європейського суду з прав людини за п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 480) у випадку, коли  ненадання належної юридичної допомоги призначеним державою захисником є явним і очевидним для органів влади
481) В якому випадку ЄСПЛ визнає порушення права на допит свідків, гарантоване правом на справедливий суд Конвенції? 481) якщо суд відмовить у допиті свідка, допит якого є необхідним для встановлення суттєвих обставин справи
482) Чи має право  підозрюваний або обвинувачений відмовитись від своїх прав, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 482) так, якщо така відмова є однозначною і супроводжується мінімальними гарантіями захисту
483) Що відповідно до практики ЄСПЛ визначається як “ефективна участь” обвинуваченого в судовому засіданні? 483) можливість обвинуваченого бути присутнім і розуміти суть і хід судового засідання
484) Що відповідно до практики ЄСПЛ визначається як “адекватний час і можливості для підготовки свого захисту”? 484) обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист у належний спосіб, що оцінюється в залежності від обставин справи
485) Вкажіть який принцип тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод застосовує  Європейський суд з прав людини, коли аналізує реальну ситуацію заявника, не беручи до уваги формальне її втілення у документах на національному рівні? 485) принцип ефективності прав і свобод
486) Які факти може брати до уваги Європейський суд з прав людини при розгляді справи? 486) може самостійно встановлювати факти, якщо це є необхідним за обставин справи
487) При оцінці пропорційності накладеного покарання на особу, засуджену за поширення інформації, що завдала шкоди національній безпеці держави,  який із наведених критеріїв НЕ враховується Європейським судом з прав людини? 487) особисте переконання особи у необхідності її поширення та її мотивація
488) Чи буде порушенням права на свободу у разі, якщо затримана особа, доставлена в суд для обрання запобіжного заходу, буде затримана на дві години більше передбаченого законом строку до постановлення судового рішення і суд без аргументації визнає це законним?  488) так, оскільки наявні очевидні порушення вимог закону, які не були пояснені судом
489) У ситуації, коли суд за позовом прокурора зобов’яже приватну особу повернути в державну власність майно, яке було відчужено на користь особи і зареєстровано право власності на нього за 10 років до позову, чи може бути порушення принципу статті 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ? 489) так, порушення принцип належного урядування
490) Що із нижче наведеного НЕ береться до уваги ЄСПЛ при визначенні допустимості врахування показань свідка, який не був безпосередньо допитаний судом, для визнання особи винною у кримінальному злочині? 490) тяжкість і вид інкримінованого злочину та покарання за нього
491) Що із нижче наведеного НЕ відповідає практиці Європейського суду з прав людини стосовно права підозрюваного або обвинуваченого на перекладача? 491) презумпція володіння особою певною мовою з огляду  на поширеності цієї мови в країні її громадянства
492) Що, згідно з практикою Європейського суду з прав людини НЕ є мінімальною гарантією, яка має передбачатись національним законодавством щодо негласного перехоплення інформації, з метою забезпечення права, передбаченого статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 492) перелік осіб, до яких негласне перехоплення інформації не застосовується
493) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, які дані НЕ є персональними даними, що підпадають під захист статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 493) зразки крові померлої людини
494) Яка практика Європейського суду з прав людини існує щодо ситуацій передбаченого законом  необмеженого зберігання правоохоронним органом профілів ДНК, що були відібранні у підозрюваних, справи яких були закриті і не передані до суду? 494) має місце втручання та порушення в право на повагу до приватного життя, оскільки відсутня мета, яка могла б виправдати зберігання даних у таких випадках
495) Який критерій використовується для розмежування сфери дій статті 3 та статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 495) ступінь жорстокості дій, який застосовується до людини
496) Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, що слугує визначальним для визначення, чи застосовуються гарантії статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 496) наявність у особи майнового інтересу в оскаржуваних відносинах
497) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, чи захищається право на презумпцію невинуватості у такій ситуації: за позовом прокурора в рамках цивільного провадження у заявника було конфісковано майно у великих розмірах як таке, законність набуття якого він не зміг довести (цивільна конфіскація незаконно набутого майна)? 497) право не презумпцію невинуватості не застосовне до цивільної конфіскації
498) У справі “Бурля та інші проти України” яка причина була зазначена ЄСПЛ у якості порушення статті 8 у поєднанні із статтею 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 498) нездатність державних органів захистити заявників від нападів, зокрема відсутність ефективного розслідування ромських погромів
499) Що НЕ буде  критерієм оцінки ЄСПЛ при оцінці дотримання пунктів 1 і 3 статті 6 ЄКПЛ  у ситуації, коли заявник був заарештований в результаті проведення НСРД у формі оперативної закупки наркотичних засобів приватною особою П., яка була залучена працівниками поліції в якості агента під прикриттям і яка не була допитана в суді під час провадження? 499) наявність належних  причин відсутності допиту свідка П. в суді
500) Що із нижченаведеного НЕ враховується Європейським судом з прав людини при аналізі впливу процесуальних недоліків при зборі доказів на дотримання справедливості кримінального провадження? 500) характер судового процесу, наявність суду присяжних
501) Як розуміти твердження Європейського суду з прав людини про те, що поняття “кримінальне обвинувачення” має автономний характер? 501) поняття тлумачиться відповідно до практики Європейського суду з прав людини незалежно від національного законодавства
502) Заявник звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди у сумі 200 тис. грн., завданої йому слідчим в результаті застосування до нього катування, що було доведено рішенням суду. У результаті розгляду справи заявнику було відмовлено у компенсації. Вкажіть, про яке порушення може йти мова у цій справі? 502) стаття 3 (право не бути підданим катуванню)
503) Протягом 4 років заявнику, який був власником банку в Польщі, заборонялось виїжджати за кордон із України у зв’язку із  кримінальним розслідуванням його справи, що не дозволяло йому підтримувати свій бізнес та здійснювати керування банком. Про втручання, в яке право заявника йдеться за таких обставин згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 503) право на повагу до приватного життя
504) Відповідно до практики ЄСПЛ, на забезпечення якого права направлений обов’язок прокурора письмово повідомити осіб, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про таке обмеження? 504) права на повагу до приватного життя
505) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, як можна кваліфікувати ситуацію, коли  суд виходить за межі  висунутого прокурором обвинувачення, та змінює  правову кваліфікацію кримінального правопорушення у бік погіршення  становища обвинуваченого? 505) порушення права на суд, встановлений законом
506) Відповідно до практики ЄСПЛ чи буде втручанням в права з боку держави  вилучення речей з поховання під час ексгумації трупа, які мають значення для кримінального розслідування? 506) так, у будь-якому разі це  буде  втручанням у право на повагу до сімейного життя
507) На дотримання якого права направлена  недопустимість тримання обвинувачених в металевих клітках в залі судових засідань відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 507) права не бути підданим катуванню
508) Відповідно до практики ЄСПЛ, що необхідно забезпечити для того, щоб примусове відібрання біологічного зразка для здійснення експертизи НЕ порушило право особи на повагу до приватного життя? 508) проведення такої дії з метою отримання доказів скоєння злочину або причетності до нього
509) Чи буде рішення ЄСПЛ, яким визнано порушення права на справедливий суд  у зв’язку з винесенням обвинувального вироку на підставі недопустимих доказів, отриманих в результаті незаконного обшуку, підставою для перегляду судових рішень у справі національними судами? 509) так, за будь-яких умов
510) На дотримання якої гарантії, передбаченої ЄКПЛ, направлена вимога статті 211 КПК, згідно з якою затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу? 510) негайно постати перед суддею у разі затримання за підозрою у вчиненні злочину
511) Вилучення документів, що містять адвокатську таємницю, під час обшуку офісу адвоката розглядається Європейським судом з прав людини як втручання у право: 511) на повагу до приватного життя
512) Що буде становити  порушення права на розгляд справи судом, встановленим законом, відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 512) якщо суддя, який розглядав справу, був призначений з порушенням закону
513) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про порушення якого права може свідчити призначення особі непропорційного покарання за поширення інформації з обмеженим доступом? 513) право на свободу вираження поглядів
514) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, гарантією якого права, передбаченого Конвенцією, буде  віднесення комерційної таємниці до охоронюваних законом інформації? 514) права на мирне володіння своїм майном
515) Гарантією якого  конвенційного права для журналіста буде норма, закріплена  в статті 162 КПК: до охоронюваної законом таємниці належить, зокрема,  інформація про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання? 515) право на свободу слова
516) Який принцип порушується судом, який допускає неправильне тлумачення закону, яке суперечить його точному змісту (п. 3 ч. 1 статті 413 КПК), згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 516) юридичної визначеності
517) Яке право буде порушено у разі призначення більш суворого покарання, ніж передбачено законом за даний вид правопорушення,  відповідно до  практики Європейського суду з прав людини? 517) право не мати покарання без закону
518) Чи буде порушенням ЄКПЛ скорочений судовий розгляд у справі, у якій було укладено угоду між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості? 518) ні, оскільки Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не забороняє добровільно відмовлятись від права на справедливий суд
519) Який із нижченаведених випадків може становити порушення вимог про мотивованість та обґрунтованість  рішення суду згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 519) ігнорування конкретного, доречного і важливого аргументу обвинуваченого
520) Хто, відповідно до практики ЄСПЛ, крім обвинуваченого та підозрюваного, користується захистом права на справедливий суд відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 520) цивільний позивач
521) Гарантією якого конвенційного права є заборона в національному законодавстві  допитувати адвокатів як свідка про відомості, які становлять адвокатську таємницю? 521) права на повагу до приватного  життя
522) Відповідно до практики ЄСПЛ, в  які права здійснюється державне втручання при проведенні обшуку в офісі адвоката, за умови, що адвокат не є власником приміщення? 522) права на повагу до приватного життя
523) Що із переліченого ЄСПЛ  НЕ оцінює з метою перевірки правомірності здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні? 523) наявність у особи захисника
524) Чи є втручанням у право особи на повагу до приватного (сімейного) життя оголошення інформації про неї під час відкритого судового засідання  згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 524) так, оскільки оголошення інформації про особу в суді робить її відкритою широкому колу осіб
525) Незабезпечення  ефективного розслідування випадку зґвалтування неповнолітньої особи є порушенням якого права відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 525) права на повагу до приватного життя
526) Яке конвенційне право забезпечується державою, коли правоохоронні органи  розслідують злочин про поширення конфіденційної інформації про особу? 526) право на повагу до особистого життя
527) Який конвенційний принцип порушується внаслідок порушення правил інстанційної підсудності кримінального провадження згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 527) розгляду справи судом, встановленим законом
528) Які обов’язки реалізує правоохоронний орган, здійснюючи розслідування  вбивства особи відповідно до практики  Європейського суду з прав людини? 528) позитивні обов’язки щодо права на життя
529) Відповідно до практики ЄСПЛ, що може бути наслідком  неефективного розслідування факту вбивства особи та надання протягом тривалого часу  суперечливої інформації потерпілому-родичу вбитої особи? 529) порушення права потерпілого на повагу до його приватного та сімейного життя
530) До яких наслідків призводить відмова розпочати кримінальне провадження за обґрунтованою заявою особи, що тримається під вартою, про психологічний та фізичний тиск відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 530) до порушення  права особи не бути підданим катуванню або нелюдському чи такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню 
531) Що із нижченаведеного НЕ є критерієм для оцінки ефективності розслідування випадків жорстокого поводження з боку представників правоохоронних органів із підозрюваним відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 531) відповідність національного кримінального законодавства критеріям якості закону
532) В яке право буде здійснено втручання у випадку  накладення арешту на майно третьої особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 532) право на мирне володіння майном
533) Чи буде порушенням права на справедливий суд ситуація, коли національний суд не звернув увагу на те, що під час провадження захисник не підтримав у справі позицію підзахисного з метою покращення його становища? 533) так, оскільки за таких обставин державні органи не могли не знати про неякісну допомогу захисника у справі
534) Чи створює для держави право на життя обов’язок налагодити міжнародну співпрацю  відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 534) так, оскільки держава має провести ефективне розслідування порушення права на життя, а сторони кримінального провадження можуть опинитись в інших державах
535) Яке позитивне зобов’язання відповідно до практики ЄСПЛ є у держави у випадку отримання заяви про розповсюдження  інтимного відео особи в мережі Інтернет поза її бажанням? 535) провести ефективне розслідування порушення її права на повагу до приватного життя
536) Суд при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначає альтернативний запобіжний захід – заставу в розмірі 180 000 грн., не враховуючи, що єдиним джерелом доходу заявника є його заробітна платня в розмірі 6 тисяч грн. в місяць.  При цьому суд обґрунтовує розмір застави  тяжкістю злочину, у скоєнні якого обвинувачується особа. Чи було у цьому випадку  порушено право особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 536) так,  порушено право на свободу і особисту недоторканість, в зв’язку із відсутністю аналізу співмірності суми застави із матеріальною спроможністю особи
537) У випадку прийняття рішення про екстрадицію особи до держави, в якій їй загрожує нелюдське поводження, яке право особи буде порушено державою, яка прийняла таке рішення, відповідно до практики Європейського суду з прав людини 537) право не бути підданим катуванням
538) Про порушення якого права може йти мова у ситуації відмови в прийнятті рішення про передачу особи для відбування покарання в державу її громадянства, якщо про таку передачу просили родичі такої особи, відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 538) право на повагу до приватного та сімейного життя
539) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яке право особи може бути порушено у зв’язку з застосуванням екстрадиційного арешту? 539) право на свободу і особисту недоторканість
540) Відповідно до практик ЄСПЛ, який період часу є допустимим для забезпечення  звільнення особи з-під варти у разі закінчення строків, визначених в ухвалі суду, яка була підставою для тримання під вартою? 540) кілька годин
541) Що із перерахованого відноситься до процесуального аспекту права особи на свободу та особисту недоторканість відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 541) здійснення ефективного розслідування дотримання законності при  позбавленні особи свободи
542) Права яких, з перелічених учасників судового розгляду захищає стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 542) обвинувачених, цивільних позивачів у кримінальному провадженні
543) Яким чином тлумачиться поняття “розумні строки” в практиці ЄСПЛ? 543) розумність строку визначається відповідно до обставин конкретної справи, що вимагає оцінки в цілому. При цьому оцінюються: складність справи, поведінка заявника, поведінка відповідних адміністративних і судових органів, важливість провадження для заявника
544) Чи має значення для оцінки ЄСПЛ  наявності порушення розумних строків розгляду справи такий аспект як: поведінка заявника під час здійснення провадження? 544) так, оскільки поведінка заявника разом з іншими критеріями оцінюється при визначенні чи є строк розгляду справи розумним чи, навпаки, необґрунтовано тривалим
545) Незабезпечення обвинуваченому, який недостатньо володіє мовою судочинства, перекладу на зрозумілу йому мову буде оцінюватися Європейським судом з прав людини на предмет наявності порушення права особи на: 545) справедливий суд
546) Право на розгляд справи судом, встановленим законом, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, буде  порушено у разі: 546) коли одночасно або окремо порушується встановленні законом правила організації судової системи, юрисдикційні правила, правила утворення складу суду у справі
547) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, під безсторонністю суду розуміється: 547) відсутність упередження або наперед складеної думки стосовно справи
548) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини під незалежністю суду розуміється: 548) незалежність судів відносно інших гілок влади, а також сторін провадження
549) Неналежна акустика у судовій кімнаті під час судового розгляду: 549) може призвести до порушення прав обвинуваченого, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (право на справедливий суд)
550) Знаходження обвинуваченого у переповненій скляній кабіні з іншими особами під час судового розгляду  справи: 550) може призвести до порушення права обвинуваченого, гарантованого статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – права не піддаватися катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню
551) При реалізації встановленого в практиці ЄСПЛ правила про те, що суд не має надавати відповідь на кожне поставлене у засіданні питання (Ван де Хурк проти Нідерландів, § 61), суду треба дотримуватись наступних принципів: 551) з рішення має бути ясно зрозуміло, що головні проблеми, порушені у даній справі, були вивчені і була надана конкретна і чітка відповідь на аргументи, які є значимими для правильного вирішення справи
552) Чи є обов’язок розкриття всіх доказів стороною обвинувачення абсолютним в контексті практики Європейського суду з прав людини? 552) ні, але правомірними є тільки ті заходи обмеження прав захисту, які є абсолютно необхідними
553) Право обвинуваченого, який не володіє українською мовою на достатньому рівні, на  послуги перекладача за рахунок державних коштів, відповідно до практики ЄСПЛ є складовою права на: 553) справедливий суд
554) Чи зобов’язана держава в контексті статті 6 ЄКПЛ забезпечити захист права потерпілого у кримінальному провадженні  на справедливий суд? 554) ні, оскільки гарантії статті 6 Конвенції не захищає права потерпілого в кримінальному провадженні
555) Чи зобов’язана Україна надавати потерпілому,  який не володіє українською мовою на достатньому рівні, в кримінальному провадженні  перекладача за рахунок державного бюджету у контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод? 555) ні, оскільки гарантії статті 6 Конвенції не захищає права потерпілого в кримінальному провадженні
556) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини,  застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей особи, в яке право людини втручається держава? 556) право мирно володіти своїм майном
557) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини,  застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна, в яке право людини втручається держава? 557) право мирно володіти майном
558) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини,  застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в яке право людини держава здійснює втручання? 558) право мирно володіти своїм майном
559) Чи є арешт майна, втручанням держави у право мирно володіти своїм майном згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 559) так, у будь-якому випадку це буде втручанням держави в право особи мирно володіти майном
560) Чи є тимчасове вилучення майна втручанням держави у право мирно володіти своїм майном відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 560) так, у будь-якому випадку це буде втручанням держави в право особи мирно володіти майном
561) Чи є тимчасовий доступ до речей особи, втручанням держави у право мирно володіти своїм майном відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 561) так, у будь-якому випадку це буде втручанням держави в право особи мирно володіти майном
562) Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яка презумпція застосовується при аналізі доцільності  обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ? 562) презумпція свободи
563) Який з випадків  НЕ передбачений статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у якості випадку, за якого особу може бути законно позбавлено свободи? 563) затримання з метою примусити особу надати показання по справі
564) Чи містить  стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантію затриманій особі  негайно бути проінформованою зрозумілою для неї мовою  про підстави її арешту? 564) так, стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає таку гарантію
565) Чи містить  стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантію для затриманої особи негайно постати перед суддею? 565) так, стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає таку гарантію
566) Яке з перелічених прав НЕ гарантується статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 566) право на обов’язкову участь адвоката при процедурі затримання та арешту
567) Гарантія компенсації шкоди, яка завдана  арештом або затриманням, здійснених всупереч положенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 567) передбачена статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
568) Норми КПК України, відповідно до яких запобіжний захід у вигляді тримання під вартою  застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду: 568) відповідають вимогам статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожний, кого позбавлено свободи, має негайно постати перед судом
569) Чи захищається  Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право на свободу пересування всередині країни? 569) так, гарантується статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції
570) Що означає презумпція свободи в контексті обрання запобіжних заходів згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 570) нікого не може бути позбавлено свободи, крім встановлених випадків і відповідно до процедури, встановленої законом
571) Право на свободу та особисту недоторканність, передбачене пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розповсюджується на наступні ситуації: 571) всі випадки позбавлення свободи людини
572) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання? 572) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
573) У разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки чи є порушенням  відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, після надання його поручителями визначеного зобов’язання? 573) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
574) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (в певний період доби)? 574) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
575) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави (з моменту отримання документу, що підтверджує внесення застави)? 575) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
576) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у продовженні строку тримання під вартою, якщо строк тримання під вартою сплив? 576) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
577) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 577) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
578) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про зміну запобіжного заходу на інший? 578) не є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки вимоги про негайність звільнення Конвенція не передбачає
579) Чи є порушенням відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою і відсутності нового рішення суду? 579) може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це є свавільним незаконним позбавленням свободи
580) За яких умов втручання з боку держави у право особи на конфіденційність кореспонденції  вважатиметься “необхідним у демократичному суспільстві” відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 580) якщо воно відповідає нагальній суспільній потребі та є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є доречними та достатніми
581) Кореспонденція між адвокатом та підозрюваним, обвинуваченим  відповідно до практики Європейського суду з прав людини відповідає має наступну характеристику: 581) користується привілейованим статусом
582) Спілкування між адвокатом та підозрюваним, обвинуваченим, який тримається під вартою, відповідно до практики Європейського суду з прав людини відповідає наступній характеристиці: 582) може контролюватися державою, якщо таке втручання здійснюється на підставі закону, має легітимну мету та необхідно у демократичному суспільстві
583) Яка з наведених характеристик відповідає правилу щодо недоторканності житла чи іншого володіння особи, відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 583) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
584) Яка з наведених характеристик відповідає праву  на свободу та особисту недоторканність відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 584) Може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
585) Яка з наведених характеристик відповідає праву  на таємницю спілкування відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 585) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
586) Яка з наведених характеристик відповідає праву  на невтручання у приватне життя відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 586) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
587) Яка з наведених характеристик відповідає праву не бути двічі притягнутим до кримінальної відповідальності відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 587) Не може зазнавати жодних втручань з боку держави, є абсолютним
588) Яка з наведених характеристик відповідає праву на свободу у поданні сторонами кримінального провадження доказів відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 588) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
589) Яка з наведених характеристик відповідає праву  на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 589) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
590) Яка з наведених характеристик відповідає праву  на розгляд справи у суді з дотриманням принципу гласності та відкритості відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 590) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
591) Яка з наведених характеристик відповідає праву на розгляд справи у присутності обвинуваченого? 591) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
592) Яка з наведених характеристик відповідає праву на безпосередню участь підозрюваного під час здійснення досудового розслідування? 592) може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві
593) Яка гарантія статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  відображена у нормі КПК: при зміні прокурором обвинувачення суд роз’яснює обвинуваченому, що він буде захищатися від нового обвинувачення, і відкладає розгляд не менше ніж на сім днів для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення: 593) змагальності
594) Який принцип кримінального провадження і гарантія статті 6 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод  відображено у правилі: суд зобов’язаний надати час достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі в судовому засіданні прокурору та захисникові, які раніше не брали участі у кримінальному провадженні? 594) змагальності
595) Чи гарантує ЄКПЛ право на оскарження вироку суду в суді апеляційної інстанції? 595) в основному тексті Конвенції не передбачено право на оскарження, але таке право гарантується статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції
596) Чи підпадає право на оскарження виправдувального вироку під захист статті 2 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій вказується про право на оскарження у кримінальних справах? 596) ні, оскільки вона гарантує право на оскарження “кожному, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення”
597) Чи можуть існувати винятки у праві на оскарження у кримінальних справах відповідно до статті 2 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 597) так, можуть бути винятки, зокрема, для незначних правопорушень відповідно до закону
598) На які стадії кримінального провадження розповсюджуються гарантії статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 598) досудове розслідування, судовий розгляд, виконання рішення
599) Який склад суду з розгляду кримінального провадження в апеляційному суді буде відповідати вимозі щодо розгляду справи судом, встановленим законом в контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 599) у складі не менше трьох професійних суддів