Тестові питання з професійної етики прокурорів

1)    Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів затверджується: 1)    Всеукраїнською конференцією прокурорів
2)    Основні вимоги до професійної та позаслужбової поведінки прокурорів сформульовано: 2)    у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів
3)    Визначте коло осіб, на яких поширюється дія Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів: 3)    прокурори органів прокуратури України
4)    Прокурор у відносинах з іншими учасниками судочинства повинен: 4)    дотримуватися ділового стилю спілкування
5)    Ким затверджується форма і зміст декларації доброчесності і родинних зв’язків як один із документів для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора? 5)    Генеральним прокурором
6)    Прокурор у відносинах з іншими учасниками судочинства повинен: 6)    виявляти принциповість і витримку
7)    До повноважень якого органу відноситься проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур 7)    підрозділів внутрішньої безпеки в порядку, затвердженому Генеральним прокурором
8)    Чи передбачено у Законі України “Про прокуратуру” обов’язковість подання декларації доброчесності і родинних зв’язків у якості одного із документів для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора? 8)    так, зазначена декларація є обов’язковим документом при поданні документів на посаду прокурора
9)    Прокурор повинен дбати про свою компетентність, професійну честь і гідність: 9)    постійно
10)                      Наслідком систематичного або одноразового грубого порушення прокурорами вимог Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів може бути: 10)     дисциплінарна відповідальність
11)                      Керівними принципами ООН щодо ролі обвинувачів визначено, що особи, відібрані як обвинувачі, повинні мати: 11)     високі моральні якості і здібності
12)                      Процедура дисциплінарної відповідальності публічних обвинувачів, згідно з положеннями Рекомендації REC (2000) 19 повинна: 12)     гарантувати справедливу й об’єктивну оцінку та рішення, що може бути піддане незалежному й безсторонньому перегляду 
13)                      Керівними принципами ООН щодо ролі обвинувачів визначено, що особи, відібрані як обвинувачі, повинні мати: 13)     відповідну підготовку і кваліфікацію
14)                      Яка з вимог НЕ належить до основних принципів професійної етики та поведінки прокурорів: 14)     оперативність
15)                      Основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх  службових обов’язків  визначені: 15)     у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів
16)                      Як має поводитися прокурор при виконанні ним повноважень у кримінальному провадженні з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили: 16)     має відповідати поводженню з невинуватою особою
17)                      Відповідно до вимог професійної етики яким принципом має керуватися прокурор на усіх етапах кримінального провадження? 17)     презумпцією невинуватості
18)                      При прийнятті конкретних рішень прокурор не повинен  керуватися: 18)     порадами колег по роботі
19)                      У яких випадках прокурор втручається в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування? 19)     лише у передбачених законом випадках
20)                      У процесі судового розгляду прокурор має дотримуватися ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку: 20)     у взаємовідносинах з усіма учасниками судочинства
21)                      У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репутацію прокурора, останній: 21)     за необхідності вживає заходів до спростування такої інформації, у тому числі в судовому порядку
22)                      Як має діяти прокурор, якому стала відома інформація про допущення іншим працівником прокуратури проявів корупції? 22)     негайно повідомити про це відповідного керівника органів прокуратури
23)                      Як має діяти прокурор у разі виникнення сумніву щодо законності наказу або вказівки прокурора вищого рівня? 23)     має право звернутися до Ради прокурорів України з повідомленням про загрозу його незалежності
24)                      У разі, коли прокурор дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, у який термін він має повідомляти про це безпосереднього свого керівника? 24)     не пізніше наступного робочого дня
25)                      Яких правил поведінки поза службою має дотримуватися прокурор під час з’ясування будь-яких обставин з представниками правоохоронних і контролюючих органів? 25)     не використовувати свій службовий статус, у тому числі посвідчення прокурора
26)                      У відносинах з громадянами поза службою працівник прокуратури повинен: 26)     дисциплінарного провадження
27)                      Що є вимогою до публічної критики у колективах прокуратур недоліків у роботі колег? 27)     соціальний та матеріальний стан, ставлення до релігії
28)                      Які з перелічених дій прокурора прямо порушують правила прокурорської етики щодо політичної нейтральності? 28)     використання своїх службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків
29)                      Яка поведінка прокурора у взаємовідносинах з громадянами є неприпустимою? 29)     прояви зверхності, зневажливого ставлення до громадян
30)                      Об’єктивна публічна критика у колективах прокуратур недоліків у роботі колег має: 30)     поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю
31)                      У стосунках між собою прокурори повинні уникати: 31)     недоброзичливого ставлення один до одного, спрямовуючи свої зусилля на виконання покладених на прокуратуру завдань
32)                      Вільне визначення ставлення прокурора до релігії не допускає: 32)     втручання релігійних організацій у службові справи прокурора
33)                      Яким чином має діяти прокурор, щоб не допустити поведінки, яка може зашкодити його репутації? 33)     на підставі закону, неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання
34)                      Кому надано право ініціювання перед Вищою радою правосуддя розгляду результатів дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який порушив вимоги щодо несумісності, передбачених статтею 18 Закону України «Про прокуратуру»? 34)     Генеральному прокурор або його заступнику
35)                      За яких умов прокурори повинні керуватися основними принципами, моральними нормами та правилами прокурорської етики, визначеними Кодексом професійної етики прокурорів? 35)     при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою
36)                      Що з переліченого є завданням Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів відповідно до ст. 1 цього Кодексу? 36)     створення умов для розвитку у прокурорів почуття справедливості, відповідальності, відданості справі
37)                      Яка з вимог НЕ належить до основних принципів професійної етики та поведінки прокурорів: 37)     публічності
38)                      Який із зазначених актів, разом з іншими, складає правову основу регулювання відносин у сфері професійної етики та поведінки прокурорів відповідно до ст. 3 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів? 38)     Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
39)                      Який із зазначених міжнародно-правових документів НЕ включено до нормативної бази регулювання відносин у сфері професійної етики та поведінки прокурорів? 39)     рішення Європейського суду справедливості
40)                      Чи відноситься до принципів професійної етики та поведінки прокурора одна із основних вимог до професійної етики та поведінки прокурора  така  як недопущення конфлікту інтересів: 40)     так
41)                      До принципів, на яких ґрунтується професійна діяльність прокурорів, належить: 41)     принцип поваги до незалежності суддів
42)                      Принцип незалежності та самостійності прокурора, визначений Кодексом професійної етики, окрім іншого, полягає у: 42)     відмежуванні від тиску з боку громадськості та засобів масової інформації
43)                      Принцип політичної нейтральності прокурора відповідно до ст. 8 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів полягає у: 43)     обов’язку уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів
44)                      З метою дотримання презумпції невинуватості прокурор: 44)     має бути переконаний, що всі проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії та зібрані докази дають достатні підстави для звинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення
45)                      Відповідно до ст. 10 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів принцип справедливості, неупередженості та об’єктивності передбачає обов’язок прокурора: 45)     усвідомлювати соціальну значимість прокурорської діяльності
46)                      Доброчесність, принциповість, компетентність, неупередженість та сумлінне виконання службових обов’язків прокурора спрямовані на: 46)     зміцнення довіри громадян до прокуратури
47)                      У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репутацію прокурора, він вживає заходів до спростування такої інформації: 47)     за необхідності
48)                      Принцип конфіденційності у професійній діяльності прокурора полягає у: 48)     обов’язку не розголошувати та не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом
49)                      До якого виду відповідальності може бути притягнуто прокурора за систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики: 49)     дисциплінарної
50)                      У стосунках між собою прокурори повинні: 50)     уникати проявів недоброзичливого ставлення один до одного
51)                      Що з переліченого є завданням Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів? 51)     формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими
52)                      Заборона прямо чи опосередковано спонукати підлеглих або інших прокурорів до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб стосується: 52)     прокурора, який займає адміністративну посаду
53)                      Відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів діяльність прокурора оцінюється з урахуванням: 53)     комунікативних здібностей
54)                      Відповідно до принципу доброчесності, зразковості поведінки та дисциплінованості, визначеного у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, прокурор повинен: 54)     бути взірцем доброчесності, вихованості і культури
55)                      Принцип поваги до незалежності суддів, визначений Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, полягає у: 55)     забороні публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом
56)                      До проявів корупції, заборонених Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів,  НЕ належить: 56)     здійснення впливу на службову діяльність представників засобів масової інформації
57)                      Який із зазначених актів, разом з іншими, складає правову основу регулювання відносин у сфері професійної етики та поведінки прокурорів відповідно до ст. 3 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів? 57)     Закон України «Про запобігання корупції в Україні»
58)                      Вимога до зовнішнього вигляду прокурора: 58)     полягає в необхідності дотримуватися ділового стилю одягу під час виконання службових обов’язків
59)                      З метою захисту репутації прокурору варто: 59)     не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити авторитету прокуратури
60)                      Прокурор може використовувати свій службовий статус, у тому числі посвідчення прокурора з метою впливу на посадових осіб за умови: 60)     таких умов Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів не передбачено
61)                      Обмеження щодо участі прокурора у політичній діяльності поширюється на: 61)     право публічно демонструвати свої політичні переконання
62)                      Вимога щодо ставлення прокурора до релігії полягає у: 62)     обов’язку не допускати втручання релігійних організацій у свої службові справи
63)                      У межах своїх повноважень прокурор має співпрацювати з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, якщо це не суперечить: 63)     принципу його незалежності
64)                      Відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів у взаємовідносинах із співробітниками правоохоронних органів прокурор зобов’язаний: 64)     тактовно виявляти принциповість, що базується на вимогах закону
65)                      Відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів у відносинах із суддями та присяжними прокурор повинен: 65)     дотримуватися взаємоповаги
66)                      У взаємовідносинах з іншими учасниками судочинства прокурор зобов’язаний: 66)     виявляти витримку
67)                      У взаємовідносинах із засобами масової інформації прокурор повинен: 67)     утримуватися від офіційних висловлювань, міркувань та оцінок з питань, розгляд яких не належить до його компетенції