Тестові питання на знання Господарського кодексу України

1)    Коли припиняється нарахування неустойки за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, відповідно до Господарського кодексу України? 1)    через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано
2)    Що належить до майново-господарських зобов’язань, відповідно до Господарського кодексу України? 2)    поставка товару одним суб’єктом господарювання іншому
3)    Що належить до соціально-комунальних зобов’язань суб’єктів господарювання, згідно з Господарським кодексом України? 3)    господарська допомога у будівництві й утриманні об’єктів комунального господарства
4)    Які санкції  суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин застосовують у договірних зобов’язаннях в односторонньому порядку, відповідно до Господарського кодексу України? 4)    оперативно-господарські санкції
5)    Який договір належить до господарських договорів, відповідно до Господарського кодексу України? 5)    поставки
6)    В якому випадку застосовується неустойка, відповідно до Господарського кодексу України? 6)    порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання
7)    Що застосовується за загальним правилом до боржника у разі порушення виконання зобов’язання, відповідно до Господарського кодексу України?  7)    відшкодування завданих збитків
8)    Що може виступати об’єктом оренди у сфері господарювання, відповідно до Господарського кодексу України? 8)    окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб’єктам господарювання
9)    Що є одним із основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, відповідно до Господарського кодексу України? 9)    застосування нормативів та лімітів
10)                      Суборенда яких об’єктів НЕ допускається, відповідно до Господарського кодексу України? 10)     цілісних майнових комплексів державних підприємств
11)                      З чого випливає зобов’язання укласти господарський договір, відповідно до Господарського кодексу України? 11)     попереднього договору
12)                      Що є однією з основних форм державного планування господарської діяльності, відповідно до Господарського кодексу України? 12)     Державна програма економічного та соціального розвитку України
13)                      В який строк відповідно до Господарського кодексу України  суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаний повідомити Національний банк України про відкриття ним валютного рахунку в банківській установі за межами України? 13)     не пізніш як у триденний
14)                      Який орган погоджує, відповідно до Господарського кодексу України, відкриття валютного рахунку в установі банку за межами України суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді якого є частка державного майна? 14)     Фонд державного майна України
15)                      Що таке банківська гарантія, відповідно до Господарського кодексу України? 15)     специфічний засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань
16)                      Який строк становить позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво? 16)     30 років
17)                      Що таке організаційно-господарські відносини, відповідно до Господарського кодексу України? 17)     відносини, що виникають у процесі управління господарською діяльністю
18)                      До загальних принципів господарської діяльності, відповідно до Господарського кодексу України, належить: 18)     захист національного товаровиробника
19)                      Що може бути предметом договору комерційної концесії, відповідно до Господарського кодексу України? 19)     право використання в підприємницькій діяльності комплексу прав, належних правоволодільцеві
20)                      Що є видом оперативно-господарських санкцій , відповідно до Господарського кодексу України? 20)     відмова управненої сторони зобов’язання від прийняття подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою стороною
21)                      Яку ознаку має господарсько-правова відповідальність, відповідно до Господарського кодексу України? 21)     майновий характер
22)                      Що є підставою для звільнення від господарсько-правової відповідальності, відповідно до Господарського кодексу України? 22)     доведення у встановленому порядку того, що було вжито усіх залежних від суб’єкту господарювання заходів для недопущення господарського правопорушення
23)                      Який наслідок має внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна у спільну діяльність, відповідно до Господарського кодексу України? 23)     не припиняється право державної власності на таке майно
24)                      Кому з вказаних суб’єктів  майно належить на праві оперативного управління, відповідно до Господарського кодексу України? 24)     казенному підприємству
25)                      До якого виду господарських санкцій, згідно з Господарським кодексом України, належить списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію? 25)     оперативно-господарських
26)                      Що НЕ може мати у своєму складі підприємство, відповідно до Господарського кодексу України? 26)     інших юридичних осіб
27)                      На основі чого діють відокремлені підрозділи підприємства, відповідно до Господарського кодексу України? 27)     положення
28)                      За рішенням якого державного органу створюється казенне підприємство, відповідно до Господарського кодексу України? 28)     Кабінету Міністрів України
29)                      Кому забороняється здійснення підприємницької діяльності в Україні, відповідно до Господарського кодексу України? 29)     органам державної влади та органам місцевого самоврядування
30)                      Що віднесено до істотних умов господарського договору, відповідно до Господарського кодексу України? 30)     строк дії договору
31)                      Які об’єкти належать до основних фондів виробничого і невиробничого призначення, відповідно до Господарського кодексу України? 31)     будинки
32)                      Яким органом приймається рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання державним унітарним підприємством, щодо вчинення якого є заінтересованість, відповідно до Господарського кодексу України? 32)     наглядовою радою або органом, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство
33)                      Який документ є основним плановим документом державного комерційного підприємства, відповідно до Господарського кодексу України? 33)     фінансовий план
34)                      Яке господарське товариство визнається товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно до Господарського кодексу України? 34)     товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном
35)                      Які об’єднання підприємств НЕ належать до організаційно-правових форм об’єднань підприємств? 35)     синдикат
36)                      Яка процедура застосовується у випадках, передбачених законом, щодо неплатоспроможного боржника, відповідно до Господарського кодексу України? 36)     розпорядження майном боржника
37)                      Які функції виконує товарна біржа  відповідно до Господарського кодексу України? 37)     надає послуги у виявленні попиту і пропозиції на товари
38)                      Що належить до форм інвестування інноваційної діяльності, відповідно до Господарського кодексу України? 38)     державне  інвестування, що здійснюється органами державної влади за рахунок бюджетних коштів відповідно до закону
39)                      За відсутності узгодженості яких умов господарський договір НЕ вважається укладеним, відповідно до Господарського кодексу України? 39)     усіх  істотних умов договору
40)                      Що НЕ включає фінансова діяльність суб’єктів господарювання? 40)     ліцензування експортно-імпортних операцій
41)                      Що НЕ відноситься до об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання, відповідно до Господарського кодексу України? 41)     наукове відкриття
42)                      Що вважається установчим документом акціонерного товариства? 42)     статут
43)                      Що є засобом державної підтримки суб’єктів господарювання, відповідно до Господарського кодексу України? 43)     дотації, компенсації або доплати
44)                      Яким шляхом може здійснюватись приватизація державних підприємств чи їх майна? 44)     викупу об’єктів приватизації
45)                      Що відноситься до принципів підприємницької діяльності, відповідно до Господарського кодексу України? 45)     комерційний розрахунок та власний комерційний ризик
46)                      Що НЕ вважається  створенням перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції, відповідно до Господарського кодексу України? 46)     розголошення комерційної таємниці
47)                      Які дії вчиняються у разі створенні відокремленого підрозділу юридичної особи, відповідно до Господарського  кодексу України? 47)     відомості про створений відокремлений підрозділ вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
48)                      В особі якого органу  держава виступає гарантом за зобов’язаннями державних замовників, відповідно до Господарського кодексу України? 48)     Кабінету Міністрів України
49)                      Яка адміністративно-господарська санкція може бути застосована до суб’єкта господарювання у випадках, встановлених законом? 49)     ліквідація суб’єкта господарювання за рішенням суду
50)                      Яким вважається договір, якщо в ньому не визначений строк поставки, згідно із Господарським кодексом України? 50)     укладеним на один рік
51)                      На якому праві закріплюється майно за  казенним підприємством, відповідно до Господарського кодексу України? 51)     на праві оперативного управління
52)                      Хто НЕ може бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до Господарського кодексу України? 52)     відокремлені підрозділи  іноземних юридичних осіб
53)                      Чому має відповідати якість товару, якщо умова щодо якості відсутня в договорі? 53)     звичайному рівню якості для предмета договору
54)                      Який відсоток іноземних інвестицій в статутному капіталі  має бути в підприємстві з іноземними інвестиціями, відповідно до Господарського кодексу України? 54)     не менш як десять відсотків
55)                      Яка форма здійснення концесії передбачена  Господарським кодексом України? 55)     державно-приватне партнерство;
56)                      Що може виступати об’єктом лізингу, відповідно до Господарського кодексу України? 56)     нерухоме і рухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу
57)                      Хто виступає гарантом за зобов’язаннями державних замовників, відповідно до Господарського кодексу України? 57)     держава в особі Кабінету Міністрів України
58)                      Що визнається інвестиціями у сфері господарювання, відповідно до Господарського кодексу України? 58)     довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об’єкти господарської діяльності
59)                      Хто НЕ може бути визнаний банкрутом, відповідно до Господарського кодексу України? 59)     казенні підприємства
60)                      Що є підставою для застосування оперативно-господарських санкцій? 60)     факт порушення господарського зобов’язання другою стороною
61)                      З яким органом мають обов’язково погоджувати укладення кредитних договорів з іноземними фінансовими установами, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному капіталі яких є частка державного майна? 61)     з Фондом державного майна України
62)                      В якому випадку господарське зобов’язання НЕ припиняється? 62)     у разі заміни зобов’язаної сторони
63)                      Яку відповідальність несе казенне підприємство за своїми зобов’язаннями? 63)     відповідає лише коштами, що перебувають у його розпорядженні
64)                      Чим встановлюються оперативно-господарські санкції, що можуть бути застосовані до суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання? 64)     договором
65)                      Яким органом встановлюється порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці України у разі здійснення учасниками зовнішньоекономічної діяльності недобросовісної конкуренції (здійснення демпінгового імпорту, субсидованого імпорту), відповідно до Господарського кодексу України? 65)     Кабінетом Міністрів України
66)                      Що визнається строком дії господарського договору? 66)     час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору
67)                      Хто встановлює перелік державного майна, яке безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад (комунальну власність), відповідно до Господарського кодексу України? 67)     Кабінет Міністрів України
68)                      На яких умовах казенне підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань, відповідно до Господарського кодексу України? 68)     під гарантію органу, до сфери управління якого входить підприємство