Тестові питання на знання Кодексу адміністративного судочинства України

1)    Що визнається публічною службою, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України? 1) діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування
2)    На які спори НЕ поширюється юрисдикція адміністративних судів? 2) на спори з приводу визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
3)    Якому адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України? 3) Окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ
4)    Який загальний строк встановлено Кодексом адміністративного судочинства України для вручення повістки про виклик у судове засідання (окрім випадків, коли повістка вручається безпосередньо в суді) 4) не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання
5)    Хто за загальним правилом визнається відповідачем в адміністративній справі, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України? 5) суб’єкт владних повноважень
6)    На якій стадії прокурор, який подав позов в інтересах держави, має право змінити предмет або підстави адміністративного позову? 6) до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п’ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження
7)    Який строк (з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів) встановлений Кодексом адміністративного судочинства України для звернення до суду з позовами у спорах за участю суб’єктів владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства? 7) три місяці
8)    З якої стадії після вступу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, починається розгляд справи відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України 8) спочатку
9)    Що може зробити суд у разі пред’явлення адміністративного позову до неналежного відповідача та незгоди позивача на заміну такого відповідача іншою особою? 9) залучити цю особу як другого відповідача
10)                      Яким документом вирішується питання про залучення третіх осіб до участі у справі, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 10) ухвалою суду
11)                      Яка особа НЕ може бути представником у справі, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 11) експерт, який бере участь у справі
12)                      Який документ НЕ посвідчує адвоката як представника у справі, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 12) рішення суду
13)                      Який статус набуває прокурор у випадку звернення до адміністративного суду в інтересах держави у разі відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах або відсутності у такого органу повноважень щодо звернення до суду? 13) позивача
14)                      Який наслідок має невиконання прокурором вимог щодо надання адміністративному суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів держави? 14) залишення позовної заяви без руху
15)                      Чи може прокурор, який звернувся до адміністративного суду в інтересах держави, закінчувати справу примиренням? 15) не може
16)                      Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства, які особи НЕ є іншими учасниками судового процесу? 16) позивач
17)                      Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності такого рішення, дії чи бездіяльності покладається на: 17) відповідача
18)                      Який наслідок тягне за собою ненадання учасником справи, без поважних причин,  доказів на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 18) суд вирішує справу на підставі наявних доказів
19)                      Що НЕ належить до способів забезпечення доказів в адміністративному судочинстві? 19) накладення арешту на грошові кошти
20)                      Яким документом адміністративний суд вирішує питання про забезпечення доказів в справі? 20) ухвалою суду
21)                      Які заходи НЕ є заходами процесуального примусу відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 21) закриття провадження
22)                      Протягом якого загального строку з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, така особа має право звернутися до адміністративного суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів (якщо не встановлено законом )? 22) шестимісячного строку
23)                      Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу Кодексом адміністративного судочинства України встановлено строк у: 23) один місяць
24)                      Який наслідок тягне за собою подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними? 24) залишення адміністративного позову без руху
25)                      Яка процесуальна дія, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у справі? 25) зупинення провадження в адміністративній справі
26)                      В який формі, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, подається адміністративний позов до адміністративного суду ? 26) письмової позовної заяви
27)                      Що зобов’язаний додати до позовної заяви суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 27) доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії позовної заяви та доданих до неї документів
28)                      Про що постановляє ухвалу суддя, у випадку встановлення, що зміст позову не відповідає вимогам, встановленим Кодексом адміністративного судочинства України? 28) залишення позовної заяви без руху
29)                      Яка форма звернення сторони до адміністративного суду  про продовження строків проведення підготовчого провадження передбачена чинним законодавством? 29) клопотання
30)                      Хто здійснює підготовку справи до судового розгляду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 30) суддя, який відкрив провадження в адміністративній справі
31)                      Протягом якого строку з дня відкриття провадження у справі повинне бути проведене підготовче провадження у адміністративному судочинстві? 31) протягом шістдесяти днів
32)                      В якому документі  позивач має зазначити про відмову від адміністративного позову? 32) заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві
33)                      Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України про прийняття відмови від адміністративного позову суд постановляє ухвалу, якою: 33) закриває провадження у справі
34)                      Що НЕ належить до  способів забезпечення позову в адміністративній справі? 34) заборона відповідачу вчиняти певні дії
35)                      Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України при надходженні від всіх учасників справи клопотань про розгляд справи за їх відсутності суд: 35) розглядає справу в порядку письмового провадження
36)                      Протягом якого строку відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду? 36) не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання
37)                      Що НЕ є підставою для обов’язкового зупинення провадження в адміністративній справі, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 37) надходження заяви про відвід
38)                      Який наслідок тягне за собою звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення  в адміністративній справі? 38) закриття провадження
39)                      Що НЕ є підставою закриття провадження в адміністративній справі, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 39) якщо позивач не прибув у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності
40)                      Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ухваленням якого процесуального документу закінчується судовий розгляд в суді першої інстанції: 40) рішення
41)                      Який день, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, НЕ є днем вручення судового рішення? 41) день публікації судового рішення в офіційному виданні України
42)                      В якому  із визначених випадків суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 42) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового рішення
43)                      Ким, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, розглядаються скарги щодо законності актів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України? 43) Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду
44)                      До якого органу, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, може бути подано скаргу на рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене за результатами розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної палати? 44) до Великої Палати Верховного Суду
45)                      До якого суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України оскаржуються дії кандидатів на пост Президента України, їхніх довірених осіб? 45) до апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ
46)                      Протягом якого строку подається до суду першої інстанції  заява органів доходів і зборів про стягнення коштів за податковим боргом, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 46) протягом 24 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду
47)                      Протягом якого строку за загальним правилом відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України подається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції? 47) протягом тридцяти днів з дня його проголошення
48)                      Що обов’язково додається до апеляційної скарги, що подається в порядку адміністративного судочинства? 48) копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи
49)                      Що НЕ є до підставою відмови судом у відкритті апеляційного провадження в порядку адміністративного судочинства? 49) надійшла заява особи, яка подала апеляційну скаргу, про її відкликання
50)                      Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України незалежно від поважності причини пропуску строку на апеляційне оскарження за загальним правилом суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, суб’єкта владних повноважень подана після спливу: 50) одного року з дня складення повного тексту судового рішення
51)                      На якому етапі особа, яка подала апеляційну скаргу, у порядку адміністративного судочинства має право її доповнити? 51) протягом строку на апеляційне оскарження
52)                      На якому етапі особа, яка подала апеляційну скаргу, у порядку адміністративного судочинства, має право її змінити? 52) протягом строку на апеляційне оскарження
53)                      Протягом якого строку за загальним правилом має бути розглянута апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції у порядку адміністративного судочинства? 53) протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження
54)                      Протягом якого строку за загальним правилом може бути подана касаційна скарга на судове рішення у порядку адміністративного судочинства ? 54) тридцяти днів з дня його проголошення
55)                      До якого суду подається касаційна скарга у порядку адміністративного судочинства? 55) безпосередньо до суду касаційної інстанції
56)                      Які документи обов’язково додаються до касаційної скарги, що подається в порядку адміністративного судочинства? 56) копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників справи
57)                      Що НЕ є підставою для відмови судом у відкритті касаційного провадження у порядку адміністративного судочинства? 57) надійшла заява особи, яка подала касаційну скаргу, про її відкликання
58)                      Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження за загальним правилом суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга прокурора подана після спливу: 58) одного року з дня складення повного тексту судового рішення
59)                      Протягом якого строку має бути розглянута касаційна скарга на ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову та заміни заходу забезпечення позову? 59) протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі
60)                      На якому етапі особа, яка подала касаційну скаргу, у порядку адміністративного судочинства, має право її доповнити? 60) протягом строку на касаційне оскарження
61)                      Коли особа, яка подала касаційну скаргу, у порядку адміністративного судочинства, має право її змінити? 61) протягом строку на касаційне оскарження
62)                      Ким вирішується  питання про відкриття касаційного провадження у адміністративній справі відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 62) колегією суддів у складі трьох суддів
63)                      Що з переліченого є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у порядку адміністративного судочинства? 63) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи
64)                      Які документи з перелічених обов’язково додаються до заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами, що подається в порядку адміністративного судочинства? 64) докази, що підтверджують наявність виключних обставин
65)                      Які документи з перелічених обов’язково додається до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що подається в порядку адміністративного судочинства? 65) копії заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами відповідно до кількості учасників справи
66)                      Що з переліченого  визнається підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з виключними обставинами у порядку адміністративного судочинства? 66) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом
67)                      Які судові рішення, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства Україниі,  НЕ потребують негайного виконання? 67) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень
68)                      На підставі якого документу здійснюється виконання судового рішення в порядку адміністративного судочинства? 68) виконавчих листів
69)                      Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суд має право зобов’язати звітувати про виконання судового рішення в адміністративній справі: 69) суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення
70)                      Який строк , з дня, коли особа або мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, встановлено для звернення до суду з позовами у спорах, що виникають у зв’язку з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу Кодексом адміністративного судочинства України? 70) три місяці
71)                      Протягом якого строку, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, виконується рішення суду в  справі про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань? 71) негайно
72)                      Якому адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»? 72) місцевому загальному суду як адміністративному суду
73)                      Що з переліченого віднесено в адміністративному судочинстві до заяв по суті справи? 73) відзив на позовну заяву
74)                      На якій стадії, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, прокурор вступає за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи? 74) до початку розгляду справи по суті
75)                      Які з перерахованих підстав НЕ входять до переліку підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 75) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягнуло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах
76)                      Протягом якого строку за загальним правилом відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України подається апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції? 76) 15 днів
77)                      Протягом якого строку з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного оскарження, за загальним правилом, має бути розглянута апеляційна скарга на рішення суду, Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 77) 60 днів
78)                      Протягом якого загального строку суб’єкт владних повноважень відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України має право звернутися до адміністративного суду? 78) тримісячного строку
79)                      На якому етапі допускається заміна відповідача відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 79) до ухвалення рішення судом першої інстанції
80)                      З яким документом позивач звертається до адміністративного суду про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження? 80) клопотання
81)                      Які справи розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження? 81) оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»
82)                      Щодо яких спорів апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції НЕ підсудні справи? 82) про дострокове припинення повноважень народного депутата України
83)                      На підставі позову яких посадових осіб здійснюється провадження у справах щодо накладення арешту на активи, що пов’язані  з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 83) Голови Служби безпеки України або його заступника
84)                      Яким судом вирішуються справи з приводу  рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах  про притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 84) Місцевим загальним судом як адміністративним судом
85)                      Протягом якого строку має бути розглянута у порядку адміністративного судочинства справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби (оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій) ? 85) протягом десяти днів після відкриття провадження у справі
86)                      До якого суду подаються позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 86) до місцевого загального суду як адміністративного суду
87)                      Яке рішення має прийняти суд у разі ненадання відповідачем відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 87) вирішити справу за наявними матеріалами
88)                      На якій стадії відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України проводиться врегулювання спору за участю судді? 88) до початку розгляду справи по суті
89)                      Прийняттям якого документу закінчується  перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України? 89) постановою