Тестові питання на знання Кримінального процесуального кодексу Ураїни

1)                Відповідно до загальних положень Кримінального процесуального кодексу України при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених за межами України, кримінальне процесуальне законодавство України: 1)                застосовується при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва України за кордоном
2)                Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України до завдань кримінального провадження належить: 2)                забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду
3)                Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України державне обвинувачення – це: 3)                процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення
4)                Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування – це: 4)                стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності
5)                Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України керівником органу досудового розслідування є: 5)                начальник слідчого відділу органу Державного бюро розслідувань
6)                Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження це: 6)                досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність
7)                Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України малолітня особа це: 7)                дитина у віці до чотирнадцяти років
8)                Дайте правильне визначення терміну «обвинувачення»: 8)                твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК України
9)                Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України притягнення до кримінальної відповідальності це: 9)                стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
10)           Під терміном «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» у Кримінальному процесуальному кодексі України розуміється: 10)           особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом
11)           Не належить до сторін кримінального провадження: 11)           слідчий суддя
12)           До сторони кримінального провадження з боку захисту належить: 12)           засуджений
13)           Допустимість доказів визначається положеннями Кримінального процесуального кодексу України, які були чинними на момент: 13)           отримання доказів
14)           Не є учасником кримінального провадження: 14)           слідчий суддя
15)           Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених: 15)           Кримінальним процесуальним кодексом України, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення
16)           Чи може на території України застосовуватися кримінальне процесуальне законодавство іноземної держави: 16)           може, на прохання компетентного органу іноземної держави при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору – за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України
17)           Процесуальна дія проводиться згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України: 17)           чинними на момент початку виконання такої дії
18)           У разі здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia): 18)           сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого
19)           У разі, якщо норми КПК України суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються: 19)           положення відповідного міжнародного договору України
20)           У випадках, коли положення Кримінального процесуального кодексу України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження: 20)           застосовуються загальні засади кримінального провадження
21)           Хто користується додатковими гарантіями під час кримінального провадження? 21)           неповнолітні
22)           В який строк кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен бути доставлений до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого тримання? 22)           в найкоротший строк
23)           В який строк затримана особа звільняється, якщо їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою? 23)           протягом 72 годин з моменту затримання
24)           Яке положення відповідає змісту засади кримінального провадження «таємниця спілкування»? 24)           під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування
25)           Нормативний зміст якої засади визначає таке положення: “Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу”? 25)           змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості
26)           Нормативний зміст якої засади визначає таке положення: «Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на користь такої особи»? 26)           презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
27)           Нормативний зміст якої засади кримінального провадження визначає таке положення: «Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом»? 27)           презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
28)           Нормативний зміст якої засади кримінального провадження визначає таке положення: «Людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави»? 28)           верховенство права
29)           Засідання палати в суді касаційної інстанції вважається правомочним за умови присутності на ньому: 29)           більше половини її складу
30)           Якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної сили, то: 30)           кримінальне провадження підлягає негайному закриттю
31)           Питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується: 31)           колегією у складі п’яти суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
32)           У разі якщо обвинувачений чи потерпілий є або був суддею чи працівником апарату Вищого антикорупційного суду і кримінальне провадження належить до підсудності цього суду, таке кримінальне провадження у першій інстанції здійснює: 32)           апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ
33)           Відповідно до принципу змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для: 33)           реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків
34)           Отримання судом від учасників кримінального провадження показань усно є змістом такої засади кримінального провадження, як: 34)           безпосередність дослідження показань, речей, документів
35)           Сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під час судового розгляду з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом: 35)           свідка обвинувачення
36)           Яка із засад кримінального провадження передбачає таке положення: «Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом»? 36)           диспозитивність
37)           Під час судового кримінального провадження на прокурора покладається обов’язок забезпечити: 37)           присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення
38)           Право перегляду вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді, встановлюється такою засадою кримінального провадження, як: 38)           забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності
39)           Відповідно до положень якої засади кримінального провадження прокурор, слідчий зобов’язані розпочати досудове розслідування у разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення та вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила: 39)           публічності
40)           Суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні у випадках: 40)           якщо обвинуваченим є неповнолітній
41)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України повне фіксування процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів обов’язково забезпечується: 41)           під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування
42)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи здійснюється повне фіксування технічними засобами при проведенні підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні? 42)           здійснюється обов’язково
43)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному судовому провадженні розумні строки не можуть перевищувати: 43)           передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень
44)           Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує: 44)           прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції)
45)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України забезпечення здійснення судового кримінального провадження у розумні строки покладається на: 45)           суд
46)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України одним із критеріїв для визначення розумності строків у кримінальному провадженні є: 46)           спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень
47)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України одним із критеріїв для визначення розумності строків у кримінальному провадженні є: 47)           поведінка учасників кримінального провадження
48)           Відповідно до  засади гласності і відкритості судового провадження використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої в залі судового засідання може: 48)           кожен, хто присутній в залі судового засідання
49)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи має бути розглянуто в суді: 49)           першочергово
50)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, має бути розглянуто в суді: 50)           першочергово
51)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: 51)           державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри
52)           Переклад судових рішень у кримінальному провадженні засвідчується підписом: 52)           перекладача
53)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України склад суду присяжних становить: 53)           двоє суддів та троє присяжних
54)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження в суді першої інстанції може здійснюватися судом присяжних щодо злочинів: 54)           за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі
55)           За загальним правилом кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється колегіально судом у складі: 55)           трьох або більшої непарної кількості суддів
56)           Кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді в апеляційному порядку здійснюється: 56)           колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років
57)           За загальним правилом кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді, який діє як суд першої інстанції, здійснюється: 57)           колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років
58)           У разі оскарження ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду їх розгляд здійснюється: 58)           колегіально судом у складі не менше трьох суддів Вищого антикорупційного суду
59)           Якщо кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснює: 59)           суд, найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя)
60)           Слідчі судді Вищого антикорупційного суду уповноважені: 60)           здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до підсудності Вищого антикорупційного суду
61)           Суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, розпочинає судове засідання: 61)           зі стадії підготовчого судового засідання
62)           Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України: 62)           є самостійним у своїй процесуальній діяльності
63)           Чи уповноважений прокурор під час досудового розслідування надавати вказівки відповідним оперативним підрозділам? 63)           ні, не уповноважений, оскільки вказівки надаються тільки слідчому
64)           Чи уповноважений прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, за наявності підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування? 64)           ні, лише ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування
65)           Прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений повідомляти особі про підозру: 65)           без будь-якого погодження
66)           Яким повноваженням наділений прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, при надходженні обвинувального акту? 66)           затверджувати обвинувальний акт, складений слідчим
67)           Відповідно до вимог ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України, у судовому провадженні, прокурор: 67)           підтримує державне обвинувачення в суді, відмовляється від підтримання державного обвинувачення, змінює його або висуває додаткове обвинувачення у порядку, встановленому КПК України
68)           Якому органу досудового розслідування Генеральним прокурором може бути доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України? 68)           Національному антикорупційному бюро України або центральному апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності
69)           Законні вимоги та процесуальні рішення прокурора у кримінальному провадженні зобов’язані виконувати: 69)           органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи
70)           В межах якого строку Генеральний прокурор має право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня? 70)           у межах строків досудового розслідування
71)           Доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування 71)           забороняється
72)           До органів, слідчі підрозділи яких здійснюють досудове розслідування (дізнання і досудове слідство), не належать: 72)           Національне агентство з питань запобігання корупції
73)           Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України органами досудового розслідування є: 73)           підрозділ детективів та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України
74)           Чи зобов’язаний слідчий виконувати доручення та вказівки прокурора? 74)           зобов’язаний, але за умови, що вони даються у письмовій формі
75)           Під час виконання доручень прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями: 75)           слідчого
76)           Чи мають право співробітники оперативних підрозділів органів, визначених ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою? 76)           не мають права
77)           Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України захисником у кримінальному провадженні може бути: 77)           тільки адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України
78)           Захисник не має права взяти на себе захист підозрюваного, якщо: 78)           якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу
79)           Скільки захисників одного обвинуваченого одночасно можуть брати участь у судовому розгляді? 79)           не більше п’яти
80)           Обов’язок надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника: 80)           покладається на слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд
81)           Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника: 81)           не приймається лише у випадку, якщо участь захисника є обов’язковою
82)           Незалежно від бажання підозрюваного, обвинуваченого забезпечується обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні: 82)           щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження
83)           Участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні: 83)           щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років
84)           В яких випадках забезпечується обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні? 84)           щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру
85)           Відмова від захисника у кримінальному провадженні або його заміна фіксується: 85)           у протоколі процесуальної дії
86)           У яких випадках захисник після його залучення може відмовитися від виконання своїх обов’язків? 86)           якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним
87)           Який із видів шкоди не є підставою для визнання фізичної особи потерпілою у кримінальному провадженні? 87)           інтелектуальна шкода
88)           Потерпілим не може бути: 88)           особа, якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства
89)           Якщо в результаті злочину настала смерть потерпілого, то його близькі родичі можуть визнаватися у кримінальному провадженні: 89)           потерпілими
90)           У випадку закриття кримінального провадження потерпілий: 90)           має право знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення
91)           Чи можуть слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження? 91)           так, можуть з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини
92)           У кримінальному провадженні представником потерпілого може бути: 92)           особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником
93)           Законний представник неповнолітнього потерпілого залучається до участі у процесуальній дії: 93)           разом із потерпілим
94)           Чи може особа бути визнаною потерпілою, якщо вона не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого: 94)           може за рішенням слідчого, прокурора, суду лише за її письмовою згодою
95)           Права та обов’язки цивільного позивача у кримінальному провадженні виникають з моменту: 95)           подання ним позовної заяви органу досудового розслідування або суду
96)           Слідчий залучає законного представника цивільного позивача до участі у кримінальному провадженні шляхом: 96)           винесення постанови
97)           У кримінальному провадженні права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту: 97)           звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна
98)           Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України для: 98)           підозрюваного, обвинуваченого в частині, що стосуються арешту майна
99)           Про які відомості за загальним правилом нотаріус не може бути допитаний як свідок у кримінальному провадженні? 99)           про відомості, які становлять нотаріальну таємницю, якою є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо
100)      Чи може бути допитаний як свідок у кримінальному провадженні журналіст про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації? 100)      не може
101)      Чи може бути допитаний адвокат як свідок у кримінальному провадженні? 101)      може, якщо відомості не становлять адвокатську таємницю або становлять адвокатську таємницю, але на її розголошення є письмова згода особи, що довірила ці відомості
102)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути: 102)      особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником
103)      Чи має право свідок користуватися правовою допомогою адвоката під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій? 103)      так
104)      Які з наведених положень не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України як обов’язки свідка? 104)      активно сприяти встановленню обставин вчиненого кримінального правопорушення
105)      Чи зобов’язаний свідок давати показання у суді: 105)      зобов’язаний
106)      Які показання свідка можуть стати причиною притягнення його до кримінальної відповідальності? 106)      завідомо неправдиві
107)      Яка відповідальність свідка передбачена законодавством за злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду? 107)      адміністративна
108)      Чи має право перекладач одержувати винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням до кримінального провадження? 108)      має право одержувати винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням до кримінального провадження
109)      З якими матеріалами кримінального провадження має право знайомитися експерт під час проведення експертизи? 109)      з матеріалами, що стосуються предмета дослідження
110)      Якщо під час проведення експертизи виявлені відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу них не були поставлені питання, експерт має право: 110)      викласти ці відомості у висновку експертизи
111)      Чи передбачена законодавством винагорода експерту за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань у кримінальному провадженні? 111)      передбачена лише у разі якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, яка залучена як експерт
112)      Експерт у кримінальному провадженні не має права: 112)      за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи
113)      Експерт у кримінальному провадженні може відмовитися від давання висновку: 113)      якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків
114)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України не є обов’язком судового експерта: 114)      заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків
115)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, на початку процедури судового розгляду кримінального провадження головуючий роз’яснює учасникам судового провадження право відводу: 115)      лише судді, присяжного, прокурора, захисника, представника, спеціаліста, представника персоналу органу пробації, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
116)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України що не є підставою для відводу прокурора у кримінальному провадженні? 116)      попередня участь прокурора у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій
117)      Не є підставою для відводу захисника, представника у кримінальному провадженні: 117)      якщо особа є близьким родичем або членом сім’ї підозрюваного
118)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України заява про відвід прокурора з підстави, якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах кримінального провадження, може бути заявлена: 118)      як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження
119)      Заява про відвід перекладача може бути заявлена: 119)      як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження
120)      Відводи, заявлені під час досудового розслідування, розглядає: 120)      слідчий суддя
121)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України повторно заявлений відвід судді, який здійснює судове провадження та має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження: 121)      може бути залишений без розгляду
122)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України ким має призначатися інший прокурор у разі задоволення відводу прокурора у  судовому провадженні? 122)      керівником органу прокуратури
123)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у який строк має бути призначений інший прокурор у разі задоволення відводу прокурора у судовому провадженні? 123)      невідкладно
124)      Не є процесуальними джерелами доказів у кримінальних провадженнях щодо злочинів: 124)      пояснення
125)      Яке з наведених тверджень, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, стосується належності доказів? 125)      це докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження
126)      Допустимими є докази, що були отримані: 126)      у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України
127)      Недопустимими доказами у кримінальному провадженні є: 127)      показання свідка, який надалі був визнаний підозрюваним у цьому кримінальному провадженні
128)      В обов’язковому порядку недопустимими мають визнаватись докази, що були отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи: 128)      у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії
129)      Під час оцінки доказів у кримінальному провадженні суд зобов’язаний вирішити питання щодо: 129)      допустимості доказів
130)      Суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки у нарадчій кімнаті: 130)      під час ухвалення судового рішення
131)      Під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими та наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими не має права: 131)      свідок
132)      Рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, має: 132)      преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів
133)      Які з перелічених обставин не підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: 133)      обставини, що характеризують особу потерпілого
134)      Обов’язок доказування належності та допустимості доказів та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на: 134)      сторону кримінального провадження, що їх подає
135)      Обов’язок доказування даних щодо розміру процесуальних витрат покладається: 135)      на сторону, яка їх подає
136)      У кримінальному провадженні збирання доказів здійснюється: 136)      сторонами обвинувачення і захисту
137)      Вкажіть, хто не може здійснювати збирання доказів у кримінальному провадженні: 137)      свідок
138)      Збирання доказів у кримінальному провадженні не здійснюється: 138)      понятим
139)      Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена: 139)      слідчому судді
140)      Сторона захисту не уповноважена здійснювати збирання доказів шляхом: 140)      проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
141)      Оцінку доказів у кримінальному проваджені не може здійснювати: 141)      експерт
142)      Пояснення отримані у кримінальному провадженні щодо злочинів від його учасників та інших осіб: 142)      не є джерелом доказів
143)      Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України обвинувачений: 143)      має право давати показання
144)      Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України експерт: 144)      зобов’язаний давати показання слідчому судді та суду в установленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку
145)      Експерт зобов’язаний давати показання в установленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку: 145)      слідчому судді та суду
146)      Чи зобов’язаний свідок у кримінальному провадженні відповідати на запитання, спрямовані на з’ясування достовірності його показань: 146)      зобов’язаний
147)      Чи має право суд визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення? 147)      так, у виняткових випадках, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів
148)      Знищення речових доказів у кримінальному провадженні здійснюється в порядку, встановленому: 148)      Кабінетом Міністрів України
149)      Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України речовим доказом у кримінальному провадженні є: 149)      матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом
150)      Коли документи відповідно до КПК України можуть бути визнано речовими доказами? 150)      якщо вони зберегли на собі сліди злочину
151)      До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, не належать: 151)      пояснення
152)      Чи може бути визнаний судом дублікат документа як оригінал документа у кримінальному провадженні: 152)      може, якщо документ виготовлений у такий же спосіб, як і його оригінал
153)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні судом може бути визнано як оригінал документа: 153)      дублікат документа
154)      Чи має право сторона кримінального провадження надавати витяги, компіляції, узагальнення документів замість їх повного обсягу? 154)      має право, але лише якщо їх незручно повністю досліджувати в суді
155)      Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному: 155)      Кабінетом Міністрів України
156)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України документ повинен зберігатися: 156)      протягом усього часу кримінального провадження
157)      У разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй документа вона: 157)      зобов’язана відшкодувати володільцю витрати, пов’язані з втратою чи знищенням документа та виготовленням його дубліката
158)      Яке рішення відповідно до КПК України має бути прийняте у разі, якщо речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан? 158)      знищуються за письмовою згодою власника, а у разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду
159)      Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у кримінальному провадженні здійснюється в порядку, встановленому: 159)      Кабінетом Міністрів України
160)      У разі закриття кримінального провадження слідчим питання про спеціальну конфіскацію речових доказів вирішується: 160)      судом на підставі відповідного клопотання
161)      Протягом якого часу документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження? 161)      протягом усього часу кримінального провадження
162)      Відповідно до КПК України спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується: 162)      в порядку цивільного судочинства
163)      Технологічна переробка речових доказів у кримінальному провадженні здійснюється в порядку, встановленому: 163)      Кабінетом Міністрів України
164)      На якій правовій основі здійснюють судові експертизи спільні експертні комісії за участі фахівців з інших держав? 164)      за нормами процесуального законодавства України
165)      Чи здійснюється фіксування виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів? 165)      здійснюється в обов’язковому порядку
166)      Експерт у кримінальному провадженні дає висновок: 166)      від свого імені
167)      Висновок експерта не може ґрунтуватися на: 167)      доказах, які визнані судом недопустимими
168)      Експерт, який дає висновок щодо психічного стану підозрюваного, не має права стверджувати у висновку: 168)      чи мав підозрюваний такий психічний стан, який становить елемент, що виключає відповідальність за кримінальне правопорушення
169)      Про виклик експерта для допиту під час судового розгляду у кримінальному провадженні для роз’яснення чи доповнення його висновку має право звернутися: 169)      кожна сторона
170)      Якщо для проведення експертизи у кримінальному провадженні залучається кілька експертів, експерти: 170)      мають право скласти один висновок або окремі висновки
171)      Висновок передається експертом: 171)      стороні, за клопотанням якої здійснювалася експертиза
172)      Незгода особи або органу, яка здійснює провадження, з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних: 172)      постанові, ухвалі, вироку
173)      За результатами проведення експертизи у кримінальному провадженні експерт складає: 173)      висновок
174)      Попередження експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків має бути зазначено: 174)      у висновку експерта
175)      Процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися: 175)      у протоколі, на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії, у журналі судового засідання
176)      Не є формою фіксації процесуальних дій під час кримінального провадження: 176)      реєстр матеріалів досудового розслідування
177)      У кримінальному провадженні протоколом фіксується: 177)      хід і результати проведення процесуальної дії
178)      Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит у кримінальному провадженні, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, якщо: 178)      жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому
179)      У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається: 179)      у протоколі
180)      Частиною протоколу процесуальної дії у кримінальному провадженні не є: 180)      мотивувальна
181)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України факт відмови особи від підписання протоколу засвідчується: 181)      підписом її захисника (законного представника), а у разі їх відсутності  – понятих
182)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України додатки до протоколів долучаються: 182)      особою, яка проводила процесуальну дію
183)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України протокол під час досудового розслідування складається: 183)      слідчим або прокурором, які проводять відповідну процесуальну дію
184)      Чи є обов’язковим застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії у кримінальному провадженні: 184)      є обов’язковим за клопотанням учасників процесуальної дії та в інших передбачених КПК України випадках
185)      Яке право учасників судового провадження щодо копії запису судового засідання передбачене Кримінальним процесуальним кодексом України? 185)      мають право отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу
186)      Реєстр матеріалів досудового розслідування складається: 186)      слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом
187)      Реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити: 187)      реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування
188)      Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України процесуальними рішеннями є: 188)      всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду
189)      Обвинувальний акт – це: 189)      процесуальне рішення, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування
190)      Постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 190)      вступної, мотивувальної та резолютивної частин
191)      Постанова слідчого, дізнавача, прокурора у кримінальному провадженні, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов’язковою для виконання: 191)      фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується
192)      Не є процесуальним рішенням у кримінальному провадженні: 192)      повідомлення прокурора
193)      Під час досудового розслідування процесуальні строки, у межах яких приймаються процесуальні рішення чи вчиняються процесуальні дії, встановлюються: 193)      законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом
194)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України яким процесуальним рішенням справа визнається такою, що пов’язана з окупацією? 194)      ухвалою судді
195)      Чи включаються, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України,  при обчисленні процесуального строку вихідні та святкові дні? 195)      так, включаються
196)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України поновлювати пропущений із поважних причин процесуальний строк уповноважений: 196)      слідчий суддя, суд
197)      До процесуальних витрат у кримінальному провадженні належать: 197)      витрати на правову допомогу
198)      Суд, враховуючи майновий стан особи (обвинуваченого, потерпілого), має право зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково: 198)      за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, потерпілого
199)      З яких джерел здійснюється оплата послуг захисника, залученого для здійснення захисту за призначенням: 199)      з Державного бюджету України
200)      Що з переліченого не належить до витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження: 200)      витрати, пов’язані з етапуванням, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
201)      Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження підозрюваного, обвинуваченого, компенсуються: 201)      підозрюваним, обвинуваченим самостійно
202)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе: 202)      сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України
203)      Витрати, пов’язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснюються за рахунок коштів: 203)      Державного бюджету України
204)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, витрати, пов’язані зі зберіганням і пересиланням речей і документів, здійснюються за рахунок: 204)      Державного бюджету України
205)      У разі ухвалення обвинувального вироку суд вирішує питання щодо процесуальних витрат наступним чином: 205)      стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати
206)      Хто визначає розмір процесуальних витрат у кримінальному провадженні? 206)      суд
207)      В якому процесуальному документі вирішується питання щодо процесуальних витрат: 207)      у вироку або ухвалі суду
208)      Право відшкодувати шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення, належить: 208)      підозрюваному, обвинуваченому, а також за його згодою будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі
209)      Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження пред’явити цивільний позов: 209)      до початку судового розгляду
210)      До суб’єктів, які уповноважені пред’являти цивільний позов в інтересах держави у кримінальному провадженні, належить: 210)      прокурор
211)      Ким може бути пред’явлено цивільний позов на захист інтересів неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні? 211)      може бути пред’явлений їхніми законними представниками
212)      Ким може бути пред’явлено цивільний позов на захист інтересів осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, цивільний позов у кримінальному провадженні? 212)      може бути пред’явлений їхніми законними представниками
213)      Прокурор у разі пред’явлення в інтересах держави цивільного позову у кримінальному провадженні зобов’язаний: 213)      обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді
214)      Форма та зміст позовної заяви у кримінальному провадженні повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку: 214)      цивільного судочинства
215)      Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими: 215)      Кримінальним процесуальним кодексом України
216)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України відмова у позові в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства: 216)      позбавляє цивільного позивача права пред’являти той же позов у кримінальному провадженні
217)      Особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред’явити його в порядку: 217)      цивільного судочинства
218)      Суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру позову: 218)      задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому
219)      У разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення суд: 219)      відмовляє в позові
220)      У разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення суд: 220)      залишає позов без розгляду
221)      Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб: 221)      у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення
222)      До заходів забезпечення кримінального провадження належить: 222)      арешт майна
223)      До заходів забезпечення кримінального провадження НЕ належить: 223)      подання цивільного позову
224)      За загальними правилами заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі: 224)      ухвали слідчого судді або суду
225)      Чи може слідчий суддя за власною ініціативою здійснити судовий виклик учасника кримінального провадження? 225)      може, встановивши наявність підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження або її участь у процесуальній дії є обов’язковою
226)      Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення: 226)      повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою
227)      У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй під розписку може бути вручена: 227)      дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем роботи особи
228)      Відповідно до КПК України повістка про виклик  особи, яка проживає за кордоном, за відсутності міжнародного договору про правову допомогу, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, вручається: 228)      за допомогою дипломатичного (консульського) представництва
229)      Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж: 229)      за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом
230)      Чи може бути накладене грошове стягнення на представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, якщо він викликаний у встановленому в Кримінальному процесуальному кодексі України порядку? 230)      так, якщо він не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття
231)      Під час досудового розслідування рішення про здійснення приводу приймається: 231)      слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи
232)      Привід свідка може бути застосований до: 232)      співробітника поліції
233)      Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності: 233)      офіційних представників цього органу
234)      Який документ являється підставою для прийняття рішення слідчим суддею про здійснення приводу: 234)      клопотання слідчого, прокурора
235)      Під час досудового розслідування клопотання прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею: 235)      у день його надходження до суду
236)      Під час судового провадження клопотання про здійснення приводу розглядається у строк: 236)      негайно після його ініціювання
237)      Згідно з вимогами КПК України кому оголошується ухвала про здійснення приводу: 237)      особі, до якої він застосовується
238)      У разі неможливості здійснення приводу у кримінальному провадженні особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду: 238)      з письмовим поясненням причин невиконання
239)      Грошове стягнення під час досудового розслідування накладається: 239)      слідчим суддею
240)      Скасувати грошове стягнення у кримінальному провадженні має право : 240)      слідчий суддя, суд
241)      Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею: 241)      не пізніше трьох днів із дня його надходження до суду
242)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України під час судового провадження питання про накладення грошового стягнення на особу розглядається: 242)      негайно після його ініціювання
243)      Чи перешкоджає скасуванню ухвали про накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні неприбуття зацікавлених у її розгляді осіб? 243)      не перешкоджає
244)      Чи підлягає оскарженню ухвала слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні? 244)      не підлягає
245)      Тимчасово вилученим під час досудового розслідування може бути документ, який посвідчує користування таким спеціальним правом: 245)      право на здійснення підприємницької діяльності
246)      Чи може бути здійснене тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом до винесення рішення слідчого судді : 246)      не може
247)      У разі тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням не пізніше: 247)      двох днів з моменту тимчасового вилучення
248)      Юридичним наслідком пропуску строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом у випадку тимчасового вилучення документів є: 248)      повернення тимчасово вилучених документів
249)      При вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом слідчий суддя не зобов’язаний враховувати таку обставину: 249)      матеріали, що характеризують на особу
250)      Хто з учасників кримінального провадження вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом: 250)      прокурор
251)      Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження може бути здійснено щодо службової особи правоохоронного органу, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні: 251)      злочину будь-якої тяжкості
252)      Ким під час кримінального провадження вирішується питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України: 252)      Президентом України
253)      Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності ухвалюється: 253)      Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом
254)      Клопотання про відсторонення особи від посади у кримінальному провадженні розглядається слідчим суддею, судом не пізніше: 254)      трьох днів
255)      При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд враховує такі обставини: 255)      усі перераховані обставини
256)      Хто має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади та його скасування: 256)      прокурор
257)      Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі: 257)      ухвали слідчого судді, суду
258)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України до речей і документів,  які містять охоронювану  законом таємницю, не належать: 258)      відомості для службового користування
259)      Чи має право слідчий суддя, суд після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати його без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи? 259)      має право, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів
260)      Чи є обов’язковою участь особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до них? 260)      ні, якщо особа не прибула без поважних причин або сторона кримінального провадження довела існування загрози зміни або знищення речей і документів
261)      Чи може надаватися доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю,  особі, що не має відповідного допуску? 261)      не може
262)      Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні не може перевищувати: 262)      два місяці
263)      У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про: 263)      дозвіл на проведення обшуку
264)      Тимчасовим  вилученням майна під час досудового розслідування є: 264)      фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення
265)      Тимчасово вилучити майно при законному затриманні особи має право: 265)      кожен, хто законно затримав особу в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України
266)      Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана передати тимчасово вилучене майно слідчому, прокурору, іншій уповноваженій службовій особі: 266)      одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи
267)      Після тимчасового вилучення майна під час досудового розслідування уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити: 267)      схоронність такого майна
268)      Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем здійснюється лише у разі, якщо: 268)      вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду
269)      Під час досудового розслідування тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 269)      за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним
270)      Арешт майна під час кримінального провадження допускається з метою забезпечення: 270)      усіх наведених варіантів
271)      Під час досудового розслідування, без мети забезпечення збереження речових доказів, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності: 271)      добросовісного набувача
272)      В якому кримінальному провадженні і з якою метою може бути застосовано попередній арешт майна? 272)      у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину
273)      Який арешт може бути застосований до винесення ухвали слідчого судді: 273)      попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах
274)      Попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах застосовується на строк до: 274)      48 годин
275)      Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше: 275)      наступного робочого дня після вилучення майна
276)      Клопотання про арешт майна у кримінальному провадження може розглядатися без повідомлення  сторони захисту або іншого власника майна у випадку: 276)      якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна
277)      Невідповідність клопотання про арешт майна вимогам Кримінального процесуального кодексу України має бути усунута після повернення його слідчим суддею, судом прокурору, цивільному позивачу протягом: 277)      сімдесяти двох годин
278)      Під час досудового розслідування не допускається арешт майна/коштів: 278)      банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
279)      Який спосіб арешту майна застосовує слідчий суддя: 279)      найменш обтяжливий
280)      Клопотання  про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше: 280)      трьох днів після його надходження до суду
281)      Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо: 281)      воно не підлягає спеціальній конфіскації
282)      Суд під час кримінального провадження вирішує питання про скасування арешту майна:: 282)      одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд
283)      Який запобіжний захід не передбачений у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України? 283)      позбавлення права обіймати певну посаду
284)      Метою застосування запобіжних заходів є: 284)      усі перелічені варіанти
285)      Під час досудового розслідування запобіжні заходи застосовуються: 285)      слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора
286)      Під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може застосовуватися на підставі: 286)      ухвали слідчого судді
287)      Якщо справа перебуває у провадженні суду, то контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання здійснює: 287)      прокурор
288)      Під час обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки кількість поручителів визначає: 288)      слідчий суддя, суд
289)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання поручителем при застосуванні особистої поруки взятих на себе зобов’язань на нього накладається: 289)      грошове стягнення
290)      Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є: 290)      особа, яка заслуговує на особливу довіру
291)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, чи може поручитель при застосуванні особистої поруки відмовитись від взятих на себе зобов’язань? 291)      може відмовитись до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність
292)      Якщо справа перебуває у провадженні суду, контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистої поруки здійснює: 292)      прокурор
293)      Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді: 293)      позбавлення волі
294)      До кого з вказаних осіб може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту під час судового розгляду? 294)      раніше не судимої особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років
295)      Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої під час досудового розслідування кримінального провадження застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це: 295)      слідчому
296)      Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати: 296)      шести місяців
297)      У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування за клопотанням: 297)      прокурора
298)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України предметом застави можуть бути: 298)      кошти у грошовій одиниці України
299)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України застава не може бути внесена: 299)      комунальним підприємством
300)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України розмір застави визначається: 300)      слідчим суддею, судом
301)      За якої умови може призначатись застава в розмірі, який перевищує передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України максимальний розмір? 301)      якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених у Кримінальному процесуальному кодексі України межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків
302)      Протягом якого часу з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду? 302)      не пізніше п’яти днів
303)      Під час досудового розслідування питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею за клопотанням: 303)      прокурора
304)      У який строк копія клопотання про застосування запобіжних заходів та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому? 304)      не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання
305)      Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено подання клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу: 305)      після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за викликом слідчого, прокурора для участі у проведенні слідчих (розшукових) дій і відсутності у них відомостей про поважні причини, що перешкоджають його прибуттю
306)      Чи має право слідчий суддя відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого? 306)      ні, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу
307)      Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом: 307)      негайно після одержання клопотання
308)      Слідчий суддя під час досудового розслідування здійснює розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу за участю: 308)      прокурора
309)      Яке із рішень слідчого судді підлягає оскарженню? 309)      ухвала про відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу
310)      Особа, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду, повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, не пізніше? 310)      36 годин з моменту затримання
311)      У разі затримання особи на авіаційному або морському транспорті під час здійснення рейсу за межі державного кордону України місцем затримання вважається: 311)      порт у межах державного кордону України, в якому почався цей рейс
312)      Участь якого з учасників кримінального провадження не передбачена Кримінальним процесуальним кодексом при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу: 312)      потерпілий
313)      Чи може слідчий суддя за власною ініціативою заслухати свідка під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 313)      так, слідчий суддя наділений таким правом
314)      Протягом якого часу із моменту доставки до місця кримінального провадження підозрюваного, щодо якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за його відсутності, слідчий суддя, суд розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу або його зміну на більш м’який запобіжний захід? 314)      не пізніш як через сорок вісім годин
315)      Чи може слідчий суддя під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу застосувати більш тяжкий запобіжний захід до підозрюваного ніж той, який зазначений у клопотанні? 315)      не може, зазначене не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України
316)      До обмежувальних заходів, які суд може застосувати до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, пов’язаного з домашнім насильством, відноситься: 316)      направлення для проходження лікування від алкогольної, наркотичної або іншої залежності, від хвороб, що становлять небезпеку для оточуючих
317)      До обмежувальних заходів, які суд може застосувати до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, пов’язаного з домашнім насильством, НЕ відноситься: 317)      застава
318)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому: 318)      Міністерством внутрішніх справ України
319)      Строк тримання під вартою обчислюється: 319)      з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, – з моменту затримання
320)      Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати: 320)      шістдесяти днів
321)      Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 321)      дванадцяти місяців
322)      Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 322)      дванадцяти місяців
323)      Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 323)      шести місяців
324)      Як обчислюється строк тримання під вартою у разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні? 324)      строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше
325)      Чи мають преюдиціальне значення висновки щодо будь-яких обставин, що стосуються суті підозри, обвинувачення, які містяться в ухвалі про застосування запобіжного заходу: 325)      не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального провадження
326)      Клопотання про продовження строку тримання під вартою під час досудового розслідування має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж: 326)      за п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою
327)      Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до: 327)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування
328)      Рішення про зміну чи скасування раніше обраного запобіжного заходу приймає: 328)      слідчий суддя, суд
329)      Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за: 329)      3 години до початку розгляду клопотання
330)      Копія клопотання підозрюваного, обвинуваченого, до якого застосовано запобіжний захід, про зміну запобіжного заходу має бути надана прокурору не пізніше ніж: 330)      за три години до початку розгляду клопотання
331)      До клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу не мають бути додані: 331)      підтвердження того, що потерпілому надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання
332)      У який строк слідчий суддя, суд зобов’язаний розглянути клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу? 332)      протягом трьох днів з дня його одержання
333)      Чи має право слідчий суддя залишити без розгляду клопотання про зміну або відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею? 333)      має право, якщо клопотання подане раніше 30 днів з дня постановлення попередньої ухвали
334)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України суд має право залишити без розгляду клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу, подане: 334)      раніше 30 днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися судом
335)      У який строк підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий, звільняється з-під варти у разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання? 335)      негайно
336)      У який строк уповноважена службова особа місця ув’язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, обвинувачений, зобов’язана здійснити перевірку документа, що підтверджує внесення застав: 336)      не пізніше одного робочого дня
337)      Ухвала про застосування запобіжного заходу не припиняє свою дію після: 337)      надходження до суду клопотання про обрання іншого запобіжного заходу
338)      Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає виконанню: 338)      негайно
339)      Що не відноситься до компетенції слідчого судді, якщо під час судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі: 339)      внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
340)      В якому випадку не допускається законне затримання особи без ухвали слідчого судді, суду: 340)      під час готування до вчинення кримінального правопорушення
341)      У який строк кожен, хто не є уповноваженою службовою особою і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, зобов’язаний доставити її до уповноваженої службової особи: 341)      негайно
342)      Уповноважена службова особа не має права без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, якщо: 342)      є підстави вважати, що особа готується до вчинення злочину
343)      Хто уповноважений повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання? 343)      уповноважена службова особа, що здійснила затримання
344)      Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається: 344)      протокол
345)      Кому надсилається копія протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину? 345)      прокурору
346)      Моментом затримання особи у кримінальному провадженні є: 346)      момент, коли особа через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою
347)      Хто зобов’язаний проводити перевірку у випадку виявлення підстав для обґрунтованої підозри про те, що доставлення затриманої особи тривало довше, ніж це необхідно: 347)      слідчий
348)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду з моменту затримання не може перевищувати: 348)      сімдесяти двох годин
349)      У який строк затримана без ухвали слідчого судді особа повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу? 349)      не пізніше 60 годин з моменту затримання
350)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України особи, відповідальні за перебування затриманих: 350)      мають бути призначені у підрозділі органу досудового розслідування
351)      Що з переліченого не входить до службових обов’язків службової особи, відповідальної за перебування затриманих? 351)      повідомити суд про затримання
352)      У який строк уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі можливість повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи: 352)      негайно
353)      Кого не зобов’язані повідомляти у разі затримання неповнолітньої особи відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України: 353)      начальника відділу ювенальної превенції
354)      У разі затримання державного виконавця уповноважена службова особа, яка здійснювала затримання, зобов’язана повідомити про це: 354)      Міністерство юстиції України
355)      У який строк уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана повідомити орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину? 355)      негайно
356)      Кому надається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань через 24 години з моменту внесення до нього відомостей про вчинення кримінального правопорушення? 356)      заявнику
357)      Після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань: 357)      невідкладно, але не пізніше 24 годин
358)      Ким визначається  слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування? 358)      керівником органу досудового розслідування
359)      У невідкладних випадках до внесення відомостей до ЄРДР може бути проведена така слідча (розшукова) дія як: 359)      огляд місця події
360)      Коли розпочинається досудове розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України? 360)      негайно
361)      Коли вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України? 361)      при першій можливості
362)      Хто зобов’язаний прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України? 362)      слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення
363)      Які відомості відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у Єдиному реєстрі досудових розслідувань фіксуються автоматично: 363)      дата внесення інформації та присвоєння номера кримінального провадження
364)      Протягом якого строку слідчий, дізнавач має у письмовій формі повідомити керівника органу прокуратури про початок досудового розслідування? 364)      невідкладно
365)      У випадку внесення прокурором до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, він зобов’язаний: 365)      невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування
366)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, здійснювати досудове розслідування корупційного злочину, вчиненого суддею Вищого антикорупційного суду, уповноважені: 366)      слідчі органів Державного бюро розслідувань
367)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, у одному кримінальному провадженні НЕ можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань: 367)      щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні різних кримінальних правопорушень
368)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, в одному провадженні не можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо: 368)      кримінального проступку та щодо злочину
369)      У якому випадку в разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження? 369)      якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень
370)      Ким приймається рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування: 370)      виключно прокурором
371)      Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування може бути оскаржене: 371)      дане рішення оскарженню не підлягає
372)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є: 372)      день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали
373)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за загальним правилом досудове розслідування здійснюється слідчим органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться: 373)      місце вчинення кримінального правопорушення
374)      Ким вирішуються спори про підслідність відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України : 374)      керівником органу прокуратури вищого рівня
375)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України, вирішує: 375)      Генеральний прокурор або його заступник
376)      Як має діяти слідчий, якщо виникає необхідність проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування? 376)      складає постанову, якою доручає проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться дана територія
377)      Чи мають право слідчий, прокурор провадити слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування? 377)      мають право
378)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, загальний строк досудового розслідування нетяжкого злочину не може перевищувати: 378)      шести місяців із дня повідомлення особі про підозру
379)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, загальний строк досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину не може перевищувати: 379)      дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру
380)      Протягом якого строку слідчий, дізнавач, прокурор повинен розглянути клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій: 380)      не більше трьох днів
381)      Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання під час досудового розслідування: 381)      виноситься вмотивована постанова
382)      Чи має право особа під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування робити необхідні виписки та копії? 382)      так
383)      Хто уповноважений у необхідних випадках попереджати осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу? 383)      слідчий
384)      Що є підставою для проведення слідчої (розшукової) дії відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України? 384)      наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети
385)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України поняті можуть бути допитані під час судового розгляду як: 385)      свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії
386)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України обшук особи здійснюється: 386)      з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії
387)      Яке з тверджень щодо проведення слідчих (розшукових) дій є неправильним? 387)      слідчі (розшукові) дії можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування без доручення суду
388)      Яке з положень щодо проведення допиту свідка під час досудового розслідування є неправильним? 388)      свідки можуть допитуватися разом та у присутності інших свідків
389)      Якою є гранична тривалість допиту під час досудового розслідування? 389)      без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день
390)      Що зобов’язана зробити особа, яка проводить допит, у разі відмови підозрюваного відповідати на запитання та давати показання під час допиту? 390)      зупинити допит одразу після отримання такої заяви
391)      Чи дозволяється під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях) оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах? 391)      дозволяється лише після давання ними показань
392)      В якому випадку під час досудового розслідування може бути проведений допит свідка, потерпілого в судовому засіданні? 392)      існує небезпека для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань
393)      У випадку встановлення слідчим, прокурором, що очевидець злочину через кілька днів від’їжджає з України на постійне місце проживання за кордон, що унеможливлює його допит у судовому розгляді по суті, яку слідчу дію повинен зініціювати прокурор – процесуальний керівник для отримання доказів: 393)      допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні
394)      Ким приймається рішення про здійснення у режимі відеоконференції допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні? 394)      слідчим суддею
395)      В якому випадку для допиту під час досудового розслідування може бути проведено виїзне судове засідання? 395)      для допиту тяжко хворого свідка, потерпілого
396)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, разом з іншими особами: 396)      тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі
397)      Якщо впізнання особи проводиться поза її візуальним та аудіоспостереженням у кримінальному провадженні, вона: 397)      повідомляється про результати впізнання
398)      При пред’явленні особи для впізнання особі, щодо якої вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист: 398)      не вносяться до протоколу і зберігаються окремо
399)      Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України матеріали відеозапису із зображенням особи, яка підлягає впізнанню, можуть бути пред’явлені лише за умови зображення на них не менше: 399)      чотирьох осіб
400)      У якій кількості під час досудового розслідування мають бути пред’явлені особі речі для впізнання: 400)      не менше трьох
401)      Чи допускається пред’явлення для впізнання речей в одному екземплярі: 401)      допускається, якщо інших однорідних речей не існує
402)      Чи мають право слідчий, дізнавач, прокурор до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння без особистої згоди власника? 402)      мають право лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення
403)      Як зобов’язані діяти слідчий, дізнавач, прокурор у  разі проникнення до житла особи у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді? 403)      прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку
404)      Які процесуальні наслідки відмови прокурора погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук у разі здійснення проникнення до житла або іншого володіння підозрюваного або відмови слідчого судді у задоволенні клопотання про обшук: 404)      встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню
405)      Обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді: 405)      місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, – на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду
406)      Клопотання про обшук не включає відомості про: 406)      згоду слідчого на участь у проведенні обшуку
407)      Які з нижченаведених слідчих (розшукових) дій відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України проводяться виключно на підставі ухвали слідчого судді: 407)      обшук та огляд житла чи іншого володіння особи
408)      Протягом якого строку слідчим суддею має бути розглянуто клопотання про обшук: 408)      в день його надходження
409)      Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого, прокурора про обшук житла, якщо: 409)      не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду
410)      Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи: 410)      лише один раз
411)      Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, не може перевищувати: 411)      одного місяця
412)      Під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор: 412)      зобов’язані допустити до обшуку захисника або  адвоката  на будь-якому етапі
413)      Після проведення судово-медичної експертизи труп підлягає видачі: 413)      з письмового дозволу прокурора
414)      Участь судово-медичного експерта згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України є обов’язковою: 414)      при огляді трупа, пов’язаного з ексгумацією
415)      Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється: 415)      лише за добровільної згоди особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді
416)      Яке процесуальний документ складається слідчим, прокурором про проведення слідчого експерименту: 416)      протокол
417)      Освідування може бути здійснене стосовно: 417)      підозрюваного, свідка чи потерпілого
418)      На підставі якого процесуального рішення здійснюється освідування особи у кримінальному провадженні? 418)      постанови прокурора
419)      У випадку відмови особи, яка підлягає освідуванню згідно з постановою прокурора, пройти його добровільно: 419)      освідування проводиться примусово
420)      Фото- або відеозображення, отримані під час освідування особи, демонстрація яких може розглядатись як образлива для освідуваної особи, можуть надаватися тільки: 420)      суду під час судового розгляду
421)      Який процесуальний документ складається за результатами освідування особи: 421)      протокол
422)      Яке процесуальний документ надається особі, освідування якої проводилося примусово: 422)      копія протоколу освідування
423)      Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється: 423)      за ухвалою слідчого судді або суду
424)      Ким здійснюється відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні, якщо її проведення  доручено судом? 424)      судом або за його дорученням залученим спеціалістом
425)      Відповідно до КПК України негласні слідчі (розшукові дії) – це: 425)      різновид слідчих (розшукових) дій
426)      Які негласні слідчі (розшукові дії) проводяться незалежно від тяжкості злочину? 426)      установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
427)      Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках: 427)      якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб
428)      Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора: 428)      про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати
429)      Які повноваження має прокурор щодо клопотання слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 429)      погоджує або відмовляє у погодженні
430)      Хто відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України уповноважений приймати рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину? 430)      прокурор
431)      Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений Головою Національної поліції, Головою Служби безпеки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, головою державного бюро розслідувань, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, до: 431)      вісімнадцяти місяців
432)      Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений прокурором, якщо така дія проводилась за його рішенням, до: 432)      вісімнадцяти місяців
433)      Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений керівником органу досудового розслідування, якщо така дія проводилась за його або слідчого рішенням, до: 433)      шести місяців
434)      Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право: 434)      слідчий, який здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, або за його дорученням – уповноважені оперативні підрозділи
435)      Яке твердження щодо розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії є неправильним? 435)      слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії протягом двадцяти годин з моменту його отримання
436)      У який максимальний строк, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії з моменту його отримання: 436)      шести годин
437)      Відповідно до змісту КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазначається: 437)      найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер
438)      Що додається до клопотання слідчого, прокурора про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 438)      витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання
439)      Постановлення слідчим суддею ухвали про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 439)      не перешкоджає повторному зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу
440)      Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати: 440)      два місяці
441)      Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо така дія проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду та оголошена в розшук, може тривати: 441)      до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи
442)      Прокурор зобов’язаний прийняти рішення про припинення подальшого проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо: 442)      в цьому відпала необхідність
443)      За чиїм рішенням негласна слідча (розшукова) дія може у виняткових невідкладних випадках бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді? 443)      за рішенням слідчого, узгодженим з прокурором, або прокурора
444)      У який строк прокурор зобов’язаний звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді, якщо негласна слідча (розшукова) дія розпочата до постановлення ухвали слідчого судді? 444)      невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії
445)      Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії, розпочатої до постановлення ухвали слідчого судді, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, повинно бути: 445)      негайно припинено
446)      Фіксація проведення негласних слідчих (розшукових) дій за допомогою технічних та інших засобів може відбуватись: 446)      за загальними правилами фіксації кримінального провадження
447)      Протягом якого часу з моменту припинення негласних слідчих (розшукових) дій протоколи про їх проведення передаються прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України? 447)      не пізніше ніж через двадцять чотири години
448)      Кому передаються складені за результатами негласних слідчих (розшукових) дій протоколи з додатками після їх завершення? 448)      прокурору
449)      Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів: 449)      які планує використовувати у кримінальному провадженні
450)      Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, мають бути письмово повідомлені про таке обмеження: 450)      прокурором або за його дорученням слідчим
451)      Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, письмово повідомляються про: 451)      факт і результати таких дій
452)      Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті їх проведення: 452)      не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в результаті ознайомлення з матеріалами кримінального провадження
453)      Яка відповідальність захисника передбачена за розголошення інформації щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб, отриманої з протоколів негласних слідчих (розшукових) дій? 453)      передбачено кримінальну відповідальність
454)      Хто зобов’язаний повідомити власника про наявність та можливість повернення речей або документів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 454)      прокурор, у розпорядженні якого перебувають такі речі і документи
455)      Знищення відомостей, речей та документів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється під контролем: 455)      прокурора
456)      Чи звільняється прокурор від обов’язку повідомити про здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваного, чиї конституційні права були у зв’язку з цим тимчасово обмежені, якщо він не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування відомості, речі або документи, отримані в результаті їх проведення? 456)      у будь-якому разі не звільняється
457)      Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як: 457)      свідки
458)      У разі використання для доказування результатів негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути допитані особи: 458)      з приводу дій або контактів яких проводилися такі дії
459)      Отримана в результаті негласної слідчої (розшукової) дії інформація про ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, може бути використана в іншому провадженні: 459)      на підставі ухвали слідчого судді, яка поставляється за клопотанням прокурора
460)      Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через: 460)      прокурора
461)      Ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій без: 461)      ухвали слідчого судді
462)      Хто зобов’язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування? 462)      прокурор, слідчий за погодженням з прокурором
463)      Що є спілкуванням у контексті проведення негласних слідчих розшукових дій? 463)      передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу
464)      Якщо прокурор має намір використати під час судового розгляду як доказ інформацію, отриману внаслідок втручання у приватне спілкування, або певний її фрагмент: 464)      він зобов’язаний забезпечити збереження всієї інформації або доручити слідчому забезпечити збереження
465)      Накладення арешту на кореспонденцію особи без її відома проводиться у виняткових випадках на підставі: 465)      ухвали слідчого судді про накладення арешту на кореспонденцію
466)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України арешт, накладений на кореспонденцію особи, вважається скасованим після: 466)      закінчення строку, визначеного в ухвалі слідчого судді
467)      Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі зв’язку, якій доручено здійснювати контроль і затримувати цю кореспонденцію, за участю: 467)      представника цієї установи, а за необхідності – спеціаліста
468)      За результатом огляду затриманої кореспонденції у разі відсутності речей чи документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий дає вказівку про: 468)      вручення оглянутої кореспонденції адресату
469)      Здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту: 469)      не потребує дозволу слідчого судді
470)      Ким вживаються заходи до збереження інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів?: 470)      прокурором
471)      У кримінальному провадженні дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, у разі необхідності здійснюється слідчим за участю: 471)      спеціаліста
472)      До якого моменту зберігаються технічні засоби, що застосовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинних носіїв інформації, у зв’язку із втручанням у приватне спілкування в кримінальному провадженні? 472)      до набрання законної сили вироком суду
473)      Ким фіксується зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з електронних інформаційних систем або їх частин, на відповідному носієві: 473)      особою, яка здійснювала зняття та зобов’язана забезпечити обробку, збереження або передання інформації
474)      З якою метою слідчий не має права обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів? 474)      виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування нетяжкого злочину
475)      Який статус мають приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв’язку з відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо)? 475)      публічно доступних місць
476)      Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі: 476)      ухвали слідчого судді
477)      Ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, мають бути зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на: 477)      установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
478)      Який процесуальний документ складається за результатами спостереження за особою, річчю або місцем? : 478)      протокол
479)      У яких кримінальних провадженнях може бути проведено моніторинг банківських рахунків як негласну слідчу (розшукову) дію? 479)      лише у віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України
480)      Моніторинг банківських рахунків як негласну слідчу (розшукову) дію може бути проведено на підставі: 480)      ухвали слідчого судді
481)      Серед підстав для проведення моніторингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії у Кримінальному процесуальному кодексі України не передбачено: 481)      вручення особі повідомлення про підозру щодо вчинення злочину у банківській сфері
482)      Хто відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України зобов’язаний письмово попередити усіх працівників банківської установи, залучених до моніторингу банківських рахунків, про обов’язок нерозголошення інформації про проведення цієї слідчої дії і про відповідну кримінальну відповідальність? 482)      керівник банківської установи
483)      За якої умови доступ до змісту спілкування є втручанням у приватне спілкування? 483)      якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним
484)      Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України аудіо- відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового розслідування: 484)      тяжкого або особливо тяжкого злочину
485)      Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України аудіо-, відеоконтроль місця проводиться: 485)      всередині публічно доступних місць
486)      У якій формі може проводитися контроль за вчиненням злочину як вид негласної слідчої (розшукової) дії? 486)      спеціального слідчого експерименту
487)      Порядок і тактика проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину визначається: 487)      законодавством
488)      Якщо при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватися на підставі рішення: 488)      слідчого судді
489)      Чи допускається виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них до прийняття рішення про їх розсекречування у порядку, визначеному законодавством? 489)      не допускається
490)      Чи дозволяється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій адвоката, якщо таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру? 490)      не дозволяється у будь-якому випадку
491)      Кого забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 491)      медичних працівників, якщо таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру
492)      У якому випадку прокурор після повідомлення про підозру зобов’язаний детально роз’яснити кожне із прав підозрюваного? 492)      на прохання підозрюваного
493)      У випадку неможливості вручення письмового повідомлення про підозру внаслідок невстановлення місцезнаходження особи: 493)      таке повідомлення вручається у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень
494)      У який строк затриманій особі вручається письмове повідомлення про підозру? 494)      не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання
495)      У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання: 495)      особа підлягає негайному звільненню
496)      Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право: 496)      виключно прокурор
497)      У якому випадку досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру? 497)      підозрюваного оголошено в розшук
498)      Досудове розслідування у кримінальному провадженні може бути зупинене: 498)      після повідомлення особі про підозру
499)      Якщо у кримінальному провадженні є два або кілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право: 499)      виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних
500)      Кому надсилається копія  постанови прокурора про зупинення досудового розслідування? 500)      стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
501)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, яким процесуальним документом зупиняється досудове розслідування? 501)      вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, дізнавача за погодженням з прокурором
502)      Кому НЕ надсилається копія постанови про зупинення досудового розслідування? 502)      заявнику
503)      Чи допускається проведення слідчих (розшукових) дій після зупинення досудового розслідування? 503)      не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного
504)      Під час досудового розслідування, за наявності підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, особу може бути оголошено у розшук: 504)      після повідомлення особі про підозру
505)      Хто оголошує розшук підозрюваного під час досудового розслідування? 505)      слідчий або прокурор
506)      Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор: 506)      оголошує його розшук
507)      В разі якщо досудове розслідування Не зупиняється рішення про оголошення розшуку: 507)      виноситься в окремій постанові
508)      Якщо досудове розслідування зупиняється, рішення про оголошення розшуку: 508)      вказується в постанові про зупинення досудового розслідування
509)      В разі оголошення прокурором підозрюваного у розшук та зупинення досудового розслідування, відомості про це: 509)      вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань
510)      Кому не надсилається копія постанови про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні? 510)      експерту
511)      Кому надсилається копія постанови про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні? 511)      представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
512)      Чи вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про відновлення досудового розслідування? 512)      так, слідчим, прокурором
513)      Яку з вказаних дій прокурор зобов’язаний здійснити у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру? 513)      закрити кримінальне провадження
514)      В якому випадку постанова про закриття кримінального провадження приймається слідчим? 514)      набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою і жодній особі не повідомлялось про підозру
515)      Не є підставою закриття кримінального провадження закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у вчиненні: 515)      особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі
516)      У якому випадку кримінальне провадження закривається судом? 516)      у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності
517)      Рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного: 517)      не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення
518)      Кому НЕ надсилається копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження? 518)      слідчому судді
519)      Постанова слідчого про закриття кримінального провадження може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана: 519)      протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови
520)      Ким може бути скасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження? 520)      прокурором
521)      Протягом якого строку прокурор має право скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження у зв’язку з незаконністю чи необґрунтованістю? 521)      протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови
522)      Кому надсилається копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи? 522)      заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
523)      Якщо під час судового провадження встановлено, що обвинувачений помер, судом приймається рішення про: 523)      закриття кримінального провадження, крім випадків, необхідних для реабілітації померлого
524)      Якщо під час судового розгляду встановлено відсутність події кримінального правопорушення або відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, суд зобов’язаний: 524)      ухвалити виправдувальний вирок
525)      У яких випадках особа звільняється від кримінальної відповідальності? 525)      у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність
526)      У разі, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього: 526)      досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку
527)      Ким приймається рішення про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення? 527)      судом
528)      При складенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності прокурор: 528)      без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає клопотання до суду
529)      Кого прокурор зобов’язаний ознайомити з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності перед направленням його до суду? 529)      потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності
530)      Коли прокурор зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності? 530)      перед направленням до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності
531)      В який строк суд має розглянути клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, якщо воно надійшло під час здійснення судового провадження? 531)      невідкладно
532)      Що повинно бути додане до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності? 532)      письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності
533)      Яке рішення ухвалює суд у випадку встановлення підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності? 533)      закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності
534)      У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою: 534)      відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку
535)      Ухвала суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності: 535)      може бути оскаржена в апеляційному порядку
536)      Хто зобов’язаний повідомити підозрюваному про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування? 536)      прокурор або слідчий за його дорученням
537)      Хто встановлює строк для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, у разі зволікання при ознайомленні з ними? 537)      слідчий суддя
538)      У разі зволікання сторонами кримінального провадження при ознайомленні з матеріалами, строк такого ознайомлення встановлюється з урахуванням: 538)      обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них
539)      Клопотання сторони про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження розглядається слідчим суддею не пізніше: 539)      п’яти днів з дня його надходження до суду
540)      Кому надаються копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування? 540)      представнику юридичної особи, якщо провадження здійснюється щодо юридичної особи
541)      На який максимальний строк може бути продовжено досудове розслідування злочину, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження? 541)      до дванадцяти місяців
542)      На який максимальний строк може бути продовжено досудове розслідування злочину, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження? 542)      до шести місяців
543)      Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження строку досудового розслідування, зобов’язаний розглянути клопотання не пізніше:  543)      трьох днів з дня його отримання
544)      В разі задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування прокурор зобов’язаний: 544)      визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування
545)      Копія клопотання про продовження строку досудового слідства вручається слідчим або прокурором підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж: 545)      за п’ять днів до дня подання цього клопотання прокурору, уповноваженому на його розгляд
546)      У якій формі приймається рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування? 546)      постанови
547)      Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються: 547)      за останнім відомим місцем його проживання чи перебування
548)      Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше: 548)      десяти днів з дня його надходження до суду
549)      Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі: 549)      ухвали слідчого судді
550)      Не може здійснюватися спеціальне досудове розслідування стосовно: 550)      неповнолітнього
551)      Хто має право звернутися з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді? 551)      прокурор або слідчий за погодженням з прокурором
552)      Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею у строк: 552)      не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду
553)      Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею проводиться: 553)      за участі особи, яка подала клопотання, та захисника
554)      Хто НЕ є обов’язковим учасником розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування? 554)      потерпілий
555)      Слідчий суддя, встановивши, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування подано без додержання вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо його змісту, постановляє ухвалу про: 555)      повернення клопотання прокурору, слідчому
556)      Під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя: 556)      має право заслухати свідка за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою
557)      Під час розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий, прокурор повинен довести: 557)      що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук
558)      Якщо у кримінальному провадженні кілька підозрюваних, слідчий суддя за результатом розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування постановляє ухвалу: 558)      лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких може бути застосоване спеціальне досудове розслідування
559)      Чи допускається повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні? 559)      допускається лише за наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук
560)      Копія ухвали слідчого судді про задоволення або відмову в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування надсилається: 560)      прокурору, слідчому та захиснику
561)      Куди невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали вносяться відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування? 561)      Єдиного реєстру досудових розслідувань
562)      З якого моменту при здійсненні спеціального досудового розслідування підозрюваний вважається належним чином ознайомленим із змістом повістки про виклик? 562)      опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування
563)      Ким НЕ можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування? 563)      заявником
564)      Ким можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження? 564)      заявником, потерпілим, його представником чи законним представником
565)      Ким НЕ можуть бути оскаржені рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи? 565)      іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування
566)      Ким можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим? 566)      особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою
567)      Ким можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зміну порядку досудового розслідування? 567)      підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником
568)      Строк оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачених ч. 1 ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України, становить: 568)      десять днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності
569)      Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження за скаргою на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, якщо: 569)      скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, що не підлягає оскарженню
570)      В якому випадку слідчий суддя повертає скаргу на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора? 570)      скаргу подала особа, яка не має права її подавати
571)      Строк подання скарги на рішення прокурора про закриття кримінального провадження під час досудового розслідування 571)      десять днів з дня отримання особою копії відповідної постанови
572)      Під час розгляду слідчим суддею скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора обов’язковою є участь: 572)      особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника
573)      Яке рішення, дія чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора може бути оскаржене під час підготовчого судового засідання? 573)      при застосуванні заходів безпеки
574)      У який строк прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу щодо недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування? 574)      протягом трьох днів після її подання
575)      Чи допускається залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз в Україні? 575)      допускається за рішенням керівника спеціалізованої судової установи та за згодою органу або особи, що призначили судову експертизу
576)      Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування здійснюється: 576)      в апеляційному порядку
577)      Під час досудового розслідування слідчий, який здійснює розслідування кримінального правопорушення, має право оскаржити: 577)      будь-які рішення прокурора, прийняті у відповідному досудовому провадженні
578)      Хто може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні? 578)      слідчий, який здійснює розслідування певного кримінального правопорушення
579)      У який строк повинна подаватися письмова скарга слідчого на рішення прокурора? 579)      не пізніше трьох днів з моменту прийняття оскаржуваного рішення
580)      Скарга слідчого на рішення прокурора під час досудового розслідування подається: 580)      прокурору вищого рівня щодо прокурора, рішення якого оскаржується
581)      Протягом якого строку прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга слідчого на рішення, дію чи бездіяльність прокурора зобов’язаний її розглянути? 581)      трьох днів з моменту її надходження
582)      Чи підлягає оскарженню рішення прокурора вищого рівня за наслідками розгляду скарги слідчого на рішення, дії чи бездіяльність прокурора? 582)      ні, є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб
583)      Кого суд викликає у підготовче судове засідання? 583)      учасників судового провадження
584)      Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбувається  без участі: 584)      представника персоналу органу пробації
585)      Хто не викликається у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні? 585)      експерт
586)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у підготовчому судовому засіданні не передбачена участь: 586)      свідка
587)      Яка дія виконується у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні? 587)      роз’яснення учасникам судового провадження права відводу
588)      Яке рішення суд не має права прийняти у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні? 588)      ухвалити виправдувальний вирок
589)      У випадку встановлення у підготовчому судовому засіданні непідсудності кримінального провадження суд направляє обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: 589)      до відповідного суду для визначення підсудності
590)      Коли суд має право прийняти рішення про повернення обвинувального акта прокурору, якщо він не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України? 590)      у підготовчому судовому засіданні
591)      Яка дія не виконується судом у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні з метою підготовки до судового розгляду? 591)      роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення
592)      Кому головуючий повинен забезпечити можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження після призначення справи до судового розгляду, якщо про це є відповідне клопотання? 592)      учасникам судового провадження
593)      У разі, якщо суддя позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, він відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України: 593)      має бути замінений іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України
594)      У кримінальному провадженні, де відбулася заміна судді, за відсутності необхідності розпочинати судовий розгляд з початку, докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни: 594)      зберігають доказове значення та можуть бути використані для обґрунтування судових рішень
595)      Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд (за винятком проведення спеціального судового провадження): 595)      відкладає судовий розгляд і призначає дату нового засідання
596)      У разі неприбуття до суду обвинуваченого, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (за винятком проведення спеціального судового провадження), суд: 596)      має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення
597)      Які матеріали додаються до клопотання прокурора про здійснення у кримінальному провадженні спеціального судового провадження? 597)      матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження
598)      Якщо у справі кілька обвинувачених, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно: 598)      обвинувачених, щодо яких існують обставини для спеціального судового провадження
599)      Чи є обов’язковою участь захисника у спеціальному судовому провадженні? 599)      є обов’язковою
600)      Чи надсилаються повістки про виклик обвинуваченого у разі здійснення спеціального судового провадження? 600)      надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування
601)      З якого моменту обвинувачений вважається належним чином ознайомленим зі змістом повістки про виклик у разі здійснення спеціального судового провадження? 601)      її опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження
602)      Якщо підстави для постановлення судом ухвали про спеціальне судове провадження перестали існувати, подальший судовий розгляд: 602)      розпочинається спочатку
603)      Під час судового розгляду кримінального провадження суд за клопотанням прокурора має право: 603)      змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого
604)      Хто вирішує питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою під час здійснення судового провадження судом присяжних? 604)      головуючий
605)      Під час судового розгляду кримінального провадження суд має право своєю ухвалою змінити запобіжний захід щодо обвинуваченого: 605)      за клопотанням сторони обвинувачення або захисту
606)      На який максимальний строк суд за клопотанням прокурора може продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час судового розгляду кримінального провадження: 606)      два місяці
607)      Які повноваження має суд щодо питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою за відсутності клопотань сторони обвинувачення? 607)      зобов’язаний розглянути
608)      Які повноваження має суд щодо  питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою за відсутності клопотань зі сторони захисту? 608)      зобов’язаний розглянути
609)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи, судовий розгляд продовжується, крім випадків: 609)      якщо таке продовження неможливе до отримання висновку експерта
610)      Під час судового розгляду кримінального провадження за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого суд має право доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам шляхом винесення: 610)      ухвали
611)      В якому випадку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України суд має право доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання? 611)      існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності
612)      В якому випадку суд не має права своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання? 612)      проведення експертизи є необхідним для усунення сумнівів суду в оцінці обставин кримінального провадження
613)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України до ухвали суду про доручення проведення експертизи включаються питання, поставлені перед експертом: 613)      учасниками судового провадження, судом
614)      У випадку необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час судового провадження прокурор звертається до суду:  614)      з клопотанням
615)      У разі прийняття судом рішення щодо проведення органом досудового розслідування певних слідчих (розшукових) дій судовий розгляд у кримінальному провадженні: 615)      відкладається на строк, достатній для проведення таких дій
616)      Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім випадків: 616)      їх проведення за дорученням суду
617)      Як діє суд, якщо під час судового кримінального провадження ним прийнято рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів? 617)      відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами
618)      Що зобов’язаний врахувати суд при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів під час судового кримінального провадження? 618)      причини, через які тимчасовий доступ не був здійснений під час досудового розслідування
619)      Що враховує суд при вирішенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження? 619)      причини, з яких не були здійснені належні дії для встановлення чи перевірки обставин на стадії досудового розслідування
620)      Хто під час судового кримінального провадження надає суду матеріали, отримані внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій? 620)      прокурор
621)      Під час судового провадження проведення слідчих (розшукових) дій у відповідному кримінальному провадженні допускається щодо: 621)      обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження і не можуть бути встановлені або перевірені без проведення слідчих (розшукових) дій
622)      Що має довести прокурор для задоволення судом клопотання про проведення слідчих (розшукових дій) під час судового провадження? 622)      що на досудовому розслідуванні не були і не могли бути відомі певні обставини
623)      Під час судового розгляду кримінального провадження суд має право доручити провести певні слідчі (розшукові) дії: 623)      органу досудового розслідування
624)      Що обов’язково зазначається в ухвалі суду про доручення проведення слідчої (розшукової) дії під час судового провадження? 624)      які обставини необхідно з’ясувати (перевірити), які саме слідчі (розшукові) дії провести та строк виконання доручення
625)      У випадку необхідності провести певні слідчі (розшукові) дії під час судового провадження, прокурор звертається до суду з: 625)      клопотанням про проведення певних слідчих (розшукових) дій
626)      Що враховує суд при розгляді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій під час судового кримінального провадження? 626)      значення обставин для провадження, можливість їх з’ясування шляхом слідчих (розшукових) дій та причини невчинення їх на досудовому розслідуванні
627)      Чи має право суд у кримінальному провадженні ухвалити рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений, якщо останній проти цього заперечує? 627)      не має права
628)      У випадку, коли на розгляд місцевого суду надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження: 628)      провадження передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання
629)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України дистанційне судове провадження може здійснюватися: 629)      в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій під час здійснення судового провадження з будь-яких питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду
630)      В якій частині суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод? 630)      лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження
631)      З якою метою прокурор має право змінити обвинувачення? 631)      зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення
632)      Що є підставою для зміни прокурором обвинувачення в суді? 632)      встановлення нових фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа
633)      Дійшовши під час судового розгляду до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор: 633)      складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення
634)      У разі необхідності зміни обсягу обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження, прокурор: 634)      складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення
635)      Яке повноваження має прокурор під час судового розгляду кримінального провадження? 635)      змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитись від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи
636)      Скільки разів прокурор має право змінити обвинувачення з метою зміни правової кваліфікації? 636)      без обмежень
637)      Хто має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа? 637)      прокурор
638)      У якому випадку після зміни прокурором обвинувачення у кримінальному провадженні головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі? 638)      застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення
639)      Після закінчення строку, відведеного головуючим обвинуваченому, його захиснику для підготовки до захисту проти зміненого обвинувачення, судовий розгляд: 639)      продовжується
640)      На який строк суд відкладає судовий розгляд у разі зміни обвинувачення прокурором для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення? 640)      не менше ніж на 7 днів
641)      За чиїм клопотанням  строк, на який суд відкладає судовий розгляд у разі зміни обвинувачення прокурором, може бути скорочений? 641)      сторони захисту
642)      На який строк суд зобов’язаний відкласти судовий розгляд у разі висунення прокурором додаткового обвинувачення? 642)      необхідний для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення або підготовки представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, але не більше ніж на чотирнадцять днів
643)      Чи має право прокурор звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням? 643)      має право
644)      Хто з учасників судового розгляду має право звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням та/або про початок провадження щодо юридичної особи? 644)      прокурор
645)      Що є підставою для висунення додаткового обвинувачення в суді? 645)      отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно зв’язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий
646)      Яке право має прокурор у разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно зв’язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий? 646)      звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням
647)      Якщо під час судового розгляду отримано відомості про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно зв’язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий, прокурор: 647)      висуває додаткове обвинувачення
648)      За чиїм клопотанням строк, на який відкладається судовий розгляд, може бути продовжений у разі задоволення клопотання прокурора про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням та/або про початок провадження щодо юридичної особи? 648)      сторони захисту або представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
649)      Хто з учасників кримінального провадження не може звернутися до суду з клопотанням про продовження строку відкладення судового розгляду, необхідного для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення або підготовки представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження? 649)      потерпілий
650)      Чи здійснюється нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом у кримінальному провадженні до висунення додаткового обвинувачення? 650)      так, лише у разі визнання судом такої необхідності
651)      З якого етапу повинно бути розпочате судове провадження після закінчення встановленого судом строку, необхідного для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення? 651)      з підготовчого судового засідання
652)      В якому разі відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до висунення додаткового обвинувачення? 652)      у разі визнання судом такої необхідності
653)      За чиїм клопотанням здійснюється нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи? 653)      лише за клопотанням представника такої юридичної особи
654)      При відмові прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді він викладає мотиви своєї відмови у: 654)      постанові
655)      Хто з перелічених осіб НЕ зобов’язаний погоджувати зміну обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення або початок провадження щодо юридичної особи з керівником вищого рівня? 655)      Генеральний прокурор
656)      За клопотанням кого з учасників судового провадження суд відкладає судове засідання та надає час для складення та погодження процесуальних документів, а саме, відмови від підтримання державного обвинувачення, зміни його, висунення додаткове обвинувачення або початку провадження щодо юридичної особи? 656)      прокурора
657)      Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні клопотання про висунення додаткового обвинувачення, то він: 657)      усуває від участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, та самостійно бере участь у такому кримінальному провадженні як прокурор або доручає участь іншому прокуророві
658)      Кому надається право підтримувати обвинувачення у разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення? 658)      потерпілому
659)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України заяви про відвід під час судового провадження подаються: 659)      до початку судового розгляду та після його початку лише у випадках, якщо підстава для відводу стала відома після початку судового розгляду
660)      Перед початком судового розгляду кримінального провадження свідки: 660)      повинні бути видалені із зали судового засідання
661)      В який момент судового кримінального провадження головуючий оголошує про початок судового розгляду? 661)      після закінчення підготовчих дій
662)      В який момент судового кримінального провадження судом з’ясовується питання про визнання обвинуваченим цивільного позову? 662)      після оголошення обвинувачення, з’ясування визнання обвинуваченим вини і його бажання давати показання
663)      У кримінальному провадженні під час здійснення спеціального судового провадження досліджуються: 663)      всі надані докази
664)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, суд має право визнати недоцільним дослідження доказів: 664)      після з’ясування думки учасників судового провадження та щодо тих обставин, які ніким не оспорюються
665)      Чи здійснюється допит обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження, якщо він відмовився від давання показань? 665)      не здійснюється
666)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України клопотання учасників судового провадження розглядаються судом: 666)      після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження
667)      Під час судового розгляду кримінального провадження відмова у задоволенні клопотання, заявленого учасником судового провадження: 667)      не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав
668)      Під час судового розгляду кримінального провадження клопотання, заявлені учасниками процесу, можуть бути вирішені судом: 668)      до закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами
669)      Під час судового розгляду кримінального провадження обвинуваченого першим допитує: 669)      прокурор
670)      Хто має право протягом усього допиту обвинуваченого у кримінальному провадженні в суді першої інстанції ставити йому запитання для уточнення і доповнення його відповідей: 670)      головуючий суддя
671)      Як складає присягу німий свідок під час судового розгляду кримінального провадження? 671)      у письмовій формі
672)      Допит потерпілого під час судового розгляду кримінального провадження проводиться з дотриманням правил допиту: 672)      свідка
673)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України під час судового розгляду кримінального провадження свідок допитується за відсутності певного допитаного свідка: 673)      за клопотанням сторони кримінального провадження або самого свідка
674)      Хто першим допитує свідка обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження? 674)      прокурор
675)      Які питання НЕ дозволяється ставити під час прямого допиту свідка під час судового розгляду кримінального провадження? 675)      навідні запитання
676)      Хто під час судового розгляду кримінального провадження першим допитує свідка захисту? 676)      захисник
677)      Під час судового розгляду кримінального провадження після допиту свідка йому можуть ставити запитання: 677)      потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники та законні представники, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також головуючий та судді
678)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України під час допиту свідка сторонами кримінального провадження головуючий має право зняти питання, що НЕ стосуються суті кримінального провадження: 678)      за протестом сторони провадження
679)      Під час допиту свідка у судовому засіданні сторонами кримінального провадження, головуючий: 679)      за протестом сторони має право зняти питання, що не стосуються суті кримінального провадження
680)      Чим має право користуватися свідок під час допиту  у судовому засіданні у кримінальному провадженні? 680)      нотатками, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті
681)      В якому випадку під час судового розгляду кримінального провадження свідок може бути допитаний повторно? 681)      якщо під час судового розгляду з’ясувалося, що свідок може надати показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався
682)      За чиїм клопотанням свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному судовому засіданні? 682)      самого свідка, сторони кримінального провадження або за ініціативою суду
683)      Суд під час судового розгляду кримінального провадження має право призначити одночасний допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження: 683)      для з’ясування причин розбіжності в їхніх показаннях
684)      Під час судового розгляду кримінального провадження одночасний допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження можливий щодо: 684)      свідків, потерпілих, обвинувачених
685)      Перед допитом потерпілого під час судового розгляду кримінального провадження головуючий НЕ має права: 685)      попереджати його про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань
686)      Чи передбачено приведення потерпілого до присяги під час судового розгляду кримінального провадження? 686)      проводиться в обов’язковому порядку
687)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України під час судового розгляду кримінального провадження особа чи річ можуть бути пред’явлені для впізнання: 687)      свідкові, потерпілому, обвинуваченому
688)      Яке право має експерт у ході його допиту під час судового розгляду кримінального провадження? 688)      користуватися своїми письмовими та іншими матеріалами, які використовувалися під час експертного дослідження
689)      Хто першим допитує експерта, який проводив експертизу за зверненням сторони обвинувачення, під час судового розгляду кримінального провадження? 689)      сторона обвинувачення
690)      Під час судового розгляду кримінального провадження суд має право призначити одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування: 690)      причин розбіжності в їхніх висновках, що стосуються одного і того самого предмета чи питання дослідження
691)      Під час судового розгляду кримінального провадження одночасний допит двох чи більше експертів: 691)      може бути проведений в разі розбіжностей у висновках експертів
692)      Чи проводиться під час судового розгляду кримінального провадження огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання? 692)      так, за необхідності проводиться за їх місцезнаходженням
693)      Під час судового розгляду кримінального провадження протоколи слідчих (розшукових) дій та інші документи, долучені до матеріалів кримінального провадження: 693)      повинні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового провадження та пред’явлені для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності – також іншим учасникам кримінального провадження
694)      Кому під час судового розгляду кримінального провадження учасники судового провадження мають право ставити запитання щодо документів? 694)      свідкам, експертам, спеціалістам
695)      У разі, якщо долучений до матеріалів кримінального провадження документ викликає сумнів у його достовірності, учасники судового провадження: 695)      мають право просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або призначити відповідну експертизу цього документа
696)      Чи проводяться під час судового розгляду кримінального провадження відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису? 696)      проводяться в залі судового засідання або в іншому спеціально обладнаному для цього приміщенні
697)      Що відповідно до КПК України здійснює суд після відтворення звукозапису чи демонстрації відеозапису у судовому засіданні? 697)      заслуховує доводи учасників судового провадження
698)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у судовому засіданні після відтворення звукозапису і демонстрації відеозапису: 698)      у разі необхідності відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути повторені повністю або в певній частині
699)      Кого може бути залучено судом з метою з’ясування відомостей, що містяться у звуко- і відеозаписах, під час судового розгляду кримінального провадження? 699)      спеціаліста
700)      Чи передбачений у судовому засіданні у кримінальному провадженні допит спеціаліста: 700)      ні, передбачено лише консультації та роз’яснення спеціаліста
701)      Хто, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, ставить запитання спеціалісту у судовому засіданні? 701)      особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні
702)      Яка процесуальна дія не може проводитися під час судового розгляду кримінального провадження судом присяжних? 702)      огляд на місці
703)      При огляді на місці, який проводиться під час судового розгляду кримінального провадження, учасники судового провадження: 703)      мають право звертати увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове значення
704)      Де відображаються проведення судом під час судового розгляду кримінального провадження огляду на місці і його результати? 704)      у протоколі огляду місця та можуть фіксуватися технічними засобами
705)      За чиєю участю відбувається проведення огляду на місці під час судового засідання? 705)      учасників кримінального провадження
706)      Якщо у  судовому розгляді брали участь декілька обвинувачених, порядок їх виступів у судових дебатах встановлює: 706)      суд
707)      Якщо в судовому розгляді кримінального провадження брали участь декілька захисників, порядок їх виступів у судових дебатах, у разі відсутності між захисниками взаємної згоди з цього питання, встановлює: 707)      суд
708)      Якщо під час судових дебатів у кримінальному провадженні виникне потреба подати нові докази, то суд: 708)      відновлює з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами, після закінчення якого знову відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин
709)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні учасники судового провадження мають право в судових дебатах посилатися: 709)      тільки на докази, досліджені в судовому засіданні
710)      Чи обмежує КПК України тривалість судових дебатів? 710)      ні, судові дебати не можуть бути обмежені певним часом
711)      Кому, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, належить право останньої репліки в судових дебатах? 711)      обвинуваченому або його захиснику
712)      Яке право мають учасники судових дебатів у кримінальному провадженні після закінчення промов? 712)      обмінятися репліками
713)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи має право головуючий під час судових дебатів зупинити виступ учасника дебатів? 713)      так, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив висловлювання образливого або непристойного характеру
714)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України коли суд  надає обвинуваченому останнє слово? 714)      після оголошення судових дебатів закінченими
715)      Якщо обвинувачений в останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, суд: 715)      за своєю ініціативою або за клопотанням учасників судового провадження відновлює з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірку їх доказами
716)      Якщо під час останнього слова обвинуваченого суд відновлював з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірку їх доказами, то після завершення з’ясування обставин, суд: 716)      відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і надає останнє слово обвинуваченому
717)      Після чого суд негайно виходить до нарадчої кімнати для ухвалення вироку? 717)      останнього слова обвинуваченого
718)      Хто має право перебувати у нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку? 718)      ніхто, окрім складу суду
719)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, чи має право суд перервати нараду в нарадчій кімнаті? 719)      так, для відпочинку з настанням нічного часу
720)      Яке з перелічених питань суд НЕ вирішує при ухваленні обвинувального вироку? 720)      як усунути причини та умови вчинення кримінального правопорушення
721)      У який момент судового провадження суд вирішує питання про те, чи підлягає пред’явлений у кримінальному провадженні цивільний позов задоволенню? 721)      при ухваленні вироку
722)      Ким за результатами судового розгляду кримінального провадження вирішується питання про подальшу долю майна, на яке накладено арешт, речових доказів і документів? 722)      судом
723)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України питання щодо процесуальних витрат вирішуються: 723)      при ухваленні вироку
724)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України судове рішення повинно бути: 724)      законним, обґрунтованим і вмотивованим
725)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України ухвали суду, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, заносяться секретарем судового засідання: 725)      в журнал судового засідання
726)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України виправлення в судовому рішенні мають бути засвідчені підписами: 726)      суддів того складу суду, який його ухвалив
727)      З яких частин у кримінальному провадженні складається ухвала суду, що викладається окремим документом? 727)      вступна, мотивувальна, резолютивна
728)      Виправдувальний вирок ухвалюється  у разі, якщо не доведено, що: 728)      вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа
729)      Що зазначається у вступній частині вироку? 729)      сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження
730)      Що НЕ зазначається у вступній частині вироку? 730)      підстави для задоволення цивільного позову або відмови у ньому
731)      Що НЕ зазначається у мотивувальній частині вироку у разі визнання особи винуватою? 731)      строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження
732)      В якому випадку ухвалюється виправдувальний вирок? 732)      при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження згідно пунктами 1 та 2 частини першої статті 284 КПК України 
733)      Що зазначається у мотивувальній частині вироку у разі визнання особи виправданою? 733)      формулювання обвинувачення, яке пред’явлене особі і визнане судом недоведеним
734)      Якщо обвинувачений визнається винним, але звільняється від відбування покарання, рішення про це суд зазначає у: 734)      резолютивній частині вироку
735)      Що НЕ зазначається у резолютивній частині вироку у разі визнання особи винуватою? 735)      формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним
736)      Судове рішення у кримінальному провадженні ухвалюється: 736)      простою більшістю голосів суддів, що входять до складу суду
737)      Чи можуть судді утримуватися від голосування під час наради в нарадчій кімнаті? 737)      судді не мають права утримуватись
738)      Якщо судове рішення у кримінальному провадженні ухвалюється в нарадчій кімнаті, де відповідні питання вирішуються за результатами наради суддів шляхом голосування, хто голосує останнім? 738)      головуючий
739)      Ким підписується судове рішення у разі його ухвалення в нарадчій кімнаті за результатами наради суддів відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України? 739)      усіма суддями
740)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України окрема думка судді з колегії суддів: 740)      приєднується до матеріалів провадження
741)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, якщо у кримінальному провадженні суддя з колегії суддів виклав письмово окрему думку, вона: 741)      не оголошується в залі судового засідання
742)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України судове рішення у кримінальному провадженні проголошується: 742)      негайно після виходу суду з нарадчої кімнати
743)      В який строк у кримінальному провадженні повинен бути складений повний текст ухвали, якщо суд у зв’язку з необхідністю значного часу для його підготовки обмежився складанням і проголошенням лише резолютивної частини? 743)      не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини
744)      Обвинуваченому, щодо якого ухвалений вирок, роз’яснюється право заявляти клопотання про доставку його в судове засідання суду апеляційної інстанції у випадку, якщо до нього застосовано: 744)      запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
745)      Хто після проголошення вироку роз’яснює обвинуваченому право подати клопотання про помилування? 745)      головуючий
746)      Після проголошення вироку головуючий НЕ  роз’яснює обвинуваченому: 746)      право на перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
747)      Якщо обвинувачений не володіє українською мовою, що роз’яснює йому перекладач після проголошення вироку? 747)      зміст резолютивної частини судового рішення
748)      Хто роз’яснює обвинуваченому після проголошення вироку зміст його резолютивної частини, якщо обвинувачений не володіє державною мовою? 748)      перекладач
749)      У який строк оголошуються ухвали у кримінальному провадженні, постановлені в судовому засіданні? 749)      негайно після їх постановлення
750)      В який строк копія вироку вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору? 750)      негайно після його проголошення
751)      Кому копія вироку НЕ вручається негайно після його проголошення? 751)      потерпілому
752)      Яким чином відповідно до вимог  КПК України вручається  учаснику судового провадження, який НЕ був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення: 752)      надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення
753)      У якому випадку обвинувачений, до якого застосовано як запобіжний захід тримання під вартою, судом НЕ звільняється  з-під варти в залі судового засідання: 753)      у випадку  засудження його до покарання, пов’язаного з позбавленням волі
754)      Як повинен вчинити суд щодо обвинуваченого, який тримається під вартою, у разі постановлення  щодо нього виправдувального вироку: 754)      звільнити його з-під варти в залі судового засідання
755)      Якщо обвинувачений тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання у разі: 755)      ухвалення обвинувального вироку без призначення покарання
756)      Чи має право суд при засудженні обвинуваченого до обмеження волі звільнити його з-під варти, з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального провадження? 756)      так, має право
757)      Чи має право суд змінити обвинуваченому, що тримається під вартою і який засуджений до арешту чи позбавлення волі, запобіжний захід до набрання вироком законної сили на такий, що не пов’язаний з триманням під вартою, та звільнити такого обвинуваченого з-під варти? 757)      так, у виняткових випадках з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального провадження
758)      Якщо в обвинуваченого залишилися без нагляду житло чи інше майно, у якому разі суд зобов’язаний вжити через відповідні органи заходів для їх збереження: 758)      за клопотанням обвинуваченого
759)      У якому випадку згідно з КПК України суд має право виправити допущені в судовому рішенні  описки, очевидні арифметичні помилки: 759)      незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні
760)      За чиєю заявою (ініціативою) згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України суд має право виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки, незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні: 760)      за власною ініціативою суду або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи
761)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи може бути оскаржено ухвалу суду про внесення виправлень описок і очевидних арифметичних помилок у судове рішення? 761)      так, може бути оскаржено
762)      На якій правовій основі здійснюється проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави? 762)      за нормами законодавства України, якщо інше не передбачено угодою про взаємну правову допомогу і співробітництво
763)      Яким процесуальним документом у кримінальному провадженні суд роз’яснює своє рішення, що є незрозумілим? 763)      ухвалою
764)      Хто відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України роз’яснює судове рішення у кримінальному провадженні, що є незрозумілим? 764)      суд, який його ухвалив
765)      За чиєї ініціативи відповідно до вимог КПК України, якщо судове рішення у кримінальному проваджені є незрозумілим, суд роз’яснює своє рішення: 765)      за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця
766)      У кримінальному провадженні суд роз’яснює своє рішення: 766)      не змінюючи його зміст
767)      У який строк суд розглядає заяву про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні: 767)      протягом десяти днів, з повідомленням особи, яка звернулася із заявою про роз’яснення судового рішення, та учасників судового провадження
768)      У який строк відповідно до вимог КПК України копія ухвали про роз’яснення судового рішення надсилається особі, що звернулася із заявою про роз’яснення судового рішення, учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні: 768)      не пізніше наступного дня після її постановлення
769)      Ким може бути оскаржена ухвала про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні або відмову у його роз’ясненні в апеляційному порядку: 769)      особою, яка звернулася із заявою про роз’яснення судового рішення, та учасниками судового провадження
770)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України суд присяжних утворюється при: 770)      місцевому загальному суді першої інстанції
771)      Хто вирішує питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою під час здійснення судового провадження судом присяжних: 771)      головуючий
772)      Хто зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних? 772)      прокурор, суд
773)      Де знаходиться  письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних? 773)      додається до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду
774)      Кому відповідно до вимог КПК України  в обов’язковому порядку, роз’яснюється право на розгляд його справи судом присяжних? 774)      обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі
775)      У якій стадії кримінального провадження обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, має право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовного нього судом присяжних? 775)      під час підготовчого судового засідання
776)      Хто з учасників  підготовчого судового засідання має право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження судом присяжних 776)      обвинувачений
777)      Громадяни, які внесені до списку присяжних і можуть бути викликані до суду як присяжні, визначаються згідно із: 777)      Законом України “Про судоустрій і статус суддів”
778)      У якій кількості викликаються особи, внесені до списку присяжних, для їх відбору для участі у судовому розгляді кримінального провадження? 778)      семи осіб
779)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України яким чином визначаються присяжні, які внесені до списку присяжних, для їх виклику до суду для здійснення кримінального провадження? 779)      автоматизованою системою документообігу суду
780)      Відповідно до вимог КПК України письмовий виклик до суду має бути вручений присяжному під розписку не пізніше ніж: 780)      за п’ять днів до судового засідання
781)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, на підставі письмового виклику присяжного на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя у кримінальному провадженні роботодавець: 781)      зобов’язаний звільнити присяжного від роботи
782)      Кому відповідно до вимог КПК України присяжний має право з дозволу головуючого ставити запитання: 782)      обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються
783)      Що відповідно до вимог КПК України НЕ входить до обов’язків присяжного: 783)      з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, що допитуються
784)      Які дії  НЕ має права  вчиняти присяжний у кримінальному провадженні : 784)      збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням
785)      Які з перерахованих дій відповідно до вимог КПК України присяжний  зобов’язаний виконувати? 785)      додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого
786)      Які з перерахованих дій відносяться до обов’язків присяжного відповідно до вимог КПК  України? 786)      правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового провадження щодо можливих перешкод, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України або законом, для його участі в судовому розгляді
787)      Яку форму має рішення суду про звільнення присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також при їх самовідводі і відводі? 787)      ухвала суду
788)      Хто відповідно до вимог КПК України може заявити відвід присяжному? 788)      учасники судового провадження
789)      Усі питання, пов’язані зі звільненням присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом присяжних, вирішуються: 789)      ухвалою суду у складі двох суддів
790)      У кримінальному провадженні після відбору в суді основних присяжних відбираються запасні присяжні у кількості: 790)      двох осіб
791)      У які процесуальні строки відповідно до норм КПК може бути оскаржено повідомлення слідчого, прокурора про підозру? 791)      повідомлення про підозру може бути оскаржено після спливу двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом
792)      При приведенні присяжних до присяги хто відповідно до вимог КПК України зачитує текст присяги: 792)      кожен присяжний
793)      Кому протягом усього судового розгляду не забороняється спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України? 793)      членам родини присяжного
794)      Усунення присяжного від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження здійснюється: 794)      за ініціативою головуючого рішенням більшості від складу суду присяжних, яке приймається в нарадчій кімнаті та оформлюється вмотивованою ухвалою
795)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України яким   рішенням усувається присяжний від подальшої його участі в судовому розгляді кримінального провадження: 795)      ухвалою
796)      В яких випадках присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження? 796)      за наявності обґрунтованих підстав вважати, що присяжний у результаті незаконного впливу втратив неупередженість, необхідну для вирішення питань кримінального провадження відповідно до закону
797)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі усунення присяжного до складу суду включається запасний присяжний, після чого судовий розгляд: 797)      продовжується
798)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі відсутності запасного присяжного, здійснюється відбір нового присяжного, після чого судове провадження: 798)      розпочинається з початку
799)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України під час наради і голосування в суді присяжних усі питання вирішуються: 799)      простою більшістю голосів
800)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України обвинувачений НЕ може оскаржити вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим з підстав: 800)      призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди
801)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України прокурор може оскаржити вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим: 801)      виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України, угода не може бути укладена
802)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України обвинувачений НЕ може оскаржити вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості з підстав: 802)      недослідження всіх доказів у судовому засіданні
803)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України прокурор може оскаржити вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості з підстав: 803)      призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди
804)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України апеляційна скарга на судові рішення у кримінальному провадженні, ухвалені судом першої інстанції, подається: 804)      через суд, який ухвалив судове рішення
805)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається: 805)      безпосередньо до суду апеляційної інстанції
806)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції може бути подана протягом: 806)      тридцяти днів з дня його проголошення
807)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України протягом якого строку може бути подана апеляційна скарга на ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру? 807)      протягом тридцяти днів з дня її проголошення
808)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, за загальним правилом, може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом: 808)      семи днів з дня їх оголошення
809)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом: 809)      п’яти днів з дня її оголошення
810)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України з якого моменту обчислюється строк подачі апеляційної скарги для особи, яка перебуває під вартою? 810)      з моменту вручення такій особі копії судового рішення
811)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу чи можуть бути витребувані матеріали кримінального провадження із суду протягом строку на апеляційне оскарження: 811)      ні, не можуть
812)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України в якій формі подається апеляційна скарга у кримінальному провадженні? 812)      у письмовій формі
813)      Кримінальним процесуальним кодексом України НЕ передбачено зазначення в апеляційній скарзі: 813)      відомостей щодо дійсних даних про осіб, до яких застосовано заходи безпеки
814)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України якщо особа, яка подає апеляційну скаргу, НЕ бажає брати участь в апеляційному розгляді кримінального провадження, то вона: 814)      зазначає про це в апеляційній скарзі
815)      Що необхідно  зазначати в апеляційній скарзі, яка містить посилання на обставини, які не були досліджені в суді першої інстанції? 815)      причини не дослідження в суді першої інстанції таких обставин
816)      Що додається до апеляційної скарги на судове рішення у кримінальному провадженні, якщо її подає захисник? 816)      оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження у кримінальному провадженні
817)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України обов’язок щодо надання копій апеляційної скарги НЕ поширюється на: 817)      обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом
818)      В який строк суд першої інстанції після закінчення строку апеляційного оскарження надсилає отримані апеляційні скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції? 818)      через три дні
819)      Протягом якого часу у кримінальному провадженні суддя-доповідач, отримавши апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції, постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження? 819)      протягом трьох днів
820)      Хто у кримінальному провадженні може постановити ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху? 820)      суддя-доповідач апеляційного суду
821)      Який строк встановлюється в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України? 821)      достатній для усунення недоліків, але не більше 15 днів з дня отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу
822)      Які наслідки наступають, якщо у встановлений судом строк особа НЕ усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху? 822)      апеляційна скарга повертається
823)      Ухвала про повернення апеляційної скарги у кримінальному провадженні або відмову у відкритті провадження: 823)      може бути оскаржена в касаційному порядку
824)      Якими є наслідки подання апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції за загальним правилом? 824)      зупиняє набрання судовими рішенням законної сили та його виконання
825)      Якими є наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді за загальним правилом? 825)      зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання
826)      В якій формі викладаються усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до апеляційного розгляду у кримінальному провадженні? 826)      ухвали
827)      В якому випадку обвинувачений підлягає обов’язковому виклику для участі в апеляційному розгляді? 827)      в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища
828)      Протягом якого строку можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу у кримінальному провадженні? 828)      протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку
829)      Хто НЕ має права подати заперечення на апеляційну скаргу іншого учасника кримінального провадження? 829)      спеціаліст
830)      Що не повинно бути зазначено в запереченні на апеляційну скаргу у кримінальному провадженні? 830)      прізвище, ім’я, по батькові  судді, який ухвалив судове рішення, яке оскаржується
831)      На якій стадії судового провадження особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному провадженні, має право відмовитись від неї? 831)      до закінчення апеляційного розгляду
832)      Чи може захисник підозрюваного, обвинуваченого  відмовитися від апеляційної скарги? 832)      так, тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого
833)      Чи може у кримінальному провадженні представник потерпілого відмовитися від апеляційної скарги? 833)      так, тільки за згодою потерпілого
834)      Коли особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному провадженні, має право її змінити? 834)      до початку апеляційного розгляду
835)      Коли особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному провадженні, має право доповнити її? 835)      до початку апеляційного розгляду
836)      Чи допускається внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження? 836)      не допускається
837)      За яких умов  у кримінальному провадженні суд апеляційної інстанції має право вийти за межі апеляційних вимог? 837)      якщо цим не погіршується становище обвинуваченого
838)      Яке право має суд апеляційної інстанції у кримінальному провадженні ? 838)      скасувати виправдувальний вирок за апеляційною скаргою потерпілого
839)      Хто під час апеляційного розгляду у кримінальному провадженні доповідає зміст оскарженого судового рішення, доводи учасників судового провадження, викладені в апеляційних скаргах та запереченнях? 839)      суддя-доповідач
840)      Хто першим висловлює доводи у судових дебатах,  якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження? 840)      обвинувачений
841)      Кому першому надається слово для висловлення доводів під час апеляційного розгляду у кримінальному провадженні? 841)      особі, яка подала апеляційну скаргу
842)      В якому випадку у кримінальному провадженні суд апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження? 842)      якщо,  всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності
843)      Протягом якого строку учасникам судового провадження надсилається  копія судового рішення апеляційної інстанції, ухваленого за наслідками письмового апеляційного провадження? 843)      трьох днів з дня його підписання
844)      Що НЕ належить до повноважень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на вирок у кримінальному провадженні? 844)      скасувати вирок та повернути обвинувальний акт прокурору
845)      Що НЕ належить до повноважень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції у кримінальному провадженні? 845)      скасувати ухвалу повністю і ухвалити новий вирок
846)      Які права має суд апеляційної інстанції  за наслідками апеляційного провадження за  скаргою на ухвалу слідчого судді у кримінальному провадженні? 846)      скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу
847)      В якому випадку суд апеляційної інстанції НЕ може змінити вирок суду першої інстанції? 847)      зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення і застосування статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність про більш тяжке кримінальне правопорушення
848)      Що з переліченого не належить  до підстав для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції? 848)      неповнота досудового розслідування
849)      Неповнота судового розгляду у кримінальному провадженні: 849)      є підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції
850)      З яких мотивів  суд апеляційної інстанції НЕ має права скасувати виправдувальний вирок? 850)      лише з мотивів  істотного порушення прав обвинуваченого
851)      Що слід вважати неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, яке тягне за собою скасування або зміну судового рішення у кримінальному провадженні? 851)      призначення більш суворого покарання, ніж передбачено відповідною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність
852)      За апеляційною скаргою яких учасників кримінального провадження може бути скасовано виправдувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції? 852)      прокурора, потерпілого чи його представника, а також обвинуваченого, його захисника з мотивів і підстав виправдання
853)      В який строк розглядається апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді у кримінальному провадженні? 853)      не пізніше як,  через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції
854)      В який строк після закінчення апеляційного провадження про перегляд вироку матеріали кримінального провадження направляються до суду першої інстанції? 854)      не пізніш як у семиденний строк
855)      Після закінчення апеляційного провадження матеріали кримінального провадження: 855)      направляються до суду першої інстанції
856)      З яких підстав прокурор може оскаржити в касаційному порядку вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку? 856)      призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди
857)      Протягом якого строку подається  заперечення на касаційну скаргу у кримінальному провадженні? 857)      протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції
858)      На якій стадії судового провадження особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право відмовитися від неї? 858)      до закінчення касаційного розгляду
859)      На якій стадії судового провадження особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право змінити та/або доповнити її ? 859)      до початку  касаційного розгляду
860)      Протягом якого строку учасникам судового провадження надсилається копія судового рішення суду касаційної  інстанції, якщо  у кримінальному провадженні  проводилось письмове  касаційне провадження? 860)      протягом трьох днів з дня після його підписання
861)      Як повинен вчинити суд касаційної інстанції,  встановивши обставини, які є підставами для закриття кримінального провадження? 861)      скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження
862)      В якій формі суд касаційної інстанції ухвалює рішення  за наслідками розгляду у кримінальному провадженні касаційної скарги по суті? 862)      у формі постанов
863)      Яка з обставин НЕ є підставою для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні? 863)      прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження
864)      Чим можуть бути підтверджені зловживання слідчого під час кримінального провадження для  визнання їх виключними обставинами та можливості перегляду судового рішення? 864)      вироком суду, що набрав законної сили, а у разі  неможливості ухвалення вироку можуть бути підтверджені постановою або ухвалою про закриття кримінального провадження
865)      Чи допускається перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження? 865)      не допускається
866)      Кому з учасників кримінального провадження надається право подати заяву про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили? 866)      учасникам судового провадження
867)      Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами? 867)      протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналась або могла дізнатись про ці обставини
868)      В яких випадках перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами  НЕ обмежено строками? 868)      за наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення
869)      Протягом якого строку може бути подано заяву  про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за виключними обставинами при  при встановленні Конституційним Судом України неконституційності закону, застосованого судом? 869)      тридцяти днів із дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України
870)      В який строк може бути подана заява з про перегляд судового рішення в кримінальному провадженні за виключними обставинами у випадку встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань? 870)      не пізніше тридцяти днів із дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного
871)      В якій формі подається заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 871)      в письмовій формі
872)      До суду якої інстанції подається заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення у кримінальному провадженні? 872)      до суду тієї інстанції, суддею якого він був
873)      В який строк після надходження до суду заяви про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими або виключними обставинами суддя повинен вирішити питання про відкриття провадження? 873)      не пізніше наступного дня
874)      Коли  особа, що подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, має право відмовитися від заяви? 874)      до початку судового розгляду
875)      Чи має право особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, повторно звертатися до суду з такою самою заявою з тих самих підстав? 875)      не має такого права
876)      Протягом якого строку  суд повинен розглянути  заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні? 876)      двох місяців з дня її надходження
877)      Якими є наслідки неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні? 877)      не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення
878)      Чи зобов’язаний суд досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, якщо вони не оспорюються? 878)      має право не досліджувати
879)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні може бути укладена лише за ініціативою: 879)      прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого
880)      Коли може ініціюватися укладення угоди у кримінальному провадженні? 880)      в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку
881)      У разі недосягнення згоди щодо укладення угоди у кримінальному провадженні факт її ініціювання і твердження, що були зроблені з метою її досягнення: 881)      не можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання своєї винуватості
882)      У разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними, то угода: 882)      може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних, а кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження
883)      У разі якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного кримінального правопорушення, то угода: 883)      може бути укладена та затверджена лише з усіма потерпілими
884)      Якщо у кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від різних кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма потерпілими, то угода: 884)      може бути укладена з одним (кількома) з потерпілих, з якими досягнуто згоди на укладення угоди
885)      Що з переліченого НЕ зазначається в угоді про визнання винуватості, укладеній у кримінальному провадженні? 885)      умови звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності
886)      Що з переліченого зазначається в угоді про визнання винуватості у кримінальному провадженні? 886)      згода підозрюваного, обвинуваченого на призначення узгодженого покарання
887)      Що  НЕ має містити вирок на підставі угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні? 887)      умови застосування до обвинуваченого примусових заходів медичного чи виховного характеру
888)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України якщо угоду в кримінальному провадженні укладено під час досудового розслідування: 888)      обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду
889)      Які дії вчиняє суд, якщо під час судового провадження між сторонами кримінального провадження досягнуто угоди? 889)      невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди
890)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі відмови суду під час судового розгляду у затвердженні угоди: 890)      судове провадження продовжується у загальному порядку
891)      Чи допускається повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні? 891)      не допускається
892)      Яка вимога встановлена до фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають на меті здійснювати експертну діяльність? 892)      пройти навчання з відповідної експертної спеціальності в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України
893)      Не допускається повторне звернення з угодою про визнання винуватості в одному кримінальному провадженні: 893)      у будь-якому випадку
894)      Яким вимогам повинен відповідати вирок на підставі угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні? 894)      повинен відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків з урахуванням особливостей, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України
895)      Що з переліченого НЕ повинно міститися у резолютивній частині вироку на підставі угоди у кримінальному провадженні? 895)      відомості про укладену угоду, її реквізити та зміст
896)      Протягом якого строку може бути подано клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода про примирення у кримінальному провадженні? 896)      встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення
897)      Хто з учасників кримінального провадження має право звернутися до суду, який затвердив угоду про визнання винуватості, з клопотанням про скасування вироку у разі її невиконання? 897)      прокурор
898)      Хто має довести суду, що засуджений не виконав умови угоди для   скасування вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні? 898)      прокурор
899)      Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода про примирення у кримінальному провадженні: 899)      може бути оскаржена в апеляційному порядку
900)      До кого не застосовується особливий порядок кримінального провадження? 900)      слідчого СБУ
901)      До кого не застосовується особливий порядок кримінального провадження? 901)      кандидата у народні депутати України
902)      Яка з наведених посадових осіб належить до окремої категорії, стосовно якої кримінальне провадження здійснюється в особливому порядку? 902)      прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
903)      Ким має бути здійснено повідомлення про підозру помічнику-консультанту народного депутата України? 903)      прокурором або слідчим за погодженням з прокурором
904)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України органи адвокатського самоврядування обов’язково інформуються про: 904)      застосування щодо адвоката запобіжного заходу
905)      На який строк особа направляється до відповідного медичного закладу для  проведення стаціонарної психіатричної експертизи? 905)      не більше двох місяців
906)      Кримінальне провадження, яке здійснюється у загальному порядку, і кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: 906)      можуть бути об’єднані в одне або виділені в окремі кримінальні провадження за наявності підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України
907)      Постанова про закриття кримінального провадження у зв’язку із застосуванням примусових заходів медичного характеру надсилається: 907)      до місцевих органів охорони здоров’я
908)      Яким складом суду здійснюється судовий розгляд клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру? 908)      суддею одноособово
909)      Участь фізичної особи, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, у судовому розгляді кримінального провадження: 909)      обов’язкова
910)      Чим завершується судовий розгляд клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру? 910)      постановленням ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру або про відмову в їх застосуванні
911)      Які питання не з’ясовує суд  під час постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру? 911)      чи має потерпілий достатній майновий стан
912)      Визнавши доведеним, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу, яка виключає можливість застосування покарання, суд: 912)      постановляє ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру
913)      Яке рішення приймає суд, якщо буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння особа вчинила у стані неосудності, а на момент судового розгляду видужала? 913)      постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
914)      Які дії повинен здійснити прокурор, якщо кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру закрито судом у зв’язку з тим, що неосудність особи на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не була встановлена? 914)      розпочати кримінальне провадження в загальному порядку
915)      На підставі ухвали якого суду продовжується, змінюється або припиняється застосування примусових заходів медичного характеру? 915)      суду, в межах територіальної юрисдикції якого застосовується примусовий захід медичного характеру чи відбувається лікування
916)      У кримінальному провадженні продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється на підставі: 916)      ухвали суду, в межах територіальної юрисдикції якого застосовується цей захід чи відбувається лікування
917)      Розгляд питання про продовження, зміну чи припинення застосування судом примусових заходів медичного характеру здійснюється: 917)      за письмовою заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), де тримається дана особа
918)      Чи повинні процесуальні рішення у кримінальному провадженні містити відомості, що становлять державну таємницю? 918)      не повинні
919)      У якій формі приймається рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв, що зберігаються у кримінальному провадженні? 919)      наказу або письмового розпорядження
920)      Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження подається до суду: 920)      який ухвалив вирок
921)      Одержавши заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, суддя до початку судового розгляду вживає заходів для: 921)      одержання від прокурора відомостей та копій відповідних процесуальних документів, які стосуються відновлюваних матеріалів
922)      Постановлення ухвали суду про припинення застосування примусових заходів медичного характеру є підставою для: 922)      проведення досудового розслідування чи судового провадження
923)      В яких випадках близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження? 923)      якщо це необхідно для його реабілітації
924)      Що з наведеного НЕ зазначається в рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження? 924)      висновки суду щодо недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого провадження
925)      Яке рішення приймає суд у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження? 925)      закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження
926)      З якого моменту вирок суду першої інстанції набирає законної сили? 926)      після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано
927)      З якого моменту, відповідно до вимог  Кримінального процесуального кодексу України,  рішення суду апеляційної інстанції набирають законної сили? 927)      з моменту їх проголошення
928)      З якого моменту у кримінальному провадженні судове рішення суду касаційної інстанції набирає законної сили? 928)      з моменту його проголошення
929)      В якому кримінальному провадженні відновленню підлягають втрачені матеріали? 929)      в кримінальному провадженні, яке завершилось ухваленням вироку суду  
930)      З якого моменту набирають законної сили ухвали слідчого судді та суду, які НЕ можуть бути оскаржені? 930)      з моменту їх оголошення
931)      На якій території підлягають виконанню вирок або ухвала суду, які набрали законної сили? 931)      на всій території України
932)      Відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, виконується в цій частині: 932)      негайно після їх проголошення в залі судового засідання
933)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено процесуальним законом, звертається до виконання не пізніш як: 933)      через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції
934)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі якщо судове рішення у кримінальному провадженні або в його частина  підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, суд видає: 934)      виконавчий лист
935)      На який строк може бути відстрочено виконання вироку про засудження особи до арешту у разі  тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання? 935)      до його видужання
936)      В якому випадку виконання вироку про засудження особи  до  позбавлення волі  НЕ може бути відстрочено? 936)      у разі тяжкої хвороби засудженого, за вчинення особливо тяжкого злочину
937)      На який строк може бути відстрочено виконання вироку про засудження особи до позбавлення волі, у разі наявності у засудженої малолітньої дитини? 937)      до досягнення дитиною трьох років,  якщо особу засуджено за кримінальний проступок або злочин, що не є особливо тяжким
938)      На який строк може бути відстрочено виконання вироку про засудження особи до арешту, у разі, якщо негайне відбування покарання може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для засудженого або його сім’ї через особливі обставини? 938)      на строк, встановлений судом, але не більше одного року з дня набрання вироком законної сили
939)      Щодо яких осіб за жодних умов, не допускається відстрочка виконання вироку? 939)      засуджених за особливо тяжкі злочини
940)      До якого суду подається клопотання (подання) про відстрочку виконання вироку? 940)      суду, який ухвалив вирок
941)      До якого суду подається клопотання (подання)  про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання? 941)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання
942)      До якого суду подається клопотання (подання)  про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким? 942)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання
943)      До якого суду подається клопотання (подання)  про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років? 943)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання
944)      До якого суду подається клопотання (подання)  про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років? 944)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає засуджений
945)      До якого суду подається клопотання (подання)  про звільнення засудженого від відбування покарання за хворобою? 945)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання
946)      До якого суду подається клопотання (подання)  про  застосування до засуджених примусового лікування? 946)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання
947)      До якого суду подається клопотання (подання)  про припинення примусового лікування засудженого? 947)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться установа або заклад, в якому засуджений перебуває на лікуванні
948)      До якого суду подається клопотання (подання) про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком? 948)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає засуджений
949)      До якого суду подається клопотання (подання) про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку? 949)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає засуджений
950)      До якого суду подається клопотання (подання) про застосування до засудженого покарання за наявності кількох вироків? 950)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок
951)      До якого суду подається клопотання (подання) про зміну обов’язків, покладених на засудженого, звільненого від відбування покарання з випробуванням? 951)      місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає засуджений
952)      Яким складом суду розглядається клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із виконанням вироку? 952)      суддею одноособово
953)      Протягом якого строку розглядається клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із виконанням вироку? 953)      десяти днів з дня його надходження до суду
954)      За наслідками розгляду клопотання (подання), пов’язаного з виконанням вироку, суд: 954)      постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку
955)      Через який строк після набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні  клопотання щодо умовно-дострокового звільнення повнолітнього засудженого від відбування покарання, можливий розгляд   повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років? 955)      не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову
956)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України перейняття кримінального провадження – це: 956)      здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом
957)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України міжнародна правова допомога – це: 957)      проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою
958)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України видача особи (екстрадиція) – це: 958)      видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку
959)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України екстрадиція включає: 959)      офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави
960)      Хто вважається запитуючою стороною у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження? 960)      держава, компетентний орган якої звертається із запитом, або міжнародна судова установа
961)      Хто вважається запитуваною стороною у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження? 961)      держава, до компетентного органу якої направляється запит
962)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України уповноваженим (центральним) органом у міжнародному співробітництві є: 962)      орган, уповноважений від імені держави розглянути запит компетентного органу іншої держави або міжнародної судової установи і вжити заходів з метою його виконання чи направити до іншої держави запит компетентного органу про надання міжнародної правової допомоги
963)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України компетентним органом у міжнародному співробітництві є: 963)      орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом або який забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги
964)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України екстрадиційний арешт – це: 964)      застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції)
965)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий арешт – це: 965)      взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений Кримінальним процесуальним кодексом України або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію)
966)      З якою метою може бути направлено запит про тимчасову видачу, відповідно до вимог КПК України? 966)      з метою запобігання закінченню строків давності або втраті доказів у кримінальній справі
967)      Чи можливе застосування форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, не передбачених у Кримінальному процесуальному кодексі України? 967)      так, якщо міжнародним договором України передбачено іншу форму міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні
968)      Яке законодавство регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження? 968)      Кримінальний процесуальний кодекс України та чинні міжнародні договори України
969)      Яким чином надається міжнародна правова допомога чи інше співробітництво у разі відсутності міжнародного договору України? 969)      може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності
970)      Уповноважений (центральний) орган України, направляючи запит до держави, з якою відсутній договір про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: 970)      письмово гарантує запитуваній стороні розглянути в майбутньому її запит про надання такого самого виду міжнародної правової допомоги
971)      Чи можливе надання та отримання міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження без договору? 971)      міжнародна правова допомога може бути надана на підставі запиту іншої держави чи запитана на засадах взаємності за наявності письмових гарантій розглянути в майбутньому запит іншої сторони про надання такого самого виду міжнародної правової допомоги
972)      Який порядок направлення запиту про надання правової допомоги українського компетентного органу іноземному компетентному органу за відсутності міжнародного договору з відповідною державою згідно з КПК України? 972)      уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до Міністерства закордонних справ України для подальшого передання його компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом
973)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України за відсутності міжнародного договору з відповідною державою уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентного органу запитуваної сторони через: 973)      Міністерство закордонних справ України
974)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України який орган України є центральним у міжнародному співробітництві під час досудового розслідування? 974)      Офіс Генерального прокурора, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України
975)      Який орган, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, розглядає запити судів іноземних держав про міжнародну правову допомогу? 975)      Міністерство юстиції України
976)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України у триденний строк надсилають до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, у вигляді: 976)      довідки
977)      У який строк Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України надсилають до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень? 977)      у триденний строк
978)      Яка з вимог НЕ встановлена у Кримінальному процесуальному кодексі України для передачі в межах міжнародного співробітництва запитуючій стороні відомостей, що віднесені до державної таємниці? 978)      можуть бути переданими виключно з дозволу Служби безпеки України
979)      З дотриманням яких умов інформація, що містить державну таємницю, отримана внаслідок виконання запиту про міжнародну правову допомогу, може бути передана запитуючій стороні під час кримінального провадження? 979)      може бути передана запитуючій стороні лише за наявності договору про взаємний захист інформації та згідно з передбаченими ним вимогами і правилами
980)      В якому порядку можуть бути передані іноземній стороні матеріали виконання запиту про надання правової допомоги під час кримінального провадження, у разі, якщо вони містять відомості, які згідно із законом віднесені до державної таємниці? 980)      виключно через уповноважений (центральний) орган України, за умови, що ці відомості не завдадуть шкоди інтересам України або іншої держави, що надала їх Україні, лише за наявності договору про взаємний захист інформації та згідно з передбаченими ним вимогами і правилами 
981)      Яке право мають консульські установи або дипломатичні представництва інших держав в Україні при здійсненні міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні? 981)      одержувати на добровільній основі пояснення, речі, документи від громадян держави, яку вони представляють, а також вручати документи таким особам
982)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи мають право дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав виконувати процесуальні дії на території України? 982)      так, мають право одержувати на добровільній основі пояснення, речі, документи від громадян держави, яку вони представляють, а також вручати документи таким особам
983)      Яким органом, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, складається запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво? 983)      органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності – згідно з цим Кодексом
984)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі направлення запиту про міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні за кордон електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, оригінал запиту надсилається поштою не пізніше: 984)      трьох днів з моменту його передання зазначеними засобами зв’язку
985)      За якої умови, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, уповноважений (центральний) орган України направляє компетентному органу іноземної держави матеріали виконання запиту про міжнародне співробітництво? 985)      тільки після отримання українською стороною оригіналу запиту
986)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи повинні повертатись іноземній державі речові докази і документи, передані на виконання запиту компетентного органу України у порядку міжнародного співробітництва? 986)      так, повертаються після закінчення кримінального провадження в Україні, якщо не було досягнуто домовленості про інше
987)      Чи приймаються без додаткового засвідчення (легалізації) на території України документи, які направляються у зв’язку із запитом про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, які складено, засвідчено у відповідній формі офіційною особою і скріплено гербовою печаткою компетентного органу запитуючої сторони? 987)      так, приймаються  у разі, якщо це передбачено міжнародним договором України
988)      Чи визнаються судом допустимими відомості, отримані в результаті виконання дій, передбачених у запиті про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, органами іноземної держави за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави? 988)      так, визнаються судом допустимими, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи
989)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи потребує  додаткового встановлення за правилами цього Кодексу правовий статус учасників кримінального провадження в іноземній державі? 989)      ні, не потребує
990)      Хто із перелічених суб’єктів НЕ має права надсилати до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює,  відповідно до вимог КПК України ? 990)      керівник уповноваженого оперативного підрозділу, який виконує доручення прокурора
991)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі прийняття рішення про направлення запиту про міжнародну правову допомогу уповноважений (центральний) орган України надсилає такий запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом протягом: 991)      десяти днів
992)      Згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України  у разі відмови в направленні запиту про міжнародну правову допомогу уповноважений (центральний) орган повертає всі матеріали відповідному органу України протягом: 992)      десяти днів
993)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чи повинен запит про міжнародну правову допомогу містити чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв’язку із предметом кримінального провадження? 993)      так, це є обов’язковою умовою
994)      Чи можуть бути  використані докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу у іншому кримінальному провадженні? 994)      можуть бути використані лише у кримінальному провадженні, якого стосувався запит, крім випадків, коли досягнуто домовленості про інше із запитуваною стороною
995)      Чи можуть визнаватися судом допустимими відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, який переданий B4027 стороні з порушенням вимог КПК України або міжнародного договору України? 995)      не можуть визнаватися судом допустимими
996)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України рішення за запитом (дорученням) іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу щодо тимчасової передачі особи, яка відбуває покарання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях приймається: 996)      виключно центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги
997)      Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі відмови у задоволенні запиту іноземної держави, уповноважений (центральний) орган України: 997)      повідомляє запитуючій стороні причини, а також умови, за яких запит може бути розглянутий повторно, і повертає запит
998)      Чи має право уповноважений (центральний) орган України у кримінальному провадженні під час міжнародного співробітництва вжити додаткових заходів для забезпечення  конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання? 998)      так, на прохання запитуючої сторони
999)      В яких випадках у виконанні запиту повинно бути відмовлено, за відсутності відповідного  міжнародного договору України? 999)      виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України
1000) В який строк виконується запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України? 1000) упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця
1001) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України за яких підстав можливе відкладення надання правової допомоги на території України? 1001) надання правової допомоги може бути повністю або частково відкладене, якщо виконання доручення перешкоджатиме досудовому розслідуванню або судовому розгляду, що триває в Україні
1002) Яким чином засвідчуються документи, отримані внаслідок виконання запиту у рамках міжнародної правової допомоги, відповідно до вимог КПК України? 1002) гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії
1003) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України уповноважений (центральний) орган України надсилає матеріали, отримані під час виконання запиту, уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони протягом: 1003) десяти календарних днів після їх отримання від компетентного органу України
1004) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України які процесуальні дії можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги? 1004) можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України або міжнародним договором
1005) Що, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, не належить до прав представника компетентного органу іноземної держави, дозвіл на присутність якого надано? 1005) самостійно проводити на території України будь-які процесуальні дії
1006) Які права має представник компетентного органу іноземної держави, дозвіл на присутність якого надано відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України? 1006) бути присутнім та спостерігати за проведенням процесуальних дій та вносити зауваження та пропозиції щодо їх проведення, з дозволу слідчого, прокурора або суду ставити запитання, а також робити записи, у тому числі із застосуванням технічних засобів
1007) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України для виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу особу для вручення документів викликає: 1007) слідчий, прокурор або суд
1008) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України до суб’єктів, які мають право звернутись із проханням про тимчасову передачу під час здійснення міжнародного співробітництва, не належить: 1008) Міністерство закордонних справ України
1009) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у рамках міжнародної правової допомоги орган досудового розслідування, прокурор, суддя або суд України, які здійснюють кримінальне провадження, складають документи про продовження у разі необхідності строку тимчасової передачі та направляють їх центральному органу щодо міжнародної правової допомоги не пізніш як за: 1009) двадцять днів до закінчення такого строку
1010) Не пізніше якого строку направляється до компетентного органу іноземної держави запит про виклик особи до українського органу досудового розслідування відповідно до вимог КПК України? 1010) шістдесяти діб до дати явки особи
1011) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України допит за міжнародним запитом за допомогою відео- або телефонної конференції проводиться у присутності: 1011) слідчого судді
1012) В яких випадках може бути відстрочене передання майна, на яке накладено арешт, а також конфіскованого майна за міжнародним запитом? 1012) якщо це майно потребується для цілей розгляду цивільної або кримінальної справи в Україні чи не може бути вивезено за кордон з інших підстав, передбачених законом
1013) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України яка мета створення спільних слідчих груп? 1013) для проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох держав, або якщо порушуються інтереси цих держав
1014) Який орган розглядає і вирішує питання про створення спільних слідчих груп для проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на території декількох держав, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України? 1014) Офіс Генерального прокурора
1015) Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України особи, які вважають, що рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади України, вчинених у зв’язку з виконанням міжнародного запиту, завдано шкоду їхнім правам, свободам чи інтересам, мають право оскаржити такі рішення, дії та бездіяльність до: 1015) суду
1016) Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України центральними органами України щодо видачі особи (екстрадиції), якщо інше не передбачено міжнародним договором України, є: 1016) Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України
1017) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України клопотання про видачу особи в Україну  (екстрадицію)  готує: 1017) слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок
1018) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України клопотання про видачу особи в Україну повинно містити: 1018) дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину
1019) У який строк до відповідного центрального органу України через відповідну обласну прокуратуру передається клопотання про видачу особи (екстрадицію)? 1019) у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави
1020) Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України у разі вчинення особою до її видачі (екстрадиції) іншого злочину, не зазначеного у запиті про видачу, притягти таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за цей злочин: 1020) можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу
1021) Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України для притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочин, вчинений нею після видачі (екстрадиції): 1021) отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу, не вимагається
1022) У який строк обласна прокуратура повідомляє відповідний центральний орган України про затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення? 1022) протягом шістдесяти годин після затримання
1023) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за межами України, відповідна обласна прокуратура має повідомляти: 1023) Міністерство закордонних справ України
1024) На який строк відповідно до Кримінального процесуального кодексу України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт: 1024) до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу
1025) Які дії відповідно до вимог КПК України, вчиняються з особою, якщо максимальний строк тимчасового арешту закінчився, а запит про видачу цієї особи не надійшов? 1025) особа підлягає негайному звільненню з-під арешту
1026) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України із клопотанням про застосування тимчасового арешту до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, прокурор звертається до: 1026) слідчого судді, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання
1027) Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України із клопотанням про застосування екстрадиційного арешту прокурор звертається: 1027) до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою
1028) Із якою періодичністю слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою (екстрадиційного арешту) або її звільнення? 1028) не рідше одного разу на два місяці
1029) Із якою періодичністю слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або її захисника чи законного представника перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти? 1029) не частіше одного разу на місяць
1030) Протягом якого строку здійснюється екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи? 1030) протягом шістдесяти днів
1031) За яких умов уповноважений (центральний) орган України може застосувати процедуру видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку? 1031) за наявності згоди такої особи на її видачу, затвердженої слідчим суддею
1032) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України вкажіть період, упродовж якого особою може бути подано слідчому судді письмову заяву про надання згоди на видачу (екстрадицію): 1032) у будь-який час до прийняття рішення про її видачу (екстрадицію)
1033) Чи можуть бути відкликані особою згода особи на її видачу (екстрадицію) та відмова особи від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності? 1033) так, до їх затвердження слідчим суддею
1034) Упродовж якого строку здійснюється передача іноземній державі особи,  стосовно якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку ? 1034) протягом десяти робочих днів з дня повідомлення компетентному органу іноземної держави про зазначене рішення
1035) Упродовж якого строку уповноважений (центральний) орган України приймає рішення про видачу особи (екстрадицію) у спрощеному порядку  або про відмову у видачі  особи (екстрадиції) у спрощеному порядку? 1035) протягом п’яти робочих днів з дня одержання ухвали слідчого судді, якою затверджено згоду особи на видачу (екстрадицію), та інформації компетентного органу іноземної держави
1036) Упродовж якого строку за клопотанням компетентного органу іншої держави особа, щодо якої буде направлений запит про перейняття кримінального провадження, може триматися під вартою на території України? 1036) не більше ніж сорок діб
1037) Протягом якого строку уповноваженим (центральним) органом України розглядаються клопотання слідчого, погоджене з прокурором, прокурора або суду про передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави? 1037) протягом двадцяти днів з моменту надходження
1038) За яких умов незакінчене кримінальне провадження може бути передане іншій державі, відповідно до вимог КПК України? 1038) якщо видача особи, яка підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, неможлива або у видачі такої особи Україні відмовлено
1039) Які дії вчиняє Офіс Генерального прокурора у разі перейняття кримінального провадження від іноземних держав  в порядку, передбаченому КПК України? 1039) доручає здійснення досудового розслідування відповідному прокурору, про що повідомляє державу, яка надіслала запит
1040) Протягом якого строку уповноваженим (центральним) органом щодо міжнародної правової допомоги розглядається клопотання компетентних органів інших держав про перейняття Україною кримінального провадження? 1040) протягом двадцяти днів з дня його надходження
1041) Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі закриття компетентним органом іноземної держави переданого кримінального провадження, чи можливе відновлення провадження в Україні? 1041) так, можливе, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, не встановлено інше
1042) З якою метою правоохоронними органами здійснюються заходи щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві? 1042) з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя
1043) В яких випадках право на забезпечення безпеки відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» мають члени сімей та близькі родичі осіб, щодо яких застосовуються заходи безпеки? 1043) якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства
1044) Який підрозділ забезпечує безпеку особи, взятої під захист, якщо  її  тримають  в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1044) відповідний  підрозділ  такої  установи  виконання покарань чи  слідчого ізолятора   незалежно   від   того,  у  провадженні  якого  органу знаходиться кримінальне провадження
1045) Що не  належить до обов’язків осіб, які взяті під захист, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1045) негайно інформувати органи, які забезпечують безпеку, про кожен випадок спілкування з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні
1046) Які заходи забезпечення безпеки НЕ передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ? 1046) поміщення особи під домашній арешт
1047) Які заходи забезпечення безпеки НЕ передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ? 1047) поміщення в стаціонар для проведення судово-медичної експертизи
1048) Яким шляхом може бути здійснено забезпечення охорони житла і майна осіб, взятих під захист, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1048) житло і майно можуть бути обладнані засобами протипожежної та охоронної сигналізації, можуть бути замінені номери їх квартирних телефонів і державні номерні знаки транспортних засобів, що їм належать
1049) Кому, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», можуть видаватися   спеціальні засоби індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку? 1049) особам взятим під захист в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я
1050) Що може бути підставами для використання технічних засобів контролю і  прослуховування телефонних та інших переговорів, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1050) наявність загрози вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, письмова заява цих осіб або їх письмова згода
1051) У яких випадках відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» може бути здійснено зміну місця роботи або навчання? 1051) якщо усунення загрози безпеці особи, взятої під захист, вимагає залишення старого місця роботи або навчання
1052) Яким органом, відповідно до  Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» забезпечується вирішення питань переселення в інше місце проживання особи? 1052) органом, який прийняв рішення про застосування заходів безпеки
1053) У разі тимчасового переселення осіб в інше місце відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»  жила площа за постійним місцем проживання: 1053) підлягає бронюванню
1054) Яким шляхом не може бути здійснено  забезпечення конфіденційності даних про особу, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1054) накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію
1055) У якому випадку, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», може проводитися  закрите судове засідання? 1055) у випадку, коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист, за мотивованою ухвалою суду може проводитися закрите судове засідання
1056) Яким чином здійснюється  забезпечення безпеки військовослужбовців, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1056) шляхом переведення на нове місце служби, відрядження до іншої військової частини або військової установи
1057) Які дані є підставою для вжиття заходів забезпечення безпеки  учасників кримінального судочинства, членів їх  сімей  та  близьких  родичів, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1057) дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу і майну
1058) Що не може бути підставою для скасування заходів безпеки, що здійснюються відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1058) заява учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї або близького родича, щодо якого були застосовані заходи безпеки
1059) В який строк, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», орган, який здійснює  оперативно-розшукову  діяльність, слідчий,   прокурор,  слідчий  суддя,  суд,  одержавши  заяву  або повідомлення  про  загрозу  безпеці  особи,  зазначеної у статті 2 цього  Закону,  зобов’язані перевірити цю заяву (повідомлення): 1059) в строк не більше трьох діб, а в невідкладних випадках- негайно прийняти рішення про застосування або відмову у застосуванні заходів безпеки
1060) Яка відповідальність передбачена за неприйняття, несвоєчасне прийняття рішення, невжиття, несвоєчасне вжиття або невжиття працівниками суду і правоохоронних органів достатніх заходів  щодо безпеки осіб, зазначених у статті 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»? 1060) дисциплінарна або кримінальна відповідальність
1061) Який державний орган відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» здійснює контроль за забезпеченням безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів? 1061) Національна поліція, Служба безпеки України чи центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань
1062) Що з переліченого НЕ належить до прав працівників суду і правоохоронних органів та близьких родичів щодо заходів державного захисту,  відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»? 1062) отримувати винагороду за знешкодження злочинців, в ході здійснення заходів державного захисту
1063) Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до органів, які мають право приймати рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки належать: 1063) керівники органів внутрішніх справ – щодо захисту працівників відповідного органу Національної поліції, державної лісової охорони, рибоохорони, органів доходів і зборів, персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та їх близьких родичів
1064) За чиїм клопотанням може залучатися для участі  в проведенні огляду місця події спеціалізована пересувна лабораторія Експертної служби МВС,  відповідно до Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події від 03.11.2015 № 1339? 1064) за клопотанням керівника органу досудового розслідування
1065) У яких випадках спеціалізована пересувна лабораторія Експертної служби МВС залучається для участі у проведенні огляду місця події відповідно до Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події від 03.11.2015 № 1339? 1065) у разі виникнення об’єктивних обставин, пов’язаних зі вчиненням вбивства або умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого із застосуванням вогнепальної зброї
1066) Термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», зараховується до: 1066) як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, безперервного стажу
1067) Протягом якого строку місцеві органи влади і самоврядування, згідно із Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», повертають громадянинові, який втратив право користування жилим приміщенням внаслідок незаконного засудження, жиле приміщення, яке він займав раніше? 1067) протягом місяця з дня звернення
1068) Який орган зобов’язаний роз’яснити особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої шкоди, у разі виникнення права на відшкодування завданої шкоди відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»? 1068) орган, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчий, прокурор або суд
1069) В який строк,  в разі постановлення виправдувального вироку, суд зобов’язаний на прохання особи письмово повідомити про своє рішення трудовий колектив, в якому працює особа, або за її місцем проживання,  відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» ? 1069) у місячний строк
1070) Виходячи з якого розміру проводиться відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом,  відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР? 1070) не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом
1071) Чи передбачено законом  спеціальне судове провадження стосовно неповнолітнього обвинуваченого? 1071) не передбачено
1072) Чи є правові можливості здійснення спеціального досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, які прямо не перелічені в  КПК України? 1072) здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, в порядку спеціального досудового розслідування, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду
1073) У ситуації, якщо  під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування  прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук: 1073) слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування
1074) Чи обов’язкові для врахування слідчим суддею  під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання, у вчиненні кримінального правопорушення? 1074) так, слідчий суддя зобов’язаний врахувати під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення
1075) Ким можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій? 1075) особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником
1076) Ким можуть бути оскаржені рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування? 1076) особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником
1077) Ким може  бути оскаржено повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру? 1077) підозрюваним, його захисником чи законним представником
1078) Які наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування у порядку статті 303 КПК України? 1078) не зупиняє виконання рішення чи дію слідчого, прокурора
1079) У разі задоволення скарги учасників провадження на недотримання розумних строків слідчим, прокурором, прокурор вищого рівня має: 1079) надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень
1080) Відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, виконання повноважень Генеральним прокурором у кримінальному провадженні згідно з компетенцією забезпечують: 1080) самостійні структурні підрозділи відповідного рівня
1081) У випадку, якщо з будь-яких причин подальша участь у судовому провадженні захисника обвинуваченого неможлива, головуючий пропонує обвинуваченому обрати собі іншого захисника протягом: 1081) трьох днів
1082) Дотримання таємниці наради суддів передбачає наступне: 1082) під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд
1083) Як повинен діяти  прокурор у кримінальному провадженні у випадку наявності в діях судді ознак дисциплінарного проступку, відповідно до  Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1083) ініціювати  звернення до Вищої ради правосуддя із заявою про дисциплінарну відповідальність судді
1084) Протягом якого часу керівники органів прокуратури інформують керівників прокуратури вищого рівня про кримінальні правопорушення та події, які набули суспільного резонансу, відповідно до  Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1084) упродовж доби
1085) Протягом якого часу керівники обласних прокуратур інформують Генерального прокурора про кожний факт вчинення кримінального правопорушення працівником органів прокуратури відповідно до  Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1085) упродовж доби
1086) Упродовж якого строку після отримання інформації про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, вчинене у складі організованої групи чи злочинної організації, має бути визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1086) не пізніше наступного робочого дня
1087) Відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні після отримання інформації про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, вчинене у складі організованої групи чи злочинної організації, при визначенні групи прокурорів старшим цієї групи має бути включено: 1087) прокурора структурного підрозділу, що забезпечує нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури відповідного рівня
1088) Відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування слідчими органів досудового розслідування (крім детективів Національного антикорупційного бюро України та за винятком випадків, передбачених законом) кримінальних правопорушень, вчинених працівниками органів прокуратури, забезпечують: 1088) керівник та прокурори Генеральної інспекції
1089) Відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні керівники прокуратур усіх рівнів у межах повноважень, передбачених КПК України, при визначенні прокурора у кримінальному провадженні обов’язково дотримуються: 1089) рівномірного розподілу кримінальних проваджень
1090) З якою періодичністю, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні має бути забезпечено  проведення вивчення стану додержання органами прокуратури та іншими правоохоронними органами (крім Національного антикорупційного бюро України) вимог статті 214 КПК України в частині своєчасності внесення відомостей до ЄРДР, повноти і правильності кваліфікації кримінальних правопорушень за заявами та повідомленнями громадян, матеріалами правоохоронних органів? 1090) не рідше одного разу на місяць
1091) З якою періодичністю, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, мають організовуватись проведення перевірок стану та умов зберігання речових доказів, схоронності вилученого та арештованого майна і документів? 1091) щоквартально
1092) Хто, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, робить відмітку про законність і обґрунтованість рішення про закриття кримінального провадження на копії відповідної постанови у разі згоди з прийнятим рішенням? 1092) прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні
1093) Відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів, перед вчиненням процесуальних дій та прийняттям процесуальних рішень узгоджує їх: 1093) зі старшим прокурором групи
1094) Коли, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, прокурор у кримінальному провадженні, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вживає заходів щодо забезпечення спеціальної конфіскації, а також вирішення долі вилучених та арештованих речей і документів? 1094) у разі закриття кримінального провадження
1095) У  який строк з часу прийняття рішення про закриття провадження  щодо підозрюваного, процесуальний керівник, надає матеріали цього провадження керівнику прокуратури відповідного рівня для перевірки законності та обґрунтованості, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1095) впродовж 3 діб
1096) Кому, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, процесуальний керівник надає проєкт угоди про визнання винуватості для вивчення? 1096) керівнику прокуратури
1097) У який строк, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, керівник прокуратури відповідного рівня у разі згоди з постановою про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного має забезпечити направлення до прокуратури вищого рівня його матеріалів зі своїм висновком? 1097) протягом 3 діб
1098) Хто,  за потреби, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, може бути включений до складу груп прокурорів у найбільш складних та резонансних кримінальних провадженнях? 1098) прокурори підрозділів підтримання обвинувачення в суді прокуратур відповідного рівня
1099) У який строк, відповідно до Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, прокурори у кримінальному провадженні (старші групи прокурорів) надають керівнику прокуратури відповідного рівня копію угоди про визнання винуватості? 1099) не пізніше наступної доби після її укладення
1100) У який строк прокурори у кримінальному провадженні (старші групи прокурорів) повинні надавати керівнику прокуратури відповідного рівня копію апеляційної скарги відповідно до вимог Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1100) не пізніше наступної доби після її подання
1101) У який строк прокурори у кримінальному провадженні (старші групи прокурорів) повинні надавати керівнику прокуратури відповідного рівня копію судового рішення про залишення касаційної скарги прокурора без руху відповідно до вимог Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1101) не пізніше наступної доби після  надходження
1102) В який строк прокурори у кримінальному провадженні (старші групи прокурорів) повинні надавати керівнику прокуратури відповідного рівня рішення про відмову від апеляційної скарги відповідно до вимог Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні? 1102) невідкладно після його прийняття
1103) Якщо підозрюваний, стосовно якого є ухвала про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з’явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього: 1103) здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України
1104) Спеціальне досудове розслідування (in absentia) є: 1104) спеціальною процедурою досудового розслідування за відсутності підозрюваного
1105) Розгляд судом кримінального провадження in absentia (спеціальне судове провадження) є: 1105) спеціальною процедурою судового розгляду  за відсутності обвинуваченого
1106) Упродовж якого строку прокурор у провадженні (старший групи прокурорів), прокурор, який брав участь у суді апеляційної інстанції при перегляді судового рішення, після ухвалення судом рішення складає висновок з правовою позицією щодо його законності і наявності підстав для подальшого оскарження цього рішення в апеляційному чи касаційному порядку? 1106) упродовж п’яти діб
1107) Чи передбачений  КПК особливий режим здійснення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану? 1107) особливий  режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану передбачений  статтею 615 КПК України
1108) Чи  передбачені законом випадки, коли повноваження слідчого судді у разі неможливості їх виконання у встановлені законом строки, передаються  прокурору? 1108) так, на місцевості (адміністративній̆ території̈), на якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного стану
1109) Ким можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки? 1109) особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом
1110) Чи передбачений КПК обов’язок забезпечити не менше двох понятих під час такої слідчої дії як  пред’явлення особи для впізнання? 1110) так, за винятком застосування безперервного відеозапису ходу проведення цієї слідчої (розшукової) дії
1111) Чи передбачений КПК обов’язок забезпечити  участь не менше двох понятих під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи? 1111) так, незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії
1112) Хто з перелічених осіб має право взяти участь у процесуальній дії  у якості понятого в  кримінальному провадженні? 1112) незацікавлена  особа
1113) Відповідно до Інструкції про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури України, на який підставі може бути надана відомості та інформація, у тому числі конфіденційного характеру, представникам іноземних держав або міжнародних організацій? 1113) виключно на підставі письмового запиту
1114) За рахунок яких коштів здійснюється проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні державними спеціалізованими установами, судово-медичними та судово-психіатричними установами на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника? 1114) за рахунок коштів замовника –підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника
1115) Що є метою атестації судового експерта, відповідно до Закону України “Про судову експертизу”? 1115) оцінка професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз
1116) Залежно від чого присвоюється кваліфікація судового експерта, відповідно до Закону України “Про судову експертизу”? 1116) залежно від спеціалізації
1117) Які суб’єкти здійснюють присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта відповідно до Закону України “Про судову експертизу”? 1117) експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність
1118) Кому підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов’язані безоплатно надавати інформацію, необхідну для проведення судових експертиз? 1118) тільки державній спеціалізованій установі
1119) Які види судових експертиз здійснюються винятково державними спеціалізованими експертними установами відповідно до Закону України «Про судову експертизу»? 1119) судово-медичні
1120) На кого покладається ведення реєстру атестованих судових експертів? 1120) Міністерство юстиції України
1121) Що належить до прав судового експерта, відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу»? 1121) з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета судової експертизи
1122) Об’єктами якої експертизи є дорогоцінне каміння, діаманти, дорогоцінне каміння органогенного походження, напівдорогоцінне каміння, декоративне каміння та вироби з нього, ювелірні вироби зі вставками каміння та сировина? 1122) гемологічної
1123) Яка експертиза проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) з метою вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання)? 1123) комплексна
1124) До криміналістичних експертиз належить: 1124) вибухотехнічна експертиза
1125) Як називається вид порівняльних зразків, які створені безпосередньо на вимогу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта)? 1125) експериментальними
1126) Хто з учасників кримінального провадження визначає спосіб проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)? 1126) експерт
1127) З якого моменту починає спливати строк проведення судової експертизи: 1127) з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи
1128) Ким встановлюється строк проведення експертизи у кримінальному провадженні? 1128) керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником  структурного підрозділу)
1129) Який максимальний час попереднього вивчення матеріалів, переданих для проведення експертизи у кримінальному провадженні? 1129) не повинен перевищувати п’ятнадцяти робочих днів
1130) Більший иіж 90 календарних днів розумний строк проведення експертизи у кримінальному провадженні установлюється: 1130) у разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних)  за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів
1131) Що з переліченого не включається в строк проведення експертизи? 1131) строк виконання клопотань експерта
1132) За допомогою якої судової експертизи вирішують питання про те, якою є основна мова спілкування конкретної особи – автора тексту? 1132) авторознавча експертиза
1133) Передоручати проведення експертизи іншій особі: 1133) експерту заборонено відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень
1134) За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт: 1134) несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством
1135) Яка експертиза вирішує завдання зі встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних у тих або інших текстах, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в текстах (чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона загрозу конкретній особі (особам) тощо)? 1135) семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення
1136) Як називається частина висновку експерта, у якій міститься опис процесу експертного дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань? 1136) дослідницька
1137) Який вид судової експертизи ототожнює особу за фізичними параметрами голосу? 1137) експертиза відеозвукозапису
1138) Які дії вчиняються з матеріалами справи  у разі відмови органу, який призначив експертизу, у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи? 1138) повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб’єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу»
1139) За рахунок яких коштів здійснюється проведення судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду? 1139) за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються державним спеціалізованим установам з Державного бюджету України
1140) Чи передбачені КПК  випадки, у яких здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини не потребує дозволу слідчого судді? 1140) якщо доступ до них не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту
1141) КПК визначає спеціальний слідчий експеримент як: 1141) форма контролю за вчиненням злочину
1142) Як називається експертиза, під час якої необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли, які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи? 1142) додаткова
1143) Яка експертиза є повторною? 1143) під час проведення якої досліджуються ті самі об’єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз)
1144) Яка експертиза вирішує питання про те, який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа у злочинній групі (лідер, підвладний, ведений тощо)? 1144) психологічна експертиза
1145) Завданням якої експертизи є установлення цілого за частинами документа, установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки? 1145) технічної експертизи документів
1146) Установлення належності об’єктів тваринного та рослинного походження до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а також виявлення мікрооб’єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) є завданням: 1146) біологічної експертизи
1147) За що експерт не несе кримінальної відповідальності? 1147) за злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду
1148) Що НЕ надається до експертної установи (експертові) у разі призначення експертизи (залучення експерта) для проведення додаткової або повторної експертизи? 1148) пояснення експерта, який проводив первинну експертизу
1149) Який процесуальний документ надає можливість ствердно назвати особу такою, яка скоїла кримінальне правопорушення/кримінальний проступок, без порушення презумпції невинуватості: 1149) обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили
1150) Протягом якого процесуального строку відповідно до положень КПК прокурор має повідомити особу, конституційні права якої було тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про те, що таке обмеження мало місце? 1150) протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом
1151) Хто є суб’єктом судово-експертної діяльності відповідно до законодавства України? 1151) державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності,  а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про судову експертизу»
1152) Відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерту забороняється: 1152) проводити експертизу без письмової вказівки керівника (заступника керівника) експертної установи, керівника структурного підрозділу
1153) Що НЕ є предметом судової експертизи: 1153) ідеї
1154) Судова експертиза – це: 1154) дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду
1155) Для з’ясування яких питань не допускається проведення експертиз у кримінальному провадженні? 1155) для з’ясування питань права
1156) Що є метою судової експертизи? 1156) надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду
1157) З яких питань може бути проведено судову експертизу? 1157) з питань, що є або будуть предметом судового розгляду
1158) Які правила підлягають застосуванню у ситуації, коли міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу? 1158) застосовуються правила міжнародного договору України
1159) Що є принципом судової експертизи? 1159) повнота дослідження
1160) Що із переліченого НЕ є принципом судової експертизи? 1160) територіальність
1161) Що є гарантією незалежності судового експерта та правильності його висновку? 1161) можливість призначення повторної судової експертизи
1162) Що НЕ є гарантією незалежності судового експерта та правильності його висновку? 1162) призначення судової експертизи лише за рішенням суду
1163) Обвинувачений/підозрюваний мають право на побачення з захисником: 1163) до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості
1164) Чия присутність під час проведення судової експертизи (у випадках, передбачених законом) є гарантією незалежності судового експерта та правильності його висновку? 1164) учасників процесу
1165) Чи допускається пошкодження об’єктів дослідження під час проведення судових експертиз? 1165) лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження
1166) Чи допускається проведення судової експертизи на місці події або за місцезнаходженням об’єкта дослідження? 1166) допускається за умови забезпечення судовому експертові безперешкодного доступу до об’єкта дослідження і належних умов для його роботи
1167) На кого покладається обов’язок забезпечити судовому експертові прибуття, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови для його роботи, у разі проведення судової експертизи на місці події або за місцезнаходженням об’єкта дослідження? 1167) на особу або орган, які її призначили або на замовлення яких вона проводиться
1168) Які суб’єкти НЕ здійснюють судово-експертну діяльність? 1168) державні заклади вищої освіти
1169) Які експертні установи НЕ належать до державних спеціалізованих установ? 1169) науково-дослідні установи Національної академії наук України
1170) У системі якого органу можуть існувати експертні служби? 1170) Державної прикордонної служби України
1171) Які установи (заклади) Міністерства охорони здоров’я України НЕ здійснюють судову експертизу? 1171) вищі медичні навчальні заклади
1172) Який з перелічених суб’єктів судово-експертної діяльності може провести судово-медичну  експертизу? 1172) виключно експерт державної спеціалізованої установи
1173) Якому органу підпорядковуються науково-дослідні установи судових експертиз? 1173) Міністерству юстиції України
1174) Яку експертизу може провести судовий експерт, який НЕ є працівником спеціалізованої державної установи? 1174) товарознавчу
1175) Рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов’язані з їх обставинами називають: 1175) вільними зразками
1176) В яких випадках підставою проведення судової експертизи є договір з експертом чи експертною установою? 1176) якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб, ніж суд чи орган досудового розслідування
1177) Об’єктами якої  експертизи є документи (матеріали досудових розслідувань і судових справ (протоколи розтину, акти епізоотичного обстеження господарства, журнал реєстрації і лікування хворих тварин, журнал видачі ветеринарних документів, декларація виробника, експлуатаційний дозвіл тощо)? 1177) судово-ветеринарної
1178) Розгляд найважливіших питань розвитку судової експертизи, що мають міжвідомчий характер, здійснює: 1178) координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
1179) Методики проведення якого виду судових експертиз НЕ підлягають атестації та державній реєстрації? 1179) судово-психіатричних
1180) На який орган покладається ведення реєстру атестованих судових експертів? 1180) Міністерство юстиції України
1181) Яку освіту повинні мати судові експерти державних спеціалізованих установ? 1181) відповідну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста
1182) Яка з перелічених вимог є обов’язковою для кожного судового експерта? 1182) отримання кваліфікації судового експерта з певної спеціальності
1183) Яка особа НЕ може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта? 1183) на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення пов’язаного з корупцією
1184) Що з переліченого належить до обов’язків судового експерта, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”? 1184) провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок
1185) Як повинен діяти судовий експерт за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі? 1185) заявити самовідвід
1186) Які дії повинен здійснити експерт, у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення? 1186) невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань
1187) Чи може судовий експерт бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій: 1187) може з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу
1188) В яких випадках судовий експерт може подавати скарги на дії слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні? 1188) якщо ці дії порушують права судового експерта
1189) В яких випадках судовий експерт НЕ має права одержувати винагороду за проведення судової експертизи?

1189) якщо її виконання є службовим завданням судового експерта

5/5 - (3 votes)