Тестові питання на знання ЗУ “Про Національне антикорупційне бюро України”

1)    Хто здійснює контроль за ефективністю використання коштів Національним антикорупційним бюро України для матеріального заохочення осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень?

1)    Рахункова палата України

2)    Які правопорушення має попереджати, виявляти, припиняти, розслідувати та розкривати Національне антикорупційне бюро України?

2)    корупційні правопорушення, віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро України

3)    Протидія яким кримінальним корупційним правопорушенням є завданням Національного антикорупційного бюро України?

3)    тим, що вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці

4)    Який з наведених принципів належить до основних принципів діяльності Національного антикорупційного бюро України  згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

4)    верховенство права

5)    Упродовж якого строку працівник Національного антикорупційного бюро України повинен поінформувати про отримання ним вказівки, вимоги, доручення щодо досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні,  не передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України?

5)    невідкладно

6)    Який з наведених принципів належить до основних принципів діяльності Національного антикорупційного бюро України  згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

6)    законність

7)    Яка кількість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може запропонувати прийняти рішення про звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України?

7)    не менше як третина

8)    Який з наведених принципів належить до основних принципів діяльності Національного антикорупційного бюро України  згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

8)    безсторонність та справедливість

9)    На який строк призначається Директор Національного антикорупційного бюро України ?

9)    7 років

10)                      Який з наведених принципів належить до основних принципів діяльності Національного антикорупційного бюро України  згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

10)     повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина

11)                      Чию діяльність координує та контролює Директор Національного антикорупційного бюро України ?

11)     центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України

12)                      Який із принципів НЕ належить до основних принципів діяльності Національного антикорупційного бюро України, визначених у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

12)     принцип гуманізму

13)                      Хто із наведеного переліку НЕ належить до працівників Національного антикорупційного бюро України ?

13)     особи рядового складу

14)                      Ким утворюється окрема конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Національного антикорупційного бюро України?

14)     Директором Національного антикорупційного бюро України

15)                      Кого та в якій формі повинен поінформувати працівник Національного антикорупційного бюро України про отриману ним вказівку, яка стосується питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні та не передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України?

15)     Директора  Національного антикорупційного бюро України в письмовій формі

16)                      До якої з цих категорій осіб належать працівники підрозділів швидкого реагування Національного антикорупційного бюро України?

16)     до осіб начальницького складу

17)                      До якої з цих категорій осіб належать працівники підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України?

17)     до осіб начальницького складу

18)                      Яка гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, включаючи осіб начальницького складу, передбачена у законодавстві України?

18)     700 осіб

19)                      За чиїм рішенням працівники Національного антикорупційного бюро України мають право витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України?

19)     Директора Національного антикорупційного бюро України, погодженого з прокурором

20)                      На яких умовах Національне антикорупційне бюро України зобов’язане забезпечувати співпрацю із особами, які повідомляють про корупційні правопорушення (оберіть найбільш точну відповідь)?

20)     конфіденційності та добровільності

21)                      Яким умовам мають відповідати працівники Національного антикорупційного бюро України для включення їх до складу окремої конкурсної комісії, яка проводить конкурс на зайняття посад негласних штатних працівників Національного антикорупційного бюро України?

21)     мають допуск до державної таємниці та яким Директором Національного антикорупційного бюро України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади

22)                      Який доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, має Національне антикорупційне бюро України відповідно до законодавства України?

22)     безпосередній

23)                      У який строк правоохоронні органи, державні органи та органи місцевого самоврядування, яким адресовано запит Національного антикорупційного бюро України, зобов’язані надати відповідну інформацію?

23)     невідкладно, але не більше ніж протягом трьох днів

24)                      Які дії повинні вчиняти правоохоронні органи, державні органи та органи місцевого самоврядування, яким адресовано запит Національного антикорупційного бюро України, у разі неможливості надання інформації?

24)     невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне антикорупційне бюро України з обґрунтуванням причин

25)                      Упродовж якого строку банки, депозитарні, фінансові та інші установи, підприємства та організації повинні надати інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, що запитується за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України або його заступника, погодженого з прокурором?

25)     невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів

26)                      Хто є держателем (адміністратором) автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, до яких Національне антикорупційне бюро України має безпосередній, у тому числі автоматизований доступ?

26)     державні органи або органи місцевого самоврядування

27)                      Яким нормативно-правивим актом регулюються умови і порядок обміну інформацією між Національним антикорупційним бюро України та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслідування ?

27)     спільним нормативно-правовим актом Національного антикорупційного бюро України та відповідних органів

28)                      Ким затверджується структура, штатний розклад Національного антикорупційного бюро України?

28)     Директором Національного антикорупційного бюро України

29)                      Яка гранична чисельність осіб начальницького складу центрального та територіального управлінь Національного антикорупційного бюро України передбачена у законодавстві України?

29)     500 осіб

30)                      Хто та у яких випадках має право втручатися в законну діяльність працівників Національного антикорупційного бюро України ?

30)     уповноважені посадові особи державних органів у передбачених законом випадках

31)                      За чиїм рішенням Національне антикорупційне бюро України  вправі створювати спільні слідчі групи, що включають оперативних та слідчих працівників?

31)     за  письмовим рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України чи його заступника, погодженим з прокурором

32)                      Кого інформує Директор Національного антикорупційного бюро України з основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб?

32)     Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України

33)                      Протягом якого строку державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати Національному антикорупційному бюро України інформацію про розгляд внесених ним пропозицій та рекомендацій щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України?

33)     протягом 30 днів

34)                      Щодо яких кримінальних правопорушень Національне антикорупційне бюро України може одержувати матеріали від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги (оберіть найбільш точну відповідь)? 

34)     фінансових і корупційних кримінальних правопорушень

35)                      Назвіть підставу звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України, передбачену у Законі України “Про Національне антикорупційне бюро України”

35)     невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України “Про запобігання корупції”, встановленим рішенням суду, що набрало законної сили

36)                      Ким здійснюється контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

36)     Комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить боротьба з корупцією і організованою злочинністю

37)                      В який спосіб здійснюється тримання працівника Національного антикорупційного бюро України у випадку його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?

37)     тримання окремо від інших осіб

38)                      З ким із вказаних суб’єктів має бути погоджено рішення Директора Національного антикорупційного бюро України про витребовування  оперативно-розшукових справ та кримінальних проваджень від інших правоохоронних органів?

38)     з прокурором

39)                      Який спосіб отримання заяв і повідомлень, у тому числі анонімних, про кримінальні правопорушення в Національному антикорупційному бюро України НЕ передбачений  у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

39)     поштова скринька Національного антикорупційного бюро України.

40)                      Яким документом може регулюватися співпраця та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та окремими державними органами, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»

40)     угодою (меморандумом) про співпрацю та обмін інформацією

41)                      Яке із зазначених прав має Національне антикорупційне бюро України ?

41)     вилучення предметів і документів у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України

42)                      Які з названих працівників можуть бути включені до спільних слідчих груп, що створюються за письмовим рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України або його заступника, погодженим із прокурором?

42)     оперативні та слідчі працівники

43)                      З обмеженнями, визначеними яким Законом України, комісія зовнішнього контролю Національного антикорупційного бюро України має право доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Національним антикорупційним бюро України?

43)     Закону України «Про державну таємницю»

44)                      Відповідно до якого нормативно-правового акту здійснюється застосування працівниками Національного антикорупційного бюро України заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї? 

44)     Закону України «Про Національну поліцію»

45)                      Який нормативно-правовий акт поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України?

45)     Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ

46)                      До якого виду юридичної відповідальності НЕ можуть притягатися працівники Національного антикорупційного бюро України за свої протиправні дії чи бездіяльність?

46)     фінансової

47)                      Ким утворюються конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному антикорупційному бюро України?

47)     Директором Національного антикорупційного бюро України

48)                      Ким визначається порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України?

48)     Директором Національного антикорупційного бюро України

49)                      Які особи можуть бути відряджені до Національного антикорупційного бюро України з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок

49)     працівники державних органів, установ, організацій

50)                      Хто є суб’єктами кримінальних корупційних правопорушень, яким протидіє Національне антикорупційне бюро України відповідно до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”?

50)     вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

51)                      Вчинення якого кримінального правопорушення належить до підслідності Національного антикорупційного бюро України (з урахуванням умов, визначених у частині 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України)?

51)     легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України)

52)                      Чи підлягають виконанню працівником Національного антикорупційного бюро України вказівки, вимоги, доручення, які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

52)     не підлягають

53)                      Хто не належить до осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України?

53)     державні службовці Національного антикорупційного бюро України

54)                      Ким призначаються на посаду та звільняються з посади директори територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України?

54)     Директором Національного антикорупційного бюро України

55)                      У якому обсязі та порядку відшкодовується шкода, завдана майну працівника Національного антикорупційного бюро України чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків?

55)     в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом

56)                      З урахуванням вимог якого Закону здійснюється призначення на посади негласних штатних працівників Національного антикорупційного бюро України?

56)     Закону України “Про державну таємницю”

57)                      У якому випадку, передбаченому у Законі України “Про Національне антикорупційне бюро України”, призначення на посаду може здійснюватись НЕ за результатами відкритого конкурсу?

57)     у випадку призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного антикорупційного бюро України

58)                      Хто із осіб НЕ належить до працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?

58)     особи, які надають допомогу Національному антикорупційному бюро України

59)                      Хто із зазначених осіб НЕ може бути негласним штатним працівником Національного антикорупційного бюро України?

59)     особи, які надають допомогу Національному антикорупційному бюро України