Тестові питання з інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні та з Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду

1)    Чи виключає відмова прокурора в погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повторне звернення слідчого з таким клопотанням відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 1)    ні, не виключає, але після отримання додаткових доказів або усунення недоліків, вказаних прокурором у рішенні
2)    Як може діяти слідчий у випадку відмови прокурора в погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 2)    звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності може ініціювати розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня
3)    Чи може слідчий самостійно проводити негласні слідчі (розшукові) дії, дозвіл на проведення яких він отримав від слідчого судді (оберіть найбільш точну відповідь)? 3)    слідчий може проводити їх як самостійно, так і спільно з уповноваженими оперативними підрозділами, залучати до їх проведення інших осіб, а також доручати їх проведення уповноваженим оперативним підрозділам
4)    У разі задоволення клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, куди надсилаються на зберігання вилучені документи, які посвідчують користування спеціальним правом? 4)    центральному органу виконавчої влади, що здійснює контроль (нагляд) у відповідній сфері
5)    Чи має право оперативний підрозділ передоручити виконання доручення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії іншим оперативним підрозділам відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 5)    ні, не має
6)    Якому підрозділу може бути доручено проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 6)    доручається лише відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та Служби безпеки України
7)    Які дії повинен вчинити керівник органу, якому доручено виконання негласної слідчої (розшукової) дії у випадку неможливості виконання такого доручення? 7)    негайно повідомити прокурора та слідчого про неможливість виконання доручення, його затримку з обґрунтуванням причини і повідомленням про вжиття заходів до подолання перешкод у виконанні доручення
8)    Ким здійснюється контроль за дотриманням строків і повноти виконання доручення слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 8)    начальником уповноваженого оперативного підрозділу
9)    Ким складається протокол про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів)? 9)    слідчим, якщо вона проводиться за його безпосередньої участі, а в інших випадках – уповноваженим працівником оперативного підрозділу
10)      Від чого залежить періодичність складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів)? 10)     всі попередні відповіді є правильними
11)      Як має діяти слідчий, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується в даному кримінальному провадженні? 11)     невідкладно скласти і не пізніше 24 годин з моменту виявлення ознак такого кримінального правопорушення  надати протокол про це прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва
12)      Чи долучаються додатки до протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів) ? 12)     так, до протоколу долучаються додатки та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу
13)      Хто може бути запрошений для дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в якості спеціаліста відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні (оберіть найбільш точну відповідь)? 13)     співробітник (працівник) органу, якому слідчим доручено проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що володіє спеціальними знаннями та навиками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації слідчому, прокурору в ході дослідження матеріалів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії
14)      До якого моменту вилучені документи, які посвідчують користування спеціальним правом, зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження? 14)     до постановлення слідчим суддею відповідної ухвали за результатами розгляду клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
15)      Що зазначається у повідомленні особі, конституційні права якої були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваному, його захиснику відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 15)     вид негласної слідчої (розшукової) дії, а також подальше використання отриманих матеріалів у кримінальному провадженні або їх знищення
16)      В який строк повинно бути здійснене повідомлення особи, конституційні права якої були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваного, його захисника, про таке обмеження? 16)     протягом 12 місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом
17)      Яка з відповідей визначає сукупність організаційних, практичних прийомів, у тому числі із застосуванням технічних засобів, які дозволяють у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, отримати інформацію про злочин або особу, яка його вчинила, без її відома відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 17)     методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій
18)      Хто належить до суб’єктів, уповноважених на проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 18)     слідчі органів внутрішніх справ
19)      Що є процесуальним документом щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 19)     ухвала слідчого судді
20)      Речові докази у вигляді цінних паперів у документарній формі зберігаються: 20)     в уповноваженому банку, який обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ
21)      Який вид негласної слідчої (розшукової) дії проводиться незалежно від тяжкості злочину? 21)     зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту
22)      В чому полягає аудіо-, відео контроль особи відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 22)     у негласній фіксації та обробці із використанням технічних засобів розмови цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її діяльністю
23)      В чому полягає накладення арешту на кореспонденцію відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 23)     в забороні установам зв’язку та фінансовим установам вручення кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчого, прокурора
24)      При проведенні якої негласної слідчої (розшукової) дії може здійснюватися заміна речей і речовин, що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх безпечні аналоги? 24)     огляд і виїмка кореспонденції
25)      У чому полягає зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж? 25)     в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв’язку
26)      Які види зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ТТМ) визначені в Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 26)     контроль за телефонними розмовами та зняття інформації з каналів зв’язку
27)      В чому полягає зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України)? 27)     одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в електронно-обчислювальних машинах, автоматичних системах, комп’ютерній мережі
28)      Хто може здійснювати обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи? 28)     слідчий чи уповноважена особа оперативного підрозділу
29)      Хто може здійснювати спостереження за особою в публічно доступних місцях? 29)     слідчий чи уповноважена особа оперативного підрозділу
30)      У чому полягає аудіо-, відео контроль місця: 30)     у застосуванні технічного обладнання у публічно доступному місці з метою фіксації відомостей, які мають значення для кримінального провадження, без відома присутніх у ньому осіб
31)      Хто може здійснювати негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження? 31)     слідчий  чи уповноважена особа оперативного підрозділу
32)      У чому полягає спостереження за річчю або місцем в публічно доступних місцях? 32)     у візуальному спостереженні за певною річчю або певним місцем слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її переміщення, контактів з нею певних осіб, подій у певному місці для перевірки відомостей під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження
33)      Що НЕ належить до контролю за вчиненням злочину? 33)     оперативна поставка
34)      В чому полягає контрольована поставка відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні (оберіть найбільш точну відповідь)? 34)     організації і здійсненні слідчим та оперативним підрозділом контролю за переміщенням (перевезенням, пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з України чи транзитним переміщенням її територією) товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України
35)      В чому полягає контрольована закупка відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 35)     імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, який перебуває у вільному обігу, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила
36)      В чому полягає оперативна закупка відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 36)     імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила
37)      У чому мета спеціального слідчого експерименту? 37)     у перевірці дійсних намірів певної особи
38)      Хто може здійснювати імітування обстановки злочину? 38)     слідчий, уповноважена особа оперативного підрозділу
39)      Ким має бути погоджена постанова слідчого щодо виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації? 39)     керівником органу досудового розслідування
40)      У якому випадку рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчий, прокурор викладають в постанові? 40)     якщо ця дія проводиться без дозволу слідчого судді, або у невідкладних випадках, передбачених ст. 250 КПК України
41)      У чому полягає установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу? 41)     в застосуванні технічного обладнання для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу, систем зв’язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються
42)      Яка негласна слідча (розшукова) дія у виняткових невідкладних випадках може проводитися до постановлення ухвали слідчого судді: 42)     установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
43)      Чим регулюються порядок, тактика та методика проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій? 43)     окремим нормативно-правовим актом органів, у складі яких перебувають уповноважені оперативні підрозділи
44)      У якому процесуальному документі слідчий, прокурор викладає рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо ця дія проводиться без дозволу слідчого судді або в невідкладних випадках, передбачених ст. 250 КПК України? 44)     у постанові
45)      Чим встановлюється порядок надання доручень на проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 45)     Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні
46)      Який документ складає слідчий у разі відсутності за результатами негласних слідчих (розшукових) дій відомостей, що мають значення для досудового розслідування і судового розгляду? 46)     протокол
47)      У скількох примірниках складається акт про передачу предметів для технологічної переробки або знищення? 47)     в двох
48)      Які відомості, крім відомостей, вказаних у ст. 248 КПК України, надаються слідчому судді при розгляді клопотання щодо продовження строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 48)     додаткові відомості, одержані в ході досудового розслідування, які дають підстави для продовження слідчої (розшукової) дії
49)      Ким здійснюється розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, який віднесений до повноважень слідчого судді? 49)     головою апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування
50)      Що допускається у випадку постановлення слідчим суддею ухвали щодо відмови в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 50)     повторне звернення з новим клопотанням після усунення недоліків чи порушень, зазначених слідчим суддею в ухвалі
51)      Спільно з ким слідчий може проводити негласні слідчі (розшукові) дії? 51)     уповноваженими оперативними підрозділами
52)      У разі відмови у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, протягом якого строку вилучені документи, які посвідчують користування спеціальним правом, підлягають поверненню? 52)     не пізніше наступного робочого дня після отримання слідчим, дізнавачем, прокурором відповідної ухвали слідчого судді
53)      Які вимоги встновлено до змісту доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 53)     містити інформацію, яка необхідна для його виконання
54)      Хто має право заборонити проведення ще не розпочатої негласної слідчої (розшукової) дії, оформивши своє рішення вмотивованою постановою? 54)     прокурор
55)      Хто зобов’язаний припинити подальше проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо в цьому відпала необхідність? 55)     прокурор
56)      За якої умови слідчий, уповноважений оперативний підрозділ, який виконує доручення слідчого, прокурора, має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 56)     за умови гарантування безпеки особі, яка надає таку інформацію
57)      Коли протокол та додатки до протоколу щодо виконання доручення на виконання негласної слідчої (розшукової) дії повинні бути надані прокурору? 57)     не пізніше 24 годин після складання
58)      Ким може складатися протокол про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів)? 58)     уповноваженим працівником оперативного підрозділу або слідчим
59)      Що складає та надає начальнику уповноваженого оперативного підрозділу оперативний співробітник за результатами виконання доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 59)     рапорт
60)      Чи має право уповноважений оперативний підрозділ виходити за межі доручень слідчого, прокурора? 60)     не має право
61)      Протягом якого часу протокол про виявлення ознак кримінального правопорушення, яке не розслідується в даному кримінальному провадженні, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії направляється прокурору? 61)     не пізніше 24 годин
62)      Хто повинен надати письмову згоду на знищення речових доказів у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан? 62)     власник
63)      Хто, за вказівкою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, може бути за необхідності ознайомлений з протоколом та додатками про результати негласної слідчої (розшукової) дії? 63)     слідчий
64)      На кого покладено обов’язок складання протоколу у разі залучення до проведення негласної слідчої (розшукової) дії декількох оперативних підрозділів? 64)     на підрозділ, визначений керівником органу як основний
65)      Які вимоги до додатків до протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії7 65)     додаток має бути упакований з метою надійного збереження
66)      Яка вимога до фіксації результатів негласної слідчої (розшукової) дії визначена Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 66)     забезпечення можливості експертним шляхом встановити достовірність результатів
67)      Хто зобов’язаний вжити необхідних заходів щодо забезпечення збереження і цілісності одержаних матеріалів у період до передачі їх прокурору? 67)     працівники оперативних підрозділів – виконавці негласних слідчих (розшукових) дій
68)      Хто, за умови участі в дослідженні матеріалів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми? 68)     спеціаліст
69)      У скількох примірниках складається акт про передачу торгівельному підприємству предметів для реалізації? 69)     в трьох
70)      Зберігання речових доказів у вигляді об’єктів біологічного походження, які потребують спеціальних умов зберігання, забезпечується: 70)     державними спеціалізованими установами, що здійснюють судово-експертну діяльність, за узгодженням з їх керівництвом
71)      Які реквізити повинні містити матеріальні носії інформації (МНІ) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 71)     дату засекречування
72)      Хто приймає рішення щодо розсекречення грифів секретності матеріальних носіїв інформації (МНІ) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій після їх завершення? 72)     прокурор
73)      З ким прокурор погоджує рішення щодо розсекречення грифів секретності матеріальних носіїв інформації (МНІ) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій після їх завершення? 73)     з керівником прокуратури
74)      Навіщо створюється експертна комісія з питань таємниць? 74)     для скасування грифу секретності
75)      Як називається документ, яким оформляється рішення експертної комісії з питань таємниць? 75)     акт скасування грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації
76)      Де здійснюється скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в органах прокуратури? 76)     у прокуратурі, де засекречено такий МНІ
77)      У який строк мають бути розсекречені матеріальні носії інформації (МНІ)? 77)     в максимально стислий строк, але не більше десяти діб з моменту отримання клопотання
78)      Хто повинен бути повідомлений про розсекречення матеріальних носіїв інформації (МНІ)? 78)     прокурор, якому такі носії секретної інформації або документи були передані
79)      Хто обирає місце зберігання для розсекречених матеріальних носіїв інформації, які будуть використані як докази під час судового розгляду? 79)     прокурор
80)      Яким чином надається доступ до розсекречених матеріалів? 80)     разом з іншими матеріалами досудового розслідування а порядку ст. 290 КПК України
81)      У якому випадку досудове розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні проводяться з дотриманням вимог режиму секретності? 81)     у разі наявності в матеріалах щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій відомостей, що становлять державну таємницю
82)      Хто приймає рішення щодо знищення відомостей, речей чи документів, отриманих в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 82)     прокурор
83)      Інформація, отримана в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді, якщо він постановив ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 83)     повинна бути знищена
84)      Протягом якого періоду отримані слідчим чи оперативним підрозділом відомості, речі і документи внаслідок такої дії підлягають передачі прокурору після відмови слідчого судді у наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії для розгляду питання щодо повернення власнику речей, документів чи прийняття рішення про їх знищення? 84)     як тільки слідчий суддя відмовить у наданні дозволу
85)      Які відомості повинні бути зазначені в постанові щодо рішення прокурора про знищення відомостей, речей та документів? 85)     про те, що власник документів і речей не зацікавлений у їх поверненні, про що є відповідна його заява
86)      Яка вимога до знищення відомостей, речей та матеріалів передбачена Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 86)     знищення не повинне завдати шкоди для кримінального провадження
87)      Хто повинен бути присутнім при знищенні відомостей, речей та матеріалів? 87)     прокурор
88)      Які вимоги до процесу знищення відомостей, речей та матеріалів: 88)     здійснюється у спеціально обладнаному режимному приміщенні
89)      Який документ складається про факт знищення відомостей, речей та матеріалів? 89)     акт
90)      В органах прокуратури скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих(розшукових) дій здійснюється: 90)     у тій прокуратурі, де засекречено такий матеріальний носій інформації
91)      Що зазначається в повідомленні про тимчасове обмеження конституційних прав під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 91)     вид негласної слідчої (розшукової) дії
92)      Що враховується при визначенні конкретного часу повідомлення про тимчасове обмеження конституційних прав під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій? 92)     наявність чи відсутність загроз для суспільної безпеки
93)      При направленні повідомлення про тимчасове обмеження конституційних прав під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій що прокурор зобов’язаний з’ясувати у разі вилучення речей чи документів: 93)     чи бажає власник їх повернути
94)      Як вирішується питання про речові докази у разі закриття слідчим, прокурором кримінального провадження? 94)     у відповідній постанові слідчого, дізнавача, прокурора
95)      Де зберігаються вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази разом з матеріалами кримінального провадження? 95)     в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, дізнавача, який здійснює таке провадження 
96)      Хто є відповідальним за зберігання речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження? 96)     слідчий, дізнавач, який здійснює таке провадження
97)      Для обліку речових доказів у кожному органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, відповідальною особою ведеться: 97)     книга обліку речових доказів
98)      Взяття на облік речових доказів проводиться не пізніше: 98)     наступного дня після їх вилучення (отримання) шляхом внесення відповідного запису до книги обліку
99)      На підставі чого у книзі обліку речових доказів відповідальною особою робиться запис про вилучені (отримані) речові докази? 99)     протоколу, в якому зафіксовано факт їх вилучення (отримання), поданого слідчим, дізнавачем, який здійснює кримінальне провадження
100) Яка періодичність перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку керівником слідчого підрозділу встановлена Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні? 100)щокварталу
101) Кому передаються для зберігання речові докази у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті? 101)уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ
102) Кому передаються для зберігання речові докази у вигляді цінних паперів у документарній формі? 102)уповноваженому банку
103) Кому передаються для зберігання речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність? 103)Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку
104) Куди передаються для зберігання речові докази у вигляді речей і документів, які мають культурну цінність? 104)до Міністерства культури або Укрдержархіву відповідно до їх компетенції
105) Речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан: 105)знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду
106) За рахунок яких коштів здійснюється фінансування витрат, пов’язаних із зберіганням чи пересиланням речових доказів? 106)коштів державного бюджету, передбачених для утримання органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, який здійснив пересилання речових доказів або їх передачу на зберігання
107) Де, відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні здійснюєтсья зберігання вилученої (отриманої) під час кримінального провадження  холодної зброї? 107)в уповноважених підрозділах Національної поліції, СБУ, Головних управлінь та управлінь СБУ
108) Куди передаються для зберігання речові докази у вигляді вибухових речовин? 108)на склади (арсенали, бази) Збройних Сил
109) Ким затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження? 109)Кабінетом Міністрів України
110) На які речові докази НЕ поширюється Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження? 110)речові докази, що надійшли до суду
111) Речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, повинні: 111)бути належним чином упаковані та опечатані
112) Спосіб упаковки речових доказів повинен: 112)забезпечувати схоронність речових доказів від втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення
113) На які докази, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, прикріплюєтсья бирка? 113)на речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через громіздкість чи з інших причин
114) На упаковці (бирці) проставляються: 114)номер кримінального провадження
115) На які докази НЕ розповсюджується вимога щодо зберігання речових доказів в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання або інших місцях зберігання, до передачі їх суду? 115)докази, які передані власнику на відповідальне зберігання
116) До якого часу речові докази, що не можуть бути передані суду, зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання або інших місцях зберігання? 116)до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження
117) Що є умовою зберігання речових доказів? 117)забезпечення збереження їх істотних ознак і властивостей
118) Ким вирішується питання про речові докази у разі закриття слідчим, прокурором кримінального провадження? 118)слідчим, прокурором
119) Де зберігаються вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази? 119)в індивідуальному сейфі слідчого
120) Як зберігаються документи, які є речовими доказами? 120)вкладеними між чистими аркушами паперу в конвертах або в окремому пакеті
121) У разі відсутності обладнаного приміщення для зберігання речових доказів, які за своїми властивостями не можуть зберігатися з матеріалами кримінального провадження: 121)виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру
122) Хто є відповідальним за зберігання речових доказів, які зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження? 122)слідчий, дізнавач, який здійснює таке провадження
123) Хто є відповідальним за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі? 123)посадова особа органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що призначається наказом керівника такого органу або слідчого підрозділу
124) Речові докази у вигляді предметів релігійного культу: 124)можуть бути передані на зберігання релігійним організаціям
125) Коли проводиться взяття на облік речових доказів? 125)не пізніше наступного робочого дня після їх вилучення (отримання)
126) На підставі чого робиться запис про вилучені (отримані) речові докази в книзі обліку? 126)на підставі протоколу, в якому зафіксовано факт їх вилучення (отримання)
127) Якщо речові докази НЕ здаються на зберігання до обладнаного приміщення або передаються на зберігання в інше місце зберігання, у книзі обліку: 127)робиться відповідна відмітка із зазначенням прізвища слідчого, дізнавача, який здійснює кримінальне провадження
128) Протягом якого строку слідчий зобов’язаний надати відповідальній особі копії документів, які підтверджують факт передачі речових доказів? 128)не пізніше наступного дня після їх вилучення (отримання)
129) Протягом якого строку після взяття на облік здійснюється передача на зберігання речових доказів, які за своїми властивостями повинні зберігатися в обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі? 129)відразу
130) Що перевіряє відповідальна особа під час прийняття для зберігання речових доказів? 130)відповідність даних, зазначених в протоколі, фактичному стану речових доказів
131) Яка інформація зазначається на кожній упаковці (бирці)? 131)номер книги обліку і порядковий номер запису
132) Про отримання  речових доказів для зберігання в обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі відповідальна особа заповнює: 132)квитанцію
133) Відмітка про видачу речових доказів та про цілісність упаковки чи бирки засвідчується підписом: 133)слідчого, дізнавача
134) Після завершення процесуальних дій з речовими доказами, що зберігаються у обладнаному приміщенні, вони повертаються для подальшого зберігання: 134)не пізніше наступного робочого дня
135) За чиєї участі може проводитися перевірка цілісності упаковки чи бирки, прикріпленої до речових доказів, переданих на зберігання до обладнаного приміщення чи спеціального сейфу, за відсутності слідчого, від якого передаються матеріали кримінального провадження? 135)керівника слідчого підрозділу
136) У скількох примірниках складається акт про невідповідність речових доказів, переданих на зберігання до обладнаного приміщення,  відомостям про них, що містяться у відповідній квитанції? 136)в двох
137) Які документи складаються, якщо при огляді речових доказів, переданих на зберігання до обладнаного приміщення, встановлена їх невідповідність відомостям про них у відповідній квитанції? 137)протокол огляду та акт
138) За яких умов можливий доступ до обладнаного приміщення чи спеціального сейфа? 138)доступ можливий тільки у присутності відповідальної особи, а в разі її тривалої відсутності – особи, яка її заміщує
139) У разі відсутності відповідальної особи та особи, яка її заміщує, доступ до обладнаного приміщення чи спеціального сейфа: 139)може бути здійснений тільки з дозволу та у присутності  прокурора, а також керівника слідчого підрозділу, підрозділу дізнання та особи, в якої на відповідальному зберіганні знаходиться дублікат ключів від обладнаного приміщення чи спеціального сейфа
140) Схоронність тимчасово вилученого майна забезпечується: 140)до повернення майна власнику у зв’язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно
141) Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, як речових доказазів у досудовому кримінальному провадженні, здійснюється: 141)відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
142) Де здійснюється зберігання вилученої (отриманої) під час кримінального провадження вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів? 142)в уповноважених підрозділах Національної поліції, СБУ
143) У разі вилучення (отримання) зброї, бойових припасів, військового спорядження, що закріплені за військовими частинами, органами та підрозділами Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, інших державних органів, військовослужбовці та співробітники яких мають право на носіння табельної зброї та боєприпасів до неї, такі зброя, бойові припаси, військове спорядження: 143)підлягають здачі на зберігання за належністю, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження
144) Де зберігаються речові докази у вигляді вибухових речовин? 144)на складах (арсеналах, базах) Збройних сил або відповідних державних підприємств
145) Зберігання речових доказів у вигляді транспортних засобів здійснюється: 145)на спеціальних майданчиках та стоянках територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів
146) Де зберігаються речові докази у вигляді готівки? 146)в уповноваженому банку, який обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ