Тестові питання з організації діяльності органів прокуратуру

1)    Хто має право направляти індивідуальні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів відповідно до Конституції України?

1) усі

2)    Чи мають право особи, які не є громадянами України, на подання звернення?

2) так, якщо законно знаходяться на території України

3)    Під зверненням громадян слід розуміти:

3) пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги

4)    Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», звернення може бути:

4) індивідуальним або колективним 

5)    Звернення, оформлене без дотримання вимог закріплених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як:

5) через десять днів від дня його надходження

6)    Які строки розгляду електронної петиції?

6) невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду

7)    Що НЕ відноситься до обов’язкових вимог звернення

7) номер телефону

8)    Якою мовою необхідно надавати відповідь на звернення громадян до органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності?

8) державною мовою

9)    Направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються:

9) забороняється

10)                      У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою щодо спрямування його за належністю, воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями в строк:

10)     п’яти днів

11)                      Звернення не підлягають розгляду, якщо:

11)     неможливо встановити авторство

12)                      Рішення про припинення розгляду звернення приймає:

12)     керівник органу до якого надійшло звернення

13)                      Розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян:

13)     не допускається без їх згоди

14)                      Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі в термін не більше:

14)     п’яти днів

15)                      Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня упродовж:

15)     одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням

16)                      До прав громадянина при розгляді заяви чи скарги НЕ відноситься:

16)     вимагати від відповідної посадової особи проведення перевірки по зверненню в позаслужбовий час

17)                      До обов’язків органів державної влади, їх керівників та інших посадових осіб в межах їх повноважень при розгляді звернень НЕ належить:

17)     на прохання інших громадян зобов’язані надавати інформацію щодо ознайомлення з матеріалами перевірки по зверненнях

18)                      Звернення розглядаються і вирішуються у термін:

18)     не більше одного місяця від дня їх надходження

19)                      У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

19)     невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання

20)                      Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

20)     електронна петиція

21)                      Чи передбачено чинним законодавством  державне мито  за розгляд звернень громадян?

21)     за розгляд звернень плата не стягується

22)                      Хто має право визначати порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян?

22)     керівники

23)                      Про результати розгляду звернення з особистого прийому громадянин повідомляється:

23)     письмово або усно, за бажанням громадянина

24)                      Підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження є:

24)     необґрунтоване зволікання з розглядом звернень

25)                      Підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є:

25)     незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення

26)                      Про результати розгляду запита народного депутата України повідомляє:

26)     керівник органу державної влади та органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, до якої звернуто запит

27)                      Відповідь на депутатський запит надається:

27)     у п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк

28)                      Запит депутата місцевої ради має розглядатися:

28)     у строк встановлений місцевою радою, чи інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту

29)                      Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати:

29)     30 днів з моменту його одержання

30)                      Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату:

30)     не пізніш як на другий день після розгляду звернення

31)                      Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов’язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата, який надіслав їм таку пропозицію, заяву або скаргу громадянина:

31)     у терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян»

32)                      Народний депутат зобов’язаний надсилати депутатське звернення та депутатський запит:

32)     на депутатському бланку та власноручно підписаний

33)                      Звернення від комітетів Верховної Ради України розглядаються в порядку:

33)     передбаченому Законом України «Про статус народного депутата України» для депутатських звернень

34)                      Відповідно до положень Закону “Про статус депутатів місцевих рад” при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право на (оберіть найбідьш точну відповідь):

34)     депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання

35)                      Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради на пленарному засіданні ради:

35)     у письмовій чи усній формі

36)                      Які правомочності утворюють конституційне право на інформацію, що передбачено ч. 2 ст. 34 Конституції України? Оберіть найбільш точну відповідь:

36)     право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію

37)                      Хто є суб’єктами інформаційних відносин згідно із законом України «Про інформацію»?

37)     фізичні особи, юридичні особи, об’єднання громадян, суб’єкти владних повноважень

38)                      Як згідно із Законом України «Про інформацію» поділяється інформація за порядком доступу?

38)     відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом

39)                      Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є:

39)     забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації

40)                      Сфера дії Закону України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини щодо:

40)     отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом

41)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до гарантій забезпечення права на доступ до публічної інформації  не відноситься:  

41)     систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в їхньому володінні

42)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до принципів забезпечення доступу до публічної інформації не належить:

42)     диспозитивність

43)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом НЕ є:

43)     інформація про розпорядження бюджетними коштами

44)                      Не може бути обмежено доступ до інформації:

44)     про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном

45)                      Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то:

45)     для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений

46)                      Конфіденційною інформацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є:

46)     інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов

47)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її:

47)     лише за згодою особи, яка обмежила доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини

48)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до таємної інформації НЕ відноситься інформація, яка містить:

48)     персональні дані, знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

49)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації:

49)     має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом

50)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж:

50)     це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася

51)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних – це:

51)     публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання

52)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації НЕ є:

52)     міжнародні організації

53)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

53)     запитувачі інформації; розпорядники інформації; структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації

54)                      Чи зобов’язаний розпорядник інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надавати на запит на інформацію завірені копії документів, якщо цього вимагає запитувач?

54)     ні, такий обов’язок Законом не визначено

55)                      Відповідно до Закону України “Про інформацію” інформація – це:

55)     будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

56)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію це:

56)     прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні

57)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» письмовий запит на інформацію подається:

57)     у довільній формі

58)                      Вкажіть, що з наведеного у переліку обов’язково має бути зазначено у запиті на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

58)     ім’я (найменування) запитувача

59)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» межі граничних норм розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів встановлюються:

59)     Кабінетом Міністрів України

60)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі:

60)     інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес

61)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі:

61)     якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили

62)                      У який термін оприлюднюється інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень?

62)     невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа

63)                      Види контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації:

63)     парламентський, громадський та державний

64)                      У якій формі може подаватися запит на інформацію?

64)     в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача

65)                      Відповідь на запит на інформацію має бути надана розпорядником інформації:

65)     не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту

66)                      У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана:

66)     не пізніше 48 годин з дня отримання запиту

67)                      Строк розгляду запиту на інформацію може бути продовжено розпорядником інформації:

67)     до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження

68)                      При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк:

68)     не стягується

69)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» чи правомірною є відмова розпорядника інформації в задоволенні запиту на інформацію на тій підставі, що існує можливість ознайомлення із запитуваною інформацією на сайті розпорядника?

69)     ні, неправомірною

70)                      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації  можуть бути оскаржені до:

70)     керівника розпорядника, вищого органу або суду

71)                      Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до:

71)     Кодексу адміністративного судочинства України

72)                      Особою, яка має право складати адміністративний протокол за порушення права на інформацію та права на звернення, є:

72)     уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

73)                      З якою періодичністю керівники обласних і окружних  прокуратур інформують населення на відкритому пленарному засіданні відповідної ради про результати діяльності?

73)     не менше як двічі на рік

74)                      На кого безпосередньо покладено відповідальність за стан організації роботи щодо ведення ЄРДР та статистики?

74)     керівників прокуратур

75)                      До основних завдань діяльності органів прокуратури відповідно до наказу Офісу Генерального прокурора «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу» від 17.03.2021 р. № 69 належить:

75)     об’єктивне відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень

76)                      Одним з основних завдань діяльності органів прокуратури відповідно до наказу Офісу Генерального прокурора «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу» від 17.03.2021 р. № 69 є:

76)     забезпечення своєчасного, повного і достовірного внесення до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати

77)                      У якій з відповідей неправильно зазначено основне завдання діяльності органів прокуратури відповідно до наказу Офісу Генерального прокурора «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу» від 17.03.2021 р. № 69?

77)     оперативний контроль за додержанням законів під час проведення досудового розслідування

78)                      На кого покладено обов’язок щодо контролю стану ведення ЄРДР, інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», звітності у відповідних структурних підрозділах апаратів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур відповідно до наказу Офісу Генерального прокурора «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу» від 17.03.2021 р. № 69?

78)     управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора), відповідні підрозділи регіональних (обласних) прокуратур

79)                      У якій з відповідей неправильно (не відповідно до наказу Офісу Генерального прокурора від 17.03.2021 р. № 69) зазначено критерій оцінки діяльності прокурорів на напрямі забезпечення ведення ЄРДР та ІАС «ОСОП»?

79)     чіткість виконання покладених обов’язків та узгодженість роботи з іншими підрозділами

80)                      Яким документом визначається порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також надання відомостей з нього?

80)     Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора від 10.06.2020 № 298

81)                      Який з наведених пунктів НЕ характеризує мету утворення та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань?

81)     формування звітності про стан злочинності в державі

82)                      Держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань є:

82)     Офіс Генерального прокурора

83)                      Які з наведених повноважень не може здійснювати Держатель Єдиного реєстру досудових розслідувань?

83)     надання витягу з ЄРДР на всіх стадіях кримінального провадження

84)                      На кого покладені функції Адміністратора Єдиного реєстру досудових розслідувань?

84)     Офіс Генерального прокурора

85)                      Хто не може бути реєстратором Єдиного реєстру досудових розслідувань?

85)     слідчий суддя суду першої інстанції

86)                      Хто не може бути реєстратором Єдиного реєстру досудових розслідувань?

86)     уповноважена особа органів прокуратури та досудового розслідування, яка виконує функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства

87)                      Хто не може бути користувачем Єдиного реєстру досудових розслідувань?

87)     захисник обвинуваченого

88)                      Які з наведених відомостей не вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

88)     про проведення негласних слідчих дій

89)                      Які з наведених відомостей не вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

89)     про проведення обшуку

90)                      Упродовж якого строку до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про призначення слідчого, процесуального керівника?

90)     невідкладно

91)                      Упродовж якого строку до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про прийняття кримінального провадження до провадження слідчим (при фактичному ориманні матеріалів кримінального провадження)?

91)     невідкладно

92)                      У який строк до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про дату складання повідомлення про підозру?

92)     невідкладно

93)                      У який строк до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про дату і час вручення повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри?

93)     невідкладно

94)                      Упродовж якого строку до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про передачу матеріалів досудового розслідування (частина п’ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218 КПК України)?

94)     протягом 24 годин з моменту прийняття процесуального рішення

95)                      У який строк до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, частина друга статті 294, пункт 1 частини третьої статті 294, частина перша статті 298-5 КПК України)?

95)     протягом 24 годин з моменту задоволення прокурором клопотання з цих питань (винесення постанови)

96)                      У який строк до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, частина перша статті 294, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 КПК України)?

96)     протягом 24 годин з моменту постановлення ухвали про задоволення слідчим суддею клопотання з цих питань

97)                      Упродовж якого строку до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про оголошення розшуку?

97)     протягом 24 годин з моменту винесення прокурором або слідчим відповідної постанови

98)                      У який строк до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131, 298-3 КПК України)?

98)     протягом 24 годин з моменту вчинення процесуальної дії

99)                      Упродовж якого строку до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про повернення судом обвинувального акта, якщо він не відповідає вимогам КПК України?

99)     упродовж 24 годин з моменту надходження із суду матеріалів до прокурора

100)                 Не може бути обмежено доступ до інформації:

100)про складання, розгляд і затвердження бюджетів

101)                 Як називається документ, що засвідчує факт реєстрації в ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення?

101)витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

102)                 Хто може надати витяг з ЄРДР на всіх стадіях кримінального провадження?

102)реєстратори, уповноважені на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому

103)                 Які відомості НЕ відображаються у витягу з ЄРДР?

103)про факт проведення слідчих (розшукових) дій

104)                 Доступ у порядку, визначеному в розділі I Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, до внесених у ЄРДР відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки одержання або одержанням неправомірної вигоди, відкривається з моменту:

104)оголошення підозри особі або прийняття рішення про закриття провадження без оголошення підозри особі

105)                 У якій із наведених нижче категорій кримінальних проваджень НЕ діють обмеження щодо загального порядку доступу до відомостей ЄРДР?

105)проти основ національної безпеки України

106)                 У кримінальних провадженнях про які кримінальні правопорушення НЕ діють обмеження щодо загального порядку доступу до відомостей ЄРДР?

106)проти власності (крадіжка, розбій, шахрайство)

107)                 У якій із наведених нижче категорій кримінальних проваджень діють обмеження щодо загального порядку доступу до відомостей ЄРДР?

107)щодо незаконного зайняття гральним бізнесом

108)                 Доступ у порядку, визначеному у розділі I Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, до внесених у ЄРДР відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із захопленням заручників, відкривається з моменту:

108)оголошення підозри особі або прийняття рішення про закриття провадження без оголошення підозри особі

109)                 Доступ у порядку, визначеному у розділі I Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, до внесених у ЄРДР відомостей щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи відкривається з моменту:

109)оголошення підозри особі або прийняття рішення про закриття провадження без оголошення підозри особі

110)                 Доступ у порядку, визначеному у розділі I Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, до внесених у ЄРДР відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, відкривається з моменту:

110)оголошення підозри особі або прийняття рішення про закриття провадження без оголошення підозри особі

111)                 З яких реквізитів складається номер кримінального провадження?

111)код відомства, орган якого розпочав досудове розслідування, рік реєстрації, код території регіону, ідентифікатор органу прокуратури чи досудового розслідування у межах регіону, де він розташований, номер кримінального провадження

112)                 Який принцип внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про декілька вчинених кримінальних правопорушень, зазначених в одній заяві, повідомленні?

112)за кожним правопорушенням окремо

113)                 Які заходи вживаються реєстраторами при встановленні факту здійснення досудового розслідування стосовно аналогічних правопорушень (дублікатів), заяви і повідомлення про які надійшли з різних джерел?

113)прокурором, керівником прокуратури приймається рішення про об’єднання таких матеріалів в одне провадження, після чого Реєстратор за допомогою функції присвоює одному з правопорушень статус «дублікат»

114)                 Ким вносяться до ЄРДР відомості про закінчення досудового розслідування?

114)прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва

115)                 Вимогами якого нормативного акта необхідно керуватися при віднесенні кримінальних правопорушень до корупційних відповідно до положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення?

115)Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції»

116)                 Відомості про рід занять, службове становище особи, яка вчинила кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань заповнюються на момент:

116)учинення кримінального правопорушення

117)                 Які першочергові заходи вживаються у разі втрати або пошкодження Реєстратором електронного ключа доступу до ЄРДР?

117)невідкладно вживаються заходи щодо блокування електронного ключа

118)                 За ким закріплено обов’язок щодо особистої перевірки правильності та повноти відомостей про кримінальні правопорушення, осіб, які їх вчинили, та рух кримінальних проваджень перед внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань даних про результати досудового розслідування?

118)прокурорами, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням

119)                 На кого покладено відповідальність за своєчасність, повноту та об’єктивність внесення інформації до ЄРДР?

119)реєстраторів органів досудового розслідування

120)                 Упродовж якого строку до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення?

120)невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення слідчим, дізнавачем, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

121)                 В який термін заявнику надається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про внесення відомостей до ЄРДР про вчинені кримінальні правопорушення?

121)через 24 години з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

122)                 З якого моменту розпочинається досудове розслідування?

122)з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань

123)                 НЕ є реєстратором Єдиного реєстру досудових розслідувань:

123)керівники оперативних підрозділів органів досудового розслідування

124)                 За яких умов кримінальне правопорушення за результатами досудового розслідування НЕ вважається розкритим?

124)слідчим або прокурором відносно особи складено повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до статті 277 КПК України, однак досудове розслідування зупинено на підставі пунктів 2, 3 частини 1 статті 280 КПК України (оголошено в розшук підозрюваного, виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва)

125)                 Протягом якого часу до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, строк внесення яких НЕ передбачено Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення (інші відомості, передбачені в електронних картках)?

125)протягом 24 годин з моменту прийняття процесуального рішення