Тестові питання на знання ЗУ “Про прокуратуру”

1)    Чим відповідно до Закону України «Про прокуратуру» забезпечується єдність системи прокуратури України? 1)    єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів
2)    Згідно з положеннями ст. 131-1 Конституції України прокуратура здійснює: 2)    представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом
3)    З якою метою відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокуратура здійснює міжнародне співробітництво? 3)    з метою реалізації своїх функцій
4)    Відповідно до ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» діяльність прокуратури грунтується на засадах: 4)    територіальності
5)    Повага до незалежності суддів відповідно до Закону України «Про прокуратуру» передбачає: 5)    заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом
6)    Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», чим з переліченого НЕ забезпечується засада прозорості діяльності прокуратури: 6)    оприлюдненням інформації про осіб, стосовно яких розслідуються кримінальні провадження
7)    З якою періодичністю відповідно до Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури повинні інформувати суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації? 7)    не менш як двічі на рік
8)    Хто відповідно до Закону України «Про прокуратуру» може здійснювати функції прокуратури України? 8)    виключно прокурори
9)    До складу системи прокуратури України не входить: 9)    Тренінговий центр прокурорів України
10)                      Спеціалізовані прокуратури не можуть утворюватися на правах: 10)     військових прокуратур
11)                      Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються: 11)     Генеральним прокурором за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України
12)                      Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має: 12)     двох перших заступників Генерального прокурора та заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
13)                      Відповідно до ст. 8-1 Закону України “Про прокуратуру” керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник не можуть бути переведені до іншого підрозділу Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури: 13)     без їх згоди
14)                      Відповідно до ст. 9 Закону України “Про прокуратуру” що є підставою для Генерального прокурора прийняти рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора? 14)     рішення відповідного органу
15)                      Що не входить до повноважень Генерального прокурора (серед інших питань)? 15)     схвалення порядку діяльності Офісу Генерального прокурора 
16)                      До якого органу відповідно до Закону України «Про прокуратуру» фізичними та юридичними особами можуть бути оскаржені накази Генерального прокурора або їх окремі частини? 16)     до адміністративного суду в порядку, встановленому законом
17)                      Що є підставою для керівника обласної прокуратури прийняти рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора? 17)     рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів
18)                      У разі необхідності у структурі окружної прокуратури відповідно до Закону України «Про прокуратуру» утворюються такі структурні підрозділи, як: 18)     відділи
19)                      Відповідно до чинного Закону України “Про прокуратуру” до повноважень керівника окружної прокуратури не належить: 19)     у 10-денний строк із дня вивільнення посади повідомляти кадровий підрозділ обласної прокуратури про наявність вакантної посади в окружній прокуратурі
20)                      Обов’язковою умовою для здійснення прокурором представництва законних інтересів держави в суді є: 20)     нездійснення або неналежним чином здійснення захисту цих інтересів органами, до компетенції яких віднесені відповідні повноваження
21)                      Здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави у правовідносинах, пов’язаних із створенням та діяльністю засобів масової інформації: 21)     не допускається
22)                      Відповідно до ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” під час здійснення представництва інтересів держави в суді прокурор має право:  22)     звертатися до суду з позовом
23)                      Порядок та інші форми координації діяльності правоохоронних органів, у сфері протидії злочинності затверджуються: 23)     наказом Генерального прокурора
24)                      Відповідно до статті 25 Закону України «Про прокуратуру» здійснення координації діяльності правоохоронних органів, у сфері протидії злочинності покладається на: 24)     керівників прокуратур усіх рівнів, їх перших заступників та заступників відповідно до розподілу обов’язків
25)                      Хто забезпечує фінансування та належні умови функціонування прокуратури і діяльності прокурорів? 25)     держава
26)                      Яка система забезпечення функціонування прокуратури діє в Україні? 26)     єдина
27)                      Які органи відповідно до ст. 88 Закону України “Про прокуратуру” беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності прокуратури у випадках і порядку, визначених Законом України «Про прокуратуру» та іншими законами? 27)     органи прокуратури, інші органи державної влади
28)                      Не може одночасно бути членом Ради прокурорів України: 28)     прокурор, який є членом відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження
29)                      Фінансування прокуратури здійснюється згідно з: 29)     кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими Генеральним прокурором, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період
30)                      Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності прокуратури здійснюються: 30)     Офісом Генерального прокурора
31)                      Чим забезпечуються потреби прокурора, пов’язані з його професійною діяльністю? 31)     окремим робочим місцем
32)                      Ким затверджується порядок щодо забезпечення органів прокуратури транспортними і матеріально-технічними засобами? 32)     Генеральним прокурором
33)                      Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують розташовані на їх території органи та установи прокуратури відповідними службовими приміщеннями на умовах: 33)     оренди
34)                      Які органи відповідно до Закону України «Про прокуратуру» забезпечують відповідними службовими приміщеннями органи та установи прокуратури на умовах оренди? 34)     місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
35)                      У разі відсутності міжнародного договору України про співробітництво з компетентними органами іноземних держав у сфері кримінального судочинства, співробітництво здійснюється на підставі: 35)     взаємних письмових гарантій
36)                      Відповідно до ст. 92 Закону України “Про прокуратуру” співробітництво органів прокуратури з компетентними органами інших держав не може здійснюватися всупереч: 36)     конституційним гарантіям України та її договірним зобов’язанням щодо прав людини
37)                      Органи прокуратури здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав згідно з: 37)     міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України
38)                      Якщо міжнародним договором України передбачено безпосередній порядок співробітництва під час кримінального провадження, обласні прокуратури: 38)     здійснюють таке співробітництво у межах своєї компетенції
39)                      Обласні прокуратури можуть здійснювати міжнародне співробітництво під час кримінального провадження у межах своєї компетенції, якщо: 39)     міжнародним договором України передбачено безпосередній порядок співробітництва під час кримінального провадження
40)                      Пропозиції щодо укладення Офісом Генерального прокурора міжнародних договорів України міжвідомчого характеру погоджуються з: 40)     Міністерством закордонних справ України
41)                      Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора є підставою для: 41)     припинення повноважень прокурора
42)                      Повноваження прокурора у зв’язку з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора, якщо рішення не було оскаржено, припиняються: 42)     з дня, наступного за днем завершення строку на оскарження рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів
43)                      До якого часу повноваження прокурора зупиняються в разі звільнення його з адміністративної посади? 43)     до прийняття рішення про призначення його на іншу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймав адміністративну посаду або переведення на посаду до іншого органу прокуратури
44)                      Найвищим органом прокурорського самоврядування є: 44)     всеукраїнська конференція прокурорів
45)                      Яке з зазначених питань уповноважені вирішувати органи прокурорського самоврядування? 45)     зміцнення незалежності прокурорів, захист від втручання в їх діяльність
46)                      Який орган прокурорського самоврядування є вищим у період між всеукраїнськими конференціями прокурорів? 46)     Рада прокурорів України
47)                      Яка кількість осіб входить до складу Ради прокурорів України? 47)     тринадцять
48)                      Не може одночасно бути членом Ради прокурорів України: 48)     прокурор, який перебуває на адміністративній посаді
49)                      Чи несе юридичну відповідальність прокурор за відмову давати пояснення стосовно себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, у разі проведення стосовного нього дисциплінарного провадження? 49)     ні, не несе юридичної відповідальності
50)                      З якого часу особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора: 50)     після складення Присяги прокурора
51)                      Припинення прокурором громадянства України або набуття громадянства іншої держави є підставою для: 51)     звільнення прокурора
52)                      Який орган проводить атестацію на посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора? 52)     Кадрова комісія Офісу Генерального прокурора
53)                      Які організаційні форми прокурорського самоврядування визначені Законом України “Про прокуратуру”? 53)     всеукраїнська конференція прокурорів та Рада прокурорів України
54)                      Чи може прокурор, який є членом відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, бути одночасно членом Ради прокурорів України? 54)     ні, не може
55)                      Терміни скликання чергової всеукраїнської конференції прокурорів: 55)     один раз на два роки
56)                      Згідно із Законом України «Про прокуратуру» позачергова всеукраїнська конференція прокурорів може бути скликана за рішенням: 56)     Ради прокурорів України
57)                      До компетенції якого органу відноситься обрання членів Вищої ради правосуддя та припинення їх повноважень? 57)     всеукраїнської конференції прокурорів
58)                      Делегати на всеукраїнську конференцію прокурорів обираються: 58)     шляхом таємного голосування простою більшістю голосів з числа вільно висунутих альтернативних кандидатів
59)                      На якій підставі відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурор може бути відряджений до Тренінгового центру прокурорів України? 59)     за його заявою
60)                      Чи може прокурор, який обіймає адміністративну посаду бути одночасно членом Ради прокурорів України? 60)     ні, не може
61)                      У якому випадку може бути ініційовано звітування члена Ради прокурорів України перед всеукраїнською конференцією прокурорів? 61)     у разі невиконання чи неналежного виконання членом Ради прокурорів покладених на нього обов’язків
62)                      До компетенції якого з цих органів входить визначення членів конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру? 62)     Ради  прокурорів України
63)                      Якою є тривалість додатвової оплачуваної відпустки, що надається прокурорам, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років? 63)     15 календарних днів
64)                      Яку кількість делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів обирають збори прокурорів обласних прокуратур? 64)     по три прокурори від кожної обласної прокуратури
65)                      До складу Ради прокурорів України входять: 65)     п’ять представників (прокурорів) від окружних прокуратур
66)                      Строк повноважень члена Ради прокурорів України становить: 66)     п’ять років
67)                      Що з переліченого не належить до повноважень Ради прокурорів України? 67)     розгляд скарг на відмову у призначенні прокурора на адміністративну посаду
68)                      Робочим органом всеукраїнської конференції прокурорів є: 68)     секретаріат
69)                      Що з переліченого НЕ належить до підстав звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді? 69)     рішення відповідного органу про притягнення прокурора, який обіймає адміністративну посаду до дисциплінарної відповідальності
70)                      Рада прокурорів України здійснює свою роботу у формі засідань, що проводяться за необхідністю, як правило, не рідше: 70)     одного разу на квартал
71)                      Регламент всеукраїнської конференції прокурорів після його прийняття рішенням всеукраїнської конференції прокурорів набирає чинності: 71)     через 10 днів після його прийняття
72)                      Ким скликаються збори прокурорів для обрання делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів? 72)     керівником відповідної прокуратури
73)                      У разі порушення прокурором Офісу Генерального прокурора вимог щодо несумісності, рішення про його звільнення приймає Генеральний прокурор за: 73)     поданням Вищої ради правосуддя
74)                      Повноваження прокурора припиняються у зв’язку з: 74)     рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора
75)                      Ким визначається день початку роботи Офісу Генерального прокурора? 75)     рішеннями Генерального прокурора
76)                      Що з переліченого НЕ уповноваженні забезпечувати кадрові комісії утворені в Офісі Генерального прокурора та у кожній обласній прокуратурі, тимчасово, до 1 вересня 2021 року? 76)     встановлення наявності підстав для звільнення прокурора з адміністративної посади за неналежне виконання посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади
77)                      Що з вказаного НЕ є предметом атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур та місцевих прокуратур? 77)     оцінка майнового стану прокурора
78)                      Чи залежить статус прокурора в системі прокуратури України від адміністративної посади, яку прокурор обіймає? 78)     ні, прокурори в Україні мають єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі 
79)                      Що із наведеного НЕ є гарантією незалежності прокурора: 79)     політична нейтральність прокуратури
80)                      Прокурор призначається на посаду: 80)     безстроково
81)                      Про початок кримінального провадження стосовно прокурора відповідно до Закону України «Про прокуратуру» негайно повідомляється: 81)     Генеральний прокурор
82)                      До якого органу, відповідно до Закону України «Про прокуратуру», має право звернутися прокурор з повідомленням про загрозу його незалежності: 82)     до Ради прокурорів України
83)                      Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» адміністративне підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або порушення: 83)     незалежності прокурорів під час виконання ними своїх повноважень
84)                      За якої умови наказ чи вказівка, віддані прокурору в усній формі, є обов’язковими для виконання? 84)     при письмовому підтвердженні такого наказу чи вказівки
85)                      Згідно з визначеними у Законі України «Про прокуратуру» вимогами щодо несумісності прокурору заборонено: 85)     належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках
86)                      На якій підставі відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурор може бути відряджений для роботи до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження? 86)     за його заявою
87)                      Що з переліченого відповідно до Закону України «Про прокуратуру» є обов’язком кожного прокурора? 87)     удосконалювати свій професійний рівень
88)                      Прокурор згідно із Законом України «Про прокуратуру» зобов’язаний щорічно проходити: 88)     таємну перевірку доброчесності
89)                      Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» таємну перевірку доброчесності прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур проводять: 89)     підрозділи внутрішньої безпеки
90)                      Яким нормативно-правовим актом регулюється заробітна плата прокурора? 90)     Законом України «Про прокуратуру»
91)                      Що НЕ є складовою заробітної плати прокурора? 91)     доплата за класний чин
92)                      Який розмір щорічної премії встановлений для прокурора? 92)     не більше 30 відсотків розміру суми посадового окладу прокурора, отриманої ним за відповідний календарний рік
93)                      Яка тривалість щорічною оплачуваної відпустки прокурора? 93)     30 календарних днів
94)                      Що є підставою для надання прокурору додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 15 календарних днів відповідно до Закону України “Про прокуратуру”? 94)     стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років
95)                      Чи існують підстави відклику прокурорів із щорічної відпустки? 95)     так, для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань
96)                      За яких умов прокурору надається допомога для оздоровлення і у якому розмірі? 96)     при наданні щорічної оплачуваної відпустки з виплатою допомоги у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату прокурора
97)                      У якому розмірі та за яких умов прокурору надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань? 97)     прокурору може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати прокурора
98)                      Прокурорам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається: 98)     одна пенсія за їхнім вибором
99)                      За яких умов прокурори втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років? 99)     у разі звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину у т.ч. за вироком суду 
100)                 Хто НЕ може бути членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? 100) член політичної партії
101)                 Яку освіту, відповідно до Закону України «Про прокуратуру», повинен мати кандидат на посаду прокурора окружної прокуратури? 101) вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр»
102)                 Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше: 102) двох років
103)                 Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше: 103) трьох років
104)                 Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше: 104) п’яти років
105)                 Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має стаж роботи в галузі права не менше: 105) п’яти років
106)                 На посаду Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який: 106) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років
107)                 Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор призначається на посаду: 107) Президентом України за згодою Верховної Ради України
108)                 Строк повноважень Генерального прокурора становить: 108) шість років
109)                 Ким здійснюється звільнення у разі подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді заступника керівника підрозділу обласної прокуратури за власним бажанням? 109) Генеральним прокурором
110)                 Ким здійснюється звільнення у разі неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду керівника підрозділу обласної прокуратури, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади? 110) Генеральним прокурором
111)                 У якому із наведених випадків за результатами дисциплінарного провадження може бути  прийнято рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора (крім Генерального прокурора)? 111) дисциплінарний проступок вчинив прокурор, перебуваючи у статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності
112)                 До якого органу відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурор може оскаржити рішення прийняте за результатами дисциплінарного провадження? 112) адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя
113)                 Яким чином керівник прокуратури відповідно до Закону України «Про прокуратуру» може відреагувати на факти невиконання чи неналежного виконання підпорядкованим йому прокурором своїх службових обов’язків? 113) звернутися із дисциплінарною скаргою до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів
114)                 Що із наведеного згідно із Законом України «Про прокуратуру» є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності? 114) порушення правил внутрішнього службового розпорядку
115)                 Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» дисциплінарне провадження – це: 115) це процедура розгляду відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку
116)                 Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прізвище, ім’я, по батькові прокурора, щодо якого надійшла дисциплінарна скарга: 116) не підлягають оприлюдненню до моменту прийняття рішення у справі
117)                 Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до Вищої ради юстиції протягом: 117) одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення
118)                 Прокурора НЕ може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 118) публічного висловлювання щодо неправомірності вказівок керівника
119)                 Що не належить до дисциплінарних стягнень, які можуть бути накладені на прокурора? 119) попередження
120)                 Де відображається рух матеріалів кримінальних проваджень у структурних підрозділах прокуратури відповідно до вимог чинної Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України? 120) в реєстраційно-моніторинговій картці інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України»
121)                 Яка з зазначених підстав, відповідно до Закону України «Про прокуратуру», є обов’язковою для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора? 121) заява за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку
122)                 Як елемент права на справедливий суд, в діяльності прокуратури має реалізовуватись засада: 122) презумпції невинуватості
123)                 Однією із засад діяльності прокуратури є: 123) незалежність прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків
124)                 Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах: 124) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки
125)                 Засадами діяльності прокуратури є: 125) законність, справедливість, неупередженість та об’єктивність
126)                 Незалежність прокурора забезпечується: 126) функціонуванням органів прокурорського самоврядування
127)                 Відповідно до ст. 17 Закону України “Про прокуратуру” прокурором вищого рівня для прокурорів окружної прокуратури є: 127)керівник та заступники керівника окружної прокуратури
128)                 Хто НЕ може бути членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? 128) працівник правоохоронного органу
129)                 Прокурор зобов’язаний проходити таємну перевірку доброчесності: 129) щорічно
130)                 Прокурор періодично проходить підготовку у Тренінговому центрі прокурорів України, що має обов’язково включати: 130) вивчення правил прокурорської етики
131)                 Завданням прокурорського самоврядування є: 131) зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їх діяльність