Тестові питання на знання ЗУ “Про Службу безпеки України”

1)    В який термін СБУ на вимогу громадянина України, права і свободи якого обмежені, зобов’язано надати письмове пояснення з приводу такого обмеження? 1)    Протягом 1 місяця.
2)    Яким чином в законодавстві закріплений правовий статус Служби безпеки України? 2)    Це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями.
3)    Який порядок призначення Голови Служби безпеки України передбачений чинним законодавством? 3)    Верховною Радою України за поданням Президента України
4)    Хто, відповідно до чинного законодавства, НЕ може входити до складу колегії Службі безпеки України? 4)    Народні депутати.
5)    Ким затверджується положення про колегію Служби безпеки України? 5)    Президентом України.
6)    Ким призначаються начальники регіональних органів  Служби безпеки України? 6)    Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.
7)    Яка особа, відповідно до чинного законодавства, НЕ може бути прийнята на службу в органи Служби безпеки України? 7)    На яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
8)    Дотримуючись яких умов Служба безпеки України може здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами? 8)    Добровільності і конфіденційності.
9)    Кому підпорядкована Служба безпеки України? 9)    Президенту України.
10)                      Який вид обов’язкових для виконання в системі Служби безпеки України актів може видавати Центральне управління Служби безпеки України? 10)                      Інструкції.
11)                      Ким  визначається організаційна структури Служби безпеки України? 11)                      Президентом України.
12)                      Ким і в якому порядку затверджується Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України? 12)                      Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
13)                      Який порядок призначення начальників регіональних органів Служби безпеки України передбачений чинним законодавством? 13)                      Призначається з відома глави місцевої державної адміністрації.
14)                      В який строк співробітник Служби безпеки України має повідомити свого безпосереднього начальника про конфлікт інтересів під час виконання ним службових повноважень? 14)                      Не пізніше наступного робочого дня
15)                      Працівника Служби безпеки України Н., (який не є військовослужбовцем), було притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення. В який термін з дня одержання відповідним органом Служби безпеки України копії відповідного судового рішення має бути звільнений працівник Н.? 15)                      Протягом 3-х днів.
16)                      Співробітнику Служби безпеки України Д. був призначений у безпосереднє  підпорядкування його рідний брат Г. Який термін передбачений чинним законодавством для вжиття ними заходів з метою усунення цієї обставини? 16)                      Протягом 15 днів.
17)                      В який строк з дня виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб, які добровільно не були усунуті ними з об’єктивних причин, відповідні особи підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування? 17)                      Протягом 1 місяця.
18)                      На кого покладається здійснення постійного контролю за дотриманням Службою безпеки України  конституційних прав громадян і законодавства в оперативно- розшуковій діяльності 18)                      Посадових осіб, спеціально призначених Президентом України.
19)                      Ким здійснюється нагляд за дотриманням законів  при застосуванні підрозділами Служби безпеки України заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян? 19)                      Прокурором.
20)                      На який орган в структурі СБУ покладається координація і контроль за діяльністю інших органів СБУ? 20)                      Центральне управління СБУ.
21)                      Який порядок призначення заступників Голови Служби безпеки України передбачений чинним законодавством? 21)                      Призначаються Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.
22)                      Про яке адміністративне правопорушення Служба безпеки України НЕ має право складати протокол? 22)                      Невиконання норм і вимог криптографічного та технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденційності.
23)                      Заходи якого забезпечення дипломатичних представництв зобов’язана здійснювати Служба безпеки України? 23)                      контррозвідувального.
24)                      В який термін з моменту виявлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, уповноваженою посадовою особою Служби безпеки України має бути оформлений протокол? 24)                      Протягом 24 годин.
25)                      Коли посадові особи Служби безпеки України НЕ складають протокол про адміністративне правопорушення за невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну? 25)                      У разі виявлення правопорушення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення.
26)                      Хто визначає порядок контролю за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України? 26)                      Президент України.
27)                      Які із перелічених обов՚язків НЕ відносяться до компетенції Служби безпеки України? 27)                      Затримання і арешт підозрюваних у вчиненні злочинів.
28)                      Складання протоколів про які адміністративні правопорушення у Службі безпеки України віднесено до виключної компетенції слідчих: 28)                      Про злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування або прокурора. (ст. 185-4 КУпАП).
29)                      Які документи мають право подавати органи Служби безпеки України органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці? 29)                      Обов’язкові для розгляду пропозиції.
30)                      Який обов’язок із числа  перелічених  входить до компетенції Служби безпеки України? 30)                      Здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади внутрішньої та зовнішньої діяльності.
31)                      Який з перелічених обов’язків  НЕ входить до компетенції Служби безпеки України? 31)                      Брати участь у межах своїх повноважень у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав.
32)                      Який державний орган здійснює функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації? 32)                      Служба безпека України;
33)                      В якому із перелічених випадку  органи Служби безпеки України НЕ мають прав проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів? 33)                      Якщо є загроза ухилення особи від надання свідчень або доказів.
34)                      Що мають право вимагати органи Служби безпеки України від громадян та посадових осіб в межах свої компетенції? 34)                      Припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України.
35)                      Який орган державної влади здійснює постійний контроль за діяльністю та дотримання законодавства України Службою безпеки України? 35)                      Верховна Рада України.
36)                      Яка періодичність подачі звіту Головою Служби безпеки України  про діяльність Служби безпеки України органу державної влади, який здійснює постійний контроль за діяльністю та дотримання законодавства України, передбачена чинним законодавством? 36)                      Щорічно.
37)                      Яким нормативним актом чітко визначено порядок використання і застосування зброї військовослужбовцями Служби безпеки України 37)                      Законом України «Про Національну поліцію України».
38)                      У якому випадку орган Служби безпеки України НЕ має права використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям? 38)                      Для доставки до лікувальних установ осіб, які потребують медичної допомоги, що не є терміновою.
39)                      Які дії має вчинити співробітник Служби безпеки України під час розгляду в колегіальному органі питань щодо призначення на посаду близьких йому осіб? 39)                      Не брати участь у прийнятті рішення цим органом
40)                      Яким чином визначається кількісний склад співробітників Служби безпеки України? 40)                      Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.
41)                      Хто затверджує кваліфікаційно-нормативні документи щодо критеріїв професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності осіб при прийнятті до органів Служби безпеки України? 41)                      Голова Служби безпеки України
42)                      На яку із перелічених видів інформації, якою володіє Служба безпеки України, вона має право встановлювати обмеження у відносинах із громадськістю відповідно до законодавства про інформацію? 42)                      Про результати науково-дослідних робіт.
43)                      В якій організації із запропонованих, працівники Служби безпеки України можуть зберігати членство в період роботи у Службі безпеки України? 43)                      В професійних спілках.
44)                      На який термін за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора, під час проведення оперативно-розшукової діяльності, співробітникам Служби безпеки України дозволяється опечатувати архіви, каси? 44)                      До 10-ти діб
45)                      Ким затверджується порядок  обліку кадрів  Служби безпеки України? 45)                      Головою Служби безпеки України
46)                      Який орган в системі Служби безпеки України визначає шляхи виконання покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення з основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами? 46)                      Колегія Служби безпеки України.