Тестові питання на знання ЗУ “Про державну таємницю”

1)    Інформацією з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є (оберіть найбільш точну відповідь):

1)    конфіденційна, таємна, службова              

2)    Яка інформація відноситься до конфіденційної відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

2)    інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов

3)    Яка інформація відноситься до таємної відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

3)    інформація, доступ до якої обмежується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі

4)    Який зміст має термін «державна таємниця» відповідно до Закону України «Про державну таємницю»?

4)    державна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України

5)    Як визначено термін «розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації» відповідно до Закону України «Про державну таємницю»?

5)    зняття в установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого грифа секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації

6)    Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», що таке гриф секретності?

6)    реквізит матеріального носія секретної інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації

7)    Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», ступінь секретності – це:

7)    категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою

8)    Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», допуск до державної таємниці – це:

8)    оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації

9)    Які грифи (ступені) секретності передбачені відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (оберіть найбільш точну відповідь)?

9)    особливої важливості, цілком таємно, таємно

10)                      Згідно з Законом України “Про державну таємницю” відносини у сфері охорони державної таємниці регулюються (оберіть найбільш точну відповідь):

10)      Конституцією України, законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими нормативно-правовими актами

11)                      Державну політику щодо державної таємниці як складову засад внутрішньої та зовнішньої політики визначає:

11)      Верховна Рада України

12)                      Спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці є:

12)      Служба безпеки України

13)                      На кого покладається забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з державною таємницею?

13)      на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов’язана з державною таємницею

14)                      Державний експерт з питань таємниць здійснює відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю»:

14)      віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування

15)                      Згідно із Законом України «Про державну таємницю», право покладати на конкретних посадових осіб функції державного експерта з питань таємниць у Верховній Раді України має:

15)      Голова Верховної ради України

16)                      Право покладати на конкретних посадових осіб функції державного експерта з питань таємниць у державних органах, Національній академії наук України, на підприємствах, в установах і організаціях (окрім Верховної Ради України) згідно із Законом України «Про державну таємницю» має:

16)      Президент України

17)                      З якого часу інформація вважається державною таємницею згідно із Законом України «Про державну таємницю»?

17)      з часу опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до якого включена ця інформація, чи зміни до нього

18)                      Яким державним органом та на якій підставі формується Звід відомостей, що становлять державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»?

18)      Службою безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань таємниць

19)                      Які строки дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці визначено Законом України «Про державну таємницю»?

19)      для інформації особливої важливості – 30 років, для інформації цілком таємно – 10 років, для інформації таємно – 5 років

20)                      Єдині вимоги для виготовлення, обліку, користування, зберігання, схоронності, передачі та транспортування матеріальних носіїв секретної інформації встановлюються:

20)      Кабінетом Міністрів України

21)                      Допуск до державної таємниці у встановленому законодавством порядку під час застосування до боржника судових процедур банкрутства надається органами Служби безпеки України:

21)      арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) після проведення його перевірки

22)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», яким особам надається  допуск до державної таємниці?

22)      дієздатним громадянам віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання органами СБУ після проведення їх перевірки

23)                      Які наслідки прийняття рішення про відмову громадянину у наданні допуску до державної таємниці, якщо виконання ним трудових чи службових обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе?

23)      громадянина може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, чи звільнено

24)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», який термін дії допуску до державної таємниці за формою 1?

24)      п’ять років

25)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», який термін дії допуску до державної таємниці за формою 2?

25)      сім років

26)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», який термін дії допуску до державної таємниці за формою 3?

26)      десять років

27)                      Яким суб’єктом здійснюється перевірка громадян у зв’язку з допуском їх до державної таємниці?

27)      органами Служби безпеки України

28)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», хто приймає рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв?

28)      керівник державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, у якій виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної інформації

29)                      Який державний орган має право контролювати стан охорони державної таємниці в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях згідно із Законом України «Про державну таємницю»?

29)      Служба безпеки України

30)                      На який строк громадянина, якому надавався допуск і доступ до державної таємниці і він був реально обізнаний з нею, може бути обмежено у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації?

30)      не більш як на 5 років

31)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про державну таємницю для посадових осіб та громадян?

31)      дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність

32)                      Кого повинна повідомляти особа, якій надано доступ до державної таємниці, про свій виїзд з України?

32)      посадову особу, яка надала доступ до державної таємниці та відповідний режимно-секретний орган

33)                      Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», чи можлива передача секретної інформації іноземній державі чи міжнародній організації?

33)      можлива лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій РНБО України

34)                      Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до відомостей, що становлять державну таємницю, відносяться:

34)      відомості про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії

35)                      У кримінальному провадженні рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймається:

35)      керівником органу досудового розслідування, прокурором, судом

36)                      Хто може брати участь у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, без оформлення допуску до державної таємниці?

36)      підозрюваний чи обвинувачений

37)                      Які з перелічених видів протиправних діянь у сфері охорони державної таємниці є підставою для притягнення громадянина до кримінальної відповідальності?

37)      розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства

38)                      Які з перелічених видів протиправних діянь у сфері охорони державної таємниці є підставою для притягнення громадянина до кримінальної відповідальності?

38)      втрата документів, що містять державну таємницю

39)                      Хто контролює знищення інформації, відомостей, речей і документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які не визнаються необхідними для подальшого проведення досудового розслідування?

39)      прокурор (за його присутності)

40)                      Які з перелічених видів протиправних діянь у сфері охорони державної таємниці є підставою для притягнення громадянина до кримінальної відповідальності?

40)      розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості

41)                      Які з перелічених нижче порушень законодавства про державну таємницю є підставою для притягнення громадянина до адміністративної відповідальності?

41)      безпідставне засекречування інформації

42)                      На підставі якого рішення проводиться знищення речей та документів, отриманих в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії, які не визнаються необхідними для подальшого проведення досудового розслідування?

42)      на підставі постанови прокурора

43)                      Де реєструються матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості, що становлять державну таємницю?

43)      в режимно-секретному підрозділі

44)                      Яка мінімальна кількість членів експертної комісії з питань таємниць, створеної для розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

44)      не менше трьох

45)                      Чи мають право члени експертної комісії з питань таємниць вносити до протоколу свою особисту думку щодо скасування грифу секретності, який розглядався на засіданні?

45)      мають право

46)                      Яким документом оформлюється рішення експертної комісії з питань таємниць про скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

46)      актом

47)                      Ким затверджується акт експертної комісії з питань таємниць про скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

47)      керівником органу, де здійснювалось їх засекречування

48)                      В органах прокуратури України скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється:

48)      в тій прокуратурі, де засекречено такий матеріальний носій інформації

49)                      У який строк мають бути розсекречені матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

49)      в максимально стислий строк, але не більше 10 діб з моменту отримання клопотання

50)                      Які дії зобов’язана зробити службова особа, яка здійснила розсекречування матеріального носія інформації відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні?

50)      письмово повідомити прокурора, якому такі носії секретної інформації або документи були передані