Конституційний статус народного депутата України та юридичні гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата. Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України

Відповідно до норм Конституції України народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 

Нині в умовах реформування Конституції України, метою якого є напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення в установленому порядку до такої роботи провідних учених, представників громадянського суспільства і різних політичних сил, міжнародних експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), експертів інших міжнародних установ та організацій, постає актуальне питання стосовно окреслення конкретних шляхів вдосконалення законодавчого регулювання статусу народного депутата України, що обумовлюється потребою в забезпеченні ефективної діяльності законодавчої гілки державної влади. 

Вдосконалення законодавства про статус народного депутата України вимагає не лише врахування вітчизняного досвіду, наукових розробок у цій сфері, але й важливе значення мають рекомендації, висловлені авторитетними міжнародними організаціями, врахування яких сприятиме приведенню національного законодавства у відповідність до визначальних європейських стандартів. Аналіз доктринальних напрацювань щодо вдосконалення правового статусу народного депутата України свідчить про їх важливість та доцільість врахування у законотворчому процесі.
Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. 

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

Народний депутат здійснює свою діяльність на основі конституційних принципів законності, верховенства права та рівності перед законом.

Документ який засвідчує статус особи як народного депутата для пред’явлення є депутатський мандат, який не є сумісним із іншими видами діяльності.