Поняття виконавчої влади та ïï місце в механізмі державної влади. Система органів виконавчої влади в Україні

Виконавча влада є порівняно самостійною гілкою (формою, видом) єдиної державної влади в Україні — атрибутом державно-владного механізму, побудованого на засадах поділу влади, і здійснюється разом із законодавчою та судовою, тісно з ними взаємодіючи; •виконавча влада є самостійною лише у зв’язку з практичною реалізацією Конституції, законів України в загальнодержавному та функціонально-компетенційному масштабах.

 На неї покладається найбільша частина загальнодержавних функцій;

  • виконавча влада не може ототожнюватися з виконавчою діяльністю, бо остання є формою реалізації виконавчої влади, видом державної діяльності відповідної компетенційної та функціональної спрямованості;
  • виконавча влада має державно-правову природу, наділена владними повноваженнями, що проявляється в її можливостях впливати на поведінку та діяльність людей їхніх об’єднань, у праві й можливостях підпорядковувати собі волю інших;
  • виконавча влада здійснюється на засадах поділу державної влади на гілки не на всіх рівнях, а тільки на вищому, тому що на місцевому рівні відсутні законодавчі органи. Немає їх і на рівні села, селища, міста. Управління на цьому рівні здійснюють органи місцевого самоврядування;

Так, в узагальненому вигляді «влада — це здатність і можливість регулювати діяльність людей, здійснюючи вплив на їхні інтереси». Залежно від об’єкта регулювання владу можна поділити на політичну, економічну, ідеологічну; залежно від суб’єкта реалізації влади — на державну владу та самоврядування; від механізму реалізації та організації — на демократичну й диктатуру; за сферою застосування — на економічну, церковну, державну тощо. Отже, державна влада є видовим поняттям, особливим різновидом влади, однією з суттєвих ознак держави, що «найбільш концентровано відображає сенс цілеспрямованого владного впливу, що виявляється в умовах суспільства як певна організація».

На сучасному етапі роль виконавчої влади вже не зводиться тільки до функціонування механізму «стримування та противаг». Сьогодні в Україні її роль набагато суттєвіша. Вона створює правові і політичні передумови реформування та трансформації права в усіх галузях народного господарства, пропонує реформаторські методи та покликана втілювати їх у життя. Тож потребує ґрунтовного переосмислення правова природа виконавчої влади, її співвідношення із сумісними категоріями та визначення її ролі й місця в загальній системі владних відносин.

Чітку вказівку на види органів виконавчої влади містить Конституція України. За ст. 113 вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України; ст. 114 вказує на існування центральних органів виконавчої влади (міністерств); ст. 118 визначає місцеві державні адміністрації як місцеві органи виконавчої влади.