Принцип верховенства права в системі засад конституційного ладу України

Принцип верховенства права є основоположним міжнародним принципом не тільки для конституційного права, але і для всіх інших галузей права. У широкому значенні принцип верховенства права передбачає верховенство права над державою. У вузькому розумінні – це верховенство права над законом. Останній підхід передбачений у  статті 8 Конcтитуції України: вона передбачає найвищу юридичну силу Конституції України та пряму дію норм Основного Закону України. Стрижневими елементами принципу верховенства права відповідно до висновків Венеціанської комісії є законність – включно з прозорою, підзвітною та демократичною процедурою запровадження приписів права; юридична визначеність (передбачає написання норм права зрозумілою мовою для всіх громадян); заборона свавілля; доступ до правосуддя в незалежних і безсторонніх судах – включно із судовим контролем щодо адміністративних актів; поважання людських прав і недискримінація та рівність перед законом.

5/5 - (5 votes)