Функції та повноваження Верховної Ради України

Компетенція парламенту є певна сукупність юридично встановлених  функцій та повноважень парламенту, які визначають його місце в системі державних органів.  Верховна Рада України реалізовує свої функції як єдиний орган законодавчої влади, а судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Верховна Рада України, Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції здійснюють свою діяльність на основі принципу колегіальності. При цьому функції судів загальної юрисдикції реалізуються системою судів (місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих, Верховного Суду України).

Компетенція парламенту України – це сукупність предметів його відання та повноважень. За обсягом компетенції парламенти поділяються на три групи:з абсолютно визначеною компетенцією, тобто обмеженою компетенцією.

При паралельному застосуванні термінів “функції парламенту” та “повноваження парламенту” неминуче виникає питання про їх співвідношення. Ці терміни не є синонімами, оскільки їхній зміст різний, а саме: функції визначають напрями діяльності державного органу, повноваження показують, що конкретно орган повинен робити стосовно конкретного предмету (предмету відання). Конституційні положення, які визначають функції та повноваження парламенту, тим самим окреслюють його компетенцію, тобто сукупність функцій парламенту та повноважень, необхідних для їх виконання.  

Верховна Рада України здійснює свої функції на основі колегіальності, а органи виконавчої влади – на основі колегіальності та єдиноначальності. Верховна Рада України здійснює своє діяльність як єдиний орган законодавчої влади.

Особливість компетенції Верховної Ради виявляється у тому, що Верховна Рада встановлює як свою власну компетенцію, так і компетенцію інших державних органів, закріплюючи її в Конституції України і законах. Компетенція Верховної Ради України є великою за обсягом, але водночас збалансованою порівняно з компетенцією інших органів державної влади. Конституція України заснувала “сильний” парламент, не даючи змоги главі держави та урядові домінувати на внутрішньополітичній арені. Як і всі інші вищі органи державної влади, Верховна Рада України є органом загальної компетенції, тобто її повноваження стосуються практично усіх сфер суспільного життя. Значний обсяг повноважень Верховної Ради України, різноманітність сфер життя держави, на які поширюється компетенція парламенту України, викликає потребу в її класифікації.

Верховна Рада України з метою виконання своїх функцій обирається безпосередньо громадянами на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років, а органи судової влади формуються шляхом призначення. Верховна Рада України приймає закони та постанови.