Поняття та предмет конституційного права як галузі права

Конституційне право як галузь права — це сукупність тісно пов’язаних між собою правових норм, яка характеризується внутрішньою єдністю та певними особливими ознаками, що відрізняють її від інших. Ці особливості обумовлені суспільними відносинами, на регулювання яких спрямовані конституційно-правові норми, тобто предметом галузі конституційного права.

Конституційне право регулює суспільні відносини, що складаються в усіх сферах життєдіяльності суспільства: політичній, економічній, соціальній, духовній і т. д.

Особливість предмета конституційного права полягає в тому, що конституційно-правове регулювання у різних сферах життя не є однаковим за своїм обсягом. Максимально повно конституційне право регулює політичні відносини, що пов’язані з державним устроєм, організацією публічної влади, політичної системи суспільства тощо. В той час як в інших сферах життєдіяльності ним регламентуються лише основні, базові, фундаментальні суспільні відносини, тобто ті, які визначають зміст всіх інших відносин у відповідній сфері та утворюють фундамент системи суспільних відносин, що підлягають правовому впливу. Так, наприклад, в економічній сфері конституційне право визначає засадничі принципи економіки, економічні права людини, форми та об’єкти права власності тощо. А в повному обсязі правове регулювання економічних відносин здійснюється цивільним, господарським, фінансовим та іншими галузями права.

До предмета конституційного права відносяться суспільні відносини, що визначають:

– основи правового статусу людини й громадянина, принципи взаємозв’язків між громадянином і державою, основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина, гарантії їх забезпечення;

– основи народовладдя, проведення виборів та референдумів, мітингів та демонстрацій, походів, зібрань та інших форм безпосередньої демократії; – засади організації та функціонування громадянського суспільства та його інститутів: громадських об’єднань, політичних партій, засобів масової інформації, професійних спілок, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування тощо;

– засади побудови Української держави, її характеристики як суверенної, незалежної, демократичної, правової та соціальної, форму правління, форму державного устрою;

– засади організації та функціонування державної влади, правовий статус органів законодавчої влади, виконавчої та судової влади, глави держави, порядок їх формування, форми їх діяльності;

– державний устрій, адміністративно-територіальний поділ території, автономний статус Криму, спеціальний статус міст Києва та Севастополя; – засади та найважливіші суспільні відносини, які виникають в економічній, соціальній, екологічній, культурній, духовній сферах.

Конституційне право є фундаментальною та провідною галуззю в національній правовій системі, оскільки його норми регламентують вихідні засади суспільного та державного ладу, визначають права та свободи людини та громадянина, що в подальшому знаходить свою конкретизацію в інших галузях права. Регламентуючи найбільш важливі та значимі суспільні відносини, ця провідна галузь права дає орієнтири правового регулювання в усіх сферах життєдіяльності.

Конституційне право України — це фундаментальна та провідна галузь права, сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що визначають політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні та духовні основи конституційного ладу України, організацію та функціонування демократичної правової держави, громадянського суспільства та правовий статусу людини й громадянина.

 

3.8/5 - (12 votes)