Тест онлайн на знання Закону України “Про державне бюро розслідувань”


тест ДБР

ЗУ “Про державне бюро розслідувань” № 794-VIII від 12 листопада 2015 року  набрав чинності 1 березня 2016 року. Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності ДБР – органу, який покликаний остаточно перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Запропоновані тестові питання з варіантами відповідей входили до переліку тестових питань при конкурсному відборі на посаду директора ДБР.

 


В даному онлайн тестуванні буде запропоновано двадцять питань, в кожному з заданих питань теста правильним є тільки один варіант відповіді, за кожну правильну відповідь виставляється один бал. По завершенню тестування Ви зможете пройти тест по іншим питанням на знання Закону України “Про державне бюро розслідувань”. Бажаємо успіху!


 

Перелік всіх тестових питань на знання ЗУ "Про державне бюро розслідувань"

1. Яким є правовий статус Державного бюро розслідувань відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань»?

А) державний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань;

Б) державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань;

В) центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки;

Г) центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

2. Що із зазначеного створює правові засади діяльності Державного бюро розслідувань?

А) Конституція України, Закон України «Про державне бюро розслідувань», Кримінальний, Кримінальний процесуальний кодекси України;

Б) Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Закон України «Про державне бюро розслідувань» та інші закони України, а також інші нормативно-правові акти, прийняті на їх основі;

В) Конституція України, Закони України «Про державне бюро розслідувань», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України»;

Г) Конституція України, Закон України «Про державне бюро розслідувань», відомчі накази та Інструкції, які не суперечать цьому Закону.

3. На яких засадах ґрунтується діяльність Державного бюро розслідувань?

А) верховенства права, законності, справедливості, неупередженості, незалежності і персональної відповідальності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності і позапартійності, єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих повноважень;

Б) верховенства права, законності, поєднання гласних і негласних заходів;

В) верховенства права, законності, взаємодії з державними органами, населенням, неурядовими або громадськими організаціями;

Г) конспірації, конфіденційності, відповідності та адекватності використання оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпечності протиправної діяльності.

4. Чи допускається незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань?

А) допускається лише у випадках, пов’язаних з необхідністю отримання оперативної інформації;

Б) допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

В) забороняється;

Г) допускається у випадках, визначених законом, і лише у зв’язку з оперативною необхідністю.

5. Чи допускаються будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях?

А) допускаються лише у випадках, пов’язаних з необхідністю отримання оперативної інформації;

Б) допускаються у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

В) допускаються у випадках, визначених законом, і лише у зв’язку з оперативною необхідністю;

Г) не допускаються, є неправомірними і не підлягають виконанню.

6. Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі отримання будь-якої вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямованих до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях?

А) невідкладно інформувати про це в письмовій формі Генерального прокурора України;

Б) інформувати відповідні державні органи про відомі факти та дані, що свідчать про втручання в діяльність Державного бюро розслідувань;

В) невідкладно інформувати про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань;

Г) врахувати дані вказівки, пропозиції, вимоги, доручення під час досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях.

7. Що із зазначеного є одним із завдань Державного бюро розслідувань?

А) виявлення і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище;

Б) запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

В) проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, вчинених будь-якими службовими особами;

Г) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння службових осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

8. Чи відноситься до завдань Державного бюро розслідувань запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України?

А) так, відноситься, але тільки за дорученням Генерального прокурора України;

Б) ні, не відноситься;

В) так, відноситься;

Г) так, відноситься, але лише за згодою детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

9. Що із зазначеного відноситься до завдань Державного бюро розслідувань?

А) отримання інформації про факти та обставини, що не мають ознак кримінального правопорушення, проте відповідно до законодавства України потребують перевірки;

Б) запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів;

В) виявлення, припинення і розслідування злочинів щодо розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрати документів чи матеріалів, що містять такі відомості;

Г) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

10. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?

А) організовує проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо злочинності в Україні;

Б) здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань протидії злочинності;

В) формує та реалізує державну політику у сфері протидії злочинності, розробляє проекти нормативно-правових актів з цих питань;

Г) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України.

11. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?

А) забезпечення публічної безпеки і порядку;

Б) здійснювати інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, вживати заходів до їх усунення;

В) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

Г) здійснювати превентивні та профілактичні заходи під час проведення оперативно-розшукової діяльності та слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, які віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань.

12. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?

А) проводення пошукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності щодо виявлення та припинення злочинів;

Б) здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів;

В) супроводження негласного розслідування під час кримінального провадження;

Г) забезпечення здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження.

13. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?

А) забезпечення діяльності правоохоронних органів та осіб, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності та негласним слідчим (розшуковим) діям на підставах, передбачених законодавством України;

Б) використання гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;

В) здійснення конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів, у порядку, визначеному законодавством;

Г) проведення контррозвідувальні та розвідувальні заходи із залученням гласних і негласних штатних та позаштатних працівників для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочинів, віднесених до підслідності Державного бю

14. Передбачені якими актами права та обов’язки, поширюються на працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів?

А) законами України «Про Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань»;

Б) Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України »Про оперативно-розшукову діяльність»;

В) Конституцією України, Законом України «Про Державне бюро розслідувань» і Кримінальним кодексом України;

Г) Законом України «Про Державне бюро розслідувань» і відомчими наказами та інструкціями.

15. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?

А) надавати в межах, визначених законом, послуги з допомоги особам, які потребують її з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій;

Б) здійснювати оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії по забезпеченню публічної безпеки і порядку;

В) здійснювати пошукові, розвідувальні, контррозвідувальні заходи та слідчі (розшукові) дії з метою протидії злочинності;

Г) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі та негласні слідчі дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів.

16. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?

А) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді, запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій;

Б) інформувати державні органи, політичні партії про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства або держави, а також про порушення законодавства, пов’язані зі службовою діяльністю посадових осіб;

В) безоплатно одержувати в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у їх провадженні, інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;

Г) співробітничати на оплатній основі з особами, що погодилися на умовах добровільності допомагати протидіяти злочинності.

17. Протягом якого строку суб’єкти, яким адресовано письмовий запит Державного бюро розслідувань щодо надання інформації з обмеженим доступом, зобов’язані надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню?

А) невідкладно, а в разі неможливості – не пізніше 3-денного строку;

Б) протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 10-денного строку;

В) протягом 10 днів, а в разі неможливості – не пізніше 30-денного строку;

Г) протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 30-денного строку.

18. За чиїм письмовим запитом Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи отримують інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у їх провадженні?

А) керівника підрозділу Державного бюро розслідувань;

Б) слідчого Державного бюро розслідувань;

В) директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників;

Г) уповноважених посадових осіб Державного бюро розслідувань.

19. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?

А) проводити операції з метою припинення злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;

Б) проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, взятих під варту;

В) здійснювати негласну оренду житла або іншого володіння фізичних і юридичних осіб під час оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих розшукових дій;

Г) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту режимних установ, а також у проведенні спеціальної перевірки з допуску до особливих робіт.

20. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?  

А) здійснювати швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень;

Б) вживати заходи для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;

В) сприяти забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

Г) здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймати рішення про затосування адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання.

21. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?

А) використовувати транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам, для проїзду до місця події, припинення злочину, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні;

Б) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати спеціальні обліки в обсязі і порядку, передбачених законодавством;

В) вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, провадити діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;

Г) використовувати документи, які зашифровують відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів підрозділів Державного бюро розслідувань.

22. Як здійснюється співпраця Державного бюро розслідувань та його уповноважених посадових осіб з фізичними особами?

А) з дотриманням вимог діючого законодавства;

Б) на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочуючи осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів;

В) на умовах, які передбачені контрактом між фізичною особою і Державним бюро розслідувань;

Г) на засадах відповідності та адекватності їх використання ступеню суспільної небезпечності протиправної діяльності.  

23. Що із зазначеного створюється у Державному бюро розслідувань для одержання заяв і повідомлень про злочини, віднесені до його підслідності?

А) спеціальний підрозділ Державного бюро розслідувань;

Б) посада уповноваженого Державного бюро розслідувань для одержання заяв і повідомлень про злочини;В) спеціальна телефонна лінія, офіційний веб-сайт та засоби електронного зв’язку;

Г) бази даних одержаних заяв і повідомлень про злочини.

24. Чи розглядаються заяви та повідомлення про злочини, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) потерпілого або заявника, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань?

А) розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені;

Б) ні, не розглядаються;

В) розглядаються, якщо відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення злочину, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

Г) розглядаються лише в рамках оперативно-розшукових справ.  

25. Як повинні поступити інші органи державної влади, отримавши інформацію про злочин, віднесений до підслідності Державного бюро розслідувань?

А) зобов’язані лише негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань;

Б) зобов’язані невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань;

В) зобов’язані лише негайно повідомити про це працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або Національної поліції України;

Г) зобов’язані відмовити в отриманні такої інформації.

26. Яка із відповідей правильно розкриває систему Державного бюро розслідувань?

А) апарат, регіональні підрозділи, підрозділи оперативного реагування;

Б) центральні органи управління, регіональні органи, підрозділи особливого призначення;

В) центральні органи управління Державного бюро розслідувань, територіальні органи, навчальні заклади із специфічними умовами навчання;

Г) центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи.

27. Які із названих підрозділів діють у складі Державного бюро розслідувань?

А) органи досудового розслідування, підрозділи оперативної служби та спеціального призначення;

Б) слідчі, оперативні та інші підрозділи;В) детективи та розвідувальні підрозділи;

Г) оперативно-технічні підрозділи та підрозділи внутрішньої безпеки.

28. Хто із названих суб’єктів затверджує організаційну структуру Державного бюро розслідувань?

А) Директор Державного бюро розслідувань;

Б) Директор Державного бюро розслідувань за погодженням із Кабінетом Міністрів України;

В) Кабінет Міністрів України;

Г) Директор Державного бюро розслідувань за погодженням із Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

29. Якою є гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань?

А) 1 тисяча 500 осіб;

Б) 2 тисячі осіб;

В) 2 тисячі 500 осіб;

Г) 3 тисячі осіб.

30. Де мають бути розташовані територіальні управління Державного бюро розслідувань?

А) у Львові, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Києві;

Б) в Івано-Франківську, Одесі, Вінниці, Херсоні, Полтаві, Києві;

В) у Хмельницькому, Харкові, Мелітополі, Краматорську, Києві;

Г) у Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську, Києві.

31. Чи є територіальні органи Державного бюро розслідувань юридичними особами?

А) ні, вони не є юридичними особами;

Б) так, усі вони є юридичними особами;

В) лише окремі з них є юридичними особами;

Г) юридичною особою є тільки територіальний орган Державного бюро розслідувань з розташуванням в м. Києві.

32. Хто дійснює керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань?

А) Керівник Державного бюро розслідувань;

Б) Директор Державного бюро розслідувань спільно із Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

В) Директор Державного бюро розслідувань та Директори територіальних органів;

Г) Директор Державного бюро розслідувань, який частину своїх повноважень реалізує спільно із першим заступником і заступником.

33. Якого віку може бути Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) не молодше 25 років;

Б) не молодше 30 років;

В) не молодше 35 років;

Г) не молодше 40 років.

34. Яку освіту повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) другий (магістерський) рівень вищої освіти;

Б) вищу повну освіту;

В) вищу юридичну освіту;

Г) вищу юридичну освіту, отриману у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання.

35. Який стаж роботи в галузі права повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) не менше п’яти років;

Б) не менше семи років;

В) не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);

Г) не менше одного року (після здобуття вищої юридичної освіти).

36. Який досвід на керівних посадах повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) не менше п’яти років;

Б) не менше семи років;

В) не менше десяти років;

Г) не менше одного року.

37. Якою мовою повинен володіти Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) українською та англійскою мовою;

Б) державною та іноземною мовою;

В) державною мовою та однією з мов європейських країн;

Г) державною мовою.

38. Чи може бути Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань членом політичної партії?

А) може бути членом політичної партії;

Б) може бути лише членом партії, яка входить в парламентську коаліцію;

В) не може бути членом жодної політичної партії;

Г) може бути лише членом політичної партії, організації, яка не заборонена законом або судом.

38. На який строк призначається Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) на три роки;

Б) на п’ять років;

В) на сім років;

Г) на десять років.

39. Ким призначається на посаду Директор Державного бюро розслідувань?

А) Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань;

Б) Прем’єр-міністром України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань;

В) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;

Г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.

40. Із досягненням якого віку припиняються повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань?

А) 45 років;

Б) 55 років;

В) 60 років;

Г) 65 років.

41. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади перший заступник Директора Державного бюро розслідувань та заступник Директора Державного бюро розслідувань?

А) Директором Державного бюро розслідувань;

Б) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;

В) Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії;

Г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання конкурсної комісії.

42. Яким документом визначені повноваження Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів і керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхніх заступників?

А) контрактом;

Б) відомчими наказами та інструкціями;

В) Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Державне бюро розслідувань»;

Г) Законом України «Про Державне бюро розслідувань».

43. Протягом якого терміну з дня призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний підготувати стратегічну програму діяльності Державного бюро розслідувань?

А) не пізніше 10 днів;

Б) не пізніше 20 днів;

В) не пізніше 30 днів;

Г) не пізніше 45 днів.

44. Хто виконує повноваження Директора Державного бюро розслідувань у разі його звільнення з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування?

А) перший заступник, але не довше ніж протягом року;

Б) протягом 60 днів перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, а в подальшому – заступник Директора Державного бюро розслідувань і знову перший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань;

В) перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, крім періоду, коли він буде перебувати у відпустці;

Г) перший заступник Директора Державного бюро розслідувань – до призначення нового Директора Державного бюро розслідувань.

45. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань?

А) Прем’єр-міністром України відповідно до подання конкурсної комісії;

В) Прем’єр-міністром України відповідно до подання Директора Державного бюро розслідувань;

В) Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії;

Г) Директором Державного бюро розслідувань.

46. Протягом якого строку з дня призначення на посаду директор територіального органу Державного бюро розслідувань зобов’язаний підготувати річну програму діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань?

А) не пізніше 10 днів;

Б) не пізніше 20 днів;

В) не пізніше 30 днів;

Г) не пізніше 45 днів.

47. Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень?

А) заступник, до того часу, доки не буде призначено нового керівника;

Б) заступник, а за наявності двох заступників – найбільш досвідчений заступник;

В) заступник, а за наявності двох заступників – найстарший за віком заступник;

Г) протягом 60 днів його заступник, а в подальшому – інший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового керівника.

48. Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності заступника ?

А) найстарший за віком керівник підрозділу, що входить до складу цього підрозділу, а за відсутності у структурі підрозділу інших підрозділів – найстарший за віком службовець підрозділу;

Б) найбільш досвідчений керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу), а за відсутності у структурі підрозділу (органу) інших підрозділів – найбільш досвідчений службовець підрозділу (органу);

В) найстарший за званням чи рангом керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу);

Г) найстарший за віком працівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу).

49. Які з названих працівників належать до працівників Державного бюро розслідувань?

А) які уклали контракт із Державним бюро розслідувань;

Б) особи начальницького складу Державного бюро розслідувань;

В) особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань;

Г) працівники, державні службовці, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань.

50. Якою із названих видів є служба в Державному бюро розслідувань?

А) державною службою;

Б) військовою службою;

В) професійною службою;

Г) державною службою особливого характеру .

51. Як зараховується час проходження служби в Державному бюро розслідувань?

А) до вислуги років;

Б) до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби;

В) до загального стажу роботи;

Г) до стажу роботи відповідно до закону.

52. Які із названих осіб приймаються на службу до Державного бюро розслідувань?

А) громадяни України, які спроможні за своїми моральними якостями, професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки;

Б) особи, які спроможні за своїм особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки;

В) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки – на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом);

Г) особи за трудовим договором, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати завдання, які покладені на Державне бюро розслідувань.

53. Ким затверджується порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців?

А) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання Директора Державного бюро розслідувань;

Б) Кабінетом Міністрів України;

В) Директором Державного бюро розслідувань самостійно;

Г) Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії.

54. Чим регулюються трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань ?

А) законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами);

Б) законодавством України;

В) законом про Державне бюро розслідувань;

Г) відомчими наказами та інструкціями.

55. Як часто працівники Державного бюро розслідувань проходять підвищення кваліфікації?

А) регулярно при призначені на посаду проходять обов’язкове підвищення кваліфікації;

Б) тільки керівники підрозділів регулярно, але не рідше одного разу на три роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації;

В) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації;

Г) не рідше одного разу на пять років проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.

56. Чи може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка за рішенням суду обмежена у цивільній дієздатності?

А) може бути призначена, якщо рішення суду не набрало законої сили;

Б) ні, не може бути призначена;

В) може бути призначена, якщо вона визнана судом осудною;

Г) може бути призначена, але не на керівну посаду.

57. Яка із зазначених осіб не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань?

А) особа, яка мала судимість за вчинення злочину;

Б) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення;

В) особа, яка має судимість за вчинення злочину, або яка протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

Г) особа, яка має близьких осіб, які мають судимість за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину.

58. В якому із зазначених випадків особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань?

А) якщо вона працюватиме разом з іншим членом сім’ї;

Б) якщо вона має близьких їй осіб, які працюють в інших правоохоронних, судових чи контролюючих органах на керівних посадах;

В) якщо вона має близьких їй осіб, які займаються підприємницькою діяльністю;

Г) якщо вона матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам.

59. Чи може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка не пройшла спеціальну перевірку?

А) може бути призначена, якщо спеціальна перевірка ще не закінчилась;

Б) ні, не може бути призначена;

В) може бути призначена, якщо результати спеціальної перевірки оскаржуються в суді;

Г) може бути призначена за рішенням Директора Державного бюро розслідувань, узгодженим з конкурсною комісією.

60. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань бути членами і брати участь у створенні чи діяльності політичних партій?

А) мають право, але лише у вільний від роботи час;

Б) ні, не мають такого права;

В) мають право, але лише на безоплатній основі;

Г) мають право, якщо їх службова діяльність не пересікається з діяльністю політичних партій.

62. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань бути повіреними третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань?

А) мають право, але лише у цивільних справах;

Б) мають право, але лише у кримінальному проваджені;

В) ні, не мають такого права;

Г) мають право, але лише в адміністративних справах.

63. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах?

А) мають таке право лише з метою виявлення, припинення та розслідування злочинів;

Б) мають таке право лише у випадках, які передбачені законодавством;

В) мають таке право лише з метою здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань;

Г) ні, не мають такого права.

64. Чи повідомляється особа при призначенні на посаду у Державне бюро розслідувань про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя?

А) ні, особа повинна знати про це, оскільки всі закони доводяться до відома населення;

Б) повідомляється, про це зазначається в контракті;

В) повідомляється, але закон не встановлює форму такого повідомлення;

Г) повідомляється лише при призначенні на керівну посаду.

65. Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень?

А) повідомити письмово у триденний строк Національне агентство з питань запобігання корупції;

Б) звернутися за роз’ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції;

В) негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника;

Г) подати заяву на звільнення або переведення на іншу посаду.

66. Як повинен діяти керівник у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівником Державного бюро розслідувань?

А) негайно повідомити місцевий орган Національного агентства з питань запобігання корупції;

Б) звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції;

В) звільнити або перевести на іншу посаду працівника Державного бюро розслідувань;

Г) зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.

67. Протягом якого строку проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю?

А) від шести місяців до одного року;

Б) від одного до шести місяців;

В) від трьох місяців до одного року;

Г) від двох тижнів до шести місяців.

68. Чи дозволяється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України?

А) дозволяється лише з дозволу Кабінету Міністрів України;

Б) ні, забороняється;

В) дозволяється лише з метою виявлення, припинення та розслідування злочинів;

Г) дозволяється у випадках, передбачених законодавством.

69. Чи дозволяється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань в межах проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України ?

А) дозволяється;

Б) ні, забороняється;

В) дозволяється лише з дозволу Кабінету Міністрів України;

Г) дозволяється лише для проведення науково-технічної діяльності.

70. Хто із зазначених суб’єктів має право втручатися в законну діяльність Державного бюро розслідувань ?

А) адвокати у передбачених законами випадках;

Б) представники громадськості у передбачених законами випадках;

В) члени політичних партій у передбачених законами випадках;

Г) уповноважені посадові особи державних органів у передбачених законами випадках.

71. Чи допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання працівників Державного бюро розслідувань та членів їхніх сімей?

А) допускається з дозволу суду;

Б) ні, не допускається;

В) допускається лише з дозволу самого працівника Державного бюро розслідування;

Г) допускається лише у передбачених законом випадках.

72. Де тримають працівника Державного бюро розслідувань у разі затримання?

А) у спеціальних приміщеннях слідчих ізоляторів;

Б) в установах для попереднього ув’язнення;

В) в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб;

Г) в установах для попереднього ув’язнення Слуби безпеки України.

73. Чи перебувають під захистом держави особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Державному бюро розслідувань у виконанні покладених на нього завдань?

А) ні, не перебувають;

Б) так, перебувають постійно;

В) перебувають, але лише особи, які надають допомогу на договірних засадах, при оформленні письмової угоди;

Г) перебувають, але лише під час виконання завдань Державного бюро розслідувань.

74. Чи може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності працівник Державного бюро розслідувань за повідомлення ним про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань?

А) так, може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності;

Б) так, може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, але лише за провокування іншого працівника до вчинення протиправних дій;

В) ні, не може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, якщо вина особи буде доведена судом;

Г) ні, не може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

75. Чи може бути притягнутий до відповідальності працівник Державного бюро розслідувань за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину іншим працівником Державного бюро розслідувань?

А) так, повинен бути притягнутий до відповідальності;

Б) ні, не може бути притягнутий до відповідальності;

В) так, може бути притягнутий до відповідальності, але тільки у разі завідомо неправдивого повідомлення про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

Г) так, може бути притягнутий до відповідальності, але тільки у разі завідомо неправдивого повідомлення про вчинення корупційного злочину.

76. Чи дозволяється посадовим особам Державного бюро розслідувань розголошувати відомості про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань?

А) так, дозволяється розголошувати такі відомості;

Б) ні, забороняється розголошувати такі відомості;

В) так, дозволяється розголошувати такі відомості, але лише за їх згодою;

Г) так, дозволяється розголошувати такі відомості, але лише з дозволу керівника Державного бюро розслідування.

78. З чого складається заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань?

А) з посадового окладу, доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, премії, доплати за особливі умови;

Б) з посадового окладу, доплати за вислугу років, доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця, доплати за особливі умови;

В) з посадового окладу, доплати за вислугу років, доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;

Г) тільки з посадового окладу.

79. Чи поновлює Державне бюро розслідувань порушені працівником Державного бюро розслідувань під час виконання ним своїх службових обов’язків права чи свободи людини або громадянина та чи відшкодовує завдану матеріальну і моральну шкоду?

А) Державне бюро розслідувань не поновлює порушені права чи свободи і не відшкодовує завдану матеріальну і моральну шкоду;

Б) Державне бюро розслідувань у межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення порушених прав чи свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди;

В) завдана матеріальна шкода відшкодовується за рахунок державного бюджету;

Г) винні особи самостійно поновлюють порушені права і свободи людини чи громадянина і за їх рахунок відшкодовується завдана матеріальна і моральна шкода.

80. Чи можуть працівники Державного бюро розслідувань в межах своїх повноважень самостійно приймати рішення?

А) не мають права приймати рішення, не узгодивши його з безпосереднім керівником;

Б) не мають права приймати рішення, не узгодивши його з Директором Державного бюро розслідувань, чи директором територіального органу Державного бюро розслідувань ;

В) самостійно приймають рішення, але тільки в межах кримінального провадження;

Г) самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень.

81. Чи передбачаються в штатних розписах центральних апаратів державних органів посади осіб, до функціональних обов’язків яких належить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань?

А) не передбачаються;

Б) передбачаються;

В) передбачаються лише в органах Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України;

Г) передбачаються лише в контролюючих органах.

82. Як здійснюється обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро України, органами внутрішніх справ, органами Національної поліції, Службою безпеки України та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність?

А) за вказівкою керівника Державного бюро розслідувань;

Б) за письмовим запитом працівника Державного бюро розслідувань;

В) за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів;

Г) за дорученням слідчого.

83. В якому порядку дозволяється передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим державним органам?

А) тільки за вказівкою керівників зацікавлених підрозділів;

Б) тільки за письмовою згодою працівників відповідних органів;

В) тільки за запитом відповідних органів;

Г) тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.

84. Що із зазначеного зобов’язані робити Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні з метою запобігання та протидії злочинам, віднесеним до підслідності Державного бюро розслідувань?

А) інформувати Державне бюро розслідувань про відомості, які їм стали відомі під час здійснення контрольних функцій та аналізу оперативно-значимої інформації;

Б) передавати Державному бюро розслідувань одержані під час здійснення контрольних функцій та аналізу інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про злочини або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування злочинів;

В) виконувати письмові доручення Державного бюро розслідувань;

Г) спільно з працівниками Державного бюро розслідувань здійснювати аналіз інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про злочини або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування злочинів.

85. Про що інформує Директор Державного бюро розслідувань Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України?

А) про основні питаня діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених на них завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина;

Б) про підготовлені проекти нормативно-правових актів, які необхідно схвалити Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

В) про кількість виявлених, розслідуваних та направлених до суду кримінальних проваджень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;

Г) про питання кадрової політики Державного бюро розслідувань та його підрозділів.

86. В який строк Директор Державного бюро розслідувань подає звіт Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про діяльність Державного бюро розслідувань?

А) щороку до 1 січня;

Б) кожних півроку;

В) щороку до 1 квітня;

Г) раз в квартал.

87. Протягом якого строку Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань розглядає для надання висновку наданий їй звіт Державного бюро розслідувань?

А) невідкладно;

Б) протягом 3 днів з дня надання;

В) протягом 5 днів з дня надання;

Г) протягом 10 днів з дня надання.

88. Кому підпорядковуються підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?

А) безпосередньо Кабінету Міністрів України;

Б) безпосередньо Директору Державного бюро розслідувань;

В) безпосередньо Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

Г) безпосередньо Генеральному прокурору України.

89. Які із зазначених обов’язків має підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?

А) виявлення правопорушень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;

Б) запобігання вчиненню правопорушень працівниками правоохоронних органів згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;

В) розслідування кримінальних правопорушень, які вчиняються працівниками Державного бюро розслідувань;

Г) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

90. Чи наділені підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань обов’язком проводити з особами психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслідувань?

А) ні, не наділені;

Б) так, наділені, але лише у виняткових випадках;

В) так, наділені;

Г) ні, не наділені, а лише виступають ініціаторами його проведення.

91. Чи є обов’язком підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань вжиття заходів щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державного бюро розслідувань ?

А) ні, не є обов’язком;

Б) так, є обов’язком;

В) ні, є обов’язком лише вчасно інформувати інші підрозділи правоохоронних органів, до повноважень яких це відноситься;

Г) ні, є обов’язком лише з’ясовувати, чи не є ця інформація завідомо неправдивою.

92. Чи віднесено до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань консультування працівників Державного бюро розслідувань щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру ?

А) ні, до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань консультування працівників Державного бюро розслідувань з цих питань не віднесено;

Б) так, до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань віднесено консультування працівників Державного бюро розслідувань з цих питань;

В) ні, до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань віднесено консультування працівників Державного бюро розслідувань лише з юридичних, але не етичних питань;

Г) так, але до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань віднесено консультування працівників Державного бюро розслідувань лише щодо конфлікту інтересів.

93. Чи є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, щодо причетності працівників Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень?

А) ні, не є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка цієї інформації;

Б) ні, обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань є перевірка лише інформації про протиправні діяння осіб чи груп осіб, які готують чи вчиняють злочини, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;

В) так, є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка цієї інформації;

Г) так, але обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань є перевірка лише інформації, яка надходить від осіб, які конфіденційно співробітничають з підрозділом внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.

94. Які із зазначених обов’язків має підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?

А) здійснення контролю за дотриманням суддями правил етичної поведінки;

Б) проведення перевірок працівників Національного антикорпційного бюро України на доброчесність та моніторинг способу їх життя спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції;

В) проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на призначення на вищі державні посади;

Г) проведення перевірок працівників Державного бюро розслідувань на доброчесність та моніторинг способу їх життя.

95. Кого із зазначених суб’єктів має негайно повідомити підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань у разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро розслідувань злочину?

А) Директора Державного бюро розслідувань;

Б) Генерального прокурора України чи його заступника;

В) Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

Г) Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань.

96. З якою метою утворюється Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань?

А) з метою проведення дисциплінарного розслідування щодо працівників Державного бюро розслідувань;

Б) з метою розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Державного бюро розслідувань;

В) з метою розгляду кадрових питань;

Г) з метою підготовки матеріалів для проведення атестації працівників Державного бюро розслідувань.

97. Кому може бути оскаржене рішення про застосування дисциплінарного стягнення, прийняте Дисциплінарною комісією Державного бюро розслідувань?

А) Директору Державного бюро розслідувань;

Б) Генеральному прокурору України;

В) до суду;

Г) Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

98. Коли працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа?

А) до вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань;

Б) під час розгляду питань застосування до них дисциплінарних стягнень;

В) при призначенні на керівні посади Державного бюро розслідувань;

Г) під час перевірки працівника Державного бюро розслідувань щодо вчинення ним правопорушень.

99. Чи є результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади?

А) так, є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади;

Б) так, є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, якщо така інформація підтверджується іншими фактами;

В) так, є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, якщо особа письмово підтверджує ці результати;

Г) ні, не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.

100. Як Державне бюро розслідувань інформує суспільство про свою діяльність?

А) через представників Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

Б) через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах;

В) через прес-службу Державного бюро розслідувань;

Г) через офіційні видання.

101. Чи може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності?

А) так, може бути обмежено у випадках, передбачених законом;

Б) так, може бути частково обмежено;

В) ні, не може бути обмежено;

Г) так, може бути обмежено доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Державного бюро розслідувань.

102. З якою із зазначених цілей утворюється Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань?

А) для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;

Б) для інформування громадськості про діяльність Державного бюро розслідувань;

В) для здійснення контролю за дотриманням працівниками Державного бюро розслідувань правил етичної поведінки;

Г) для участі в проведенні службових розслідувань та перевірок на доброчесність працівників Державного бюро розслідувань

103. Хто із зазначених осіб не може входити до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань?

А) особи, які мають судимість за вчинення злочину; особи, за рішенням суду визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; особи, які не пройшли спеціальну перевірку;

Б) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років; особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років;

В) народні депутати України; особи, які мають судимість за вчинення злочину; особи, за рішенням суду визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

Г) особи, які не є громадянами України; працівники контролюючих органів.

104. Хто із названих суб’єктів здійснює нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування?

А) слідчий суддя;

Б) Директор Державного бюро розслідувань;

В) Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Г) Генеральний прокурор України безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.

[згорнути]