Основи тестових запитань для проведення анонімного тестування у сфері права 2017 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

03 жовтня 2017 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України затверджено тестову базу для проведення анонімного тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидата на посаду судді у сфері права на стадії складення відбіркового іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року №28/зп-17.

1. «До заяви, яка подається представником заявника, повинно бути додано документ, що підтверджує його повноваження» (ч. 4 ст. 98 ЦПК) – це…

2. «Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі» (ч. 8 ст. 53 ЦПК) – це…

3. «Живе» право та зумовленість змісту права суспільними відносинами є ознакою…

4. 14 липня Б. направив пропозицію В. укласти договір купівлі-продажу обладнання. 16 липня В. відповів на пропозицію згодою укласти договір, якщо будуть скореговані строки поставки. Вказана відповідь була отримана Б. 20 липня, а 21 липня Б. було відвантажено В. обладнання. Коли договір купівлі-продажу вважається укладеним?

5. Адміністративний суд може призначити додаткову експертизу, якщо висновок експерта буде визнано…

6. Без чиєї згоди суддю за загальним правилом не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом?

7. Безоплатна передача речі для користування протягом встановленого строку може бути оформлена як…

8. В господарському суді попереднє судове засідання…

9. В чому полягає особливість засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію?

10. В чому полягає сутність принципу змагальності сторін?

11. В чому полягає суть правила про належність доказів?

12. В який період надаються щорічні відпустки працівникам молодше 18 років?

13. В який спосіб можуть відчужувати належні їм акції акціонери публічного акціонерного товариства?

14. В який строк виконується ухвала про вжиття запобіжних заходів?

15. В який строк з моменту набуття рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного стягувачеві виплачується державою відшкодування?

16. В який строк з моменту постановлення судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог?

17. В який строк за загальним правилом розглядаються і вирішуються звернення громадян?

18. В який строк затримана без ухвали слідчого судді, суду особа має бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу?

19. В який строк має бути вручена повістка у адміністративних справах, для яких встановлено скорочені строки розгляду?

20. В який строк може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах?

21. В який строк особі, яка бере участь у справі, має бути вручена судова повістка про виклик?

22. В який строк повинно бути призначено і проведено попереднє судове засідання…

23. В який строк подається апеляційна скарга на рішення суду особами, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення?

24. В який строк позивачеві повинна бути надіслана ухвала про відмову у відкритті провадження у справі?

25. В який строк працівник має право звернутись до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати?

26. В який строк працівник має право звернутись до суду у справі про звільнення?

27. В який строк розпорядник інформації має надати відповідь на запит на публічну інформацію?

28. В який строк суддя вирішує питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі?

29. В яких адміністративних справах громадянин України може бути відповідачем?

30. В яких адміністративних справах НЕ застосовується скорочене провадження?

31. В яких випадках до адміністративних судів не можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень?

32. В яких випадках має місце проста співучасть у злочині?

33. В яких випадках опіка встановлюється судом?

34. В яких випадках під час судового розгляду справи адміністративним судом в судовому засіданні може НЕ здійснюватись повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу?

35. В яких випадках суд задовольняє клопотання про відвід експерта?

36. В яких випадках суд може відстрочити або розстрочити сплату витрат, пов’язаних з розглядом справи?

37. В яких категоріях цивільних справ є можливим розшук відповідача?

38. В яких справах НЕ допускається негайне виконання судових рішень?

39. В які строки вручається письмове повідомлення про підозру затриманій особі?

40. В які строки вручається повідомлення про підозру?

41. В якій організаційно-правовій формі створюється договірне об’єднання підприємств з метою постійної координації їх господарської діяльності шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників без права втручатися у господарську діяльність підприємств-учасників?

42. В якій формі викладається судове рішення про застосування судом заходів процесуального примусу?

43. В якій формі укладається договір про сплату аліментів на дитину між батьками?

44. В якій формі укладається спадковий договір?

45. В якій частині постанови суду зазначаються встановлені судом обставини із посиланням на докази?

46. В якому випадку відповідно до положень Сімейного кодексу України неможливе оспорювання батьківства?

47. В якому випадку допускається звільнення неповнолітньої особи з ініціативи роботодавця без подальшого працевлаштування?

48. В якому випадку законний представник потерпілого не залучається до участі в процесуальній дії?

49. В якому випадку законодавством НЕ передбачено відсторонення працівників від роботи?

50. В якому випадку застосовується обмежена матеріальна відповідальність?

51. В якому випадку кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється судом присяжних?

52. В якому випадку право, гарантоване статтею 3 Конвенції (заборона катування, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження або покарання) може бути обмежене?

53. В якому з наведений випадків слідчому, прокурору забороняється входити до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?

54. В якому з наведених випадків господарський суд замінює сторону – юридичну особу її правонаступником?

55. В якому з наведених випадків захисник не має права відмовитися від виконання своїх обов’язків у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину?

56. В якому з наведених випадків наявна повторність злочинів?

57. В якому з наведених випадків перебіг строку вирішення спору починається спочатку?

58. В якому з наведених випадків прокурор набуває статусу позивача?

59. В якому з наведених випадків суд має право покласти судовий збір на визначену ним сторону незалежно від результатів вирішення спору?

60. В якому з наведених формулювань визначено поняття сукупності злочинів?

61. В якому з перелічених випадків досудове розслідування не може бути зупиненим?

62. В якому з перелічених випадків у співвласника виникає право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності?

63. В якому із зазначених випадків угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним не може бути укладена?

64. В якому із зазначених випадків участь понятих при проведенні слідчих дій не є обов’язковою, незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії?

65. В якому із наведених нормативно-правових актів визначається термін «суб’єкт владних повноважень»?

66. В якому порядку закон про кримінальну відповідальність набирає чинності?

67. В якому порядку здійснюється кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років?

68. В якому разі заява про забезпечення доказів розглядається судом невідкладно?

69. В якому складі діє суд під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами?

70. В якому суді та яким складом суду розглядаються і вирішуються адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України?

71. Визнана в конкретному суспільстві офіційна форма (спосіб) зовнішнього вираження та закріплення норм права – це…

72. Визначте валюту обчислення розміру збитків, заподіяних порушенням грошових зобов’язань…

73. Визначте вид (види) відповідальності, яку (які) держава Україна несе перед суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності…

74. Визначте вид (спосіб) дії нормативно-правового акта у часі, встановлений цією нормою «До позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, право на пред’явлення якого виникло до 1 січня 2004 року, застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше» (п. 7 Прикінцевих та перехідних положень ЦК)…

75. Визначте вид дієздатності осіб у віці від 14 до 18 років…

76. Визначте вид дії у часі: «Клопотання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані відповідним прокурорам до набрання чинності цим Кодексом, розглядаються та подаються ними до суду в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом»…

77. Визначте вид Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI:

78. Визначте вид інституту відповідальності за порушення земельного законодавства залежно від сфери поширення (за складом)…

79. Визначте вид правомочності, яка передбачає право обдаровуваного вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості у разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановлених договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, передбачене статтею 723 ЦК…

80. Визначте вид правосуб’єктності державних службовців…

81. Визначте вид співучасника злочину, який забезпечував фінансування організованої злочинної групи та приховування її діяльності…

82. Визначте вид співучасника злочину, якщо особа умовлянням, підкупом, примусом схилила іншу особу до вчинення злочину…

83. Визначте вид функції, яку виконує цивільно-правова відповідальність, що передбачає відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи (ст. 1166 ЦК)…

84. Визначте вид юридичного факту – дієздатність особи…

85. Визначте види спадкування за цивільним законодавством України…

86. Визначте вищий орган управління виробничого кооперативу…

87. Визначте власника майна, яке передане йому у власність учасником як внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю…

88. Визначте документ (документи), що підтверджує(ють) повноваження представника фізичної особи-підприємця на ведення справ останнього у суді…

89. Визначте закінчення строку давності, якщо особа, яка вчинила злочин, ухилялася від досудового слідства та суду…

90. Визначте засіб подолання прогалин у НПА, який передбачений ст. 10 СК: «Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами або домовленістю (договором) сторін, до них застосовуються норми цього Кодексу, які регулюють подібні відносини»…

91. Визначте максимальний розмір частки привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства…

92. Визначте максимальний строк виплат певними частинами особою, засудженою до штрафу з розстрочкою…

93. Визначте мету, з якою застосовуються запобіжні заходи під час судового провадження…

94. Визначте наслідки задоволення заяви про відвід судді…

95. Визначте норму права залежно від способу правового регулювання

«1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред’явити позов про виділ частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї» (ст. 366 ЦК)…

96. Визначте об’єкт, за подачу до господарського суду якого сплачується судовий збір…

97. Визначте орган (органи), до повноважень якого (яких) належить видача наказу на виконання постанови апеляційного господарського суду, якою скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове рішення…

98. Визначте перелік осіб, що можуть ініціювати питання щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами…

99. Визначте підслідність кримінального провадження стосовно Голови Національного банку України…

100. Визначте підстави кримінальної відповідальності…

101. Визначте підставу для видачі дубліката наказу…

102. Визначте підставу для відводу (самовідводу) судді…

103. Визначте підставу для відмови господарським судом у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду…

104. Визначте підставу для повернення позовної заяви…

105. Визначте підставу для повернення судового збору…

106. Визначте підсудність справ за позовами до кількох відповідачів, які проживають в різних місцях…

107. Визначте підсудність справи про порушення майнових прав інтелектуальної власності…

108. Визначте підсудність справи у спорі за участю боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню…

109. Визначте підсудність, якщо необхідно забезпечити неупереджений судовий розгляд кримінального провадження щодо судді…

110. Визначте порядок набрання законної сили рішенням місцевого господарського суду…

111. Визначте правові наслідки відсутності, протягом одного місяця після закінчення строку дії договору оренди, заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов вказаного договору…

112. Визначте правові наслідки недосягнення сторонами згоди з істотних умов договору…

113. Визначте правові наслідки подання позову за місцем знаходження відокремленого підрозділу юридичної особи, у якого відсутні повноваження щодо представництва юридичної особи…

114. Визначте правову природу ліцензійних умов…

115. Визначте процесуальне право, яке може використовувати третя особа без самостійних вимог на предмет спору…

116. Визначте процесуальний документ, який виноситься господарським судом у разі зміни рішення, переглянутого за нововиявленимии обставинами…

117. Визначте процесуальний порядок вирішення заяви про відвід судді…

118. Визначте процесуальні дії суду у випадку коли наказ суду було видано помилково…

119. Визначте психічне ставлення особи до вчинюваної злочинної дії, якщо вона усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання…

120. Визначте склад суду першої інстанції для розгляду кримінального провадження стосовно службових осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців…

121. Визначте спосіб подолання прогалин у НПА, який передбачений ч.6 статті 9 КПК: «У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу»…

122. Визначте строк закінчення досудового розслідування та початок його відліку у кримінальному провадженні…

123. Визначте строк застосування адміністративно-господарських санкцій…

124. Визначте ступінь відповідальності особи, яка виконала явно злочинний наказ…

125. Визначте суб’єкта господарювання, що діє на підставі засновницького договору…

126. Визначте суб’єкта господарювання, якого законом віднесено до підприємства колективної власності…

127. Визначте суд, до повноважень якого належить зупинення виконання оскарженого судового рішення…

128. Визначте форму (форми) господарського процесу…

129. Визначте форму реалізації норми права, яка передбачає право кожної особи не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання (стаття 18 КПК)…

130. Визначте, до яких з перелічених видів покарання не може бути застосованим звільнення від відбування покарання з випробуванням…

131. Визначте, про який елемент системи права йде мова: Виокремлена група норм права, які регулюють певний вид однорідних суспільних відносин…

132. Визначте, яке із наведених понять учасників відносин у сфері господарювання відсутнє в Господарському кодексі України…

133. Виключну (морську) економічну зону України становлять…

134. Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження» (ст. 369 ЦПК) є нормою права…

135. Відповідальність за зобов’язаннями командитного товариства несуть…

136. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані між собою. Який адміністративний суд може розглядати справу, якщо справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам?

137. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність…

138. Відсутність відомостей про місце перебування фізичної особи в місці її постійного проживання протягом якого строку дає можливість визнати її безвісно відсутньою судом?

139. Вкажіть види сертифікації продукції в українській державній системі сертифікації…

140. Вкажіть граничний строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою…

141. Вкажіть граничний строк, встановлений для подання стороною заяви про скасування рішення третейського суду…

142. Вкажіть для кого з наведеного переліку застосування стандартів у будь-якому разі є обов’язковим…

143. Вкажіть договір, предметом якого є виключно товар, який має використовуватися покупцем у його підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням…

144. Вкажіть загальне правило застосування оперативно-господарських санкцій…

145. Вкажіть мінімальний розмір аліментів на одну дитину…

146. Вкажіть мінімальний строк, на який може бути укладено концесійний договір…

147. Вкажіть назву довгострокового договору, за умовами якого передбачається систематичне перевезення вантажів на річковому транспорті (внутрішньому флоті)…

148. Вкажіть ознаку суб’єктивної сторони правопорушення…

149. Вкажіть орган (органи), за рішенням якого (яких) створюються казенні підприємства…

150. Вкажіть підстави для тимчасової видачі особи Україні…

151. Вкажіть підставу для анулювання ліцензії…

152. Вкажіть підставу для залишення позову без розгляду…

153. Вкажіть підставу для прийняття судом додаткового рішення (ухвали)…

154. Вкажіть підставу здійснення акціонерним товариством емісії акцій…

155. Вкажіть правовий статус внутрішньо переміщеної особи…

156. Вкажіть правовий статус особи військовослужбовця…

157. Вкажіть правовий статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС…

158. Вкажіть правовий титул (правові титули), на якому (яких) за державним унітарним підприємством закріплюється державне майно…

159. Вкажіть правові наслідки вчинення правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання із недодержанням письмової форми…

160. Вкажіть правомочність, обмеження якої має місце при реалізації суб’єктом підприємництва права господарського відання…

161. Вкажіть службову особу, яка вправі приймати рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування…

162. Вкажіть співвідношення позовної давності за вимогами по основним і акцесорним зобов’язанням…

163. Вкажіть строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді…

164. Вкажіть строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії…

165. Вкажіть строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом…

166. Вкажіть строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, якщо його автор помер 20 грудня 2010 року…

167. Вкажіть строк, встановлений законом для розгляду справи про оскарження рішення третейського суду…

168. Вкажіть строк, протягом якого має бути вирішено питання про участь позивача у судовому засіданні в режимі відеоконференції за його клопотанням…

169. Вкажіть суб’єкта господарювання, який НЕ є господарським товариством…

170. Вкажіть сукупний строк тримання особи під домашнім арештом у випадку його продовження…

171. Вкажіть, з якої дати поділ юридичної особи вважається завершеним…

172. Вкажіть, з якої підстави усиновлення може бути скасовано за рішенням суду…

173. Вкажіть, з якою метою створено Європейський суд з прав людини?

174. Вкажіть, прийняттям якого виду судового рішення закінчується заочний розгляд справи…

175. Вкажіть, хто від імені держави виступає гарантом за зобов’язаннями державних замовників…

176. Вкажіть, хто з наведених учасників судового процесу НЕ наділений правом заявляти відвід судді…

177. Вкажіть, хто у господарському процесі НЕ може бути третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору…

178. Вкажіть, що з наведеного може бути об’єктами лізингу?

179. Вкажіть, що становить зміст правовідносин…

180. Вкажіть, як співвідносяться поняття «земля» та «земельна ділянка» в правовій доктрині…

181. Вкажіть, яка із зазначених теорій ґрунтується на ідеї божественного, надприродного походження права?

182. Вкажіть, який з видів земель не є категорією земель за основним цільовим призначенням…

183. Вкажіть, який з наведених процесуальних документів має преюдиційне значення у господарському процесі…

184. Власний предмет регулювання має…

185. Гарантії прав працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, забезпечуються шляхом…

186. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються та звільняються з посад…

187. Господарський суд може звернутись з дорученням…

188. Господарський суд після усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі…

189. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є…

190. Дайте оцінку діям особи, яка у стані сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, заподіяла правоохоронюваним інтересам більш значну шкоду, ніж відвернену шкоду…

191. Де приймаються рішення Верховної Ради України?

192. Для якого з видів господарських товариств Кабінет Міністрів України вже затвердив на сьогодні своєю постановою модельний статут?

193. Для якої категорії осіб передбачено встановлення часткової дієздатності?

194. Для якої категорії працівників законодавством передбачена скорочена тривалість робочого часу?

195. До заходів якого характеру належить повторний розгляд справи судом відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?

196. До заяви про вжиття запобіжних заходів додаються документи, які підтверджують…

197. До кого застосовується такий захід забезпечення кримінального провадження, як привід, що полягає у примусовому супроводженні особи в судове засідання?

198. До кого зобов’язаний звернутися суддя у разі втручання в його діяльність як судді?

199. До кого із вказаних осіб може застосовуватися поліцейське піклування?

200. До кого із вказаних осіб поліцейський НЕ може застосувати вогнепальну зброю?

201. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади НЕ належить здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукової діяльності?

202. До складу виробничого кооперативу «Едельвейс» входить 15 членів. Вкажіть, створення якого з органів управління даного кооперативу НЕ є обов’язковим…

203. До суду звернувся громадянин О. з вимогою стягнути на його користь нараховану, але не виплачену суму заробітної плати. Вкажіть, в порядку якого провадження суд повинен розглянути дану вимогу…

204. До чиєї компетенції згідно з Конституцією України відноситься питання організації управління районами в містах?

205. До чиїх обов’язків, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, належить встановлення особи тих, хто прибув у судове засідання, а також перевірка повноважень посадових і службових осіб, їхніх представників?

206. До яких категорій осіб може застосовуватися адміністративний арешт?

207. До яких категорій справ НЕ застосовуються правила виключної підсудності справ?

208. До якого виду посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?

209. До якого виду публічної служби належить служба на посаді помічника судді?

210. До якого джерела права можна віднести колективний договір?

211. До якого моменту діє засновницький договір акціонерного товариства?

212. До якого моменту знаходження справи в суді можливе задоволення клопотання третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, про залучення їх до участі в справі…

213. До якого моменту знаходження справи в суді треті особи, які не заявляють самостійних вимог, можуть вступити у справу?

214. До якого моменту можлива заміна основного присяжного на запасного?

215. До якого стажу НЕ зараховується відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку…

216. До якого суб’єкта владних повноважень НЕ передбачене звернення громадян з електронною петицією?

217. До якого суб’єкта господарювання НЕ застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?

218. До якої із наведених груп цінних паперів належить вексель?

219. До якої категорії осіб межі критики, відповідно до практики ЄСПЛ щодо статті 10 (право на свободу вираження поглядів), є найширшими?

220. До якої системи відноситься виконавчий комітет Бориспільської міської ради як суб’єкт адміністративного права?

221. Документ, що містить недостовірну інформацію, який прийняла (видала) юридична особа, має бути…

222. Допомога спеціаліста у цивільному процесі…

223. Елементом правової культури особи є…

224. Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, без їх згоди не можуть…

225. З досягненням якого віку громадянин України може бути засновником молодіжної організації?

226. З досягненням якого віку дитина, залишена у пологовому будинку, може бути усиновлена?

227. З досягненням якого віку особа може бути усиновлювачем за загальним правилом?

228. З досягненням якого віку особи можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь?

229. З ким із вказаних осіб виникають відносини представництва?

230. З яких частин складається рішення господарського суду?

231. З якого віку за сімейним законодавством особа втрачає правовий статус «дитина»?

232. З якого віку особа, яка потребує поліпшення житлових умов, за загальним правилом має право на отримання жилого приміщення з державного житлового фонду?

233. З якого віку особі, що не досягла шлюбного віку, може бути надане право на шлюб?

234. З якого дня набуває статусу державного службовця особа, яка вступає на посаду державної служби вперше?

235. З якого дня набуває статусу державного службовця особа, яка призначається на посаду державної служби повторно?

236. З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку, придбану за договором купівлі-продажу?

237. З якого моменту виникає правоздатність фізичної особи?

238. З якого моменту набуває чинності відставка Президента України?

239. З якого моменту нікчемний правочин є недійсним?

240. З якого моменту нормативно-правові акти Президента України набирають чинності?

241. З якого моменту обов’язково забезпечується участь захисника у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів?

242. З якого моменту особа, засуджена за вчинення тяжкого злочину, вважається такою, що не має судимості?

243. З якого моменту починають спливати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності?

244. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?

245. З якого часу шлюб, який визнаний недійсним за рішенням суду, є недійсним?

246. З якої із вказаних підстав неповнолітній батько може бути позбавлений батьківських прав?

247. З якої підстави може бути звільнено державного службовця, якщо наявні відносини його прямої підпорядкованості близькій особі, які не були врегульовані добровільно?

248. За бажанням жінки у період її перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах…

249. За вчинення яких злочинів застосовується спеціальна конфіскація?

250. За ГК України договір поставки, умовами якого не визначено строк його дії, вважається укладеним…

251. За Господарським кодексом України залежність між асоційованими підприємствами може бути…

252. За Господарським кодексом України формою інвестування інноваційної діяльності є…

253. За ГПК України відповідач має право подати зустрічний позов…

254. За ГПК України господарський суд при вирішенні господарських спорів застосовує…

255. За ГПК України позивач може збільшити розмір позовних вимог…

256. За загальним правилом підсудності позови до суду пред’являються за…

257. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час, по досягненні ними…

258. За ініціативою яких суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин суд замінює первісного відповідача належним відповідачем?

259. За Конституцією України адміністративні суди діють з метою захисту прав, свобод та інтересів…

260. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право…

261. За наявності чиєї ініціативи розглядається питання про забезпечення доказів?

262. За правилами виключної підсудності позови до суду пред’являються за…

263. За результатами якої процедури здійснюється просування державного службовця по службі?

264. За результатом якої процедури здійснюється вступ на державну службу?

265. За способом формування нормативно-правових приписів Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» є формою нормотворення:

266. За умови настання яких наслідків Конституція України НЕ може бути змінена?

267. За участю яких осіб (особи) судом розглядаються справи окремого провадження?

268. За чиєї ініціативи треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть бути залучені до участі в адміністративній справі?

269. За чиєю постановою НЕ може бути накладений арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках?

270. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України?

271. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів?

272. За чиїм поданням призначаються Верховною Радою України Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України?

273. За чиїм поданням призначаються Верховною Радою України Члени Кабінету Міністрів України (крім Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України)?

274. За що суддю не може бути притягнуто до відповідальності за загальним правилом?

275. За якими критеріями здійснюється поділ юридичних осіб публічного та приватного права?

276. За якими суб’єктами господарювання майно закріплюється на праві оперативного управління?

277. За яких обставин, згідно з практикою ЄСПЛ, НЕ будуть дотримані критерії незалежного розслідування в сенсі статті 2 Конвенції «Право на життя»?

278. За яких підстав суд зобов’язаний задовольнити клопотання про відвід секретаря судового засідання?

279. За яких умов відбувається звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілим?

280. За яких умов договір найму житла вважається пролонгованим (укладеним на тих самих умовах і на такий самий строк)?

281. За яких умов іноземець чи особа без громадянства НЕ може бути примусово видворений в іншу країну?

282. За яких умов сторона звільняється від доказування?

283. За яких умов суддя має право зобов’язати неповнолітнього, який спричинив шкоду адміністративним правопорушенням, усунути її своєю працею?

284. За якої обставини провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю?

285. За якої підстави розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілкового органу, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не потребує попередньої згоди профспілкового органу?

286. За якої у виняткових випадках умови може бути усиновлена повнолітня особа?

287. За якої умови адміністративні справи розглядаються і вирішуються в суді першої інстанції колегією у складі трьох суддів?

288. За якої умови можливе забезпечення позову?

289. За якої умови суд на власний розсуд може залучити третю особу без самостійних вимог до участі в справі?

290. Заборона – це…

291. Загальна дисциплінарна відповідальність передбачає застосування до працівника наступних видів дисциплінарних стягнень…

292. Задовольнити клопотання про витребування доказів суд може, якщо заяву подано…

293. Зазначте вид гіпотези (ч. 2 ст. 53 ЦПК): «Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів»…

294. Зазначте статтю Конвенції, яка гарантує право мирно володіти своїм майном…

295. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює статус особи…

296. Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено проведення атестації серед осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування більше одного року. Яка посадова особа підлягає атестації?

297. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є…

298. Засновниками та членами (учасниками) якого з зазначених громадських об’єднань є фізичні особи?

299. Заява про перегляд постанови за нововиявленими обставинами розглядається господарським судом у судовому засіданні у…

300. Заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами НЕ може бути подана повторно у разі…

301. Збірник «Житлове законодавство України» є прикладом…

302. Звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду є підставою для…

303. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини «право на суд» включає…

304. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини дискримінація означає…

305. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини надмірна завантаженість суду…

306. Земельне право – це…

307. Зупинившись на заправці, водій, власник транспортного засобу, вийшов із автомобіля для здійснення оплати за паливо, не замкнув дверей автомобіля, залишивши ключі в середині авто. За час його відсутності автомобіль був вкрадений К., який вчинив наїзд на людину. Хто відповідатиме за шкоду, завдану здоров’ю потерпілого?

308. Ідеї, уявлення, погляди, концепції є структурою…

309. Інститут приватної власності є…

310. Кваліфікуйте дії особи, яка умисно заподіяла іншій особі тяжкої шкоди, яка не відповідає небезпечності посягання…

311. Кваліфікуйте договір дарування, за яким обдарованими є кілька осіб…

312. Ким виконуються платіжні вимоги-доручення щодо визнаних претензій про сплату грошових коштів?

313. Ким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру?

314. Ким можуть бути скасовані рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України?

315. Ким проводиться державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб підприємців?

316. Ким утворюються та ліквідуються Національні комісії регулювання природних монополій?

317. Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції подається до суду не пізніше за…

318. Кого віднесено до складу осіб, які беруть участь в адміністративній справі?

319. Кого має право обрати дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки?

320. Кого органи, що виконують судове рішення, повідомляють про його виконання?

321. Колегіальний склад суду у суді першої інстанції означає, що справа розглядається судом у складі…

322. Колективний договір набирає чинності з дня…

323. Коли допускається закритий судовий розгляд?

324. Коли допускається проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури?

325. Коли допускається участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть)?

326. Коли за загальним правилом переходить до лізингоодержувача право власності на предмет договору фінансового лізингу, якщо сторони цього договору уклали договір купівлі-продажу предмету лізингу (рухомої речі)?

327. Коли копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі надсилається особам, які беруть участь у справі?

328. Коли особа набуває повноважень судді?

329. Коли Позивач може збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши письмову заяву, яка приєднується до адміністративної справи?

330. Коли позивач може змінити підставу або предмет адміністративного позову?

331. Коли починається перебіг процесуального строку?

332. Коли починаються повноваження народних депутатів України?

333. Коли суддя не може брати участь в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу)?

334. Кому держави-учасниці гарантують права і свободи, визначені в Конвенції про захист прав і основоположних свобод?

335. Кому з перерахованих осіб може відшкодовуватися моральна шкода, завдана смертю фізичної особи?

336. Кому за загальним правилом належать продукція, плоди та доходи від речі?

337. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням?

338. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

339. Кому належить право власності на допоміжні приміщення багатоквартирного будинку?

340. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України…

341. Конституційні права і свободи…

342. Координація інтересів різних соціальних груп, ідеологічний плюралізм та передача владних повноважень органам місцевого самоврядування є ознаками…

343. Копію якого документу адвокат зобов’язаний долучати до адвокатського запиту?

344. Куди звертатися у разі виникнення у суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України?

345. Майнові права інтелектуальної власності на винахід є чинними з дати, наступної за датою…

346. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею…

347. На кого покладається обов’язок сплати суми за проведення судової експертизи та послуги перекладача у разі задоволенні позову?

348. На кого покладено обов’язок доказування у кримінальному провадженні?

349. На підставі чого здійснюється користування жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду?

350. На підставі якого документа, що має силу виконавчого листа, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку?

351. На посади якого складу військовослужбовців Збройних Сил України за контрактом не можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства?

352. На що поширюється юрисдикція Європейського суду з прав людини?

353. На який максимальний строк призначається покарання у виді позбавлення волі неповнолітньому за вчинення тяжкого злочину?

354. На який максимальний строк прокурор області може продовжити досудове розслідування, якщо його неможливо закінчити у визначений законом строк внаслідок особливої складності провадження?

355. На який строк встановлюється покарання у виді виправних робіт?

356. На який строк за загальним правилом видається ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності?

357. На який строк застосовується адміністративний арешт?

358. На який строк застосовуються виправні роботи як вид адміністративного стягнення?

359. На який строк може бути відсторонена від посади особа, яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину?

360. На який строк може бути направлена особа до медичного закладу для поглибленого спостереження, дослідження і проведення стаціонарної психіатричної експертизи?

361. На який строк може бути тимчасово вилучено посвідчення водія за наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів?

362. На який строк призначаються громадські роботи згідно з КУпАП?

363. На який строк призначаються прокурори?

364. На який суб’єкт покладається завдання щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство?

365. На яких засадах поділу здійснюється державна влада в Україні?

366. На яких стадіях вчинення злочину завжди можлива добровільна відмова?

367. На які із зазначених правовідносини поширюється юрисдикція адміністративних судів?

368. На які типи, за законодавством України, поділяються акціонерні товариства?

369. На якій основі укладається господарський договір, якщо його зміст рекомендований органом управління суб’єктам господарювання, а сторони за взаємною згодою мають право змінювати окремі умови?

370. На якій стадії розгляду справи суд допускає забезпечення позову?

371. На якому принципі ґрунтується діяльність Кабінету Міністрів України?

372. На якому речовому праві здійснює управління майном державне комерційне підприємство?

373. На яку особу покладено обов’язок щодо доказування правомірності рішення в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень?

374. Назвіть кількість присяжних, які підлягають виклику…

375. Назвіть строк подачі апеляційної скарги на вирок…

376. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється…

377. Оберіть вид необережності, якщо особа не передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити…

378. Оберіть вид необережності, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення…

379. Оберіть вид умислу, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і припускала їх настання…

380. Оберіть договір, сторонами якого є виключно суб’єкти господарювання…

381. Оберіть елемент норми права…

382. Оберіть елемент норми права…

383. Оберіть елемент норми права…

384. Оберіть із запропонованого, хто є суб’єктом звернення до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав юридичної особи?

385. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Який це елемент норми?

386. Одним із загальних принципів права є…

387. Однією зі складових принципу захисту довіри є…

388. Ознакою публічного права є…

389. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені…

390. Оригінали письмових доказів, що є у справі, за клопотанням підприємств та організацій повертаються їм…

391. Основи законодавства про охорону здоров’я є прикладом…

392. Основними напрямками діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність, є…

393. Особа вправі оскаржити рішення господарського суду в касаційному порядку впродовж…

394. Особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою…

395. Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності. Яка особа розглядає такі зауваження та приймає рішення за наслідками їх розгляду?

396. Ототожнення права і закону, переважання юридичної форми та недооцінювання зв’язку права з іншими соціальними явищами, є ознакою…

397. Оцініть об’єктивну сторону дій, якщо встановлено змову на вчинення злочину середньої тяжкості, пристосовано засоби і знаряддя злочину, створено умови для вчинення злочину…

398. Парламентсько-президентська республіка є…

399. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є…

400. Перебування на яких посадах НЕ обмежує громадянина в праві бути членом політичної партії?

401. Першим міжнародним актом, який декларує повагу до прав людини, є…

402. Питання про порушення провадження у справі у першій інстанції розглядається…

403. Питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, вирішуються судом шляхом…

404. Під дією якої статті Конвенції підпадає заява щодо неналежного розслідування скарг затриманої особи про погані умови поводження чи утримання?

405. Під час проведення попереднього судового засідання суд НЕ може…

406. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім…

407. Під час якого допиту свідка в суді дозволяється ставити навідні запитання?

408. Підставою для відмови у прийнятті позовної заяви є…

409. Підставою для зупинення провадження у справі є…

410. Підставою для припинення провадження у справі є…

411. Після спливу якого строку, особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї, якщо не було встановлено власника?

412. Подача позовної заяви у спорі, що випливає з адміністративних правовідносин, до господарського суду, тягне за собою…

413. Позов про поділ спадкового майна, яке складається з кількох об’єктів нерухомого майна у різних місцевостях, пред’являється до суду…

414. Позовна заява подається до господарського суду…

415. Порядок досудового врегулювання господарських спорів НЕ поширюється…

416. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України…

417. Права і свободи, визначені в Конвенції про захист прав і основоположних свобод, гарантує (ють)…

418. Право власності на які об’єкти може передаватися за договором довічного утримання…

419. Право земельного сервітуту – це…

420. Право на працю належить до прав…

421. Предметом договору лізингу можуть бути…

422. Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини НЕ мають права…

423. При прийнятті на роботу випробування може бути встановлено для…

424. При стягненні аліментів на неповнолітніх дітей розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати…

425. При яких органах утворюються Центри надання адміністративних послуг?

426. Прийняття Регламенту з додатками є способом…

427. Прийняття яких законів є допустимим в частині обмеження прав та свобод громадян в окремих випадках?

428. Прикладом нормативного договору у ролі джерела права є…

429. Примусові заходи медичного характеру застосовуються до осіб…

430. Протягом якого максимального строку з дня відкриття провадження у справі адміністративним судом вирішується адміністративна справа з приводу рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо суд реалізує своє право на продовження розгляду справи?

431. Протягом якого строку боржник має право подати заяву про скасування судового наказу?

432. Протягом якого строку з дня вчинення проступку до судді може бути застосовано дисциплінарне стягнення?

433. Протягом якого строку не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання?

434. Протягом якого строку підлягає державній реєстрації громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи?

435. Протягом якого строку подаються на державну реєстрацію накази міністерств?

436. Протягом якого строку розглядаються та вирішуються справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?

437. Протягом якого строку суд зобов’язує прокурора усунути недоліки обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру?

438. Протягом якого строку суддя обіймає посаду?

439. Протягом якого строку судове рішення, що набрало законної сили, за загальним правилом звертається до виконання?

440. Протягом якого строку, за загальним правилом, має бути розглянута і вирішена адміністративна справа, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України?

441. Проявом якого принципу права є вимога про обов’язковість судових рішень та неможливість їх перегляду крім виняткових, передбачених законом, випадків?

442. Рішення господарського суду складається з…

443. Розмежування права і закону та пріоритет прав людини, пов’язаність права не з державою, а з природою людини, є ознакою…

444. Система органів держави, що забезпечує державну владу шляхом виконання завдань та реалізації функцій держави, називається…

445. Скільки захисників можуть одночасно брати участь в судовому засіданні по захисту одного обвинуваченого?

446. Скільки разів допускається відкладення попереднього судового засідання?

447. Скільки суддів входить до складу колегії при перегляді судових рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку?

448. Скільки часу надається заявнику для подачі індивідуальної скарги до Європейського суду з прав людини?

449. Співучастю у злочині є…

450. Спосіб регулювання суспільних відносин між учасниками, які є юридично рівними, є…

451. Справи окремого провадження можуть бути..

452. Сторона захисту заявила клопотання про визнання висновку експерта психіатричної експертизи підозрюваного недопустимим доказом у зв’язку з тим, що останній був примусово залучений для її проведення за постановою прокурора. Яке рішення повинен прийняти суд?

453. Сторонами в цивільному процесі є…

454. Стосовно кого, згiдно статті 11 Конвенцii про зaхист прaв людини i основоположних свобод, держaвa може зaпровaджувaти зaконнi обмеження реaлiзaцiї передбаченого в нiй прaвa нa свободу мирних зiбрaннь тa свободу об’єднaнь з iншими особaми?

455. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати…

456. Структурна частина тексту певного джерела права, що є словесно-документальною формою вираження норми права або нормативно-правового припису – це…

457. Суд витребовує необхідні докази…

458. Суд встановив, що позовна заява подана без додержання вимог щодо форми і змісту позовної заяви. Вкажіть, яке рішення має прийняти суд в цьому випадку…

459. Суд має право вийти за межі заявлених вимог і з власної ініціативи вирішити питання про…

460. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше…

461. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше…

462. Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановив, що справа не підсудна цьому суду. Вкажіть, яке рішення повинен прийняти суддя в даному випадку?

463. Тлумачення норми права, яке здійснюється судом у зв’язку з розглядом конкретної справи і є формально обов’язковим лише для випадку, з приводу якого роз’яснюється зміст норми, є…

464. Треті особи вправі оскаржити рішення місцевого господарського суду в апеляційному порядку впродовж…

465. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як…

466. У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити…

467. У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими ж самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав…

468. У день свого 14-річчя особа вчинила умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Чи є така особа суб’єктом злочину?

469. У зв’язку з порушенням транзитного проїзду через територію України іноземця було затримано працівниками Державної прикордонної служби України, про що протягом години з моменту затримання повідомлено прокурора. Протягом якого строку, в необхідних випадках, може тривати адміністративне затримання іноземця для встановлення особи та з’ясування обставин?

470. У разі дострокового припинення договору найму житла договір піднайму (суборенди)…

471. У разі невиконання продавцем обов’язку про попередження покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається, покупець, котрий не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар, має право…

472. У разі неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні внаслідок задоволення заяви про його відвід, хто вирішує питання про покладення повноважень на іншого прокурора?

473. У разі неподання позивачем без поважних причин матеріалів, необхідних для вирішення спору, на вимогу господарського суду…

474. У разі якщо було видано виконавчий лист, а боржник добровільно виконав свій обов’язок, суд визнає виконавчий лист…

475. У реалізації якого права обмежений державний службовець?

476. У чому виявляється принцип поваги до незалежності суддів у діяльності прокуратури?

477. У чому відмінність акта правозастосування права від нормативно-правового акта?

478. У чому полягає обов’язок доказування?

479. У чому полягає перевищення меж необхідної оборони?

480. У чому полягає суть засади змагальності сторін?

481. У чому полягають зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року?

482. У чому проявляється особливість застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві?

483. У який спосіб відшкодовується моральна шкода?

484. У який строк здійснюється державна реєстрація міністерства як юридичної особи?

485. У який строк та в якому порядку Верховна Рада України збирається на засідання у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях?

486. У який строк уповноважена службова особа повинна доставити затриману особу до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу?

487. У яких випадках вартість майна, що реквізується, може бути відшкодована його власнику не до, а після припинення права власності на нього?

488. У яких з наведених випадків за вчинення злочинів давність не застосовується?

489. У якій організаційно-правовій формі може здійснювати свою діяльність концесіонер?

490. У якій формі виплачуються дивіденди акціонерного товариства?

491. У якій формі слід укладати договір страхування?

492. У якій формі, за законодавством України, можуть існувати акції акціонерного товариства?

493. У якій частині письмової ухвали зазначається суть клопотання та ім’я (найменування) особи, що його заявила?

494. У якому випадку адміністративний суд НЕ визнає примирення сторін?

495. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі?

496. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про залишення позовної заяви без руху?

497. У якому випадку господарське зобов’язання припиняється?

498. У якому випадку договір найму (оренди) житла підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню?

499. У якому випадку можливе застосування аналогії закону?

500. У якому випадку позовна заява повертається позивачеві?

501. У якому випадку розгляд адміністративної справи розпочинається спочатку?

502. У якому випадку суд НЕ приймає визнання адміністративного позову відповідачем?

503. У якому випадку судовий розгляд адміністративної справи здійснюється у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами?

504. У якому з випадків мова йде про вторинну правову допомогу?

505. У якому із випадків допускається представництво прокурором інтересів держави у суді?

506. У якому із випадків НЕ порушено вимог закону про застосування спеціальних засобів поліцейськими?

507. У якому порядку приймаються акти Кабінету Міністрів України?

508. У якому порядку проводиться примусове виселення із займаного жилого приміщення?

509. У якому розмірі земельні ділянки лісогосподарського призначення можуть передаватися у приватну власність?

510. Упродовж якого строку з дня надходження документів з Європейського суду з прав людини Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження?

511. Ухвалою від 09.11.2016 р. місцевий господарський суд порушив провадження у справі за позовною заявою ТОВ «Декав», що була одержавна цим судом 07.11.2016 р. Визначте початок перебігу строку вирішення спору у цій справі…

512. Ухвалюючи рішення судом не було вирішено питання про судові витрати. Вкажіть, яке рішення має прийняти суд для усунення вказаного недоліку…

513. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона…

514. Фізична особа є власником квартири, що знаходиться за адресою 1, але за даною адресою не зареєстрована. Тимчасово проживає за адресою 2, а у вихідні дні перебуває за адресою 3. Яка адреса вважається місцем її проживання?

515. Фізична особа-підприємець має середньорічний дохід, що дорівнює 9 млн грн., та 40 найманих працівників. До якого типу підприємництва має бути віднесена фізична особа-підприємець?

516. Формою реалізації зобов’язальних норм права є…

517. Хто визначає кількість поручителів при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки?

518. Хто виконує функції судового розпорядника у разі його відсутності у судовому засіданні?

519. Хто виступає суб’єктом права постійного землекористування?

520. Хто відкриває перше засідання новообраної Верховної Ради України?

521. Хто відповідно до статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність) має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання?

522. Хто відповідно до чинного законодавства наділений правом вирішувати питання про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким?

523. Хто вправі проявити ініціативу відносно надання (витребування) додаткових доказів, необхідних для розв’язання адміністративної справи?

524. Хто встановлює розмір винагороди опікуну?

525. Хто входить до складу Пленуму Верховного Суду?

526. Хто входить до числа осіб, які беруть участь у адміністративній справі?

527. Хто входить до числа сторін по справі у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?

528. Хто є власником майна, переданого господарському товариству учасниками як вклад до статутного (складеного) капіталу?

529. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?

530. Хто є суб’єктами законодавчої ініціативи?

531. Хто є суб’єктами судового тлумачення права?

532. Хто є суб’єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку?

533. Хто з вказаних суб’єктів, що потребують поліпшення житлових умов, НЕ має права на першочергове надання житла?

534. Хто з наведених осіб допускається для участі в кримінальному провадженні як захисник?

535. Хто з наведених суб’єктів доказування приймає рішення про недопустимість доказу?

536. Хто з перелічених осіб не може бути заставодавцем?

537. Хто з перелічених суб’єктів НЕ має права звертатися з конституційним поданням для офіційного тлумачення Конституції України?

538. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?

539. Хто здійснює дисциплінарне провадження щодо судді?

540. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?

541. Хто здійснює приведення Президента України до присяги?

542. Хто із вказаних осіб НЕ є спадкоємцем першої черги?

543. Хто із вказаних осіб НЕ має обов’язку зберігати адвокатську таємницю?

544. Хто із вказаних суб’єктів може набувати права постійного землекористування?

545. Хто із перелічених осіб НЕ є суб’єктом відповідальності за вчинений злочин?

546. Хто із перерахованих осіб може бути понятим під час проведення слідчої дії?

547. Хто із учасників зборів кредиторів боржника має право вирішального голосу?

548. Хто користується рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування?

549. Хто має здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність)?

550. Хто має право користуватися природними об’єктами права власності народу за Конституцією України?

551. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?

552. Хто може бути присяжним?

553. Хто може бути свідком у цивільному процесі?

554. Хто може бути стороною у договорі комерційної концесії?

555. Хто може звернутися до суду з позовною заявою щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них?

556. Хто не може бути протиправно позбавлений права власності?

557. Хто призначає на посаду і звільняє з посади голів місцевих державних адміністрацій?

558. Хто такий спеціаліст у цивільному судочинстві?

559. Хто уповноважений задовольнити клопотання про скасування арешту на майно на стадії досудового розслідування?

560. Хто уповноважений ініціювати колегіальний розгляд справи у місцевому адміністративному суді у разі її особливої складності?

561. Хто формує склад місцевих державних адміністрацій?

562. Хто, крім осіб, які беруть участь у справі, є іншими учасниками адміністративного процесу у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?

563. Через кого народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя?

564. Чи буде комісія по трудових спорах обов’язковим первинним органом по розгляду спору про поновлення на роботі, що виник на підприємстві з числом працюючих 19 чоловік?

565. Чи вважатиметься укладеним трудовий договір, якщо наказа чи розпорядження про зарахування працівника на роботу видано не було, запис в трудову книжку не внесено, але працівник фактично виконував роботу, хоч і без відома роботодавця…

566. Чи входять до складу спадщини особисті немайнові права?

567. Чи застосовується до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого затримання?

568. Чи зберігається за працівником заробітна плата при переведенні його на іншу постійну нижчеоплачувану роботу?

569. Чи зобов’язані сторони угоди про примирення узгоджувати міру покарання?

570. Чи може бути піддано перегляду (цензурі) листування осіб, засуджених до позбавлення волі, з Європейським судом з прав людини?

571. Чи може бути ухвалене в підготовчому провадженні рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження у суді першої інстанції?

572. Чи може надаватись службове жиле приміщення з перевищенням максимального розміру жилої площі на одну особу?

573. Чи може частина щорічної відпустки бути замінена грошовою компенсацією, якщо таке бажання висловить 17-річний працівник?

574. Чи може юридична особа бути стороною договору найму житла?

575. Чи потребується згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою?

576. Чи проголошується окрема думка судді в судовому засіданні, який не згідний із судовим рішенням за наслідками розгляду адміністративної справи?

577. Чи регулює трудове законодавство працю членів кооперативів, фермерських господарств?

578. Чи робота на умовах неповного робочого часу тягне будь-які обмеження обсягу трудових прав працівників?

579. Чим вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?

580. Чим визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору?

581. Чим визначаються компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України?

582. Чим визначаються підстави набуття і припинення громадянства України?

583. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

584. Чим встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?

585. Чим є звернення громадян, де висловлюється рекомендація щодо діяльності органів державної влади, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян?

586. Чим є звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування?

587. Чим повинен керуватися суд для цілей посилання на рішення Європейського суду з прав людини у разі відсутності перекладу тексту рішення українською мовою?

588. Чим повинен керуватися суд у разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами Конвенції та/або у разі потреби мовного тлумачення оригінального тексту Конвенції?

589. Чим регламентується виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні?

590. Що визнано спільною спадщиною європейських держaв у преaмбулі Конвенції про зaхист прaв людини і основоположних свобод?

591. Що визначає зміст і спрямованість діяльності держави?

592. Що відбувається з давністю, якщо особа, що вчинила злочин, ухиляється від суду або досудового слідства?

593. Що включає в себе поняття верховенства конституції?

594. Що входить відповідно до норм Цивільного кодексу України до складу спадщини?

595. Що є головним обов’язком держави?

596. Що є кримінально-правовим наслідком перевищення меж необхідної оборони?

597. Що є метою регулярного оцінювання судді?

598. Що є місцем укладення договору, якщо воно не визначене у договорі?

599. Що є найвищою соціальною цінністю за Конституцією України?

600. Що є основною функцією Національного банку України відповідно до Конституції України?

601. Що є підставою для виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові від злочину?

602. Що є підставою припинення права користування земельною ділянкою?

603. Що є предметом договору фінансового лізингу?

604. Що є умовою здійснення адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави в Україні?

605. Що є умовою умовно-дострокового звільнення від відбування покарання?

606. Що з вказаного може бути предметом застави?

607. Що з наведеного віднесено до поняття злочинної організації?

608. Що з наведеного віднесено до поняття організованої злочинної групи?

609. Що з наведеного віднесено до рецидиву злочину?

610. Що з наведеного відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є запитом на публічну інформацію?

611. Що з наведеного гарантовано статтею 6 Конвенції (право на справедливий суд)?

612. Що з наведеного є визначенням громадського об’єднання відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»?

613. Що з наведеного є обов’язковим для здійснення захисту захисником в кримінальному провадженні?

614. Що з наведеного застосовується у випадку, коли положення КПК України неоднозначно регулюють питання кримінального провадження?

615. Що з наведеного може бути достатньою підставою для огляду і дослідження доказів у місці їх знаходження?

616. Що з наведеного НЕ відноситься до форм народного волевиявлення?

617. Що з наведеного НЕ є підставою заміни кредитора у зобов’язанні…

618. Що з наведеного НЕ є принципами (засадами) господарського процесу?

619. Що з наведеного складає «право на справедливий суд», гарантоване статтею 6 Конвенції?

620. Що з нижченаведеного НЕ охоплюється змістом такого принципу адміністративного судочинства, як офіційне з’ясування всіх обставин у справі?

621. Що з переліченого НЕ є підставою для відставки Кабінету Міністрів України?

622. Що з переліченого охоплюється поняттям «житло» в розумінні статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) згідно з практикою ЄСПЛ?

623. Що з перерахованого є видом забезпечення позову?

624. Що забезпечує автоматизована система документообігу суду?

625. Що застосовує суд у разі невідповідності правового акта закону України або міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України?

626. Що застосовують суди як джерело права згідно з Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?

627. Що зобов’язаний зробити суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову за наявності третіх осіб?

628. Що із вказаного входить до структури правосвідомості?

629. Що із вказаного НЕ відноситься до повноважень Президента України?

630. Що із вказаного НЕ відноситься до принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні?

631. Що із вказаного НЕ є об’єктом суміжних прав?

632. Що із вказаного НЕ є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони правопорушення?

633. Що із зазначеного НЕ відноситься до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення?

634. Що із зазначеного не є передбаченою законодавством умовою для укладення письмового договору про повну матеріальну відповідальність?

635. Що із запропонованого переліку заходів виконання рішення Європейського суду з прав людини є додатковим заходом індивідуального характеру?

636. Що із наведеного НЕ може зазначатися в контракті?

637. Що має зазначити особа, яка заявляє клопотання перед адміністративним судом про витребування від інших осіб письмових доказів?

638. Що мають право оцінювати громадські об’єднання в рамках регулярного оцінювання судді?

639. Що може бути предметом договору лізингу?

640. Що може бути предметом договору факторингу?

641. Що не допускається при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?

642. Що НЕ охоплюється поняттям «майно» згідно з практикою застосування ЄСПЛ статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод?

643. Що необхідно розуміти під невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження?

644. Що розуміється під судимістю?

645. Що слід розуміти під обмеженою осудністю?

646. Що таке «письмове провадження» в адміністративному судочинстві?

647. Що таке адміністративна процесуальна правоздатність у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?

648. Що таке очевидна недопустимість доказу?

649. Що таке перехресний допит?

650. Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється…

651. Як визначається підсудність справ про банкрутство?

652. Як визначається підсудність справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України?

653. Як визначається підсудність справ, що виникає при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів?

654. Як визначається підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду?

655. Як вирішується судом питання про використання даних, отриманих з допомогою поліграфологічного дослідження детектора брехні?

656. Як впливає на призначення покарання та обставина, що особа вчинила замах на злочин?

657. Як згідно з Конституцією України забезпечується принцип верховенства права?

658. Як згідно з практикою ЄСПЛ, класифікується поводження, спрямоване на те, щоб викликати у людини почуття страху, пригнічення, неповноцінності?

659. Як зобов’язаний вчинити Президент України якщо Верховна Рада України долає вето Президента України на закон?

660. Як кваліфікувати дії особи, яка вчинила злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром?

661. Як кваліфікувати дії особи, якщо вона не усвідомлювала і не могла усвідомити помилковості свого припущення про наявність реального суспільно небезпечного посягання і при цьому заподіяла іншій особі тяжкої шкоди?

662. Як кваліфікувати дії особи, якщо вона не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, і при цьому заподіяла іншій особі тяжкої шкоди?

663. Як має вчинити адміністративний суд, якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази на підтвердження своїх вимог?

664. Як має діяти сторона захисту у разі відмови слідчого в задоволенні клопотання про залучення експерта?

665. Як мають бути встановлені втручання і обмеження прав, передбачених пунктом 2 статей 8-11 Конвенції?

666. Як може вирішити справу уповноважений на це орган (посадова особа) при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення?

667. Як називається дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, але не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі?

668. Як називається нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим?

669. Як називається товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном?

670. Як народ здійснює владу за Конституцією?

671. Як не повинна використовуватися власність?

672. Як оцінюється судом показання з чужих слів?

673. Як повинна бути визначена територіальна підсудність кримінального провадження, якщо особою вчинено кілька злочинів в різних областях України?

674. Як працює Верховна Рада України?

675. Як прокурор може вступити у справу, провадження у якій відкрито за позовом інших осіб, з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді в межах повноважень, визначених законом?

676. Як регулюється застосування мов в Україні?

677. Як розглядається справа на наступному засіданні після її відкладення?

678. Як слід вчинити суду, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом?

679. Як співвідноситься Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з українським законодавством?

680. Як сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору?

681. Як суд вирішує питання про допустимість доказів?

682. Як суд вправі сформулювати один з пунктів резолютивної частини рішення у справі щодо оскарження нормативно-правових актів суб’єктів владних повноважень?

683. Яка доля речових доказів, які знаходяться в господарському суді, після вирішення спору?

684. Яка з вказаних правомочностей НЕ входить до складу суб’єктивного права?

685. Яка з галузей права НЕ входить до складу приватного права?

686. Яка з гіпотез норми права вказує на життєві обставини, за наявності яких реалізується правило поведінки?

687. Яка з наведених обставин є підставою для закриття провадження у справі?

688. Яка з наведених обставин пом’якшує відповідальність за адміністративне правопорушення?

689. Яка з ознак НЕ характерна для публічно-правового спору?

690. Яка з ознак характеризує мінімальну заробітну плату?

691. Яка з перелічених обставин не враховується судом як така, що обтяжує покарання?

692. Яка з прокуратур входить до системи прокуратури України?

693. Яка із вказаних обставин є підставою для звільнення судді з посади?

694. Яка із вказаних функцій властива Вищій кваліфікаційній комісії суддів України?

695. Яка із вказаних функцій властива прокуратурі?

696. Яка із вказаних функцій належить Державній судовій адміністрації України?

697. Яка із вказаних функцій належить З’їзду суддів України?

698. Яка із вказаних функцій НЕ властива Національній поліції України?

699. Яка із зазначених ухвал слідчого судді не підлягає оскарженню під час досудового розслідування?

700. Яка із наведених обставин НЕ є підставою для відводу (самовідводу) експерта відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України?

701. Яка із обставин НЕ має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку?

702. Яка категорія спорів стосується «прав та обов’язків цивільного характеру» в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції та практики ЄСПЛ?

703. Яка кількість голосів громадян України, які мають право голосу, необхідна для проголошення всеукраїнського референдуму?

704. Яка кількість осіб входить до складу стійкого ієрархічного об’єднання, створеного для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів?

705. Яка максимальна тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років?

706. Яка мета заходів загального характеру щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини?

707. Яка мінімальна кількість депутатів має бути обрана до складу Верховної Ради України для того, щоб парламент вважався повноважним?

708. Яка мінімальна кількість народних депутатів України повноважна ініціювати питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

709. Яка обставина допускає втручання і обмеження прав, передбачених пунктом 2 статей 8-11 Конвенції?

710. Яка обставина, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, є підставою для прийняття ухвали про повернення позовної заяви, якщо провадження в адміністративній справі ще не відкрито?

711. Яка обставина, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, є підставою для прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо провадження в адміністративній справі ще не відкрито?

712. Яка підстава відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ по статті 5 Конвенції передбачена для відмови в досудовому звільненні особи (наприклад, під підписку про невиїзд)?

713. Яка позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій?

714. Яка позовна давність застосовується до вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі?

715. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?

716. Яка сім’я вважається малозабезпеченою?

717. Яка сукупна відсоткова кількість голосів дає право учасникам товариства з обмеженою відповідальністю вимагати скликання позачергових загальних зборів?

718. Яке адміністративне стягнення може застосовуватись і як основне, і як додаткове?

719. Яке громадянство існує відповідно до Конституції України в Україні?

720. Яке з вказаних прав входить до складу спадщини?

721. Яке з вказаних прав на земельну ділянку НЕ може відчужуватися?

722. Яке з наведених видів покарань є основним?

723. Яке з наведених визначень описує розстрочку судового рішення?

724. Яке з наведених прав НЕ належить до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи?

725. Яке з названих прав відноситься до прав «третього покоління»?

726. Яке з нижче перерахованих прав належить до категорії економічних?

727. Яке з перелічених повноважень належить до повноважень Верховної Ради України?

728. Яке значення має вирок суду іноземної держави стосовно особи, яка вчинила новий умисний злочин на території України?

729. Яке значення мають висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду для суду?

730. Яке із вказаних тверджень відповідає вимогам КПК щодо застосування примусових заходів виховного характеру?

731. Яке із вказаних утворень НЕ є юридичною особою?

732. Яке із дисциплінарних стягнень НЕ застосовується до суддів?

733. Яке із зазначених рішень підлягає негайному виконанню?

734. Яке із зазначених рішень повинен прийняти прокурор у разі встановлення на стадії досудового розслідування підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності?

735. Яке із зазначених судових рішень НЕ може мати преюдиціальне значення для справи?

736. Яке має значення для суду рішення міжнародної судової установи при вирішенні питання про допустимість доказів?

737. Яке має право сторона (особа, яка бере участь у справі) отримавши судове рішення місцевого суду, яке було ухвалене проти нього і, на його думку, порушує його права та інтереси?

738. Яке майно відноситься до об’єктів особистої приватної власності дружини та чоловіка?

739. Яке мінімальне покарання у виді позбавлення волі призначається особі, яка не досягла до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку?

740. Яке питання охоплюється статтею 6 Конвенції «Право на справедливий суд»?

741. Яке підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями?

742. Яке покарання призначається до особи, яка вчинила готування до умисного злочину?

743. Яке право гарантується обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до статті 6 Конвенції (право на справедливий суд)?

744. Яке право має господарський суд у випадку надсилання матеріалів прокурору або органу досудового розслідування?

745. Яке право має сторона, що не погоджується зі змістом протоколу судового засідання?

746. Яке право НЕ охоплюється статтею 8 Конвенції в частині поваги до сімейного життя?

747. Яке призначається покарання, якщо суд не визнав за можливе застосувати давність до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який може бути призначено довічне позбавлення волі?

748. Яке процесуальне джерело доказу – фотознімка, на якому зображені підозрювані та який встановлює факт їх знайомства до вчинення злочину, знайдений при обшуку житла одного з них?

749. Яке рішення має обрати суд, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий, який погодився підтримати обвинувачення, не прибув до суду без поважних причин?

750. Яке рішення має обрати суд, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий, який погодився підтримати обвинувачення, повторно не прибув до суду без поважних причин?

751. Яке рішення має постановити адміністративний суд у разі подання позову після закінчення строків, встановлених законом?

752. Яке рішення має ухвалити адміністративний суд, якщо сторони у справі заявляють про те, що їм необхідний час для примирення?

753. Яке рішення має ухвалити суддя, якщо з’ясує, що заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?

754. Яке рішення може постановити адміністративний суд за наслідками підготовчого провадження?

755. Яке рішення може прийняти Європейський суд з прав людини?

756. Яке рішення необхідно прийняти, якщо іноземна держава просить видати громадянина України, який вчинив злочин поза межами України, для його притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду?

757. Яке рішення повинен прийняти суд у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності?

758. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо буде встановлено факт проведення органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за межами строків досудового розслідування без отримання доручення суду на їх проведення?

759. Яке рішення приймається за актом помилування до особи, засудженої до довічного позбавлення волі?

760. Яке рішення слід прийняти суду у випадку, коли сплив строк давності по одному із двох вчинених злочинів?

761. Яке рішення слід ухвалити, якщо особа вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані збитки?

762. Яке рішення ухвалює суд при розгляді угоди про визнання винуватості?

763. Яке рішення ухвалює суд у випадку, якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення про посягання і при цьому заподіяла шкоду, яка не відповідала небезпечності посягання?

764. Яке суб’єктивне публічне право закріплено законодавством України за іноземцями?

765. Яке судове рішення викладається у формі постанови?

766. Який адміністративний суд розглядає справу, яка щодо однієї з вимог територіально підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги місцевому загальному суду?

767. Який вид діяльності НЕ охоплюється поняттям «публічна служба» у розумінні визначення, наведеного в КАС України?

768. Який вид санкції залежно від ступеня визначеності передбачено у цій нормі права: «Самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (стаття 47 КУпАП)?

769. Який випадок охоплюється сферою дії статті 2 Конвенції згідно з практикою Європейського суду з прав людини?

770. Який документ підтверджує повноваження адвоката, що представляє в суді інтереси особи в межах надання безоплатної правової допомоги?

771. Який документ підтверджує повноваження законного представника, який бере участь в розгляді адміністративної справи?

772. Який документ посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги?

773. Який з видів забезпечення зобов’язань застосовується виключно до грошових зобов’язань?

774. Який з вказаних принципів НЕ відноситься до принципів громадянства України?

775. Який з наведених видів покарань застосовується до особи, яка стала непрацездатною після її засудження до виправних робіт?

776. Який з наведених договорів НЕ є видом договору найму?

777. Який з наведених принципів відноситься до загальних принципів господарювання?

778. Який з перелічених видів діяльності не належить до професійної діяльності з торгівлі цінними паперами?

779. Який з перелічених видів покарання НЕ застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину?

780. Який з перелічених випадків виключає можливість призначення покарання за сукупністю злочинів?

781. Який з перелічених випадків відкладення судового засідання є порушенням безперервності судового розгляду?

782. Який з перелічених документів є зайвим для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні?

783. Який з перелічених принципів є притаманним тільки для такої форми відправлення правосуддя, як адміністративне судочинство?

784. Який з перелічених принципів загальних засад кримінального провадження застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини?

785. Який загальний строк визначено Кодексом адміністративного судочинства України для подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції?

786. Який зміст принципу верховенства права передбачений Кодексом адміністративного судочинства України?

787. Який із видів адміністративного стягнення НЕ може бути застосований до неповнолітніх?

788. Який із вказаних заходів НЕ відноситься до регулярного оцінювання суддів?

789. Який із вказаних критеріїв характеризує зловживання правом?

790. Який із вказаних судів відноситься до вищих спеціалізованих?

791. Який із вказаних шлюбів є неукладеним?

792. Який із зазначених видів діяльності несумісний із перебуванням на посаді судді?

793. Який із зазначених суб’єктів владних повноважень є органом виконавчої влади?

794. Який із запропонованих суб’єктів входить до системи центральних органів виконавчої влади?

795. Який із запропонованого переліку заходів виконання рішення Європейського суду з прав людини є заходом загального характеру?

796. Який із наведених документів НЕ є установчим документом юридичної особи?

797. Який із наведених органів є органом оскарження під час проведення публічних закупівель, що забезпечує захист прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі?

798. Який із названих документів є установчим документом повного товариства?

799. Який із органів акціонерного товариства має право приймати рішення про затвердження нової редакції статуту акціонерного товариства?

800. Який із органів НЕ належить до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

801. Який із учасників адміністративного процесу характеризується як особа, що має необхідні знання та якій доручається дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи?

802. Який максимальний строк покарання у виді позбавлення волі призначається при остаточному складанні покарань за сукупністю вироків у випадку, якщо один із вчинених злочинів є особливо тяжким?

803. Який нормативно-правовий акт надає визначення товариства?

804. Який орган виконавчої влади забезпечує формування та ведення Реєстру адміністративних послуг?

805. Який орган вирішує спір щодо юрисдикції Європейського суду з прав людини?

806. Який орган забезпечує формування та здійснює державну політику у сфері державної служби?

807. Який орган здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади?

808. Який орган при Президентові України є координаційним з питань національної безпеки і оборони?

809. Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням остаточного рішення Європейського суду з прав людини?

810. Який орган уповноважений на формування та ведення суддівського досьє?

811. Який пакет акцій акціонерного товариства вважається значним?

812. Який позитивний обов’язок держави за статтею 2 Конвенції «Право на життя», що містить вимоги до «ефективної судової системи», визнається в практиці ЄСПЛ?

813. Який порядок оскарження недотримання розумних строків під час досудового розслідування?

814. Який порядок сплати судового збору у разі звернення до господарського суду кількох позивачів з вимогою немайнового характеру?

815. Який принцип охоплюється пунктом 2 статті 6 Конвенції «Право на справедливий суд»?

816. Який принцип права передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими законом?

817. Який режим встановлюється на території прибережної захисної смуги?

818. Який строк визначено Кодексом адміністративного судочинства України для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?

819. Який строк встановлено для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?

820. Який строк встановлено для пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя?

821. Який строк встановлюється для захисту прав, свобод та інтересів особи для звернення до суду у справах щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів?

822. Який строк для процедури санації встановлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?

823. Який суб’єкт за Конституцією України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони?

824. Який суб’єкт здійснює державний контроль за використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?

825. Який суб’єкт може бути відповідачем у Європейському суді з прaв людини згідно з Конвенцією про зaхист прaв людини і основоположних свобод?

826. Який суб’єкт надає згоду на затримання судді за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність?

827. Який суб’єкт призначає Директора Державного бюро розслідувань?

828. Який суб’єкт приймає рішення про надання населеному пункту статусу міста?

829. Який суб’єкт проводить таємну перевірку доброчесності прокурора?

830. Який суб’єкт уповноважений за потребою утворювати тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України – військово-цивільні адміністрації?

831. Який суб’єкт уповноважений на скликання сесії сільської, селищної, міської ради у випадку немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови скликати сесію?

832. Який суб’єкт уповноважений обирати голову Верховного Суду?

833. Який суб’єкт, за загальним правилом, несе витрати пов’язані з утриманням предмета лізингу, його експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом, протягом строку фінансового лізингу?

834. Який суд є за Конституцією України найвищим судом у системі судоустрою України?

835. Який характер має для України рішення Європейського суду з прaв людини?

836. Яким вимогам має відповідати помічник судді згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»?

837. Яким документом визначаються права та обов’язки старости відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

838. Яким методом правового регулювання впорядковуються особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників?

839. Яким нормативним актом схвалюється Програма діяльності Кабінету Міністрів України?

840. Яким нормативно-правовим актом утворюється суд?

841. Яким правом Президент України користується?

842. Яким процесуальним актом визначається підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами?

843. Яким процесуальним законом, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, суд має керуватись при вчиненні окремої процесуальної дії?

844. Яким складом суду вирішуються в окружному адміністративному суді адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади?

845. Яким складом суду здійснюється кримінальне провадження у суді першої інстанції щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

846. Яким складом суду здійснюється підготовче провадження, у випадку надходження до суду обвинувального акта щодо вчинення злочину, за який передбачено довічне позбавлення волі?

847. Яким способом може бути створений корпоративний фонд відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»?

848. Яким судам підсудні адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності?

849. Яким судом вирішуються адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України?

850. Яким судом вирішуються адміністративні справи за загальним правилом територіальної підсудності?

851. Яким судом першої інстанції вирішуються адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії?

852. Яким чином вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?

853. Яким чином визначається склад суду, що буде розглядати адміністративну справу?

854. Яким чином має бути посвідчене прийняття речі на зберігання, щоб вважалась дотриманою письмова форма договору?

855. Яким чином може здійснюватися реалізація господарсько-правової відповідальності відповідно до Господарського кодексу України?

856. Яким чином повинні застосовувати суди України Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод?

857. Яким чином треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу?

858. Яким чином утворюється, реорганізовується і ліквідується суд?

859. Яким шляхом обираються судді Європейського суду з прав людини?

860. Якими визнає Конституція України усіх людей?

861. Якими повинні бути засоби юридичного захисту, які вимагаються за статтею 13 Конвенції згідно з практикою Європейського суду з прав людини?

862. Якими правами користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?

863. Якими процесуальними правами наділені треті особи без самостійних вимог?

864. Якими процесуальними правами НЕ наділені особи, які надають правову допомогу?

865. Яких вимог необхідно дотримуватися у випадку відмови обвинуваченого від захисника?

866. Які акти видає в межах своїх повноважень голова місцевої державної адміністрації?

867. Які вибори підпадають під сферу дії статті 3 Першого протоколу до Конвенції?

868. Які види забезпечення позову НЕ є допустимими?

869. Які види судових рішень можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами?

870. Які вимоги щодо надання адміністративних послуг можуть визначатися не тільки законами?

871. Які висловлювання журналіста, в світлі практики Європейського суду з прав людини, підлягають доведенню?

872. Які громадяни не включаються до списків присяжних?

873. Які дії дозволяється здійснювати на земельних ділянках, наданих для городництва?

874. Які дії здійснює суд, якщо задовольняється клопотання прокурора про висунення додаткового обвинувачення?

875. Які дії здійснює суд, якщо учасник судових дебатів після повторного зауваження у виступі допускає висловлювання образливого або непристойного характеру?

876. Які з зазначених виплат є компенсаційними?

877. Які з наведених видів додаткових покарань не застосовуються до особи, яка вчинила умисний корисливий злочин середньої тяжкості, у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням?

878. Які з наведених видів покарань можуть застосовуватись як основні, так і як додаткові?

879. Які з наведених реквізитів повинен містити наказ господарського суду?

880. Які з названих лотерей можуть проводитись в Україні?

881. Які з перелічених документів НЕ відносяться до цінних паперів?

882. Які з перелічених процесуальних дій віднесено законом до заходів процесуального примусу?

883. Які з перелічених спорів охоплюються сферою дії статті 6 Конвенції (право на справедливий суд)?

884. Які закони є органічними?

885. Які засоби використовуються для усунення правових прогалин?

886. Які засоби доказування НЕ передбачені у господарському судочинстві?

887. Які заходи вживаються державою з метою забезпечення відновлення порушених прав особи, на користь якої постановлено рішення Європейського суду з прав людини?

888. Які заходи застосовує суд, якщо в судове засідання без поважних причин не прибув прокурор?

889. Які заходи кримінально-правового характеру не застосовуються до юридичних осіб, уповноважені особи якої вчинили злочин по відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом?

890. Які із зазначених адміністративних справ вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ?

891. Які із наведених справ підсудні окружним адміністративним судам?

892. Які існують види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності?

893. Які межі дії у часі законів щодо здійснення провадження в цивільних справах?

894. Які наслідки для позивача, якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть їм оплачені?

895. Які наслідки настають у випадку, коли слідчий суддя відмовив погодити клопотання про проведений без попереднього дозволу обшук житла чи іншого володіння особи?

896. Які наслідки передбачені законодавством, якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду?

897. Які наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу про вжиття запобіжних заходів?

898. Які особи мають право на приватизацію житлових приміщень?

899. Які особи мають право перебувати в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення адміністративним судом?

900. Які особи не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки?

901. Які особи НЕ можуть бути представниками в адміністративному суді?

902. Які особи НЕ належать до тих категорій працівників, проведення медичних оглядів яких зобов’язаний організовувати роботодавець?

903. Які передбачені законом наслідки, якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду?

904. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?

905. Які підстави для застосування до учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, попередження?

906. Які підстави для передачі судом справи під час її розгляду іншому суду?

907. Які повноваження має міський голова у разі незгоди з рішенням виконавчого комітету ради?

908. Які покарання при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків як основних складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно?

909. Які права за договором найму житла мають повнолітні особи, які постійно проживали з наймачем, у разі його смерті?

910. Які права має під час розгляду справи малолітня або неповнолітня особа?

911. Які правові наслідки закриття прокурором кримінального провадження щодо підозрюваного?

912. Які правові наслідки має відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави?

913. Які правові наслідки настануть, якщо суддю в кримінальному провадженні замінить запасний суддя?

914. Які правові наслідки НЕ може тягнути за собою наявність непогашеного дисциплінарного стягнення у судді?

915. Які правові наслідки тимчасової відсутності наймача або членів його сім’ї у жилому приміщенні будинку державного чи громадського житлового фонду без поважних причин понад шість місяців?

916. Які процесуальні витрати не враховуються і не стягуються з обвинуваченого при ухваленні судом обвинувального вироку?

917. Які речі відносяться до нерухомих речей?

918. Які системи заробітної плати передбачає тарифна система оплати праці?

919. Які складові елементи утворюють внутрішню будову норми права?

920. Які спори належать до юрисдикції адміністративного суду?

921. Які справи вирішуються за вибором позивача місцевим загальним судом як судом адміністративним або окружним адміністративним судом?

922. Які справи НЕ підвідомчі господарським судам?

923. Які справи підсудні місцевим господарським судам у першій інстанції?

924. Які справи суд розглядає в порядку окремого провадження?

925. Які справи суди розглядають у порядку цивільного судочинства?

926. Які строки передбачені для подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

927. Які суб’єкти можуть набувати безоплатно у власність та одержувати на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва із земель державної і комунальної власності?

928. Які форми припинення судимості передбачені в чинному кримінальному законодавстві України?

929. Якого віку мають досягти особи для реєстрації шлюбу за загальним правилом?

930. Якого права НЕ має офіційний спостерігач під час виборчого процесу?

931. Якого суб’єкта може повідомити прокурор про загрозу його незалежності?

932. Якого учасника цивільного процесу можливо замінити НЕ припиняючи розгляду справи, якщо справа розглядається спочатку?

933. Якому адміністративному суду, як суду першої інстанції, підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів?

934. Якому суду підсудні адміністративні справи щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України?

935. Якою є обов’язкова умова для допиту як свідка особи, яка має дипломатичний імунітет?

936. Якою мовою повинен бути викладений за загальним правилом текст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для цілей посилання на нього в судах України?

937. Якою обставиною є вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха?

938. Яку з дій вчиняє господарський суд у разі виявлення у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містить ознаки кримінального правопорушення ?

939. Яку обставину при призначенні покарання суд може визнати такою, що його (покарання) обтяжує?

940. Яку свободу гарантує держава?

941. Яку ухвалу може постановити суд за наслідками підготовчого провадження?

942. Якщо заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами з підстави, наявності істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, подана після закінчення трирічного строку з дня набрання судовим рішенням законної сили, суд…

943. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до їх повноважень, звернення…

944. Якщо позов пред’явлений не всіма особами, яким належить таке право, суд…

945. Якщо президент є одночасно Главою держави, очолює систему органів виконавчої влади та обирається усім населенням, то це є ознакою…

946. Якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, господарський суд першої інстанції зобов’язаний…

947. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється…

 

5/5 - (1 vote)