Орієнтовний перелік основ тестових запитань для проведення письмового анонімного тестування на стадії складення кваліфікаційного іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду 2018 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 28 вересня 2018 року затверджено орієнтовний перелік тестових запитань для проведення письмового анонімного тестування на стадії складення кваліфікаційного іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду.

1. На яких засадах здійснюється державна влада в Україні?

2. Як поділяється державна влада в Україні?

3. Чи може Конституція України бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану?

4. В якому випадку закони та інші нормативно-правові акти мають зворотню дію у часі?

5. Яке конституційне право людини може бути обмежене для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя?

6. Яке з наведених конституційних прав може бути обмежене в умовах воєнного або надзвичайного стану?

7. Що означає за Конституцією України право на недоторканність житла?

8. Як Конституція України гарантує презумпцію невинуватості особи?

9. Яким чином відповідно до Конституції України здійснюється призначення судді на посаду?

10. Ким здійснюється призначення на посаду судді?

11. У якому складі провадиться судочинство в Україні відповідно до Конституції України?

12. За якої умови Вища рада правосуддя набуває повноважень, відповідно до Конституції України?

13. Який законопроект про внесення змін до Конституції, внесений Президентом України до Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом?

14. З якого питання допускається проведення всеукраїнського референдуму?

15. Якою є територія України в межах існуючого кордону відповідно до Конституції України?

16. Кому належить право законодавчої ініціативи згідно Конституції України?

17. Яка посадова особа приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України?

18. Які з наведених законопроектів розглядаються Верховною Радою України позачергово?

19. Якому органу влади Президент України може передавати свої повноваження?

20. Який з наведених органів здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?

21. До повноважень якого суб’єкта належить перейменування міста районного значення?

22. За яких умов Верховна Рада України є повноважною?

23. Яка посадова особа наділена правом подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до розділу І “Загальні засади” Конституції України?

24. Який суб’єкт згідно з Конституцією України здійснює контроль за виконанням судового рішення?

25. Створення якого суду заборонено Конституцією України?

26. Хто із вказаних суб’єктів НЕ є повноважним подавати конституційне подання?

27. Хто відповідно до Конституції України може бути обраний Президентом України?

28. Яким органом влади є Кабінет Міністрів України у системі органів виконавчої влади?

29. За зверненням якої кількості депутатів Конституційний Суд України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість?

30. В якому з наведених випадків особа може звернутися до Конституційного Суду України з конституційною скаргою для вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України?

31. У який строк накладається адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язане з корупцією – порушення вимог фінансового контролю?

32. Яким процесуальним документом реагує Національне агентство з питань запобігання корупції на виявлені порушення вимог закону щодо етичної поведінки у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

33. Перед яким суб’єктом Національне агентство з питань запобігання корупції є відповідальним?

34. Хто згідно із законодавством про запобігання корупції відноситься до близьких осіб?

35. Який строк встановлений ЗУ “Про запобігання корупції” для добровільного усунення обставин що порушують обмеження спільної роботи близьких осіб?

36. На кого з наведених осіб відповідно ЗУ “Про запобігання корупції” поширюється обмеження спільної роботи близьких осіб?

37. Який вартісний показник, встановлений діючим антикорупційним законодавством, перевищення якого обмежує прийняття подарунку одноразово протягом року?

38. Вчинення суддею якого істотного дисциплінарного проступку тягне за собою дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади?

39. В який строк державні органи, органи влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію?

40. Чи забороняється судді використовувати службове обладнання, зокрема комп’ютерне, в приватних інтересах?

41. Чи підлягають обов’язковій повній перевірці декларації судді місцевого суду?

42. Яким чином забезпечено законодавством здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції?

43. Який з зазначених суб’єктів включений Законом України “Про запобігання корупції” в число спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

44. Яка сума грошових активів підлягає е-декларуванню за 2018 рік згідно Закону України “Про запобігання корупції”?

45. За яке з зазначених правопорушень законодавством України передбачено кримінальну відповідальність?

46. Які дії вчиняють уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією?

47. Який орган згідно ЗУ “Про запобігання корупції” уповноважений приймати рішення про накладення стягнення за адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією?

48. У який строк проводиться спеціальна перевірка щодо особи, яка претендує на зайняття певної посади?

49. Який орган уповноважений визнавати незаконними акти, прийняті із порушенням антикорупційного законодавства?

50. Чи може прийняти подарунок суддя від свого помічника на день свого народження?

51. Під час якої ситуації Висока Договірна Сторона може відступити від зобов’язань за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?

52. В яких межах та за яких умов Висока Договірна Сторона може відступити від своїх зобов’язань за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод у випадку, визначеному статтею 15 ЄКПЛ?

53. Який орган здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини?

54. В який термін підлягає виконанню рішення Європейського суду з прав людини, що набрало статусу остаточного, якщо строк виконання не передбачений у рішенні?

55. Яким текстом рішення Європейського суду з прав людини мають користуватися суди в Україні у разі виявлення мовних розбіжностей між перекладом і оригінальним текстом Рішення?

56. До якого кола осіб можуть бути застосовані обмеження на свободу мирних зібрань відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

57. В якому з наведених випадків, відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може бути обмежено право на передачу інформації?

58. Щодо яких з перелічених прав людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод не допускається відступ від зобов’язання його дотримання під час надзвичайних ситуацій?

59. Яке право захищає стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

60. Яке з перелічених прав захищено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?

61. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає як обставину, за якої особа має право на шлюб?

62. Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод втручання в приватне та сімейне життя є виправданим ?

63. Коли Україна ратифікувала Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод?

64. Яка свобода згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може бути обмежена законом в демократичному суспільстві в інтересах територіальної цілісності?

65. Яке з перелічених прав людини і основоположних свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не підлягає ніяким обмеженням і не допускає ніяких винятків?

66. Кому Високі Договірні Сторони гарантують права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції?

67. Що із названого визначає обов’язковість рішення Європейського Суду з прав людини для України?

68. Як у справі “Варенцов проти України” Європейський суд з прав людини визначає загальний принцип “законність”?

69. Як визначений в рішенні ЄСПЛ по справі “Бочан проти України” принцип належного здійснення правосуддя?

70. Як ЄСПЛ в справі “Свято-Михайлівська Парафія проти України”? визначив, що є порушенням права на свободу віросповідання згідно зі статтею 9 Конвенції?

71. Які обставини визнання фактичного місця проживання житлом, яке підлягає захисту, у розумінні пункту 1 статті 8 Конвенції визначив ЄСПЛ у рішенні по справі “Кривіцька та Кривіцький проти України”?

72. З яких питань Велика Палата Європейського Суду з прав людини надає консультативні висновки?

73. Як в пункті 62 Рішення ЄСПЛ у Справі “Бочан проти України (№2)” визначене поняття “явна помилка”?

74. Яке тлумачення “Конвенції, як живого інструменту” надане у пункті 53 Рішення ЄСПЛ по Справі “Пічкур проти України”?

75. Яке позбавлення життя НЕ розглядається як таке, що вчинене на порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили?

76. Що відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може вважатися примусовою чи обов’язковою працею?

77. Що буде визнано порушенням відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

78. У яких випадках застосовується ст. 5 “Право на свободу та особисту недоторканність” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

79. Що означає принцип рівності сторін відповідно до практики Європейського суду за ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

80. Яке право має обвинувачений, який не розуміє мови, що використовується в суді, або не розмовляє нею, відповідно до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

81. Які фізичні особи можуть звертатися за захистом своїх прав власності відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

82. Що з наведеного переліку Європейський cуд з прав людини визнав “майном” у справі “Новоселецький проти України”?

83. Що з наведеного переліку є необхідною умовою застосування статті 1 Першого протоколу до Європейської Конвенції?

84. В якій з перелічених справ Європейський суд з прав людини навів свою прецедентну практику про те, що акція товариства не є простим документом і свідчить, що власник має частину акціонерного капіталу та відповідні права?

85. Що з наведеного найбільш відповідає наданому Європейським судом з прав людини визначенню принципу правової певності у рішенні у справі “Совтрансавто-Холдинг” проти України?

86. Яка з наведених характеристик принципу “належного урядування” була надана Європейським судом з прав людини у рішенні “Рисовський проти України”?

87. Що відповідно до позиції ЄСПЛ у п.66 рішення у справі “Смірнова проти України” є критерієм оцінки розумного строку тривалості судового провадження?

88. Що стало підставою для констатації порушення принципу юридичної визначеності у п.42-47 рішення у справі “Желтяков проти України” ЄСПЛ?

89. Що означає відповідно до практики ЄСПЛ у п.26 рішення у справі “Надточий проти України” принцип рівності сторін?

90. Який принцип відображає вимога щодо вмотивованості судових рішень відповідно до практики ЄСПЛ у п.58 рішення у справі “Серявін та інші проти України”?

91. Принцип передбачуваності відповідно до практики ЄСПЛ у п.43 рішення у справі “Кривіцька та Кривіцький проти України” вимагає, щоб норми закону:

92. Якому із критеріїв відповідно до позиції ЄСПЛ, викладеної, зокрема у п.110 рішення у справі “Вітман проти України” має відповідати засіб захисту, щоб бути ефективним в сенсі ст.13 Конвенції?

93. Яка юридична особа НЕ може бути суб’єктом звернення щодо порушень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

94. Що НЕ є майном у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

95. Втручання у право заявника мирно володіти своїм майном буде виправданим у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якщо воно здійснюється…

96. Яке з перелічених прав НЕ гарантовано Конвенцією про захист прав та основоположних свобод?

97. У зв’язку з чим Європейський суд з прав людини у справі “Вєренцов проти України” 2013 року, визнав, що втручання у право заявника на свободу мирних зібрань, гарантоване ст. 11 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не було здійснено відповідно до закону?

98. У яких випадках відповідно до практики Європейського суду з прав людини, зазначеної, зокрема, у п. 78 рішення “Басенко проти України” 2016 року, держава несе відповідальність за матеріальним аспектом статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

99. Яке порушення ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини мало місце у п. 24-26 рішення “Барсукови проти України” 2015 року?

100. Що НЕ є відповідною і достатньою підставою для тримання особи під вартою відповідно до практики Європейського суду з прав людини, зокрема, зазначеного у п. 61, 62 рішення “Боротюк проти України” 2011 року?

101. У п. 34 рішення “Корнєйкова проти України” 2012 року Європейський суд з прав людини констатував порушення п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з затриманням заявниці, оскільки:

102. Що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, як про це зазначено у п. 29 рішення “Христов проти України” 2009 року належить до “критеріїв Енгеля”?

103. Як Європейський суд з прав людини у п. 63 рішення “Сергій Волосюк проти України” 2009 року визначив початок та закінчення періоду кримінального провадження, який підлягає оцінці щодо дотримання вимоги розумного строку за п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

104. Що відповідно до п. 88 рішення “Сергій Волосюк проти України” 2009 року становить втручання у право особи на повагу до кореспонденції відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

105. У зв’язку з чим Європейський суд з прав людини у п. 64 рішення “Головань проти України” 2012 року дійшов висновку про порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

106. Що Не є складовою свободи вираження поглядів відповідно до ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

107. У яких межах Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає обмеження прав на свободу та особисту недоторканість?

108. Чи можуть обмежуватись особисті немайнові права фізичної особи, встановлені Конституцією України?

109. Які правила проведення в Україні медичних, наукових та інших дослідів щодо людини?

110. Зміст якого права фізичної особи охоплює можливість збереження своєї національної, культурної, релігійної та мовної самобутності?

111. Якщо фізична особа безвісно пропала за обставин, що загрожували їй смертю, протягом якого часу її можна оголосити померлою?

112. Яким чином обирається чи призначається помічник дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки?

113. Правовий статус юридичної особи публічного права визначається…

114. На підставі якого документа створюється установа?

115. Як встановлюється порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства?

116. На які об’єкти відповідно до цивільного законодавства поширюється режим нерухомої речі?

117. Чи мають право медичні працівники дати неповну інформацію про стан здоров’я фізичної особи, якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров’я або зашкодити процесові лікування?

118. Чи може бути припинена за рішенням суду діяльність фізичної та юридичної особи, яка завдає шкоди довкіллю?

119. Які правові наслідки оголошення фізичної особи померлою?

120. За яких обставин припиняється піклування над фізичною особою?

121. В найменуванні юридичної особи обов’язково повинно зазначатись…

122. Що з переліченого належить до об’єктів цивільних прав?

123. Чи має право особа, яка виконала зобов’язання після спливу позовної давності, вимагати повернення виконаного?

124. Вкажіть на яку з перелічених вимог поширюється позовна давність?

125. Які правові наслідки заміни сторін у зобов’язанні для обчислення позовної давності?

126. Вкажіть, чи вважається, що зі спливом позовної давності до основної вимоги позовна давність спливає і до додаткової вимоги?

127. Вкажіть, чи може бути прийнята судом до розгляду заява про захист цивільного права або інтересу, якщо строк позовної давності сплив і сторона заявляє про застосування наслідків спливу позовної давності? Якщо не може, то які дії судді?

128. З якого моменту починається перебіг цивільно-правового строку?

129. В який спосіб позовна давність, встановлена законом, може змінюватись?

130. Що із наведеного належить до майна, як особливого об’єкту цивільних прав?

131. Які групи цінних паперів перебувають в цивільному обороті України?

132. Кому з перелічених суб’єктів належать права за цінними паперами, що існують в документарній формі?

133. Хто за загальним правилом несе тягар утримання майна?

134. З якого моменту за загальним правилом виникає право власності на новостворене нерухоме майно (житловий будинок, будівлю тощо)?

135. Що із переліченого є речовим правом на чуже майно?

136. Сервітут може бути встановлений…

137. Кому може належати сервітут відповідно до Цивільного кодексу України?

138. Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин…

139. На який максимальний строк може укладатися договір суперфіцію?

140. Чи може суд зобов’язати особу припинити зловживання своїми правами у разі вчинення дій, які можуть порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині, або дій пов’язаних з неправомірним обмеженням конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку?

141. Чи має особа право відмовитися від права власності на транспортні засоби, тварин, нерухомі речі?

142. Чи підлягає земельний сервітут державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно?

143. В який спосіб визначається правовий принцип поділу речей на подільні та неподільні?

144. Які правові наслідки встановлення сервітуту?

145. Хто уповноважений затверджувати типові ліцензійні договори?

146. Який строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності?

147. В яких випадках гарантія може бути відкликана гарантом (відклична гарантія)?

148. Чи може бути забезпечена заставою вимога, яка може виникнути в майбутньому?

149. В якій формі укладається договір застави транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації?

150. Який порядок звернення стягнення на заставлене майно державного підприємства (підприємства, не менше п’ятдесяти відсотків акцій (часток, паїв) якого є у державній власності)?

151. Вкажіть, що з переліченого НЕ є видом забезпечення виконання зобов’язання?

152. Які правові наслідки наступають у разі порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком з вини кредитора?

153. Чи має право кредитор, який притримує у себе річ на праві притримання, користуватися цією річчю? Якщо так, то в яких випадках?

154. В яких випадках у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники?

155. Чи має дарувальник право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність?

156. Чи може бути встановлений договором ренти обов’язок виплачувати ренту безстроково?

157. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?

158. У якому з випадків суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка НЕ пов’язана із вчиненням злочину?

159. Чи мають право пожертвувач або його правонаступники вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням?

160. Чи залежить право фізичної особи на відчуження майна за договором довічного утримання від віку та стану здоров’я відчужувача за умови повної дієздатності особи відчужувача?

161. Чи підлягає матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися відчужувачу за договором довічного утримання грошовій оцінці? Якщо так, то чи підлягає така оцінка індексації у порядку, встановленому законом?

162. Які правові наслідки не передання cвоєчасно майна наймачеві за договором найму?

163. На що може розраховувати виконавець, що приступив до надання послуги, в разі неможливості виконання відплатного договору про надання послуг не з його вини та не з вини замовника?

164. Чи може виникнути деліктне зобов’язання між особами, що перебувають у договірних відносинах?

165. Вкажіть, яке з вказаних прав НЕ входить до складу спадщини?

166. Чи допускається вчинення заповіту через представника?

167. Вкажіть щодо якого майна подружжя має право скласти спільний заповіт?

168. Що вважається місцем відкриття спадщини відповідно до цивільного законодавства?

169. У якому із зазначених випадків особа має право на утримання після розірвання шлюбу за наявності загальних умов (потреба у допомозі, змога іншого із подружжя надати допомогу)?

170. Хто має право на укладення шлюбного договору?

171. Які відносини можуть бути урегульовані шлюбним договором?

172. Чи може бути змінений за рішенням суду шлюбний договір на вимогу одного з подружжя, якщо так, то в яких випадках?

173. Які правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя?

174. У якому з перелічених випадків суд може повністю звільнити платника аліментів від сплати заборгованості?

175. Протягом якого часу батьки дитини мають право відкликати свою згоду на усиновлення?

176. Чи може суд у разі визнання усиновлення недійсним, постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем? Якщо так, то за яких умов?

177. Чи всі перелічені обставини, є підставами припинення шлюбу: розірвання шлюбу, смерть одного з подружжя, оголошення його померлим, визнання його безвісно відсутнім, визнання недієздатним?

178. Після спливу якого строку суд може постановити рішення про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей?

179. Під розміщення яких об’єктів НЕ може бути примусово відчужена земельна ділянка у державну чи комунальну власність із мотивів суспільної необхідності?

180. Ким провадиться погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб

181. Які із перелічених територій та об’єктів відносяться до природніх…

182. Які із перелічених об’єктів відносяться до штучно створених об’єктів?

183. Яким державним органом відбувається зміна цільового призначення земельних ділянок історико-культурного призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням із…

184. Які із перелічених об’єктів відповідно до ЗУ “Про природно-заповідний фонд України” є юридичними особами?

185. Ким приймається рішення про створення національних природних парків, а також інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного призначення?

186. Яка із перелічених форм державної експертизи землевпорядної документації НЕ визначена ЗУ “Про державну експертизу землевпорядної документації “?

187. За результатами якого із перелічених видів оцінки земель складається звіт відповідно до ЗУ “Про оцінку земель”?

188. Дія земельного сервітуту не підлягає припиненню у випадках:

189. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути…

190. Подання про встановлення та зміну меж районів і міст вноситься…

191. Яка із умов не визначена законом як істотна умова договору оренди землі…

192. Який орган затверджує проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств?

193. Який вид моніторингу земель не передбачений законом та Положенням про моніторинг земель?

194. Що з наведеного відноситься до житлових прав громадян?

195. Хто відповідно до Житлового кодексу має право на першочергове отримання жилих приміщень?

196. Протягом якого строку може бути заявлено вимогу про визнання ордера недійсним?

197. Скільки квадратних метрів визначається додаткова жила площа згідно законодавства?

198. Які правові підстави отримання соціального житла громадянами України передбачені положеннями Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”?

199. Яким органом приймається рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки?

200. Яку майнову відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із договору найму жилого приміщення, несуть повнолітні члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним?

201. Що згідно ЖК України є основною умовою для вселення тимчасових мешканців?

202. Через який час після припинення дії договору піднайму піднаймачі набувають самостійне право на займане жиле приміщення?

203. З якого часу наймач або член його сім’ї, який вибув на інше постійне місце проживання, втрачає право користування жилим приміщенням?

204. До якого органу місцевого самоврядування громадяни без визначеного місця проживання звертаються для отримання соціального житла згідно положень Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” ?

205. Як слід розцінювати наказ власника про безмотивне анулювання (скасування) наказу про прийняття працівника на роботу?

206. У яких випадках звільнення працівника за скороченням штату є незаконним?

207. У яких випадках власник вправі розірвати трудовий договір за п.1 ст.40 КЗпПУ?

208. У якому разі звільнення працівника із посади, яку він займав за сумісництвом, є правомірним?

209. Які перелічені судові рішення по трудовим спорам підлягають негайному виконанню?

210. Яка підсудність справ встановлена законом по трудовим спорам про поновлення на роботі?

211. У якому випадку допускається поворот виконання рішення суду про стягнення у трудових спорах?

212. Що є умовою виникнення трудових правовідносин?

213. Чи вправі власник розірвати трудовий договір з працівником на підставі заяви працівника після збігу строку попередження, якщо працівник не наполягає і продовжує працювати?

214. Чи вправі власник розірвати трудовий договір з працівником на підставі його заяви до збігу строку попередження?

215. Які заходи стягнення передбачені законодавством для працівника за порушення ним трудової дисципліни?

216. У які строки може бути застосоване власником дисциплінарне стягнення?

217. Які періоди часу НЕ враховуються при обрахуванні строків застосування дисциплінарного стягнення до працівника?

218. У разі укладення трудового договору з порушенням встановлених правил прийняття на роботу наслідками є…

219. За який час власник зобов’язаний попередити працівника про наступне вивільнення…

220. На які випадки припинення трудового договору поширюється заборона на звільнення у період тимчасової непрацездатності чи відпустки?

221. У яких випадках допускається звільнення працівника з ініціативи власника без згоди профспілкового органу?

222. Коли допускається розірвання трудового договору з ініціативи власника без згоди профспілкового органу?

223. У якому випадку працівник зобов’язаний відшкодувати підприємству матеріальну шкоду?

224. Який день вважається днем звільнення працівника?

225. Протягом якого часу за особами, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом зберігається місце роботи (посада)?

226. Відповідно до яких законів здійснюється провадження в цивільних справах?

227. Який закон НЕ має зворотної дії в часі?

228. Які дії вчиняє суд, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду?

229. До яких із перелічених видів правових послуг НЕ входить безоплатна первинна правова допомога?

230. Суб’єктами права на безоплатну первинну правову допомогу є…

231. Який принцип цивільного судочинства передбачає право учасника справи розпоряджатися своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд?

232. Який суд розглядає справи щодо визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, який знаходиться в Україні?

233. Який суд розглядає позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом фізичній особі?

234. Вкажіть, реалізацією якого з принципів цивільного судочинства є забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами?

235. Чи допускається у закритому судовому засіданні використання систем відеоконференц-зв’язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет? Якщо так, то в яких випадках?

236. Які дії вчиняє суд під час розгляду справи, якщо внаслідок змін у складі відповідачів справа належить до виключної підсудності іншого суду?

237. Вкажіть яка процедура передачі справи до іншого суду, якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи?

238. Якщо суддя брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, чи може він брати участь в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення?

239. Що з переліченого НЕ відноситься до неприпустимості зловживання процесуальним правами учасника судового процесу?

240. У справах якого провадження беруть участь інші заінтересовані особи?

241. Висновок експерта у галузі права може містити…

242. На якій стадії судового процесу Уповноважений Верховної Ради з прав людини може вступити у справу?

243. Які докази вважаються достовірними?

244. У якому випадку позивач зобов’язаний підтверджувати суду надсилання (надання) копій доказів іншим учасникам справи?

245. Чи вважатимуться доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини?

246. Які докази вважаються достовірними згідно цивільного законодавства?

247. Які з перелічених обставин підлягають доказуванню в загальному порядку при розгляді справи судом?

248. Чи має право учасник справи просити суд про виключення з числа доказів поданого ним письмового доказу, який викликає сумнів з приводу достовірності?

249. Ким виконується розпорядження головуючого про приведення до присяги експерта у цивільному процесі?

250. Який із висновків НЕ є доказом у цивільній справі?

251. В яких з перелічених випадків призначення експертизи судом при розгляді цивільної справи є обов’язковим?

252. В яких із перелічених категорій справ за рішенням суду відповідач оголошується в розшук якщо його місцезнаходження невідоме?

253. Відносно якої категорії свідків у цивільній справі суд може застосувати привід?

254. Які дії має вчинити суд у разі неподання позивачем з неповажних причин витребуваних судом доказів?

255. Судом якої інстанції може бути витребувано докази за проханням третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу?

256. Які докази можуть бути оглянуті судом за їх місцезнаходженням?

257. У який строк особі, що викликається до судового засідання, повинна бути вручена судова повістка про виклик?

258. Кому, із перелічених учасників судового процесу, може бути заявлено відвід?

259. В якому із зазначених випадків може бути застосовано попередження як захід процесуального примусу?

260. Який із заходів забезпечення позову можна застосовувати відповідно до положень цивільного процесуального законодавства?

261. У якому випадку суд може скасувати заходи забезпечення позову лише за вмотивованим клопотанням учасника справи?

262. У якому з перелічених випадків судом може бути застосовано такий захід процесуального примусу як попередження?

263. До кого з перелічених осіб може бути застосовано такий вид процесуального примусу як привід?

264. Що з наведеного НЕ відноситься до заходів процесуального примусу?

265. Якою з перелічених форм судових рішень є судовий наказ?

266. У якому розмірі має бути заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі для видачі судового наказу?

267. Які дії вчиняє суддя, якщо заяву про видачу судового наказу не підписано особою, яка її подала?

268. Які дії вчиняє суддя, якщо заяву про видачу судового наказу подано з порушенням правил підсудності?

269. З якої з наведених підстав відмова у видачі судового наказу унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою?

270. Які дії має право вчинити боржник у разі незгоди з судовим наказом про стягнення з нього аліментів у розмірі однієї чверті заробітку (доходу) на одну дитину?

271. У якому разі судовий наказ може бути переглянуто за нововиявленими обставинами?

272. Якого виду експертиза може бути призначеною судом у випадку, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим?

273. Які перелічені випадки є підставою для відкладення підготовчого засідання?

274. Позовна заява залишається без руху у випадку:

275. В яких випадках позовна заява повертається заявнику?

276. Які з перелічених випадків є підставою для відмови у відкритті провадження у справі?

277. Однією з підстав повернення позовної заяви відповідно до вимог цивільного процесуального законодавства є:

278. В якому з перелічених випадків суддя відмовляє у відкритті провадження?

279. Яке рішення приймає суд якщо отримана судом інформація від відповідного органу реєстрації НЕ дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи – відповідача?

280. Яку ухвалу постановляє суд якщо після відкриття провадження у справі судом встановлено, що до позовної заяви НЕ додано документи, що підтверджують сплату судового збору у встановленому розмірі?

281. На який максимальний строк може бути продовжено розгляд справи по суті для забезпечення належної підготовки?

282. Що з переліченого НЕ може бути заявами по суті справи у позовному провадженні?

283. Підготовче провадження повинно бути проведене з дня відкриття провадження у справі протягом:

284. У виняткових випадках строк підготовчого провадження може бути продовжений не більше ніж:

285. У якому разі у справах, які розглядаються за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання?

286. До закінчення підготовчого провадження інші учасники справи мають право подати:

287. Який максимальний строк врегулювання спору за участю судді?

288. Під час проведення врегулювання спору за участю судді для участі в нарадах можуть залучатися:

289. У яких випадках справа НЕ передається на розгляд іншому судді у разі припинення врегулювання спору за участю судді?

290. Не пізніше якого строку суд має розпочати розгляд справи по суті?

291. У яких з перелічених випадків суд зобов’язаний зупинити провадження у справі?

292. У якому з перелічених випадків суд може за заявою учасника справи або з власної ініціативи зупинити провадження у справі?

293. В яких випадках суд своєю ухвалою закриває провадження у справі?

294. Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо:

295. При розгляді справи у порядку якого провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування виключно у заявах по суті?

296. Кого з учасників справи суд може зобов’язати подати відповідну заяву по суті справи (крім позовної заяви)?

297. Які дії вчиняє суд, якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь НЕ відповідає дійсній вартості спірного майна?

298. При поданні якої з наведених категорій позовів позивач повинен додати копії всіх документів відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб?

299. Чи можуть речові докази після огляду та дослідження їх судом бути повернуті особам, від яких вони були одержані?

300. Чи можливе призначення судом і проведення експертного дослідження, пов’язаного з повним знищенням об’єкта експертизи, який є доказом у справі?

301. Які дії вчиняє суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) не підписано заявником чи його представником?

302. Письмові зауваження з приводу неповноти або неправильності протоколу вчинення окремої процесуальної дії подаються до суду протягом…

303. Які дії повинен вчинити позивач, якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб?

304. Протягом якого строку учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд?

305. Чи оскаржується позивачем та відповідачем повторне заочне рішення?

306. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд…

307. При розгляді яких із перелічених справ окремого провадження орган опіки та піклування повинен подати суду висновок?

308. За якою із перелічених справ окремого провадження рішення суду підлягає публікації у місцевій газеті, а також в одному з офіційних друкованих видань?

309. За якими правилами проводиться заочний розгляд справи?

310. Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо…

311. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо заява подана до закінчення…

312. Рішення суду у яких із перелічених справ окремого провадження підлягає негайному виконанню?

313. У порядку якого провадження суд розглядає справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі?

314. У порядку якого провадження суд розглядає справи про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей?

315. Розгляд якої з наведених справ проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних?

316. Який строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною?

317. Розгляд якої з наведених справ у закритому судовому засіданні прямо передбачений ЦПК України?

318. Яка із перелічених ухвал НЕ підлягає апеляційному оскарженню окремо від рішення суду?

319. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом…

320. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом…

321. Розмір судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду визначається у відсотках до ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, і складає…

322. Апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо…

323. Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо…

324. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано…

325. Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її?

326. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до…

327. Які із перелічених апеляційних скарг на ухвали суду першої інстанції можуть розглядатися судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи?

328. За клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи суд апеляційної інстанції може продовжити строк розгляду справи, але НЕ більш як на:

329. Яку з перелічених ухвал суду першої інстанції особа може оскаржити у касаційному порядку?

330. Які із перелічених осіб мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої відповідачем?

331. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її…

332. Попередній розгляд справи у суді касаційної інстанції має бути проведений колегією суддів протягом…

333. Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли…

334. НЕ може бути повернута справа Великою Палатою на розгляд колегії (палати, об’єднаної палати) у випадку коли…

335. У якому із перелічених випадків ухвали судів першої та апеляційної інстанцій можуть бути оскаржені в касаційному порядку?

336. Касаційна скарга на рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи має бути розглянута протягом…

337. Касаційна скарга на ухвали суду першої інстанції та апеляційної інстанцій має бути розглянута протягом…

338. Що із переліченого НЕ може бути підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з виключними обставинами?

339. Не пізніше якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з виключними обставинами, у випадку коли встановлена вироком суду, що набрав законної сили, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення ?

340. Заява про перегляд судового рішення у зв’язку з виключними обставинами у випадку встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом, розглядається…

341. Яка із перелічених підстав заяви про перегляд судового рішення першої інстанції за нововиявленими або виключними обставинами НЕ може бути подана до суду, який ухвалив це судове рішення?

342. Протягом якого часу подається заява про скасування рішення третейського суду?

343. Протягом якого часу розглядається справа про оскарження рішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу?

344. Чи може суд вжити заходів щодо забезпечення позову при відстроченні або розстроченні виконання судового рішення?

345. Чи допускається поворот виконання у разі скасування за нововиявленими чи виключними обставинами рішень у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом? Якщо так, то в яких випадках?

346. Яким судом вирішуються процесуальні питання, пов’язані з виконанням НЕ судових рішень, а рішень інших органів (посадових осіб)?

347. До якого з перелічених заходів відноситься тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України?

348. У якій з перелічених категорій справ НЕ допускається поворот виконання?

349. Вкажіть, до компетенції якого суду віднесено розгляд заяви про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа, виданого судом?

350. Вкажіть яким судом оголошується розшук боржника?

351. У якій з наведених справ суд допускає негайне виконання рішення?

352. Куди подається заява про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа, виданого судом?

353. За чиїм зверненням суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення?

354. Протягом якого строку з дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції або з дня ухвалення рішення при новому розгляді справи, може бути подана заява про поворот виконання?

355. В який строк може бути подано до суду скаргу на постанову державного виконавця про відкладення провадження виконавчих дій?

356. Які дії вчиняє суд у разі, якщо заява про відновлення судового провадження подана відносно судового провадження, втраченого до закінчення судового розгляду?

357. Протягом якого часу направляється ухвала про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі?

358. Що є підставою для кримінальної відповідальності?

359. Коли набирає чинності закон про кримінальну відповідальність?

360. Який закон про кримінальну відповідальність має зворотну силу?

361. Коли за законом злочин вважається закінченим?

362. Коли дії особи слід кваліфікувати як замах на вчинення злочину?

363. Що таке суб’єкт злочину?

364. Яка особа визнається осудною?

365. Які ознаки злочинної організації?

366. Як закон визначає повторність злочинів?

367. Що таке сукупність злочинів?

368. Що означає рецидив злочинів?

369. Яке рішення приймає суд щодо особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу?

370. Які наслідки визнання особи обмежено осудною?

371. Що відповідно до КК України є перевищенням меж необхідної оборони?

372. Що означає стан крайньої необхідності відповідно до Кримінального кодексу України?

373. Які підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?

374. Коли перебіг строків давності притягнення до відповідальності за вчинення злочину зупиняється?

375. У яких випадках давність притягнення до кримінальної відповідальності не застосовується?

376. Яке з покарань застосовується виключно як додаткове покарання?

377. Яке з покарань може застосовуватись і як основне, і як додаткове покарання?

378. Що може бути підставою для призначення судом покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?

379. У яких випадках призначається додаткове покарання у виді конфіскації майна?

380. До кого за законом забороняється застосовувати покарання у виді арешту?

381. За вчинення яких злочинів суд може призначити покарання у виді довічного позбавлення волі?

382. Які підстави для призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом?

383. Як призначається покарання за сукупністю злочинів, якщо за один із злочинів призначено довічне позбавлення волі?

384. У яких випадках закон забороняє звільняти засуджених від відбування покарання з випробуванням?

385. У яких випадках суд ухвалює рішення про звільнення засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням?

386. З якого часу особа визнається такою, що має судимість?

387. Яким законом установлюється порядок зняття судимості?

388. Який захід кримінально-правового характеру застосовується щодо юридичних осіб відповідно до КК України?

389. Що є умовою звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності?

390. Які покарання відповідно до КК України можуть бути застосовані до неповнолітніх як додаткові, так і основні?

391. З якого віку можуть бути застосовані до неповнолітнього громадські роботи відповідно до КК України?

392. З якого віку можуть бути застосовані до неповнолітнього виправні роботи відповідно до КК України?

393. За яких обставин неповнолітній може бути звільнений від відбування покарання відповідно до КК України?

394. Як слід кваліфікувати дії особи, яка мала умисел на вбивство певної людини, але помилково вбила іншу людину?

395. Як кваліфікувати дії особи, яка діяла з неконкретизованим умислом, допускаючи можливість як заподіяння будь-якої шкоди здоров’ю, так і настання смерті?

396. Чи можлива співучасть у вбивстві через необережність?

397. Як слід кваліфікувати дії особи, яка вчинила умисне вбивство з помсти?

398. Як слід кваліфікувати дії особи яка вчинила вбивство жінки і при цьому помилково вважала, що вбиває жінку, яка перебувала в стані вагітності?

399. Як слід кваліфікувати дії особи, яка вчинила умисне вбивство з особливою жорстокістю в стані сильного душевного хвилювання?

400. Як слід кваліфікувати дії особи яка вчинила умисне вбивство людини шляхом кидання ножа в людину, що стояла в натовпі?

401. Особа вчинила умисне вбивство, після чого в неї виник умисел на заволодіння майном особи, яку вона вбила. Як слід кваліфікувати дії винної особи?

402. Як слід кваліфікувати дії особи, яка вчинила умисне вбивство під час розбійного нападу?

403. Як слід кваліфікувати дії замовника умисного вбивства, якщо він є співвиконавцем цього злочину?

404. Яким умислом характеризується суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 116 КК “Умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання” ?

405. Чи може настати кримінальна відповідальність за співучасть у вбивстві через необережність?

406. Як слід кваліфікувати дії особи, умисел якої був спрямований на заподіяння невизначеної шкоди здоров’ю, а фактично було спричинено тяжке тілесне ушкодження?

407. Як кваліфікувати необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони?

408. Як кваліфікувати дію особи, яка тривалий час спричиняла біль потерпілому шляхом щипання, шмагання?

409. Як кваліфікувати необережне заподіяння тілесного ушкодження, що викликало смерть потерпілого, щодо якої має місце необережна вина?

410. Як кваліфікувати дії особи, яка погрожує іншій особі заподіянням тяжких тілесних ушкоджень?

411. Як кваліфікувати дії особи, яка умисно спричинила іншій особі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, і залишила її в небезпечному стані, внаслідок чого настала смерть потерпілого?

412. Як відмежовується злочин, передбачений ст. 136 КК “Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані” від злочину, передбаченого ст. 135 КК” Залишення в небезпеці”?

413. Як кваліфікувати дії особи, яка позбавила волі іншу особу внаслідок необхідної оборони?

414. Який строк має становити невиплата громадянам заробітної плати для притягнення керівника підприємства до кримінальної відповідальності за ст. 175 КК?

415. Як слід кваліфікувати дії особи, яка викрала предмет порушення авторського права – картину?

416. Як кваліфікувати дії особи, яка знищила релігійну святиню загальнонебезпечним способом?

417. Як кваліфікувати дії службової особи, яка внаслідок службової недбалості порушила недоторканність приватного життя іншої особи?

418. Як кваліфікувати дії особи, яка спочатку вчинила грабіж, а потім крадіжку (за відсутності кваліфікуючих ознак)?

419. Як кваліфікувати дії особи, яка працює на будівництві та частинами викрадає будівельні матеріали з метою їх продажу?

420. Як кваліфікувати дії особи, яка розпочала викрадення майна таємно, але в процесі вчинення злочину викрадення переросло у відкрите і це усвідомлювала винна особа, але продовжувала вчиняти злочин?

421. Як кваліфікувати дії особи, яка помилково вважала під час вчинення крадіжки, що її дії помічені сторонніми і оцінюються як викрадення, але вона це проігнорувала і продовжувала вчиняти злочинні дії?

422. Як кваліфікувати дії особи, яка з метою уникнути затримання після вчинення відкритого викрадення чужого майна умисно завдала удар потерпілому?

423. Як кваліфікувати дії особи, яка пред’явила іншій особі вимогу передачі майна з погрозою вбивства ?

424. Як кваліфікувати дії особи, яка підробила документ для заволодіння чужим майном та була затримана при пред’явленні такого документа з метою заволодіння майном?

425. Як кваліфікувати дії особи, яка, перебуваючи в договірних відносинах з власником майна, зловживає довірою (виходить за межі наданих повноважень), використовує майно всупереч інтересам власника для особистого незаконного збагачення, чим заподіює потерпілому значну майнову шкоду?

426. Як кваліфікувати дії службової особи, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно отримує надбавки до зарплати?

427. Які особи є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 192 КК “Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою”?

428. Як кваліфікувати дії особи, яка пошкодила електричні системи у процесі таємного викрадення чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах?

429. Як кваліфікувати дії особи, яка необережно знищила чуже майно, що спричинило загибель людей?

430. Як кваліфікувати дії приватного підприємця, який надав банку завідомо неправдиву інформацію для отримання кредиту, частину одержаних коштів якого мав за мету безвідплатно обернути на свою користь?

431. Особа переробила стартовий пістолет у зброю придатну до стрільби та носила його при собі. Як кваліфікувати дії цієї особи?

432. Особа незаконно заволоділа транспортним засобом, користувалась ним, а потім викрала магнітофон, інші речі в транспортному засобі і залишила його. Як кваліфікувати дії цієї особи?

433. Через ревнощі двоє в кінотеатрі почали сваритися, обмінюватись образами, ударами, затіяли бійку, внаслідок чого було зірвано показ кінофільму, порушено нормальну роботу кінотеатру, спокій і відпочинок глядачів. Як кваліфікувати дії винних осіб?

434. Як кваліфікувати дії особи, яка збувала психотропні речовини в приміщенні навчального закладу?

435. Як кваліфікувати дії особи, яка придбала героїн для особистого споживання за 300 грн, точна кількість придбаного героїна невідома?

436. Які наслідки вважаються тяжкими згідно з приміткою до ст. 364 КК України у статтях 364-367 КК України?

437. Які правові наслідки заздалегідь необіцяного приховування заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості?

438. Як слід діяти суду, якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної сили?

439. Яким складом суду в суді першої інстанції розглядається кримінальне провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років?

440. Яка інстанційна підсудність кримінального провадження за нововиявленими та виключними обставинами?

441. У якому випадку участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою?

442. Що означає поняття «допустимий доказ» у кримінальному провадженні?

443. Які докази є недопустимими у кримінальному провадженні?

444. На кого покладається обов’язок доказування належності та допустимості доказів та обставин, які характеризують обвинуваченого?

445. Що означає поняття «показання з чужих слів», відповідно до КПК України?

446. До якого моменту особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження пред’явити цивільний позов ?

447. Який документ додається до клопотання слідчого про застосування заходу забезпечення кримінального провадження?

448. Хто приймає рішення про здійснення приводу під час досудового розслідування?

449. Кого можна відсторонити від посади, незалежно від тяжкості злочину?

450. На підставі якого процесуального документа здійснюється відсторонення особи від посади під час досудового розслідування?

451. Які дії суду, якщо він встановить, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог, визначених КПК?

452. Хто здійснює контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, якщо справа перебуває у провадженні суду?

453. Кому передається до виконання ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту?

454. За якої умови наявність одного поручителя може бути визнано достатньою для застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки?

455. Хто здійснює контроль за виконанням зобов’язань про особисту поруку під час досудового розслідування?

456. У яких випадках застава, внесена заставодавцем, може бути звернена на виконання вироку суду в частині майнових стягнень?

457. Як здійснюється розгляд клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу?

458. Яка підстава для затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду?

459. Хто здійснює досудове розслідування доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)?

460. Хто приймає рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування?

461. Як визначається місце проведення досудового розслідування слідчим органу досудового розслідування?

462. Хто вирішує питання про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України?

463. Який строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого?

464. Щодо яких злочинів у кримінальному провадженні проводяться негласні слідчі (розшукові) дії?

465. Хто приймає рішення про проведення негласної слідчої (розшукової дії) – контроль за вчиненням злочину?

466. Хто розглядає клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо працівників правоохоронних органів?

467. У який строк слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

468. Який загальний строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати проведення негласної слідчої (розшукової ) дії, дозвіл на проведення якої дає слідчий суддя, якщо такий дозвіл надається з метою встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового розслідування та оголошена в розшук?

469. Чи може бути проведена негласна слідча (розшукова) дія до постановлення ухвали слідчого судді?

470. Чи можливе проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі втручання у приватне спілкування?

471. Які негласні слідчі (розшукові) дії можуть бути здійснені для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує?

472. Хто може здійснювати розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів?

473. За участю яких осіб здійснюється розгляд слідчим суддею клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

474. Як відповідно до КПК України врегульовано питання щодо допиту осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення?

475. Зазначте яку негласну слідчу (розшукову) дію можна провести незалежно від ступеня тяжкості розслідуваного злочину?

476. Чи підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

477. Якою особою приймається процесуальне рішення, на підставі якого проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з втручанням у приватне спілкування?

478. На підставі якого документа здійснюється отримання даних у оператора зв’язку щодо частоти та тривалості здійснених розмов абонентів, часу перебування абонента в мережі зв’язку?

479. Невідкладним випадком для проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчим суддею є…

480. Ким приймається рішення про використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ідентифікованих помічених або несправжніх імітаційних засобів?

481. Хто приймає рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження?

482. У яких випадках кримінальне провадження закривається судом?

483. Яке рішення суд уповноважений прийняти, якщо під час судового провадження встановлено, що обвинувачений помер?

484. Які правові наслідки заперечення підозрюваного (обвинуваченого) щодо його звільнення від кримінальної відповідальності?

485. Які правові наслідки прийняття ухвали слідчим суддею під час досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування?

486. Хто розглядає скарги на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування?

487. Яке з рішень має право прийняти суд у підготовчому судовому засіданні?

488. Яким складом суду вирішується у підготовчому судовому засіданні питання щодо кримінального провадження по обвинуваченню особи у вчиненні злочину, за яке передбачено довічне позбавлення волі?

489. У якому з випадків участь у підготовчому судовому засіданні прокурора, обвинуваченого, потерпілого є обов’язковою?

490. У якому з випадків відкладення підготовчого судового засідання є обов’язковим?

491. Як відповідно до КПК України врегульовано питання щодо здійснення повного фіксування підготовчого судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу?

492. Яке судове рішення підготовчого засідання може бути оскаржено в апеляційному порядку?

493. Яке із рішень має право прийняти суд у підготовчому судовому засіданні?

494. Яке доказове значення має у кримінальному провадженні досудова доповідь?

495. Що означає незмінність складу суду?

496. У якому випадку можливо продовжити розгляд кримінального провадження після заміни одного із суддів?

497. Коли і як призначається запасний суддя?

498. Які наслідки неприбуття прокурора в судове засідання?

499. Які наслідки неприбуття в судове засідання потерпілого, який належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання?

500. Яким чином матеріали, речі і документи передаються головуючому в судовому засіданні?

501. Яка процедура призначення експертизи під час досудового розслідування та судового розгляду провадження?

502. Чи можна продовжувати судовий розгляд після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи?

503. Чи можливо під час судового розгляду доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії?

504. Що є обов’язковою підставою для задоволення судом клопотання прокурора про доручення органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії?

505. Як за законом слід діяти суду, якщо на розгляд місцевого суду надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження?

506. Що може бути підставою для зупинення судового провадження?

507. Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, хто перевіряє її документи та вручає пам’ятку про процесуальні права?

508. Як законом визначено межі судового розгляду?

509. Коли суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті?

510. Як відбувається зміна обвинувачення в суді?

511. Коли потерпілий має право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі?

512. Як КПК України врегульовано порядок дослідження доказів у разі висунення додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним?

513. Які дії суду після закінчення строку відкладення судового розгляду у зв’язку з клопотанням прокурора про додаткове обвинувачення особі?

514. У якому випадку кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває статусу приватного?

515. Які дії суду, якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що необхідно відмовитись від підтримання держаного обвинувачення?

516. З чого розпочинається судовий розгляд провадження?

517. Хто оголошує в судовому засіданні зміст пред’явленого цивільного позову?

518. Як законом визначено порядок дослідження доказів у судовому засіданні?

519. У якому випадку суд має право не досліджувати всі докази обвинувачення та захисту?

520. Який порядок допиту обвинуваченого в судовому засіданні?

521. Який порядок допиту свідка в судовому засіданні?

522. Що означає перехресний допит свідка?

523. Чи можливо в судовому засіданні допитувати свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення?

524. Коли суд має право призначити одночасний допит двох чи більше вже допитаних свідків?

525. Які вимоги закону до допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого?

526. Які підстави для допиту експерта в суді?

527. Чи має право суд під час судового розгляду провадження призначити експертизу певного документа?

528. Коли суд вправі постановити ухвалу про закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами?

529. Який порядок виступу учасників судового провадження в судових дебатах?

530. Як слід діяти суду в разі повідомлення обвинуваченим в останньому слові нових обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження?

531. Чи має право суд вийти з нарадчої кімнати та відновити з’ясування обставин справи і дослідження доказів?

532. Яке судове рішення визнається законним?

533. Яке судове рішення визнається обґрунтованим?

534. Яке судове рішення вважається вмотивованим?

535. Що повинна містити вступна частина ухвали (вироку) суду?

536. Що зазначається у мотивувальній частині виправдувального вироку?

537. Якщо особі пред’явлено декілька обвинувачень і деякі з них не доведені, який вирок слід ухвалити?

538. У якій частині вироку зазначається про звільнення від відбування покарання обвинуваченого, який визнаний винним?

539. Коли призначається більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, і як про це зазначається в резолютивній частині вироку?

540. Який порядок відповідно до КПК України проголошення вироку?

541. Яке судове рішення суд має право оголосити лише в резолютивній частині?

542. Що за законом головуючий зобов’язаний роз’яснити учасникам судового провадження після проголошення вироку?

543. Як доводиться до відома обвинуваченого, який НЕ володіє державною мовою, зміст судового рішення?

544. Який порядок оголошення ухвал в судовому засіданні?

545. Як доводиться зміст судового рішення до відома учасників судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні?

546. Коли суд після проголошення судового рішення зобов’язаний звільнити обвинуваченого з-під варти?

547. Чи може суд вироком змінити обвинуваченому запобіжний захід до набрання вироком законної сили на такий, що НЕ пов’язаний з триманням під вартою, та звільнити такого обвинуваченого з-під варти?

548. Хто вправі ініціювати питання про виправлення судом описки, очевидної арифметичної помилки в судовому рішенні?

549. Коли суд має право виправити допущену в судовому рішенні описку чи арифметичну помилку?

550. Чи підлягає оскарженню ухвала суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову в цьому?

551. Чи підлягає оскарженню ухвала про роз’яснення судового рішення або про відмову у його роз’ясненні?

552. Які судові рішення суду першої інстанції підлягають оскарженню в апеляційному порядку?

553. Коли здійснюється відбір присяжних?

554. На якій стадії кримінального провадження може ініціюватися укладання угоди про примирення або про визнання винуватості?

555. Що із наведеного зазначається в угоді про примирення?

556. Що зазначається в угоді про визнання винуватості?

557. У якому випадку застосовується до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжний захід затримання чи тримання під вартою?

558. З якого моменту набирають законної сили судові рішення суду апеляційної інстанції?

559. До компетенції якого органу відноситься застосування тимчасового арешту затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України?

560. З чого складається законодавство України про адміністративні правопорушення?

561. Яким нормативно правовим актом регулюються питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил?

562. Як здійснюється провадження в справах про адміністративні правопорушеннях?

563. Яке адміністративне правопорушення визнається таким, яким що вчинене з необережності?

564. Які обставини виключають адміністративну відповідальність відповідно до КУпАП?

565. Який захід впливу застосовується до неповнолітніх відповідно до КУпАП?

566. Яким чином може застосовуватися конфіскація відповідно до КУпАП?

567. Яке стягнення відповідно до КУпАП накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі?

568. Кому передається конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення відповідно до КУпАП?

569. На якій підставі передається у власність держави конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення відповідно до КУпАП?

570. Який предмет відповідно до КУпАП може бути конфіскований?

571. Хто визначає вид громадських робіт відповідно до КУпАП?

572. До яких осіб може бути застосовано адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту?

573. За якими правилами накладається адміністративне стягнення при вчиненні кількох адміністративних правопорушень?

574. Як обчислюються строки адміністративного стягнення у виді виправних робіт відповідно до КУпАП?

575. У якому випадку особа вважається такою, що НЕ була піддана адміністративному стягненню відповідно до КУпАП?

576. У якому провадженні у справах про адміністративні правопорушення, участь прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою?

577. На кого покладається обов’язок щодо збирання доказів відповідно до КУпАП?

578. Якому органу надсилається протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами?

579. З яких дій починається розгляд справи про адміністративне правопорушення?

580. Який з наведених принципів відноситься до загальних принципів господарювання?

581. До яких з наведених відносин застосовується Господарський кодекс України?

582. Яка діяльність є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів?

583. За допомогою яких актів регулюються господарські відносини на індивідуальному (локальному) рівні?

584. Які з перелічених осіб можуть виступати на стороні приватного партнера у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства?

585. Яким з наведених органів може встановлюватися перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюється суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії?

586. В якому випадку застосування стандартів, кодексів усталеної практики чи їх окремих положень є обов’язковим для виробника чи постачальника продукції?

587. Які права суб’єкту господарювання надає спеціальний торговий патент?

588. Які засоби підтримки суб’єктів господарювання застосовуються державою?

589. Які з наведених учасників господарських відносин визнаються суб’єктами господарювання?

590. Які з перелічених суб’єктів господарювання належать до мікропідприємців?

591. Що розуміється під цивільною дієздатністю юридичної особи?

592. В яких організаційно-правових формах можуть бути створені товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства)?

593. З якого віку виникає цивільна правоздатність фізичної особи?

594. На підставі якого документу юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом?

595. Як називається установчий документ товариства з обмеженою відповідальністю?

596. На підставі якого права або повноважень суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію?

597. За рішенням якого органу визначається порядок здійснення реорганізації суб’єкта господарювання, що підлягає примусовому поділу?

598. Що визнається приєднанням акціонерного товариства?

599. Що становить базу для утворення державного унітарного підприємства?

600. В якому випадку корпоративні права держави можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних капіталів?

601. Яке господарське товариство діє на підставі засновницького договору?

602. Для якого виду господарського товариства Кабінетом Міністрів України був затверджений модельний статут?

603. Які з наведених осіб можуть бути членами сільськогосподарського виробничого кооператива?

604. Що з переліченого включає у себе володіння особою корпоративними правами?

605. Яким чином публічне акціонерне товариство може розміщувати свої акції?

606. Який орган встановлює порядок публікації відомостей про те, що акціонерне товариство буде створене однією особою чи може складатися з однієї особи?

607. В якому порядку (формі) має бути укладений засновницький договір акціонерного товариства, якщо воно утворюється однією особою?

608. На підставі яких документів діють господарські об’єднання?

609. Яким майном відповідає фізична особа – підприємець, яка перебуває у шлюбі, за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю?

610. Яке обмеження встановлено для підприємства, що входить до складу державного або комунального господарського об’єднання?

611. Що з переліченого відноситься до основних фондів виробничого і невиробничого призначення?

612. Які обмеження за правом господарського відання встановлено суб’єкту підприємництва?

613. Яка господарська діяльність здійснюється відповідно до права оперативного управління?

614. Який орган є уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі?

615. До компетенції якого органу віднесено визначення об’єктів державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам управління?

616. Які з перелічених підприємств відносяться до підприємств колективної власності?

617. В якому випадку отримання господарським товариством згоди на приватизацію від державних органів приватизації не вимагається?

618. В якій формі може здійснюватися випуск неемісійних цінних паперів?

619. Які цінні папери відносяться до іпотечних?

620. Які права власника визначає облігація?

621. В якій формі утворюється та функціонує клірингова установа?

622. На підставі яких документів суб’єктам господарювання для здійснення господарської діяльності надаються в користування природні ресурси?

623. Що визнається використанням торговельної марки у сфері господарювання?

624. В яких з перелічених випадків вироби (продукція) повинна містити інформацію про країну їх походження?

625. Який з наведених видів цінних паперів кваліфікується за формою випуску?

626. Як називається зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити одну з двох або кількох дій?

627. Яке з перелічених зобов’язань суб’єктів господарювання відноситься до соціально-комунальних?

628. Який з перелічених видів забезпечення виконання зобов’язання покладається виключно на банк або фінансову установу?

629. Яка відповідальність передбачена для особи, яка розмістила ордерний цінний папір та індосанта перед законним володільцем цінного паперу?

630. Що з переліченого є підставою припинення зобов’язання за домовленістю сторін?

631. За яких умов зобов’язання припиняється у зв’язку з неможливістю його виконання?

632. До яких з наведених правових наслідків призводить визнання недійсності окремої частини правочину?

633. В якому з наведених випадків укладення господарського договору є обов’язковим для сторін?

634. За яких з наведених умов суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту?

635. Яку з перелічених умов при укладенні господарського договору сторони зобов’язані визначити у будь-якому разі?

636. В який з наведених спрощених способів допускається укладання господарського договору?

637. Яке право має сторона, якщо вона бажає змінити договір, а інша сторона не погоджується на це?

638. Яке право має сторона, якщо при зустрічному зобов’язанні інша сторона відмовляється виконувати своє зобов’язання?

639. На що спрямована господарсько-торгівельна діяльність?

640. Яке підприємство визнається інноваційним?

641. Якщо в договорі не визначена територія дії агента за комерційним посередництвом, то в межах якої території може діяти такий агент?

642. Які з перелічених осіб мають засвідчити підписами акт про простій автомобіля у пункті розвантаження вантажу?

643. Яка позовна давність встановлена щодо недоліків капітальних конструкцій, якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи?

644. Який мінімальний розмір статутного капіталу має бути на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність?

645. Які з перелічених осіб мають право складати протоколи про вчинення правопорушення, пов’язаного з діяльністю на ринках фінансових послуг?

646. Який орган призначає голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг?

647. Що з переліченого є однією з умов для надання страховику-нерезиденту права для здійснення страхової діяльності в Україні?

648. На підставі якого документа надаються послуги аудиту суб’єкту господарювання?

649. Які законодавчо передбачені обмеження можуть бути встановлені для користувача як сторони за договором комерційної концесії?

650. За яких з наведених обставин державним органом може бути прийняте рішення про припинення інвестиційної діяльності?

651. Яке становище суб’єкта господарювання зазвичай вважається монопольним, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції?

652. В якій валюті обчислюється розмір збитків у разі порушення грошових зобов’язань учасником господарських правовідносин?

653. В якому з наведених випадків збитки не підлягають відшкодуванню?

654. В який термін припиняється нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором?

655. В який термін господарський суд виносить ухвалу про порушення справи про банкрутство при прийнятті заяви до розгляду?

656. Який орган уповноважений надавати особі, яка склала кваліфікаційний іспит, право на здійснення діяльності арбітражного керуючого?

657. На якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути укладена мирова угода?

658. В яку чергу задовільняються вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута?

659. Який з перелічених об’єктів може бути об’єктом лізингу?

660. Які з перелічених осіб, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України визнаються іноземними інвесторами?

661. Який орган має право встановлювати перелік товарів, експорт і імпорт яких здійснюється лише за наявності ліцензії?

662. Які види страхування має право надавати страховик?

663. Яка з зазначених осіб здійснює контроль за цільовим використанням кредиту?

664. За рішенням якого органу може бути створений державний банк?

665. З якого моменту лотерея набуває статусу державної?

666. Які з перелічених санкцій віднесено Господарським кодексом України до оперативно-господарських?

667. Що з переліченого за нормами Господарського кодексу України є базовим принципом господарсько-правової відповідальності?

668. В які строки можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції?

669. Що з наведеного включається до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення?

670. Яку майнову відповідальність, передбачену нормами Господарського кодексу України несуть члени виробничого кооперативу за зобов’язаннями кооперативу?

671. Які з перелічених утворень можуть бути віднесені до виробничого кооперативу?

672. Яке з переліченого майна виробничого кооператива становить неподільний фонд?

673. Яким чином визначається право члена колективного сільськогосподарського підприємства на пайовий фонд майна?

674. За яких з перелічених підстав правочин або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство, або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути визнані недійсними?

675. Яка з перелічених осіб має право ініціювати процедуру санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство?

676. Яка з перелічених судових процедур банкрутства передбачається при спрощеному порядку?

677. Як визначається підсудність справ про банкрутство?

678. Які з наведених джерел права може застосовувати суд при вирішенні господарських спорів?

679. Які відомості можуть бути оприлюднені при розкритті інформації щодо справи?

680. Який з перелічених принципів визначений Господарським процесуальним кодексом України як основний принцип господарського судочинства?

681. Який спір, що відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу?

682. За якими загальними правилами визначається територіальна підсудність?

683. Яким чином визначається підсудність господарської справи, в якій однією із сторін є господарський суд, до підсудності якого віднесена ця справа?

684. Приватне підприємство “ЛТД” (Замовник, м. Харків) подає позов до приватного підприємства “Агро” (Експедитор, Львів), товариства з обмеженою відповідальністю “Сумигаз” (м. Суми), приватного товариства “Експрес” (Перевізник, м. Чернігів) про стягнення матеріальних збитків за договором перевезення. До підсудності якого господарського суду належить вирішення даного господарського спору?

685. Позивач (м. Суми) звернувся до господарського суду Сумської області з позовною заявою до Національного Банку України. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд Сумської області?

686. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, які процесуальні дії має вчинити господарський суд?

687. ТОВ “Ульпан” (м. Одеса) вирішило звернутись до суду з позовом до державного підприємства “Евелен” (м. Харків) про стягнення за договором (укладений у м. Львові). Позовні матеріали містять відомості, що становлять державну таємницю. До підсудності якого господарського суду належить вирішення вказаного спору?

688. Як саме здійснюється визначення судді, а в разі колегіального розгляду – судді-доповідача для розгляду конкретної справи?

689. Яким органом визначається персональний склад постійних колегій суддів?

690. В якому складі суддів розглядаються справи у порядку наказного провадження у судах першої інстанції?

691. Яка господарська справа з наведеного переліку може розглядатися виключно суддею одноособово?

692. Якщо справа має розглядатися суддею одноособово, але Господарським процесуальним кодексом передбачена можливість колегіального розгляду такої справи, то протягом якого часу має вирішуватися питання про призначення колегіального розгляду, у разі проведення підготовчого засідання?

693. Яким чином вирішуються питання, що виникають під час колегіального розгляду справи судом?

694. Які дії має вчинити суддя, у разі його незгоди з думкою більшості суддів при прийнятті рішення у колегіальному складі суддів?

695. Які з переліченого кола суб’єктів мають право заявляти відвід перекладачу під час судового розгляду справи?

696. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд першої інстанції, якщо відвід заявлений повторно з підстав, які були розглянуті раніше?

697. Які з наведених осіб є учасниками у господарських справах, що розглядаються у порядку наказного провадження?

698. В яких з перелічених дій відповідно до господарського процесуального законодавства може проявлятися зловживання учасниками судового процесу своїми процесуальними правами?

699. На якій стадії судового процесу позивач має право відмовитися від позову (всіх або частин позовних вимог)?

700. Які елементи включає в себе поняття “процесуальна співучасть”?

701. Який документ повинна подати до суду третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, з метою вступу у справу?

702. В яких з наведених випадків настає процесуальне правонаступництво у господарському процесі?

703. У разі відкриття провадження за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, якого статусу набуває зазначений орган?

704. Яка з переліченого кола осіб може бути представником у суді відповідно до Господарського процесуального кодексу?

705. Яка з переліченого кола осіб здійснює підготовку та організаційне забезпечення судового процесу?

706. Яка з переліченого кола осіб забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників судового процесу?

707. В якому з наведених випадків призначений судом експерт може відмовитися від надання висновку?

708. Як у судовому процесі називається особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів?

709. В якому випадку свідок має право відмовитися давати показання?

710. Яка експертиза є комісійною?

711. Що з наведеного є письмовим доказом?

712. Яка з наведених заяв може заявлятися в усній формі?

713. На кого з перелічених учасників судового процесу покладено обов’язок доказування і подання доказів?

714. Як називаються згідно Господарського процесуального кодексу України докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять у предмет доказування?

715. Яким чином подаються письмові докази до суду?

716. Як називається експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами з різних галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань?

717. З якого моменту починається перебіг процесуального строку, обчислюваного роками?

718. В який спосіб здійснюється виклик до суду свідка, місце проживання (перебування) чи роботи якого невідоме?

719. В якому процесуальному документі суд повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно доплатити учаснику справи?

720. Що є підставою для повернення судового збору?

721. Яким чином здійснюються судові виклики і повідомлення про розгляд господарської справи?

722. В яких з перелічених категорій справ ухвали про відкриття провадження у справі або інформація про оголошення перерви чи відкладення розгляду справи підлягають оприлюдненню судом на офіційному веб-порталі судової влади?

723. Що належить до витрат, пов’язаних з розглядом справи?

724. Яку ухвалу має постановити суд у випадку ненадання позивачем попереднього (орієнтовного розрахунку) суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв’язку з розглядом справи?

725. В якому з наведених випадків судові витрати покладаються повністю на позивача?

726. Яку дію має право вчинити суд за клопотанням відповідача у разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу?

727. Яка з наведених осіб може ініціювати питання щодо вжиття заходів забезпечення позову?

728. Які з перелічених заходів процесуального примусу можуть застосовуватися судом?

729. Які заходи процесуального примусу застосовує суд до учасників судового процесу та інших осіб, присутніх в судовому засідання за повторне порушення порядку під час судового засідання?

730. Яку максимальну суму штрафу може стягнути суд в дохід державного бюджету з учасників справи, які не виконують ухвали про забезпечення позову або доказів?

731. Якими заходами може бути забезпечений позов при розгляді господарської справи у суді?

732. В яких з наведених випадків суд може призначити розгляд питання про забезпечення позову у судовому засіданні з викликом сторін?

733. Оскарження якої з перелічених видів ухвал зупиняє її виконання?

734. В яких з наведених випадків у разі ухвалення судом рішення заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев’яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили?

735. За якими з перелічених вимог може бути виданий судовий наказ у наказному провадженні?

736. Які процесуальні дії має вчинити суд у разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження та вони не пов’язані між собою?

737. За яких підстав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, відмова у видачі судового наказу унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою?

738. Комунальне підприємство “Сантех” звернулося до господарського суду з заявою про видачу судового наказу. Судом встановлено, що за кодом ЄДРПОУ боржника, що вказаний заявником, у реєстрі знаходяться відомості про іншу особу. Які процесуальні дії має вчинити суд?

739. Які заяви з наведеного переліку є заявами по суті справи, виключно в яких учасники справи мають право викласти письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору при розгляді справи судом в порядку позовного провадження?

740. В якій заяві по суті справи позивач має право викласти свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування?

741. Які з перелічених елементів відповідно до Господарського процесуального кодексу повинна містити позовна заява, що подається до суду?

742. Які дії має вчинити позивач щодо несплаченої суми судового збору у разі збільшення розміру позовних вимог?

743. Які з перелічених документів за загальним правилом обов’язково додаються до позовної заяви при зверненні до господарського суду?

744. В якому письмовому документі згідно норм Господарського процесуального кодексу України відповідач має право викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх визнання або відхилення?

745. Що з наведеного переліку може подаватися суду як в письмовій, так і в усній формі?

746. Господарським судом встановлено, що клопотання позивача про долучення документів до матеріалів справи не відповідає процесуальним вимогам. Які процесуальні дії має вчинити суд?

747. Позивачем подано до господарського суду позовну заяву про стягнення коштів. Судом встановлено, що заявлені до стягнення вимоги позивача виникли на підставі чотирьох окремих договорів поставки, а отже, заявлені вимоги не пов’язані між собою підставами виникнення та наданими доказами, що свідчить про порушення позивачем правил об’єднання позовних вимог. Які процесуальні дії має право вчинити господарський суд?

748. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд, якщо виявиться, що у заступника прокурора, який звернувся до господарського суду з позовом про витребування майна в інтересах держави в особі Київської міської ради відсутні підстави для звернення до суду в інтересах держави?

749. Господарським судом встановлено, що позовна заява приватного підприємства “Нива” про стягнення 850000,00 грн не містить обґрунтованого розрахунку сум. Які процесуальні дії має вчинити суд?

750. На адресу господарського суду надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю “Агрокомбінат” про визнання недійсними рішень загальних зборів товариства. Які процесуальні дії має вчинити суд, якщо виявилося, що у провадженні цього суду вже є така судова справа між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав?

751. Господарським судом дійшов висновку, що клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції не відповідає встановленим вимогам. Які процесуальні дії має вчинити суд?

752. Яке право має господарський суд у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин?

753. До якого моменту учасники господарського спору мають право подати відповідь на пояснення третіх осіб щодо позову або відзиву?

754. До якого моменту судового провадження відповідач має право пред’явити зустрічний позов?

755. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд у випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження?

756. В яких з наведених випадків суд може відкласти підготовче засідання в межах строку, визначеного Господарським процесуальним кодексом України?

757. Яку з наведених ухвал може постановити господарський суд за результатами підготовчого засідання?

758. В якому з наведених випадків допускається проведення врегулювання господарського спору за участі судді господарського суду?

759. Які процесуальні дії має вчинити суд у випадку проведення процедури врегулювання спору за своєї участі?

760. Приватне підприємство “Київське” звернулося до господарського суду з заявою про відмову від позову. Які процесуальні дії має вчинити суд?

761. На якій стадії судового процесу сторони, зробивши спільну письмову заяву, можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд?

762. Яка з перелічених ухвал господарського суду згідно з нормами Господарського процесуального кодексу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України “Про виконавче провадження”?

763. За яких з перелічених підстав суд зобов’язаний зупинити провадження у справі на стадії її розгляду по суті?

764. З якого моменту розпочинається розгляд господарської справи по суті?

765. Яка з перелічених осіб перша ставить питання свідку при його допиті під час судового процесу?

766. Які наслідки повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), який був належним чином повідомлений, незалежно від причин неявки?

767. Який процесуальний документ про поновлення провадження у справі постановляє суд?

768. Яка з перелічених категорій справ господарської юрисдикції може розглядатися у порядку спрощеного позовного провадження?

769. ТОВ “Віват” разом з позовною заявою про визнання недійсними рішення загальних зборів та стягнення 30 000,00 грн. подало до господарського суду клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд?

770. Протягом якого строку позивач має право подати клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін у порядку спрощеного позовного провадження?

771. Для якого учасника господарського процесу наявність наукового ступеня є обов’язковою?

772. До якого моменту судового провадження позивач вправі зменшити розмір позовних вимог у загальному позовному провадженні?

773. В який строк відповідач має право пред’явити зустрічний позов?

774. В якій справі (в якому випадку) можливе проведення врегулювання спору за участю судді?

775. В якому випадку сторона НЕ може скористатись правом на участь у режимі відеоконференції?

776. Який учасник судового процесу може здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами?

777. Банк “Бенккомпані” звернувся до суду з позовом до ТОВ “Білінгво” про стягнення заборгованості за кредитним договором. ТОВ “Білінгво” подало зустрічний позов про визнання вказаного договору недійсним, який було прийнято до спільного розгляду з первісним. Після початку розгляду справи по суті позивач подав заяву про відмову від первісного позову, що була прийнята судом. Які процесуальні дії може вчинити суд?

778. Іванов І.І. звернувся до господарського суду з позовом про поновлення його на посаді директора товариства з додатковою відповідальністю. Позовна заява містить визначені ГПК України реквізити (адреси, засоби зв’язку тощо) та додатки. Які процесуальні дії повинен вчинити суд?

779. Позивач звернувся до господарського суду з вимогами, за якими цим судом вже було видано судовий наказ. Проте на момент вирішення питання щодо прийняття провадження у справі судовий наказ не набрав законної сили. Які процесуальні дії може вчинити суд?

780. ТОВ “Геолен” звернулося до суду з позовом про стягнення з ТОВ “Зелен” 100 000 грн. орендної плати. Після відкриття провадження у справі до підготовчого засідання ТОВ “Зелен” сплатило вказану суму заборгованості повністю. Які процесуальні дії може вчинити суд?

781. До господарського суду надійшла позовна заява ТОВ “Лілія”, підписана 06.03.2018 р. Геоловичем О.Л. як виконувачем обов’язків директора позивача. Після відкриття провадження у справі стало відомо, що Геолович О.П. виконував обов’язки директора позивача тільки у період з 01.02.2018 р. по 09.02.2018 р. Які процесуальні дії має вчинити суд?

782. Після відкриття провадження у справі про стягнення 199 999 грн. пені суд з’ясував, що позовні матеріали не містять розрахунку заявленої до стягнення суми. У зв’язку з наведеним суд залишив вказаний позов без руху, надавши позивачу 10 днів для усунення вказаних недоліків. Проте позивач вказаних недоліків у цей строк не усунув. Які процесуальні дії повинен вчинити суд?

783. Під час розгляду справи про визнання недійсним рішення загальних зборів господарського товариства по суті позивач подав заяву про залишення позову без розгляду. Які процесуальні дії може вчинити суд?

784. В якому з наведених випадків суд закриває провадження у справі?

785. Під час підготовчого засідання у справі суд з’ясував, що справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Які процесуальні дії має здійснити суд?

786. В якому випадку суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи заявнику?

787. В якому випадку за результатами підготовчого засідання може бути ухвалено рішення суду?

788. В якому порядку подається до суду мирова угода, укладена сторонами в процесі виконання рішення?

789. З якої підстави суд може ухвалити додаткове рішення?

790. Які з перелічених ухвал постановляються виключно у нарадчій кімнаті?

791. Які процесуальні дії за заявою учасників справи чи з власної ініціативи може вчинити суд , що ухвалив рішення, у разі, якщо стосовно будь-якої позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення?

792. Господарським судом при вирішенні спору встановлено порушення законодавства учасником спору – працівником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який діє від імені Фонду. Які процесуальні дії має вчинити суд?

793. З якої підстави суд може переглянути судове рішення за нововиявленими обставинами?

794. Які процесуальні дії має вчинити суд у разі недостатності зібраних матеріалів для відновлення втраченого судового провадження?

795. Яким чином виконується доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів юридичній особі?

796. Яким документом підтверджується заявлена митна вартість товару?

797. Що з названого є зовнішньою рекламою?

798. У якому випадку згідно ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності” громадські слухання НЕ проводяться?

799. Визначте поняття “Третя країна” відповідно до положень ЗУ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

800. Які підстави скасування візи іноземцю або особи без громадянства?

801. Щодо якого із наведених об’єктів проводиться державна реєстрація прав?

802. В якому випадку зупиняється державна реєстрація прав?

803. Які підстави повернення виконавчого документу стягувачу?

804. За яке з названих правопорушень у сфері містобудівної діяльності несе відповідальність замовник будівництва?

805. Хто із зазначених осіб іноземців та осіб без громадянства отримують посвідку на постійне проживання в Україні?

806. Які підстави відмови розпорядника публічною інформацією в задоволенні запиту на інформацію?

807. Що із наведеного відноситься до повноваження суб’єктів державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень?

808. Що є підставою зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав?

809. За яких умов територіальна громада може бути обмежена у праві на місцеве самоврядування?

810. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування територіальних програм розвитку соціальних послуг?

811. Що є обов’язковою умовою діяльності Уповноваженого економічного оператора при експорті товару на територію України?

812. Який суб’єкт має право змінювати ставки ввізного мита?

813. Розпорядниками якої публічної інформації визнаються суб’єкти господарювання, що є природними монополіями (незалежно від роду їхньої діяльності)?

814. Якого виду публічної служби є діяльність особи на посаді старости села?

815. Який суб’єкт здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів?

816. Що може бути підставою для обмеження права на свободу об’єднання?

817. На якій підставі припиняється діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації?

818. Що з названого включено до системи місцевого самоврядування?

819. Що може бути підставою припинення Президентом України повноваження голови місцевої державної адміністрації?

820. Які підстави відновлення закінченого виконавчого провадження?

821. Яким органом (особою) визначається розмір надбавки за ранг державного службовця?

822. Як має діяти суб’єкт призначення у разі виявлення факту набуття державним службовцем громадянства іншої країни?

823. Який принцип державної служби буде порушено у разі демонстрації службовцем власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків?

824. Яким правовим актом встановлюються в Україні категорії посад державної служби?

825. До якої з категорій посад державної служби віднесена посада Голови Державної судової адміністрації України?

826. З якого дня набуває статусу державного службовця особа, яка вступає на посаду державної служби вперше?

827. Який орган проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А”?

828. Що є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності?

829. Який орган (особа) приймає рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення?

830. Які вимоги щодо надання адміністративних послуг може встановлювати суб’єкт надання адміністративних послуг?

831. У якому порядку визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?

832. На якій підставі здійснюється реєстрація у контролюючих органах суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, як платника акцизного податку?

833. Які товари Не належать до підакцизних?

834. Що є об’єктом оподаткування транспортним податком?

835. Що є об’єктом оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів?

836. Хто з названих осіб Не звільняється від сплати земельного податку?

837. Які органи встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території?

838. Що відноситься до доходу фізичної особи – підприємця платника єдиного податку?

839. Який податок підлягає сплаті під час митного оформлення товарів у митному режимі імпорту за умови ввезення на митну територію України товарів, призначених для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції?

840. На якій підставі здійснюється взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб, для яких законом не установлені особливості їх державної реєстрації, як платників податків та зборів у контролюючих органах?

841. Чи можливе перенесення терміну проведення розпочатої перевірки у разі вилучення первинних документів правоохоронними органами?

842. З якою метою запроваджений інститут податкової застави?

843. Що Не відноситься до функцій контролюючого органу?

844. Що Не визнається податковою пільгою?

845. Який із наведених податків відноситься до місцевих?

846. Що із наведеного є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків?

847. Що встановлює спрощена система оподаткування, обліку та звітності?

848. На що із зазначеного використовуються кошти Пенсійного фонду?

849. Який суб’єкт здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом?

850. Яка інвестиційна діяльність дозволена з пенсійними активами?

851. Що відноситься до додаткових пільг для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною?

852. Які оплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання здійснюються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства перші п’ять днів тимчасової непрацездатності?

853. Що є базою нарахування єдиного внеску осіб, які провадять незалежну професійну діяльність?

854. Що з названого відноситься до соціально-медичної послуги?

855. Який з названих суб’єктів відноситься до суб’єктів солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

856. Хто з названих суб’єктів відноситься до суб’єктів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

857. Який період (строк) відноситься до страхового стажу згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”?

858. Яким нормативним актом визначається коло осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню?

859. З якого часу страхувальники набувають статусу платника страхових внесків до Пенсійного фонду згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”?

860. Який суб’єкт наділений правом обчислювати страховий стаж?

861. Перед якими зобов’язаннями сплата страхових внесків НЕ має пріоритету?

862. Який період зараховується до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах?

863. В якому разі пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу?

864. Як обраховується страховий стаж?

865. Які пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування?

866. Які пенсії по інвалідності призначаються незалежно від стажу роботи?

867. Які відомості про застраховану особу включаються до частини персональної електронної облікової картки, що відображає загальний страховий стаж?

868. Що з названого відноситься до соціально-побутової послуги?

869. У якому із названих випадків сім’ям військовослужбовців НЕ виплачується грошове забезпечення?

870. Який із наведених документів засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи?

871. Хто формує та веде реєстр страхувальників?

872. Хто з названих осіб має право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

873. Що є підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах?

874. Який із названих суб’єктів відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України” оголошує початок виборчого процесу чергових виборів?

875. Які зміни або уточнення відповідно до положень Закону України “Про вибори народних депутатів України” протягом виборчого процесу Не допускаються?

876. Хто із осіб відповідно до положень Закону України “Про вибори народних депутатів України” має право дорадчого голосу на засіданні Центральної виборчої комісії?

877. З якого моменту окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи на виборах народних депутатів України?

878. Що відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України” є підставою для пред’явлення окружній виборчій комісії претензій за борговими зобов’язаннями?

879. В якому випадку проводиться заміщення народних депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі?

880. Територія якої адміністративної одиниці складає єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости?

881. З якого моменту припиняються повноваження члена виборчої комісії на місцевих виборах?

882. У якому випадку у разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці на виборах Президента України інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії?

883. У якому випадку допущені в процесі виборів Президента України правопорушення є підставою звернення Центральної виборчої комісія до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування?

884. Що включається до загального інформаційного забезпечення виборів Президента України?

885. В якій формі кандидат на пост Президента України має право проводити передвиборну агітацію за рахунок коштів свого виборчого фонду?

886. За якою виборчою системою проводяться вибори селищного голови?

887. Хто є суб’єктом виборчого процесу в сфері дії ЗУ “Про вибори народних депутатів України”?

888. Яке право має офіційний спостерігач від громадської організації на місцевих виборах?

889. До повноважень якого органу належить призначення повторних виборів місцевих депутатів?

890. Хто з названих суб’єктів призначає перші вибори міських голів?

891. Що з названого є повноваженням Верховної Ради України в галузі земельних відносин?

892. Що відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин?

893. На чиє замовлення розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється?

894. З яким органом підлягає обов’язковому погодженню проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи?

895. Які проекти землеустрою Не підлягають погодженню і затверджуються замовниками таких проектів?

896. Для яких цілей передаються у власність релігійним організаціям землі сільськогосподарського призначення?

897. Яке рішення приймається відповідним органом виконавчої влади щодо використання земель, які перебувають у постійному користуванні державних сільськогосподарських підприємств, в разі ліквідації цих підприємств і припинення договорів оренди землі?

898. Які землі відноситься до складу земель рекреаційного призначення?

899. Які землі відносяться до земель лісогосподарського призначення?

900. На яких підставах іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки?

901. Які землі, що належать до земель комунальної власності, Не можуть передаватися у приватну власність?

902. Які землі, що належать до земель державної власності, Не можуть передаватись у приватну власність?

903. Які обов’язки мають власники земельних ділянок згідно із положеннями Земельного кодексу України?

904. Яке право має відповідно до положень Земельного кодексу України землекористувач, якщо інше не передбачено законом або договором?

905. Що Не є земельним сервітутом?

906. В якому порядку може бути встановлений земельний сервітут?

907. У якому випадку на вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку?

908. Де відповідно до положень Земельного кодексу створюються зони санітарної охорони?

909. Які особливості, у разі необхідності, можуть бути передбачені у рішенні про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення?

910. Що з названого є індивідуальним актом?

911. За яких підстав адміністративний суд застосовує аналогію закону?

912. В якому порядку визначається персональний склад постійних колегій суддів відповідного суду?

913. Які справи підлягають розгляду окружним адміністративним судом першої інстанції у складі трьох суддів?

914. Ознакою якого принципу адміністративного судочинства є право суду виявляти та витребовувати докази з власної ініціативи?

915. Яким поняттям Кодекс адміністративного судочинства визначає акт управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин?

916. Що відповідно Кодексу адміністративного судочинства України означає термін “адміністративна справа”?

917. Який правовий наслідок має відмова особи від права на звернення до адміністративного суду?

918. Як має поступити адміністративний суд, якщо у процесі розгляду справи дійде висновку, що закон, яким врегульовані спірні відносини, суперечить Конституції України?

919. Які акти Не відносяться до нормативно-правових?

920. Як називається здатність фізичної особи особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки?

921. Який нормативний акт визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів?

922. Яким за змістом має бути спір для передачі його на вирішення адміністративного суду?

923. Які справи підсудні місцевим загальним судам як адміністративним?

924. Якщо однією із сторін є суддя Верховного Суду, як визначається підсудність справи?

925. Який адміністративний суд є судом першої інстанції у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій?

926. Як повинен поступити апеляційний адміністративний суд у разі отримання справи з кількома пов’язаними вимогами, одна з яких підсудна апеляційному суду, а інші – місцевому адміністративному суду?

927. За яких підстав вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями суб’єкта владних повноважень, розглядаються адміністративним судом?

928. Яка особа відноситься до публічної служби?

929. До закінчення якого етапу судового процесу, у загальному позовному провадженні, у справу може вступити третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору?

930. Якого статусу набуває особа, яка у адміністративному судовому процесі захищає права, свободи та інтереси недієздатної фізичної особи?

931. За яких обставин помічнику судді може бути заявлений відвід?

932. За яких умов експерт може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції?

933. Хто з названих осіб Не може бути представником відповідача?

934. За яких обставин зібрані у справі докази, які відповідають вимогам щодо належності, достовірності та допустимості, НЕ можуть бути покладені в основу ухваленого судового рішення?

935. Що НЕ є способом забезпечення доказів?

936. За загальним правилом, які особи, крім заявника, повідомляються про дату, час і місце судового засідання з розгляду заяви про забезпечення доказів?

937. Як належить поступити із висновком експерта, який підготував його на замовлення іншої особи, а суд за заявою учасника справи визнав наявність підстав для відводу експерта?

938. Чим за суттю є посилання в рішенні суду на висновок експерта в галузі права?

939. Як процесуально має діяти суд із доказами, що швидко псуються?

940. Які докази вважаються належними?

941. Які обставини в судовому процесі має довести сторона не звільнена від доказування?

942. На якому етапі судового процесу позивач, за загальним правилом, повинен подати докази щодо обґрунтування своїх вимог?

943. Які наслідки матиме неспроможність свідка назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини?

944. Якщо законом не визначений процесуальний строк, ким він встановлюється?

945. Які дії суду при поданні особою позову після закінчення строків звернення до суду, за відсутності заяви про його поновлення?

946. Яке рішення щодо позовної заяви ухвалює суд у разі виявлення факту пропуску строку звернення до адміністративного суду після відкриття провадження і за відсутності заяви позивача про поновлення цього строку?

947. Які строки звернення до суду у справах щодо оскарження дій Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пов’язаних з проходженням публічної служби?

948. Який загальний строк звернення суб’єкта владних повноважень до адміністративного суду?

949. Який вид судових витрат Не передбачає граничного розміру компенсації?

950. Яка обставина може бути підставою для зменшення розміру належних до оплати судових витрат?

951. Як розподіляються витрати, якщо спір вирішується шляхом примирення, а сторони не дійшли згоди лише щодо розподілу судових витрат?

952. Як діє суд, якщо учасник справи не прибув у судове засідання і щодо нього відсутні відомості про належне повідомлення про дату, час і місце судового засідання?

953. Які дії зобов’язаний вчинити заявник протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову, постановленої до подання позовної заяви?

954. Яким суб’єктом застосовуються заходи процесуального примусу?

955. Які дії вчиняє суд, якщо у встановлений ним строк позивач не усунув недоліки позовної заяви?

956. У якій формі здійснюється врегулювання спору за участю судді?

957. На якій стадії провадження у справі допускається відмова від позову?

958. У який строк, за загальним правилом, суд має розпочати розгляд справи по суті?

959. З чого розпочинається розгляд справи по суті?

960. Які дії суду у разі повторної неявки у судове засідання учасника справи?

961. Назвіть критерій розгляду справи за правилами спрощеного провадження?

962. На якій стадії судового процесу допускається процесуальне правонаступництво?

963. З якого дня відновлюється провадження у типовій справі?

964. За якої умови типова адміністративна справа набуває ознак зразкової адміністративної справи?

965. Що є підставою для заявлення кількох вимог в одній позовній заяві?

966. Які підстави розгляду судом справи спочатку у підготовчому засіданні?

967. Які дії має вчинити суд при неподанні позивачем доказів направлення іншим учасникам справи заяви про зміну підстав позову?

968. У яких випадках сторони вживають заходи для досудового врегулювання спору, коли такі заходи не є обов’язковими згідно із законом?

969. Яка заява НЕ є заявою по суті справи?

970. Як поступає суд із заявою з процесуального питання, якщо вона є очевидно безпідставною та необґрунтованою?

971. З чого починається і чим закінчується підготовче провадження?

972. У який строк відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, має право пред’явити зустрічний позов?

973. Яке право має суд у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин?

974. З початком якої стадії судового процесу припиняється можливість врегулювання спору за участю судді?

975. Яка мета проведення врегулювання спору за участі судді?

976. Які можуть наступити правові наслідки при невиконанні ухвали суду про затвердження умов примирення?

977. Яка обставина є визначальною для головування у судовому засіданні при колегіальному розгляді справи?

978. З якою метою суд може призначити одночасний допит двох чи більше свідків?

979. Кому з учасників справи завжди належить право останньої репліки?

980. Як має поступити суд, якщо будь-хто з учасників судового процесу заперечить проти повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу?

981. Яке рішення ухвалює суд, якщо у процесі розгляду справи сторони досягли примирення?

982. Як може бути кваліфіковане судом неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин?

983. Які дії суду за наявності клопотання всіх учасників процесу про розгляд справи за їх відсутності?

984. Які види (форми) позовного провадження встановлені для адміністративного судочинства?

985. Як може кваліфікувати суд дії позивача щодо подання позову за відсутності предмета спору?

986. На якій стадії судового процесу позивач має право відмовитися від позову?

987. Які дії судді передбачені КАС України в разі його незгоди із судовим рішенням, ухваленим під час колегіального розгляду справи?

988. З якого моменту втрачає чинність нормативно-правовий акт, який повністю визнаний судом протиправним та нечинним?

989. Які рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії може оскаржити до суду виборець?

990. Яким судом розглядаються спори про оскарження рішень територіальних (окружних) виборчих комісій?

991. В які строки може бути оскаржений до адміністративного суду нормативно-правовий акт?

992. Яким документом підтверджуються повноваження представника або довіреної особи кандидата у справах, пов’язаних з виборчим процесом?

993. Які особи (органи) можуть звертатися до суду із позовною заявою про заборону чи встановлення іншого обмеження права на свободу мирних зібрань?

994. Які дії вчиняє суд за наслідком подання органом місцевого самоврядування пізніше ніж за 24 години до часу проведення заходу позовної заяви про заборону мирного зібрання?

995. Хто є належним відповідачем у справі з приводу оскарження дії державного виконавця?

996. Протягом якого строку суд розглядає справи за позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства?

997. Хто з наведених осіб не наділений правом подавати заяву про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами?

998. Якого правового статусу набувають судові рішення адміністративних судів, переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами, з набранням законної сили новим судовим рішенням у такій справі?

999. Що з наведеного є підставою для перегляду рішення за виключними обставинами?

1000. Яке рішення адміністративного суду Не може бути переглянуте за нововиявленими обставинами?

1001. До якого суду подається заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі скасування апеляційним судом рішення суду першої інстанції?

1002. Який документ є підставою для виконання судового рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно?

1003. На чию користь стягується сума штрафу з керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, в разі неподання суду звіту про таке виконання в установлений строк?

1004. До суду якої інстанції відповідач має подати заяву про поворот виконання судового рішення, якщо суд касаційної інстанції, скасувавши постанову суду апеляційної інстанції, не вирішив цього питання?

1005. До підсудності якого суду належить заява про відновлення втраченого судового провадження?

 

5/5 - (1 vote)