Основи тестових запитань для проведення письмового анонімного тестування під час складення кваліфікаційного іспиту 2019 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 24 червня 2019 року затверджено перелік тестових запитань для проведення письмового анонімного тестування на стадії складення кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору на посаду судді місцевого суду.

1. Який із наведених принципів зазначений у Конституції України в якості пріоритетного?

2. Яке конституційне право в умовах воєнного стану НЕ підлягає обмеженню?

3. Яке питання НЕ може бути винесене на всеукраїнський референдум?

4. Який вид акта може прийматися Верховною Радою України при розгляді питання про відповідальність та недовіру Кабінету Міністрів України?

5. Не пізніше якого строку Кабінетом Міністрів України подається до Верховної Ради України доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року?

6. Яким нормативним актом та з дотриманням якого порядку утворюється новий суд?

7. На підставі звернення якого органу державної влади Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

8. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси територіальних громад селищ?

9. З досягненням якого віку громадянин України може бути обраний народним депутатом?

10. Яким суб’єктом призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?

11. Ким надається згода на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України?

12. Для проведення розслідування з яких питань Верховна Рада України утворює тимчасові слідчі комісії?

13. Які органи (особи) здійснюють виконавчу владу в областях і районах України?

14. На який юридичний спір поширюється юрисдикція судів?

15. Який орган (посадова особа) здійснює контроль за виконанням судового рішення?

16. Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання (призначення) щонайменше п’ятнадцяти її членів. У якому випадку такий склад недостатній для набуття повноважень ВРП?

17. Який строк повноважень Генерального прокурора визначено Конституцією України?

18. Яке з наведених тверджень щодо повноважень Конституційного Суду України є правильним?

19. На засіданні якого органу складає присягу суддя Конституційного Суду України?

20. Яка вимога є обов’язковою умовою подання конституційної скарги особою, яка вважає, що застосований у судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України?

21. Яким органом затверджується Конституція Автономної Республіки Крим?

22. До компетенції яких органів належить питання організації управління районами в містах?

23. Ким обирається голова районної ради?

24. Ким у містах встановлюються місцеві податки і збори визначені законом?

25. До якого виду органів належить відносити вуличні комітети у містах і селищах?

26. Яка посадова особа очолює виконавчий орган міської ради?

27. Чи встановлені в Конституції України засади суспільного життя в Україні?

28. Що НЕ є обов’язковою стадією прийняття законопроекту про внесення змін до преамбули Конституції України?

29. Яке конституційне право НЕ може бути обмежене в умовах воєнного стану для іноземців, які на законних підставах перебувають на території України?

30. При обранні якого суб’єкта конституційних відносин НЕ застосовується принцип прямого виборчого права?

31. Яке твердження НЕ відображає конституційно-правовий статус Президента України?

32. Який із суб’єктів конституційно-правових відносин є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі?

33. Що належить до повноважень Президента України?

34. Що є формою позитивної (проспективної) конституційно-правової відповідальності органів/посадових осіб місцевого самоврядування?

35. Чи може Україна укласти міжнародний договір, який суперечить Конституції України?

36. Чи встановлені в Конституції України обов’язки держави в екологічній сфері?

37. Який суб’єкт уповноважений призначати позачергові вибори міського голови?

38. До якого виду конституційного контролю належить вирішення Конституційним Судом України питань про відповідність Конституції України (конституційність) указів Президента України?

39. Яке конституційне право НЕ може бути обмежене в умовах надзвичайного стану для апатридів, які на законних підставах перебувають на території України?

40. Який статус має Національне антикорупційне бюро України?

41. Хто зобов’язаний проводити антикорупційну експертизу проектів нормативноправових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України?

42. Які суб’єкти у сфері протидії корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є спеціально уповноваженими?

43. Яке визначення поняття «подарунок» міститься в Законі України «Про запобігання корупції»?

44. Хто вирішує питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, у випадку вчинення ними корупційного злочину?

45. Який орган відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» наділений повноваженнями здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

46. Яка відмінність корупційного правопорушення від правопорушення, пов’язаного з корупцією?

47. Як Законом України «Про запобігання корупції» визначено поняття «потенційний конфлікт інтересів»?

48. Як Законом України «Про запобігання корупції» визначено поняття «викривач»?

49. Якщо особа сумнівається щодо наявності в неї конфлікту інтересів, до кого вона повинна звернутися за роз’ясненням?

50. Як повинна діяти особи, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної дії?

51. Яким чином Законом України «Про запобігання корупції» передбачено самостійне врегулювання конфлікту інтересів?

52. Хто ухвалює рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів?

53. Яким чином фіксується заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу?

54. Протягом якого строку особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

55. У який спосіб суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про передачу в управління належних йому підприємств та корпоративних прав?

56. Протягом якого строку суб’єкт декларування після подання декларації має право подати виправлену декларацію?

57. Якщо керівник отримав повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, то протягом якого часу зобов’язаний прийняти відповідне рішення?

58. Який строк відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» встановлено для добровільного усунення обставин, які порушують вимоги обмеження спільної роботи близьких осіб?

59. Які правові наслідки відкриття суддею або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

60. Як повинен діяти суб’єкт декларування, якщо одночасно в установі банкунерезидента відкриті валютні рахунки окремо ним та окремо членом його сім’ї?

61. Яка допустима вартість подарунка у межах гостинності може бути одержана суб’єктом декларування з 01.07.2019?

62. Якщо особу призначено на посаду в органах влади, то на користь яких осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» визначено заборону передавати в управління підприємства та корпоративні права?

63. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання нею службового становища та щодо одержання подарунків, у своєму службовому кабінеті виявила майно, яке може бути неправомірною вигодою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», то які дії вона повинна вчинити?

64. Як діє Національне агентство з питань запобігання корупції, якщо особа повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

65. Яка посадова особа або орган уповноважений врегульовувати реальний чи потенційний конфлікт інтересів у діяльності судді місцевого суду, якщо такий конфлікт НЕ може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом?

66. Хто підлягає звільненню у разі виникнення обставин прямого підпорядкування близьких осіб за неможливості переведення?

67. Які правові наслідки подання суддею декларації, в якій зазначено завідомо неправдиві відомості?

68. На який строк суд призначає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю службовою особою, яка є суб’єктом декларування, відповідно до санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КУпАП?

69. Хто має право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного антикорупційного бюро України?

70. Що з наведеного не є позитивним зобов’язанням держави відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

71. Який принцип було порушено судом апеляційної інстанції внаслідок немотивованого відновлення відповідачу пропущеного ним на 4 місяці строку для оскарження рішення суду?

72. Що з переліченого НЕ приймається до уваги Європейським судом з прав людини при визначенні, чи було дотримано розумного строку провадження?

73. Що з наведеного у рішенні «S.A.S. проти Франції» становить основу твердження, що до компетенції Європейського суду з прав людини не належить розгляд стверджуваних помилок щодо питань фактів або права, які допустили національні суди, якщо тільки такі помилки не порушили права та свободи, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?

74. Яке з перелічених прав НЕ охоплюється захистом статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

75. Що з наведеного НЕ підпадає під гарантії статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

76. Що з наведеного є основою твердження про те, що свобода вираження поглядів, гарантована статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, застосовується не лише до «інформації» чи «ідей», які сприймаються прихильно чи байдуже або вважаються необразливими, але й тих, що ображають, шокують чи викликають занепокоєння?

77. Завдяки якому інституту Європейський суд з прав людини дійшов висновку, викладеному у п.51 рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», що право на суд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не буде дотримано у разі, якщо остаточне судове рішення залишається тривалий час невиконаним державою?

78. Що з наведеного відповідає поняттю розумний строк судового провадження яке викладено Європейським судом з прав людини у п.66 рішення у справі «Смірнова проти України»?

79. Що з наведеного є метою вимоги п.1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення вмотивованості судового рішення відповідно до практики Європейського суду з прав людини викладеної у п.58 рішення у справі «Серявін та інші проти України»?

80. Що з наведеного стало підставою для визнання порушення п.1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у пп.65-69 рішення у справі «К.Х. та інші проти Словаччини»?

81. Що з наведеного, згідно позиції Європейського суду з прав людини, викладеній у п.56 рішення у справі «Шагін проти України», забезпечує публічність судового процесу?

82. Що з наведеного, мотивуючи судове рішення, національний суд повинен здійснити відповідно до практики Європейського суду з прав людини, викладеній у пп.24-25 рішення у справі «Проніна проти України»?

83. Що з наведеного не належить до функцій Європейського суду з прав людини, відповідно до його позиції, викладеній у п.61 рішення у справі «Бочан проти України №2»?

84. Що з наведеного гарантує стаття 8 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, викладеній у п.40 рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України»?

85. Що з наведеного повинен вчинити національний суд у разі виявлення в судовому процесі мовної розбіжності між оригінальними текстами рішення чи ухвали Європейського суду з прав людини?

86. В який строк з моменту набуття рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного держава зобов’язана виплатити стягувачу відшкодування?

87. Скільки часу надається заявнику для подачі індивідуальної скарги до Європейського суду з прав людини?

88. Яке з перелічених прав гарантовано в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

89. Який з перелічених суб’єктів може бути відповідaчем у Європейському суді з прaв людини згідно з Конвенцією про зaхист прaв людини і основоположних свобод?

90. Що з наведеного Європейський суд з прав людини визнав порушенням ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у рішенні від 07.03.2019 у справі «Король та інші проти України» ?

91. Що з наведеного Європейський суд з прав людини визнав порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у рішенні від 07.03.2019 у справі «Санчишин проти України»?

92. Порушення якої норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визнано Європейським судом з прав людини у справі «Григорьєв проти України» від 07.03.2019 через надмірну тривалість судового перегляду рішення суду про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?

93. Яку з перелічених норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейський суд з прав людини визнав порушеною у рішенні від 28.02.2019 у справі «Панків проти України» через те, що зізнавальні показання, які були покладені в основу обвинувального вироку суду, заявник дав під примусом працівників правоохоронних органів?

94. В якій частині Європейський суд з прав людини визнав необґрунтованою та відхилив скаргу заявника про порушення п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Гарбуз проти України» від 19.02.2019?

95. Що з наведеного, згідно практики Європейського суду з прав людини, викладеній у рішенні від 21.02.2019 «Скляр та Якушенко проти України» становило порушення п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

96. Порушення якого з наведених конституційних та конвенційних принципів судочинства було констатовано у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Мінак та інші проти України» через неповідомлення заявників про апеляційні скарги, подані у їхніх справах?

97. Оберіть з наведеного переліку право, гарантоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, яке не може бути обмежено за жодних умов?

98. Визначте, щодо яких з нижче вказаних елементів застосовується вимога необхідності втручання в демократичному суспільстві згідно практики Європейського суду з прав людини, викладеної і рішенні у справі «Гарнага проти України»?

99. Чи мало місце втручання у права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, у разі проведення обшуку на підставі ухвали національного суду в офісному приміщенні юридичної особи?

100. Порушення якого права особи встановлено у рішенні ЄСПЛ по справі «Богатова проти України»?

101. Як визначив ЄСПЛ у рішенні по справі «Пічкур проти України» порушення ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

102. У чому полягало порушення статті 1 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у рішенні ЄСПЛ у справі «Новак проти України»?

103. Порушення якого права встановив ЄСПЛ у рішенні по справі «Бут та інші проти України»?

104. У чому, згідно рішення ЄСПЛ у справі «Віктор Назаренко проти України», полягало порушення права на справедливий суд?

105. Впродовж якого строку від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні ЄСПЛ може брати справу до розгляду?

106. Яку умову виправданості втручання у право на свободу вираження поглядів може бути порушено у разі відмови Кабінету Міністрів України у наданні інформації на запит журналіста, а саме копії стенограми засідання Уряду, присвяченого питанню підняття тарифів на газ для населення з тих підстав, що копії стенограми засідання Уряду надаються тільки народним депутатам, Главі Адміністрації Президента, Генеральному прокурору та членам Уряду?

107. Визначте, який принцип відповідно до рішення Конституційного Суду України №3-рп/2016 було порушено органом державної влади внаслідок припинення заявниці виплати допомоги по догляду за дитиною у зв’язку з її частими виїздами за кордон, якщо в якості законодавчої підстави такого припинення було зазначено «інші підстави»?

108. Що з наведеного підлягає встановленню для визначення, чи є приміщення «житлом» у світлі гарантій статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

109. Який критерій НЕ може бути врахований при визначенні, чи було дотримано справедливий баланс при зупиненні права на отримання соціальних виплат (пенсії) в сенсі практики Європейського суду з прав людини щодо гарантій статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно позиції, викладеній у справі «Béláné Nagy проти Угорщини» п.117-1188?

110. Яке порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод допущено національним судом під час розгляду справи про визначення місця проживання дитини та прийняття рішення про проживання дитини з матір’ю, у той час, коли батька не було повідомлено про судовий розгляд у справі «Хант проти України»?

111. Чи відбулось втручання у права батька (гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод), якому національний суд відмовив у позові до колишньої дружини про надання можливості спілкування з донькою (13 років), яку він виховував тривалий час, однак біологічним батьком та усиновлювачем якої він не є (рішення «Назаренко проти Росії»)?

112. Чи створює стаття 1175 Цивільного кодексу України відповідно до якої шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується державою незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів, «легітимні очікування» в сенсі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ухвала «Юрій Володимирович Портянко проти України»)?

113. Зміст якого принципу відповідно до пп. 68-78 рішення «Рисовський проти України» складає обов’язок органів державної влади запровадити внутрішні процедури, які забезпечать прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси?

114. Що з вказаного НЕ становить основу висновку про наявність «легітимних очікувань» у особи відповідно до п. 72-79 рішення «Béláné Nagy проти Угорщини» в сенсі гарантій статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

115. Що з зазначеного НЕ становить відповідно до п.67-69 рішення «Воловік проти України» втручання у право на мирне володіння своїм майном у світлі гарантій статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

116. Що з переліченого має наслідком позбавлення майна у розумінні п. 1 статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

117. Який з перелічених критеріїв відповідно п. 63 рішення «Anheuser-Busch Inc. проти Португалії» є головним для визначення чи застосовується стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

118. Що з переліченого відповідно п. 71-88 рішення «Depalle проти Франції» та п. 38-50 рішення «Ткачеви проти Росії» НЕ охоплюється поняттям «інтереси суспільства» в світлі гарантій статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

119. Що з наведеного гарантується статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у п.82 рішення у справі «Рисовський проти України»?

120. Зазначте, яких умов має бути дотримано, щоб втручання у право на мирне володіння майном не становило порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод розкритого у п. 39 рішення у справі «Серявін та інші проти України»?

121. Що вимагає ст. 3 ЄКПЛ, покладаючи обов’язок на державу дбати про фізичний стан осіб, позбавлених свободи, відповідно до п. 53 рішення ЄСПЛ «Маленко проти України» 2009 року?

122. Дотримання яких прав гарантує ст. 8 ЄКПЛ у п. 40 рішення ЄСПЛ «Кривіцька та Кривіцький проти України» 2011 року?

123. Яким чином ЄСПЛ аналізує характер та суворість застосованого до особи стягнення або покарання в контексті перевірки дотримання стандартів ст. 10 ЄКПЛ у п. 34 рішення «Швидка проти України» 2015 року?

124. На якому етапі розслідування підозрюваному має надаватися доступ до захисника, відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, викладеної у п. 101 рішенні ЄСПЛ «Ушаков та Ушакова проти України» 2015 року?

125. Що належить до права на справедливий суд, відповідно до змісту ст. 6 ЄКПЛ, яке констатовано у п. 52 рішення у справі «Шмушкович проти України» від 2013 року?

126. У чому полягало порушення судом апеляційної інстанції при розгляді скарги на обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відповідно до п. 64 рішення ЄСПЛ «Корнейкова проти України» 2012 року?

127. Яка оцінка надана ЄСПЛ постанові суду про проведення обшуку у п. 51-52 рішення ЄСПЛ «Багієва проти України» 2015 року?

128. Яке порушення ст. 5 ЄКПЛ констатоване у рішенні ЄСПЛ «Наконечний та інші проти України» 2018 року?

129. Яке порушення ст. 2 Протоколу № 4 до ЄКПЛ констатоване у рішенні ЄСПЛ «Яланський та Галунка проти України» 2018 року?

130. Що становить основу цивільного законодавства України?

131. Ким може виступати фізична особа в цивільних правовідносинах?

132. Які дії може вжити суд щодо цивільної дієздатності фізичної особи, яка страждає на психічний розлад?

133. Який вид цивільної дієздатності передбачає самостійне вчинення фізичною особою дрібних побутових правочинів?

134. Яким нормативно-правовим актом встановлюється порядок створення юридичної особи приватного права?

135. Який орган обов’язково має бути створений для управління установою відповідно до Цивільного кодексу України?

136. Які вимоги задовольняються в першу чергу у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи?

137. Яка правова форма участі держави України у цивільних правовідносинах?

138. Що з перерахованого НЕ належить до об’єктів цивільних прав?

139. Який правовий статус тварин відповідно до цивільного законодавства?

140. Якою є річ відповідно до Цивільного кодексу України, яка має лише родові ознаки?

141. Чим вважається кілька речей, що утворюють єдине ціле та дає змогу використовувати його за призначенням?

142. Майнові права посеред об’єктів цивільних прав вважаються…

143. Що посвідчує цінний папір відповідно до норм цивільного законодавства?

144. Як називається товариство, що НЕ має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками?

145. Хто з перелічених осіб вважається індосантом відповідно до ЗУ «Про цінні папери і фондовий ринок»?

146. Як називається перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб?

147. Які типи акцій вправі розміщувати акціонерне товариство відповідно до ЗУ «Про цінні папери і фондовий ринок»?

148. Який установчий документ виробничого кооперативу, затверджується загальними зборами його членів?

149. Коли спливає строк, визначений місяцями, у якому немає відповідного числа?

150. Яка позовна давність застосовується до вимог про стягнення неустойки?

151. Які правові наслідки припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності?

152. Яке правове значення має сплив позовної давності до основної вимоги?

153. Коли спливає строк, що визначений роками згідно вимог цивільного законодавства?

154. З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи?

155. На які з перерахованих вимог НЕ поширюється позовна давність?

156. Зазначте, що з переліченого НЕ входить до поняття змісту права власності?

157. Хто з перелічених осіб несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна відповідно до цивільного законодавства?

158. Чи набуває право власності на нову річ особа, яка самочинно переробила чужу річ?

159. Вкажіть розмір винагороди за знахідку, яку має право вимагати особа від власника речі?

160. Хто з перерахованих суб’єктів набуває право власності на скарб, що становить культурну цінність?

161. Які підстави набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю?

162. Які обов’язки покладаються на продавця частки у праві спільної часткової власності?

163. За яких умов майно може бути відчужене в порядку реквізиції без попереднього повного відшкодування його вартості?

164. В якій формі укладається договір про поділ нерухомого майна?

165. Що розуміється під скасувальною обставиною, яку сторони визначили як одну із умов правочину?

166. Протягом якого строку правочин вчинений малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності вважається схваленим її батьками?

167. Чи можуть змінюватись правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом?

168. Правочин вчинений без дозволу органу опіки і піклування є…

169. Правочин, який порушує публічний порядок є…

170. У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою?

171. Як називається правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили?

172. Чи тягне недійсність окремої частини правочину недійсність інших його частин та правочину в цілому?

173. Що розуміється під зобов’язанням відповідно до цивільного законодавства?

174. Який вид неустойки обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання?

175. Що з наведеного є видом забезпечення зобов’язання?

176. Сторонами укладено попередній договір за яким сплачено грошову суму. Якщо основний договір укладено НЕ було, сплачена грошової суми є…

177. Який із зазначених правочинів НЕ застосовується для забезпечення зобов’язання?

178. Чи допускається здійснення зарахування зустрічних вимог у разі спливу позовної давності?

179. Чи зобов’язаний суд на вимогу боржника зменшити розмір збитків та неустойки, які стягуються з нього, у разі порушення зобов’язання, що сталися з вини кредитора?

180. Який з перелічених договорів за правовою характеристикою є реальним договором?

181. Який строк позовної давності передбачений цивільним законодавством щодо вимог про розірвання договору дарування?

182. Які обов’язки переходять у разі відчуження нерухомого рентного майна іншій особі?

183. Який строк виплати ренти, якщо інше НЕ встановлено договором?

184. В якій формі повинен бути складений заповіт відповідно до цивільного законодавства?

185. Який розмір обов’язкової частки у спадщині?

186. Страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, чи увійде це право до складу спадщини?

187. Чи переходить до спадкоємця право на стягнення неустойки у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов’язків, та право на відшкодування моральної шкоди, які були присуджені судом спадкодавцеві за його життя?

188. До спадкоємця переходить обов’язок відшкодувати збитки, які були завдані спадкодавцем. Вкажіть чи може суд зменшити розмір відшкодування збитків? Якщо так, то за яких умов?

189. Чи допускається вчинення заповіту через представника?

190. Вкажіть чи може заповідач позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині?

191. Вкажіть чи має право особа, призначена у заповіті з умовою, вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона НЕ знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало?

192. Протягом якого часу позивач вправі подати заяву про визнання шлюбу недійним?

193. Які з перерахованих обставини є перешкодою для визнання шлюбу недійсним?

194. У яких випадках у сімейних відносинах встановлюються договірні строки?

195. До яких з наведених вимог НЕ застосовується позовна давність у сімейних правовідносинах?

196. Яке майно подружжя придбане під час шлюбу відноситься до спільного сумісного?

197. Яке рішення ухвалюється судом у разі реєстрації шлюбу державним органом у відсутності нареченої або нареченого?

198. Хто виконує майновий обов’язок особи, визнаної недієздатною?

199. На кого покладається обов’язок надавати неповнолітнім батькам допомогу у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов’язків?

200. Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності (суперфіцій, емфітевзис) НЕ може бути відчужено її землекористувачем іншим особам, крім випадку:

201. Навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга від урізу води шириною не менше…

202. Які наведені земельні спори вирішуються органами місцевого самоврядування у межах населених пунктів?

203. Яким органом вноситься подання про встановлення та зміну меж районів і міст?

204. Що створюється навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин?

205. Ким провадиться погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб?

206. Зміна цільового призначення земельних ділянок історико-культурного призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється за погодженням із…

207. Який вид відповідальності за зобов’язаннями, що випливають із договору найму жилого приміщення, несуть повнолітні члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним?

208. Яка норма загальної площі квартири на одну особу згідно чинного законодавства?

209. Протягом якого часу при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї за ними зберігається жиле приміщення?

210. Що визначається основною умовою для вселення тимчасових мешканців?

211. Що з перерахованого НЕ входить до житлового фонду?

212. До якого з видів житлового фонду включаються жилі будинки, що належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним об’єднанням?

213. У яких випадках відбувається звільнення працівника згідно з п.3 ст.36 КЗпПУ?

214. У якому випадку за загальним правилом є правомірним звільнення працівника за п.5 ст.40 КЗпПУ унаслідок тимчасової непрацездатності?

215. Після збігу якого строку хворі на туберкульоз можуть бути звільнені за п.5 ст.40 КЗпПУ у разі невиходу на роботу?

216. У разі незаконного звільнення працівника з юридичної особи, яка в процесі розгляду судом справи була ліквідована, яке рішення повинен ухвалити суд?

217. Які дії працівника НЕ можуть бути підставою для звільнення у зв’язку з втратою до нього довіри за п.2 ст.41 КЗпП?

218. Якщо трудові договори з працівником переукладалися декілька разів, то які за загальними правилами, настають правові наслідки для його сторін?

219. У якому випадку працівник має право вимагати від власника переведення на іншу роботу?

220. Вкажіть відповідно до яких законів здійснюється провадження в цивільних справах?

221. До територіальної юрисдикції якого суду віднесено спір, що виник з договору перевезення багажу та пред’являється фізичною особою до юридичної особи перевізника?

222. Яким судом розглядаються справи щодо визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, який знаходиться в Україні?

223. За загальним правилом позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред’являється в суді за місцем розгляду первісного позову. Вкажіть чи у всіх випадках застосовується це правило?

224. До якого суду можуть подаватися позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом фізичної особи?

225. До якого моменту особа має право змінити предмет позову?

226. До якого моменту суддею може бути заявлений самовідвід, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження?

227. На якій стадії судового процесу відповідач має право подати заяву про визнання ним позову, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження?

228. Як називаються докази на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи?

229. Зазначте, що з переліченого НЕ є письмовими доказами?

230. Які з перелічених прав та обов’язків учасника справи є ознакою такого принципу цивільного судочинства, як диспозитивність?

231. Що з переліченого є правом, а НЕ обов’язком учасника справи?

232. На замовлення позивача була проведена експертиза. В судовому засіданні відповідач заявив про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення позивача. Чи може такий висновок бути прийнятий судом до розгляду, якщо так, то за яких умов?

233. За клопотання відповідача у справі була призначена судова будівельно-технічна експертиза. Після повернення справи з експертної установи, судом було визнано, що висновок експерта є неясним. Яка в такому випадку може бути призначена експертиза та якому експерту вона доручається?

234. Чи може суд у своєму рішенні посилатися на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться?

235. Громадянин Б., який є стороною третейського розгляду, подав заяву про повторний допит свідка – громадянина Ш. Чи може загальний суд, за згодою третейського суду, допитати громадянина Ш. як свідка про відомі йому обставини, що стосуються справи, яка розглядається третейським судом, згідно з визначеним цим судом переліком питань? Якщо так, то яким судом може бути допитаний громадянин Ш?

236. Чи підлягають доказуванню при розгляді судом цивільної справи обставини, встановлені рішенням третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу?

237. Позивач у справі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок залиття квартири, заявив клопотання про допит в якості свідка гр. А. В судовому засіданні було з’ясовано, що гр. А. має дипломатичний імунітет. Чи може гр. А. бути допитаний в якості свідка про відомі йому обставини, які мають значення для справи, якщо так, то за яких умов?

238. Який вид експертизи може бути призначений судом у випадку, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим?

239. Що повинен містити висновок експерта у галузі права?

240. Чи є обов’язковою для суду, який розглядає цивільну справу правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи?

241. Яким судом здійснюється забезпечення доказів до подання позовної заяви?

242. Чи може суд з власної ініціативи поновити пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, якщо так, то в яких випадках?

243. Чи звільняє пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, такого учасника від обов’язку вчинити відповідну процесуальну дію?

244. Явка позивача в судове засідання була визнана судом обов’язковою. У такому випадку суд…

245. Щодо яких з перелічених видів судових витрат суд НЕ вправі попередньо визначати їх суму?

246. Чи передбачений граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду, якщо так, то чим такий розмір встановлюється?

247. Позивач при подачі позову сплатив судовий збір. Після початку розгляду справи по суті відповідач визнав позов у повному обсязі і суд ухвалив рішення про задоволення позову. Як у такому випадку будуть розподілені понесені позивачем витрати по сплаті судового збору?

248. Особі було надіслано судову повістку на офіційну електронну адресу о 17.30 в п’ятницю 09.02.2018 р. Підтвердження про вручення повістки надійшло від особи до суду в вівторок 13.02.2018 р. Який день вважатиметься днем вручення судової повістки?

249. Вкажіть в який строк повинна бути вручена відповідачеві судова повістка про виклик?

250. Вкажіть в яких випадках суд повідомляє учасників справи судовими повістками-повідомленнями про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії?

251. Чи звільняються споживачі від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав, якщо так, то на яких стадіях цивільного процесу?

252. Вкажіть чи можна забезпечити позов шляхом зупинення продажу арештованого майна? Якщо так, то в якому випадку?

253. Громадянка Л. є позивачем у справі, під час врегулювання спору за участю судді використовувала портативний аудіо технічний пристрій. Чи є це підставою для застосування до неї заходів процесуального примусу, якщо так, то яких?

254. У якому випадку суд може скасувати заходи забезпечення позову лише за вмотивованим клопотанням учасника справи?

255. Вкажіть, що з переліченого НЕ є заходом процесуального примусу у розумінні ст.144 ЦПК України?

256. Вкажіть до кого з перелічених осіб може бути застосовано такий вид процесуального примусу, як привід?

257. Хто з перерахованих осіб підлягає приводу в суд та може бути допитаний відповідно до цивільного законодавства?

258. П. отримав копію судового наказу про стягнення з нього половини доходу в якості аліментів на трьох дітей. Які дії може вчинити П. у разі незгоди з розміром аліментів?

259. Чи має право заявник (стягувач) після постановлення ухвали про скасування судового наказу звернутись до суду з тими самими вимогами?

260. Що є перешкодою для повторного звернення з заявою про видачу судового наказу з тією самою вимогою у разі відмови у видачі судового наказу?

261. Які відомості НЕ вимагається зазначати в позовній заяві?

262. На які позови, що перелічені, поширюються правила щодо подання копій документів, що додаються до позовної заяви для відповідачів і третіх осіб?

263. У разі, якщо відповідач НЕ погоджується з наведеними в позовній заяві обставинами та їх правовою оцінкою, він має право…

264. Як повинен діяти суд, якщо після відкриття провадження з’ясується, що позовна заява НЕ містить підтвердження позивача про те, що ним НЕ подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав?

265. У якому випадку закон НЕ передбачає право головуючого за заявою учасників справи знімати питання, поставлені свідку?

266. Яким чином допитується свідок, який не може прибути у судове засідання внаслідок хвороби, старості, інвалідності або з інших поважних причин?

267. Як повинен діяти суд у разі повторної неявки позивача в судове засідання за умови неповідомлення ним про причини неявки?

268. Що із зазначеного характерно для допиту свідків, які НЕ досягли шістнадцятирічного віку?

269. Як зобов’язаний діяти суд у разі призову позивача на військову службу до Збройних Сил України?

270. Протягом якого часу подаються до суду письмові зауваження з приводу неповноти або неправильності протоколу вчинення окремої процесуальної дії?

271. Яке процесуальне рішення приймається судом, якщо відповідач до ухвалення судового рішення подав письмову заяву про визнання позову, але таке визнання суперечить закону?

272. Чи зобов’язаний суд, НЕ прийняти відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє?

273. Позивач, який є інвалідом війни, звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Позовна заява була залишена без руху, а згодом повернута позивачеві з тих підстав, що він у встановлений судом строк НЕ виконав вимоги ухвали. Ухвала про повернення позовної заяви скасована судом апеляційної інстанції з направленням справи для продовження розгляду. Чи має право у такому випадку суд першої інстанції повторно повернути позовну заяву позивача?

274. На які обставини і докази НЕ можуть у судових дебатах посилатись учасники справи у своїх промовах заключному слові?

275. Яка з перелічених обставин зобов’язує суд зупинити провадження у справі?

276. Чи передбачає Цивільний процесуальний кодекс право суду вийти за межі позовних вимог при ухваленні рішення, якщо так, то в яких випадках?

277. В яких випадках можуть бути докази, що НЕ були предметом дослідження в судовому засіданні, покладені судом в основу ухваленого судового рішення?

278. На який термін може бути продовжено строк проведення врегулювання спору за участю судді?

279. До якого моменту допускається врегулювання спору за участі судді?

280. В якому випадку припинення врегулювання спору за участю судді справа НЕ підлягає передачі на розгляд іншому судді?

281. Як повинен діяти суд, якщо умови укладеної сторонами мирової угоди НЕ суперечать закону і НЕ порушують прав чи охоронюваних законом інтересів інших осіб, однак є невиконуваними?

282. Як повинен діяти суд у випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження?

283. Вкажіть, яке з перелічених судових рішень НЕ може бути постановлено за результатами підготовчого засідання?

284. Яка з перелічених справ НЕ може бути розглянута в порядку спрощеного провадження?

285. Що НЕ проводиться при розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження?

286. Чи підлягає оскарженню окрема ухвала Верховного Суду?

287. Що із зазначеного вказується в описовій частині рішення суду?

288. З якого моменту набирає чинності ухвала про закриття провадження у справі, постановлена в судовому засіданні, в яке всі учасники справи НЕ з’явилися?

289. На який строк може бути відкладено складання повного тексту ухвали суду, залежно від складності справи?

290. У разі необхідності в резолютивній частині рішення суду зазначається про:

291. В якому порядку розглядаються малозначні справи?

292. Якої сукупності умов достатньо для ухвалення судом заочного рішення на підставі наявних у справі доказів?

293. За правилами якого провадження проводиться заочний розгляд справи?

294. Чи перешкоджає розгляду заяви про перегляд заочного рішення неявка осіб, які були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання?

295. Чи застосовується позовна давність і якої тривалості до вимог прокурора в інтересах держави про визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до вимог цивільного законодавства?

296. Яке процесуальне рішення повинен прийняти суд, якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникне спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження?

297. Що обов’язково зазначається у рішенні суду про розірвання шлюбу при розгляді справи в порядку окремого провадження?

298. Чи відшкодовуються судові витрати при розгляді справ у порядку окремого провадження?

299. Вкажіть чи можуть справи окремого провадження бути закритими у зв’язку з укладенням мирової угоди?

300. Вкажіть в яких випадках справа про усиновлення розглядається в закритому судовому засіданні?

301. Громадянин П. втратив цінний папір на пред’явника. За його заявою про визнання втраченим цінного паперу недійсним і про відновлення його прав на втрачений цінний папір суд постановив ухвалу про виклик держателя втраченого цінного паперу до суду. Держатель у встановлений строк подав до суду разом з цінним папером на пред’явника заяву про те, що він є його держателем. Яке процесуальне рішення повинен прийняти суд?

302. У судовому засіданні в ході розгляду заяви про надання громадянину Т. психіатричної допомоги у примусовому порядку, суддя звернув увагу про наявність підстав для обґрунтованої підозри про порушення вимог законодавства під час примусової госпіталізації (синці на обличчі). Гр. Т. пояснив, що він впав зі сходів і травмувався. Чи зобов’язаний суддя у такому випадку забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження?

303. Громадянин П. постійно проживав в м. Чернівцях. Після його смерті у березні 2018 року відкрилась спадщина, що складається з ½ частини квартири в м. Суми. Єдиний спадкоємець померлого за законом від права на спадкування усунений, а спадкоємці за заповітом від спадщини відмовились. У січні 2019 року Сумська міська рада звернулась до суду з заявою про визнання спадщини відумерлою. Яке процесуальне рішення повинен прийняти суд?

304. 16-річний гр. М. записаний батьком дитини, має намір звернутися до суду з заявою про надання йому повної цивільної дієздатності. Заявник з народження є громадянином України, але з жовтня 2018 року проживає за її межами. До якого суду повинен звернутися неповнолітній з заявою?

305. Що НЕ входить до висновку органу опіки та піклування при розгляді справи про усиновлення згідно цивільного законодавства?

306. Протягом якого часу розглядаються справи про примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу?

307. До якого суду подається заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичної особи?

308. Громадянин М., який втратив вексель, звернувся до суду з заявою про визнання векселя недійсним. Гр. Б. у встановлений строк подав до суду, який постановив ухвалу, разом з векселем заяву про те, що він є держателем втраченого векселя. Суд залишив заяву гр. М без розгляду та встановив йому строк для пред’явлення позову до держателя векселя про його витребування. Цей строк НЕ повинен перевищувати:

309. Гр. Ш. звернувся до суду з заявою про встановлення факту родинних відносин з громадянкою О., для оформлення спадкових прав. Під час розгляду справи заінтересована особа просила відмовити у задоволенні заяви громадянину Ш. посилаючись на те, що він НЕ має права на спадкування після громадянки О., а тому встановлення факту, НЕ має для нього юридичного значення. Яке процесуальне рішення повинен прийняти суд?

310. Яка із зазначених ухвал суду першої інстанції НЕ може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду?

311. Яким складом суду здійснюється перегляд судових рішень за виключними обставинами з підстав встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, застосованого судом при вирішенні цивільної справи, якщо рішення суду ще НЕ виконане?

312. Яке процесуальне рішення приймає суд апеляційної інстанції, якщо апеляційну скаргу подано на ухвалу, що НЕ підлягає оскарженню окремо від рішення суду?

313. Яке процесуальне рішення приймає суд апеляційної інстанції, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права та свободи встановлено, що судовим рішенням питання про права та свободи такої особи НЕ вирішувалося?

314. Протягом якого строку після закінчення апеляційного провадження цивільна справа направляється до суду першої інстанції, який її розглядав?

315. Протягом якого строку подається касаційна скарга на судове рішення та з якого моменту цей строк обраховується, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення?

316. Яке процесуальне рішення приймає суд касаційної інстанції, якщо після відкриття касаційного провадження виявилося, що касаційну скаргу НЕ підписано?

317. Протягом якого строку учасники справи мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали?

318. Чи обмежений суд касаційної інстанції доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права?

319. Що з переліченого повинна містити мотивувальна частина постанови суду касаційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд?

320. Яким судом повторно видаються копії судових рішень суду касаційної інстанції?

321. У якому випадку підлягає апеляційному оскарженню ухвала про зміну способу виконання судового рішення?

322. Підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є:

323. Вкажіть чи може бути переглянуте рішення суду, що набрало законної силі, у разі виявлення істотних для справи обставин, що НЕ були встановлені судом та не були і НЕ могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи? Якщо так, то в якому порядку?

324. Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави встановлення вироком факту фальшивості письмових доказів, що призвели до ухвалення незаконного рішення у справі?

325. Вироком суду, що набрав законної сили, була встановлена вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. Чи є зазначена обставина підставою для перегляду судового рішення?

326. У разі задоволення заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, суд:

327. Чи може повторно звернутися з заявою особа про перегляд судового рішення?

328. Вкажіть чи можуть бути предметом перегляду за нововиявленими або виключними обставинами рішення, постанова або ухвала суду, яка НЕ набрала законної сили?

329. Якщо в процесі виконання судового наказу роботодавець добровільно виплатить працівникові суму заробітної плати за час затримки розрахунку, судовий наказ про стягнення даної суми визнається:

330. Вкажіть протягом якого строку виконавчий лист та судовий наказ вносяться до Єдиного державного реєстру виконавчих документів?

331. В якому з перелічених випадків суд зобов’язаний допустити негайне виконання рішення?

332. Громадянин С., який є боржником у виконавчому провадженні, звернувся до суду з заявою, в якій просив відстрочити або розстрочити виконання рішення суду про стягнення з нього боргу в сумі 234000 грн. На який строк суд може відстрочити або розстрочити виконання?

333. До якого суду подається заява про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа, виданого НЕ судом, а іншими органами?

334. До компетенції якого органу належить розгляд питання про затвердження мирової угоди, укладеної між сторонами у процесі виконання судового рішення?

335. Вкажіть хто з перелічених осіб наділений правом на звернення до суду із скаргою на дії або бездіяльність приватного виконавця під час виконання судового рішення?

336. Вкажіть яким судом проводиться розгляд заяви про встановлення способу і порядку виконання рішення суду?

337. У справі про відновлення втраченого провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. Вкажіть які наслідки для заявника тягне подання ним завідомо неправдивої заяви?

338. Вкажіть яка з перелічених обставин НЕ є підставою для відмови у прийнятті до виконання судом України судового доручення іноземного суду?

339. Які дії вчиняє суд України у разі неможливості виконання доручення іноземного суду?

340. Виконання яких завдань покладено на закон про кримінальну відповідальність?

341. Яким положенням повинні відповідати закони України про кримінальну відповідальність?

342. Коли відповідно до КК України набирає чинність закон України про кримінальну відповідальність?

343. Як закон України про кримінальну відповідальність визначає час вчинення злочину?

344. Щодо яких осіб поширюється закон про кримінальну відповідальність, який  має зворотну дію у часі?

345. Які злочинні діяння визнаються вчиненими на території України?

346. Які правові наслідки, якщо громадяни України, що постійно проживає в Україні, вчинив злочин за межами України і зазнав там кримінального покарання?

347. Як закон про кримінальну відповідальність визначає поняття «малозначність діяння»?

348. Як закон України про кримінальну відповідальність визначає поняття злочину?

349. Як закон про кримінальну відповідальність класифікує злочини за ступенем тяжкості ?

350. За якими критеріями закон про кримінальну відповідальність класифікує злочини?

351. Яка особа відповідно до КК України є суб’єктом злочину?

352. Які види необережності передбачені законом України про кримінальну відповідальність?

353. З якого віку за загальним правилом настає кримінальна відповідальність?

354. Як закон України про кримінальну відповідальність визначає поняття закінченого злочину?

355. Які правові наслідки готування до вчинення злочину невеликої тяжкості відповідно до КК України?

356. Як закон України про кримінальну відповідальність визначає поняття «готування до вчинення злочину»?

357. Яке поняття відповідно до чинного КК України визнається замахом на злочин?

358. За яких обставин настає кримінальна відповідальність особи, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця?

359. Яке визначення поняття співучасті міститься в законі України про кримінальну відповідальність?

360. За яких умов КК України визначає наявність в діях особи підбурювання?

361. У яких випадках злочин вважається вчиненим організованою групою осіб?

362. Як закон України про кримінальну відповідальність визначає поняття «вини»?

363. У яких випадках відповідно до закону України про кримінальну відповідальність є повторність злочинів?

364. Як закон України про кримінальну відповідальність визначає поняття «сукупність злочинів»?

365. У яких випадках особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності?

366. Що є підставою для звільнення винної особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її примиренням з потерпілим?

367. Які правові наслідки, якщо особа, яка вчинила злочин, ухилилась від досудового слідства або суду?

368. Як відповідно до закону про кримінальну відповідальність обчислюються строки покарання?

369. З якого часу особа визнається такою, що має судимість?

370. Які правила відповідно до закону про кримінальну відповідальність обчислення початку строку погашення судимості?

371. Яким законом України встановлюється порядок зняття судимості?

372. Стосовно яких осіб відповідно до закону про кримінальну відповідальність можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру?

373. Які обставини суд враховує при вирішенні питання про обрання виду примусового заходу медичного характеру?

374. Яке визначення поняття «спеціальної конфіскації» міститься в законі про кримінальну відповідальність?

375. У яких випадках юридична особа може бути звільнена від застосування заходів кримінально-правового характеру?

376. Які обставини впливають на перебіг давності застосування стосовно юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?

377. Які покарання може призначити суд відповідно до КК України неповнолітнім як додаткові, так і основні?

378. З якого віку відповідно до закону про кримінальну відповідальність України можуть бути застосовані до неповнолітнього громадські роботи?

379. З якого віку відповідно до Кримінального кодексу України можуть бути застосовані до неповнолітнього виправні роботи ?

380. У яких випадках неповнолітній може бути звільнений від відбування покарання?

381. Яка особа може бути суб’єктом шпигунства (ст. 114 КК України)?

382. Як кваліфікувати дії Н., який мав умисел на вбивство С., але помилково вбив Т.?

383. Ш. умисно з ревнощів завдав шкоду здоров’ю потерпілій Д., при цьому допускав можливість настання будь-якої шкоди, в тому числі й смерті, яка фактично й настала. Як кваліфікувати дії Ш.?

384. Кваліфікуйте дії особи, яка вчинила вбивство на прохання тяжкохворого потерпілого?

385. Як слід кваліфікувати вбивство з ревнощів у присутності сусідів у кімнаті гуртожитку?

386. Як кваліфікувати дії С., який, бажаючи заподіяти смерть Я., вистрілив в неї, але влучив у Л., яка стояла поруч, і вбив її?

387. З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України)?

388. Як кваліфікувати дії особи, яка тривалий час перебувала з потерпілим у неприязних стосунках, а під час зустрічі завдала один удар в обличчя потерпілому, який упав на бетонне покриття. внаслідок чого його смерть настала на місці події?

389. Як кваліфікувати спільні дії кожної з трьох осіб, які умисно спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження?

390. Які правові наслідки погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень?

391. Ш., бажаючи помститися В., з яким перебував у неприязних стосунках через ревнощі, заподіяв В. тяжке тілесне ушкодження. Як кваліфікувати дії Ш.?

392. Як кваліфікувати необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони?

393. Яка тривалість розладу здоров’я є короткочасним розладом здоров’я в контексті ст. 125 КК «Умисне легке тілесне ушкодження»?

394. Які правові наслідки заподіяння легкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони?

395. Як кваліфікувати дії особи, яка тривалий час спричиняла побої потерпілому?

396. Хто може бути суб’єктом домашнього насильства?

397. За які дії настає кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 126-1 КК України «Домашнє насильство»?

398. Які правові наслідки, якщо особа, перевищивши межі необхідної оборони, умисно заподіяла потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження?

399. Як кваліфікувати дії особи, яка на полюванні, внаслідок пострілу спричинила тяжке тілесне ушкодження потерпілій, яка знаходилася на відстані 29 метрів за густими кущами?

400. Як кваліфікувати дії особи, якщо вона умисно завдала декілька ударів у живіт вагітної жінки, що призвело до переривання вагітності?

401. За яким критерієм відмежовується злочин, передбачений ст. 136 КК «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані» від злочину, передбаченого ст. 135 КК «Залишення в небезпеці»?

402. Кваліфікуйте дії лікаря, який надавав допомогу хворому, але внаслідок недбалого виконання своїх професійних обов’язків настала смерть хворого?

403. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 146 КК «Незаконне позбавлення волі»?

404. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 175 КК «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»?

405. Протягом якого часу невиплата працівникам заробітної плати є підставою для притягнення керівника підприємства до кримінальної відповідальності за ст. 175 КК «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»?

406. Кваліфікуйте дії особи, яка спочатку вчинила грабіж, а потім крадіжку (за відсутності кваліфікуючих ознак)?

407. Як кваліфікувати дії особи, яка прийшла до сусідки, якої в кімнаті не було, та, побачивши на стільці телефон, викрала його?

408. Як визначається вартість іноземної валюти, при кваліфікації грабежу та розміру відшкодування заподіяних збитків?

409. Кваліфікуйте дії особи, яка мала намір вчинити відкрите викрадення телефону, але коли підійшла до власника телефона, злякалася відповідальності і пішла геть?

410. Як кваліфікувати дії Ч., який з погрозою застосування ножа викрав сумку потерпілої, після чого зняв гроші з банкомату з використанням картки, яку знайшов в цій сумці?

411. Які відмінності насильства під час розбою та насильства під час грабежу?

412. Що є предметом шахрайства (ст. 190 КК)?

413. Кваліфікуйте дії продавця, який вилучив для своєї знайомої з магазину продуктів харчування на 977 грн?

414. Як кваліфікувати дії Ч., який необережно знищив чуже майно, що спричинило загибель людей?

415. Які правові наслідки переміщення особою через митний кордон України з приховуванням від митного контролю гладкоствольної мисливської зброї?

416. Кваліфікуйте дії А., який висунув М. протиправну вимогу щодо припинення здійснення господарської діяльності, погрожуючи насильством щодо близьких М. осіб?

417. Кваліфікуйте дії В., який придбав перероблений у зброю, придатний до стрільби, та носив його при собі?

418. Як кваліфікувати дії Т., який незаконно заволодів мотоциклом, деякий час їздив на ньому, а потім зняв двигун з мотоцикла, залишивши мотоцикл на автовокзалі?

419. Кваліфікуйте дії С., який, перебуваючи в тролейбусі, намагався відчинити двері, вчинив сварку з А., кричав. ображав А., висловлювався нецензурно, завдав А. та контролеру Л., яка просила припинити такі дії, по два удари в обличчя кожній, внаслідок чого тролейбус було зупинено?

420. У яких випадках може бути звільнена від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України особа, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 309 КК України?

421. Які правові наслідки, якщо таксист на прохання М. перевіз за певну плату належну останньому валізу з марихуаною з аеропорту до готелю, де М. проживав, не знаючи при цьому про те, що перевозить наркотичні засоби?

422. Кваліфікуйте дії З., яка збувала психотропні речовини в приміщенні університету?

423. За яких обставин настає кримінальна відповідальність ч. 1 за ст. 317 КК України, тобто за утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів?

424. Як кваліфікувати дії дружини службової особи Р., яка умисно сприяла останньому у вчиненні службового підроблення?

425. Які правові наслідки, якщо особа відрекомендувалась працівником прокуратури з тим, щоб припинити протиправні дії та затримати правопорушника?

426. Як кваліфікувати дії особи, яка самовільно виконала рішення суду про виселення колишньої дружини, застосувавши до неї насильство та заподіявши легкі тілесні ушкодження?

427. Які правові наслідки ухвалення суддею виправдувального, на думку органів досудового розслідування, неправосудного вироку, який оскаржено прокурором в апеляційному порядку?

428. Як слід кваліфікувати примушування до давання показань при допиті слідчим Державного бюро розслідувань?

429. Які правові наслідки заздалегідь не обіцяного дружиною приховування умисного вбивства, передбаченого ст. 115 КК, яке вчинене її чоловіком?

430. Які правові наслідки заздалегідь не обіцяного приховування заподіяння легких тілесних ушкоджень?

431. Як КПК України визначає завдання кримінального провадження?

432. Як КПК України визначає поняття «притягнення до кримінальної відповідальності»?

433. Яка особа, відповідно до КПК України, є неповнолітньою?

434. Як КПК України визначає поняття «обвинувачення»?

435. Якщо положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, то як КПК України врегульовані такі випадки?

436. Щодо яких осіб передбачено додаткові гарантії під час кримінального провадження?

437. Які правові наслідки використання інформації, отриманої внаслідок втручання у спілкування?

438. Які обов’язки КПК України покладає на осіб, яким надано доступ до інформації про приватне життя?

439. Яка засада кримінального процесуального права визначає положення: «жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення»?

440. Як КПК України визначає засаду кримінального процесуального права «заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення»?

441. Якому принципу відповідає рівноправність сторін кримінального провадження щодо збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК ?

442. Змістом якої засади кримінального провадження є отримання судом усних показань від учасників кримінального провадження?

443. Ким відповідно до КПК України здійснюється кримінальне провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі в суді першої інстанції?

444. Які правила здійснення кримінального провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення?

445. Яким судом здійснюється кримінальне провадження за нововиявленими обставинами?

446. Яким судом здійснюється кримінальне провадження за виключними обставинами з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом?

447. У яких випадках КПК України передбачає передачу кримінального провадження на розгляд іншого суду?

448. Ким вирішується питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції?

449. Ким може бути подано незалежно від участі в судовому провадженні апеляційну чи касаційну скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами?

450. Які органи здійснюють дізнання і досудове слідство?

451. Яка особа відповідно до КПК України є підозрюваною ?

452. Яка особа відповідно до КПК України є обвинуваченою?

453. За яких обставин захисник має право взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу?

454. За яких обставин слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні?

455. За яких обставин забезпечується обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні?

456. Які правові наслідки відмови підозрюваного, обвинуваченого від захисника і незалучення іншого захисника, якщо участь захисника є обов’язковою?

457. Хто відповідно до КПК України є потерпілою особою у кримінальному провадженні?

458. Яким чином підтверджуються повноваження представника цивільного позивача на участь у кримінальному провадженні?

459. Які особи відповідно до КПК України НЕ можуть бути допитані як свідки?

460. Яка особа відповідно до КПК України є представником персоналу органу пробації?

461. У яких, передбачених КПК України, випадках суддя НЕ може брати участь у кримінальному провадженні?

462. Коли може бути подано відповідно до КПК України заяву про відвід під час судового провадження?

463. Який склад суду відповідно до КПК України уповноважений розглядати відвід у разі заявлення його одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально?

464. Що є процесуальним джерелом доказів відповідно до КПК України?

465. Як КПК України визначає поняття «належні докази»?

466. За яких обставин суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод?

467. Як КПК України за загальним правилом визначено час вирішення питання допустимості доказів?

468. Які обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні ?

469. Хто зобов’язаний доводити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні?

470. На яких показаннях відповідно до КПК суд може обґрунтовувати свої висновки?

471. Які документи сторона має право надати для доведення недостовірності показань свідка?

472. Яке визначення відповідно до КПК України є показаннями з чужих слів?

473. Як законом урегульовано вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду?

474. Які настають правові наслідки, якщо особа або орган не погоджуються із висновком експерта?

475. Який порядок відповідно до КПК України фіксації процесуальної дії під час судового розгляду?

476. Що є наслідком заявлення під час досудового розслідування клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування?

477. Як КПК України врегульовано порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку?

478. Що є наслідком НЕзастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим?

479. Як обчислюються строки кримінального провадження?

480. До якого суду подається клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження?

481. У яких випадках, відповідно до КПК України, НЕ допускається, застосування заходів забезпечення кримінального провадження?

482. Який порядок, відповідно до КПК України, вручення повістки про виклик особи, що проживає за кордоном?

483. Які правила, відповідно до КПК України, розгляду під час судового провадження питання про накладення грошового стягнення на особу?

484. У якому випадку, відповідно до КПК України, може бути здійснено відсторонення від посади особи, яка є службовою особою правоохоронного органу?

485. У яких випадках може здійснюватись тимчасове вилучення майна?

486. Яке майно відповідно до КПК України НЕ може бути арештованим?

487. Хто відповідно до КПК України застосовує запобіжні заходи під час судового провадження ?

488. Який запобіжний захід є тимчасовим запобіжним заходом?

489. Ким здійснюється контроль за виконанням особистого зобов’язання, якщо справа перебуває у провадженні суду?

490. Стосовно якої особи може бути застосовано домашній арешт?

491. Який строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом?

492. За яких обставин застава відповідно до КПК України звертається в дохід держави?

493. Які правові наслідки висновків слідчого судді, суду, які містяться в ухвалі про застосування запобіжного заходу?

494. Як КПК України визначає порядок подання клопотання про продовження строку тримання під вартою?

495. Якій особі роз’яснюється право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку?

496. Кого уповноважена службова особа зобов’язана негайно повідомити у разі затримання неповнолітньої особи?

497. З якого моменту відповідно до КПК України розпочинається досудове розслідування?

498. Як відповідно до КПК України обчислюється строк досудового розслідування?

499. Що відповідно до КПК України є підставою для проведення слідчої(розшукової) дії?

500. У яких кримінальних провадженнях проводяться негласні слідчі (розшукові) дії на підставі ухвали слідчого судді?

501. За яких обставин слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру?

502. Хто відповідно до КПК України НЕ може бути понятим?

503. Які правові наслідки скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування?

504. Хто уповноважений закрити кримінальне провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності?

505. Як КПК України врегульовано питання строку розгляду судом клопотання про обшук?

506. У яких випадках провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю?

507. Яким органом відповідно до КПК України здійснюється звільнення особи від кримінальної відповідальності за загальним правилом?

508. Як КПК визначається поняття «надання доступу до матеріалів кримінального провадження»?

509. Які правові наслідки настають, якщо сторона кримінального провадження не здійснює відкриття матеріалів кримінального провадження?

510. За яких обставин слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування?

511. З якою метою орган пробації складає досудову доповідь?

512. Як повинен діяти суд, якщо подальша участь прокурора в судовому провадженні неможлива?

513. У яких випадках суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в якому обвинувачений знаходиться поза межами суду?

514. У яких випадках суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення?

515. З чого починається судовий розгляд?

516. У яких випадках суд НЕ проводить огляд на місці?

517. Який порядок дослідження доказів відповідно до КПК України?

518. У яких випадках допит одного з обвинуваченого може здійснюватися з використанням відеоконференції?

519. Коли свідку під час допиту сторонами кримінального провадження у судовому засіданні може бути поставлено навідні запитання?

520. Які дії суду, якщо під час допиту свідка сторонами кримінального провадження поставлені запитання, що не стосуються суті кримінального провадження?

521. Яким чином фіксуються результати проведення судом огляду на місці?

522. Хто визначає порядок судових дебатів?

523. Який із прокурорів вправі виступати в судових дебатах, якщо в судовому розгляді провадження брали участь кілька прокурорів?

524. Що викладається в резолютивній частині ухвали?

525. Які правові наслідки викладення суддею окремої думки?

526. Які правові наслідки відповідно до КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про розгляд заяви про внесення виправлень у судове рішення?

527. Де утворюється суд присяжних ?

528. Які дії суду першої інстанції після одержання апеляційної скарги?

529. У яких випадках апеляційна скарга повертається особі, яка її подала?

530. Які вимоги до вироку суду апеляційної інстанції?

531. У який термін розглядається апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді?

532. Який порядок подання касаційної скарги?

533. У якому випадку суд касаційної інстанції має право вийти за межі касаційних вимог?

534. У якій формі суд касаційної інстанції ухвалює судові рішення за наслідками розгляду касаційної скарги?

535. За яких обставин можливе передання неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених під нагляд батьків та інших осіб?

536. У яких випадках до неповнолітнього підозрюваного може застосовуватись тримання під вартою?

537. За заявою якої особи здійснюється розгляд питання про припинення застосування примусових заходів медичного характеру?

538. Хто може бути ініціатором укладення угоди про визнання винуватості?

539. Щодо яких злочинів може бути укладена угода про примирення?

540. У провадженні стосовно яких злочинів може бути укладена угода про визнання винуватості?

541. На якій стадії кримінального провадження можливе укладення угоди про примирення та визнання винуватості?

542. Які правові наслідки укладення та затвердження угоди про примирення для потерпілого?

543. Які дії необхідно здійснити, якщо угоду досягнуто під час досудового розслідування?

544. У яких випадках здійснюється підготовка клопотання про видачу особи в Україну на вимогу виключно уповноваженого (центрального) органу України?

545. Ким визначається зміст клопотання та перелік документів, що додаються до клопотання, про одержання згоди затриманої особи на її видачу (екстрадицію) в Україну ?

546. Коли особа, стосовно якої розглядається питання про її видачу (екстрадицію), може надати згоду на видачу (екстрадицію) з метою застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку?

547. Коли особа, стосовно якої розглядається питання про її видачу (екстрадицію), може відмовитися від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності?

548. У якому процесуальному документі при вирішенні слідчим суддею питання про тимчасовий арешт роз’яснюється особі її право надати згоду на видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку?

549. Хто перевіряє добровільність надання особою згоди на її видачу (екстрадицію), відмови від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності, усвідомлення особою правових наслідків такої згоди (відмови)?

550. Хто і за яких обставин затверджує згоду особи на її видачу (екстрадицію) та застосування екстрадиційного арешту?

551. Ким здійснюється нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення ?

552. На підставі якого закону здійснюється провадження в справі про адміністративні правопорушення?

553. Що відповідно до КУпАП є адміністративним правопорушенням?

554. Які заходи застосовуються до неповнолітнього, який вчинив адміністративне правопорушення ?

555. У яких випадках власник транспортного засобу не несе адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі фіксації працюючими в автоматичному режимі технічними засобами ?

556. Яка особа несе відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, у разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб не підлягає державній реєстрації в Україні?

557. Які правові наслідки у разі звільнення правопорушника від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення?

558. Яке адміністративне стягнення може бути застосоване як основне так і додаткове?

559. Який захід доцільніше застосувати до особи, яка звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу?

560. Який орган відповідно до КУпАП визначає вид суспільно корисних робіт?

561. Яка передбачена КУпАП дія НЕ є адміністративним правопорушенням?

562. Які обставини відповідно до КУпАП пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення?

563. Які обставини відповідно до КУпАП обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення?

564. Які загальні правила відповідно до КУпАП накладення адміністративного стягнення у випадку вчинення кількох адміністративних правопорушень?

565. Які правила накладення адміністративного стягнення, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою)?

566. Яка особа є такою, що НЕ була піддана адміністративному стягненню?

567. Протягом якого часу відповідно до КУпАП може бути накладено адміністративне стягнення у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення?

568. Який відповідно до КУпАП максимальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків)?

569. Який документ надає Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги на підтвердження повноважень адвоката, який здійснює безоплатну правову допомогу?

570. Протягом якого строку особа відповідно до КУпАП може бути притягнута до відповідальності за повторне порушення вимог фінансового контролю?

571. У яких випадках викрадення майна вважається дрібним?

572. У яких випадках особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності за несплату аліментів на дитину, відповідно до КУпАП?

573. Що вважається повторною несплатою аліментів на дитину відповідно до примітки ст. 183-1 КУпАП?

574. Які строки накладення адміністративних стягнень у справах про адміністративні правопорушення, які підвідомчі суду (судді)?

575. Упродовж якого строку може бути накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією?

576. Хто сплачує судовий збір, якщо судом ухвалено постанову про накладення адміністративне стягнення?

577. За яких обставин суд має право покласти обов’язок відшкодування майнової шкоди за вчинення адміністративного правопорушення на неповнолітнього?

578. Хто із зазначених суб’єктів обов’язково бере участь у розгляді справи судом при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?

579. За яких обставин участь особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, при розгляді справ є обов’язковою?

580. Упродовж якого строку суд повинен розглянути справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 173-2 (домашнє насильство)?

581. Що з переліченого не відноситься до процедур публічних закупівель?

582. Які з перелічених суб’єктів можуть брати участь у процедурах публічних закупівель?

583. До якого з перелічених органів подається скарга про порушення законодавства у сфері публічних закупівель?

584. В якому з наведених випадків може бути застосовано процедуру конкурентного діалогу?

585. Якою може бути організаційно-правова форма діяльності концесіонера?

586. Що з переліченого НЕ може належати концесіонеру як стороні договору концесії на праві власності?

587. Який з перелічених органів є стороною угоди про розподіл продукції та виступає від імені держави при пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України?

588. Яким строком обмежується дія угоди про розподіл продукції?

589. В якому порядку можливе відчуження акцій акціонерами публічного акціонерного товариства належних їм?

590. Якою є виключна форма існування іменних акцій акціонерного товариства?

591. В які цінні папери акціонерного товариства можуть бути конвертовані прості акції цього ж акціонерного товариства?

592. Яка з перелічених фізичних чи юридичних осіб позбавлена права придбавати акції акціонерного товариства, які розміщуються цим товариством?

593. Що з наведеного є формою виплати дивідендів акціонерного товариства?

594. Що з наведеного є кінцевою датою дії засновницького договору акціонерного товариства?

595. Що з наведеного є першим етапом створення акціонерного товариства?

596. Не менше якої суми має бути розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність?

597. Яке з наведених питань вирішується господарським судом під час проведення попереднього засідання у справі про банкрутство?

598. Яка з перелічених осіб (груп осіб) наділена правом ініціювати введення процедури санації боржника?

599. Ким з перелічених осіб (групою осіб) повинен бути схвалений план санації боржника?

600. Які правові наслідки для боржника тягне прийняття рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури?

601. В якому порядку відбуватиметься задоволення вимог кредиторів другої черги, якщо вимоги кредиторів першої черги задоволені повністю, а коштів, що залишились, недостатньо для повного погашення вимог кредиторів другої черги?

602. Які правові наслідки матиме встановлення факту недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута для тих кредиторів, чиї вимоги залишились не погашеними?

603. Кому з перелічених осіб належить переважне право на придбання об’єктів нерухомості, які використовуються для цілей сільськогосподарського виробництва, що визнано банкрутом?

604. Який з перелічених органів акціонерного товариства уповноважений приймати рішення про дроблення або консолідацію акцій?

605. В якому порядку здійснюється обрання членів органу акціонерного товариства?

606. В який спосіб, за загальним правилом, відбувається голосування на загальних зборах акціонерного товариства?

607. Який з перелічених суб’єктів, за загальним правилом, уповноважений визначати вартість майна, що вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю?

608. В якій формі можуть існувати неемісійні цінні папери?

609. Яке з перелічених визначень відповідає поняттю «конвертація цінних паперів»?

610. Що з наведеного є особливістю дисконтних облігацій?

611. На які цілі використовуються кошти, залучені від емісії облігацій підприємств?

612. Яким з перелічених органів (осіб) проводиться державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність?

613. Які з перелічених умов зовнішньоекономічного контракту є необов’язковими для сторін?

614. В якому порядку відбувається зовнішньоекономічна діяльність у разі укладення сторонами бартерного договору, яким передбачено збалансований за вартістю обмін сільськогосподарською продукцією без проведення будь-яких розрахунків через установи банків?

615. Яку назву має правовий режим для товарів, що імпортуються з держав – членів Світової організації торгівлі, згідно якого будь-яка перевага, сприяння, привілей чи імунітет стосовно товару, що походить з будь-якої держави, повинні надаватися аналогічному товару, який походить з території інших держав – членів СОТ?

616. В якій формі Національний банк України може здійснювати адміністративне регулювання банків?

617. Які дії має вчинити господарський суд за наслідками надання фізичною особою -боржником до своєї заяви про порушення справи про банкрутство плану погашення боргів, що був розісланий кредиторам, якщо у ньому відсутні заперечення останніх?

618. В якому з перелічених випадків господарський суд може самостійно, без залучення представників органу, уповноваженого управляти державним майном прийняти рішення у справі про банкрутство підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків?

619. Яка з сторін зовнішньоекономічного контракту про поставку обладнання залізничним транспортом та на яких умовах СІР Інкотермс 2018 повинна оплатити вартість перевезення?

620. Кому з перелічених осіб належать права за цінним папером в бездокументарній формі у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса?

621. Що з наведеного є правовим наслідком визнання господарського зобов’язання (виконаного обома сторонами) недійсним як такого, що вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, за умови встановлення наявності наміру у виникненні такого зобов’язання в обох сторін?

622. Який з перелічених професійних учасників ринку цінних паперів залучається публічним акціонерним товариством для укладення договору з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій?

623. Який з перелічених установчих документів укладається у командитному товаристві з одним повним учасником та двома і більше вкладниками?

624. Які з наведених осіб є власниками майна, переданого господарському товариству учасниками як вклад до статутного (складеного) капіталу?

625. Яке з перелічених підприємств відноситься до державних унітарних?

626. Що з переліченого є правом господарського відання?

627. Які з перелічених осіб є сторонами депозитарного договору про відкриття рахунку?

628. Що з переліченого є установчим документом повного товариства?

629. Що з переліченого є встановленою господарським судом неспроможністю боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури?

630. На чиїй стороні особа, яка організовує або надає фінансування в рамках державно-приватного партнерства, може брати участь у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства?

631. Що з переліченого є умовою отримання особою права на здійснення діяльності арбітражного керуючого страховика?

632. Які з перелічених видів вимог кредиторів задовольняються в першу чергу відповідно до ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?

633. Що з наведеного є корпоративним фондом у спільному інвестуванні?

634. Який з перелічених обов’язків сторін у зовнішньоекономічному контракті регулюється Правилами Інкотермс?

635. Яку кількість голосів мають учасники повного товариства, якщо кожен відповідно володіє частками у розмірі 50 %, 30 % та 20%?

636. Які з наведених осіб (установ) є сторонами договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів?

637. Чи наділені сторони договору фінансового лізингу правом договірного прискорення амортизації предмета договору?

638. Як називається корпоративна операція обміну емісійних цінних паперів одного випуску на емісійні цінні папери іншого випуску цього ж емітента?

639. Чи є підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю факт неповідомлення учасника про скликання та проведення загальних зборів, на яких його виключено з учасників товариства, за умови дотримання на зборах вимог про кворум і більшість голосів при голосуванні за питання виключення?

640. Яке рішення має прийняти суд за позовом учасника товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсним рішення загальних зборів, на яких його було виключено зі складу учасників товариства, якщо його частка у статутному капіталі становить 25%, про загальні збори його було своєчасно повідомлено, однак, за 15 хв до початку зборів було змінено місце їх проведення, про що заявника не встигли попередити, кворум на зборах було дотримано?

641. Як називається сукупність процедур із включення іменних емісійних цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі?

642. Між якими учасниками фондового ринку укладається договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування розрахункового центру?

643. Який з перелічених суб’єктів протягом строку фінансового лізингу, за загальним правилом, несе витрати, пов’язані з утриманням предмета лізингу?

644. Який з перелічених типів рахунків відкривається нерезидентам-інвесторам в банках для здійснення інвестиційної діяльності в Україні?

645. Що з наведеного не може бути метою використання коштів з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи – підприємця за допомогою електронного платіжного засобу?

646. Який з перелічених заходів впливу НЕ може бути застосований Національним банком України до об’єктів нагляду (оверсайту) у разі виявлення порушень законодавства України з питань діяльності платіжних систем?

647. Які з перелічених видів коштів відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб?

648. Які з перелічених заходів належать до таких, що застосовуються у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань?

649. Який з перелічених органів державної влади НЕ бере участі у призначенні в обов’язковому порядку членів наглядової ради державного банку?

650. Що з переліченого НЕ належить до документів на переказ відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»?

651. У разі необхідності конвертації цінних паперів, що включені до біржового списку фондової біржі, яким чином визначається їх ринкова вартість?

652. Що з переліченого може бути предметом договору фінансового лізингу?

653. З якого моменту лізингоодержувач набуває право власності на предмет договору фінансового лізингу у разі укладення договору купівлі-продажу предмету лізингу (автомобіля)?

654. Між якими учасниками фондового ринку укладається договір про обслуговування Розрахункового центру?

655. Які з перелічених учасників можуть бути сторонами фондового ринку договору про андерайтинг?

656. Які дії має вчинити банк з рахунком фізичної особи-підприємця, який був резидентом, виїхав за кордон та змінив громадянство та бажає залишитись клієнтом банку?

657. Які з перелічених учасників фондового ринку можуть бути сторонами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах?

658. Які з перелічених учасників фондового ринку можуть бути сторонами депозитарного договору?

659. До якого з перелічених рахунків Національний банк України може застосувати право безспірного списання на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

660. Який вид банківських операцій потребує додаткової генеральної ліцензії Національного банку України?

661. Які обмеження встановлені щодо відчуження майна цілісного майнового комплексу страховика-боржника в процедурі санації?

662. Який з перелічених органів є учасником провадження у справі про банкрутство юридичної особи, яка управляє активами інституційних інвесторів?

663. Який з перелічених суб’єктів може бути учасником комерційного банку?

664. Які з перелічених операцій НЕ є кредитними відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність»?

665. Яку назву має послуга технологічного та інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі?

666. Який вид адміністративно-господарських санкцій має право застосувати Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі до учасника господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, який вчинив порушення, пов’язане з одержанням незаконної переваги на ринку України, здійснивши субсидований імпорт?

667. В якому з перелічених випадків акціонери мають переважне право на придбання акцій у разі їх відчуження іншими акціонерами третім особам?

668. В якому з наведених випадків учасник товариства з обмеженою відповідальністю має переважне право на придбання частки у статутному капіталі?

669. У разі отримання суб’єктом господарювання спеціального торгівельного патенту яке з перелічених прав буде йому надано?

670. Які максимальні пом’якшуючі дії може застосовувати Антимонопольний комітет України до суб’єкта господарювання, який вчинив антиконкурентні узгоджені дії, проте раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомив про це територіальне відділення Антимонопольного комітету України та надав інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі?

671. Яке з перелічених судових рішень приймається господарським судом за наслідками перегляду рішення третейського суду?

672. Який суд уповноважений розглянути скаргу юридичної особи – сторони третейського провадження на рішення третейського суду?

673. За правилами якого провадження підлягає розгляду скарга на рішення третейського суду?

674. В яких випадках господарський суд може вийти за межі доводів заяви про скасування рішення третейського суду?

675. Який строк встановлений для розгляду господарським судом заяви про оскарження рішення третейського суду?

676. До компетенції якого органу віднесено розгляд заяви про відновлення частково втраченого судового провадження у господарських справах?

677. Як визначається територіальна підсудність справ про банкрутство?

678. За правилами якого провадження здійснюється розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження у господарському судочинстві?

679. Що з наведеного може бути заходом забезпечення позову у господарському судочинстві?

680. На яку з перелічених осіб покладаються судові витрати за наслідками розгляду судом поданої стороною – державною установою завідомо неправдивої заяви про відновлення втраченого судового провадження?

681. До компетенції якого з перелічених органів відноситься розгляд заяви про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню?

682. В якому порядку підлягає сплаті судовий збір у разі звернення до господарського суду кількох позивачів в одній позовній заяві з вимогою немайнового характеру?

683. Які з перелічених наказів видає суд у разі постановлення рішення про стягнення суми боргу на користь двох позивачів з трьох солідарних відповідачів?

684. Яким процесуальним документом у господарському судочинстві вносяться зміни у виконавчий документ у разі зміни найменування сторони виконавчого провадження?

685. До компетенції якого органу віднесено зупинення дії або виконання рішення господарського суду, яке оскаржується за наявності відповідної заяви учасника справи?

686. В якому з наведених випадків господарський суд вирішує питання про поворот виконання рішення за наслідками його перегляду за нововиявленими обставинами?

687. Що з наведеного є підставою для відмови у задоволенні заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, що має заборгованість перед боржником, що підтверджується судовим рішенням?

688. Чи може вважатися поданий суду документ висновком експерта, якщо, призначаючи судову експертизу, господарський суд не попередив особу чи осіб, які проводитимуть судову експертизу, про відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків?

689. У разі звернення прокурора з позовною заявою в інтересах держави в якому з перелічених випадків він набуває статусу позивача?

690. За яких умов власник (учасник, акціонер) юридичної особи може подати позов в інтересах такої особи про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою?

691. Які процесуальні обмеження мають місце для заявника у разі звернення виконавчого комітету місцевої ради в інтересах комунального підприємства?

692. Яку процесуальну дію має вчинити суд, якщо комунальне підприємство, в інтересах якого органом місцевого самоврядування заявлено позов, не підтримало позовні вимоги?

693. Хто з перелічених осіб НЕ може бути допитана у судовому засіданні як свідок?

694. Що з наведеного є підставою для звільнення від доказування?

695. У формі якого документу учасник справи зобов’язаний подати до суду відповіді на запитання іншої сторони?

696. В якому з перелічених випадків учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені іншою стороною запитання?

697. Які з перелічених документів НЕ можуть вважатись доказом у справі?

698. В якому випадку висновок експерта не приймається судом до розгляду при проведенні експертизи на замовлення учасника процесу?

699. Який суд здійснює забезпечення доказів за відповідною заявою, поданою до звернення з позовом?

700. Яку з перелічених процесуальних дій має вчинити суд, якщо у заяві про забезпечення доказів заявником не вказано спосіб, в який він просить здійснити забезпечення та не зазначено особу, в якої знаходяться докази?

701. Ким з перелічених осіб підписується протокол огляду доказів за їх місцезнаходженням?

702. В якому з наведених випадків суд приймає в якості доказів документи, про направлення копій яких з відзивом на позовну заяву відповідач не надав суду підтверджень?

703. В якому з перелічених випадків судове доручення іноземного суду не може бути прийняте до виконання?

704. Як має бути оформлене судове доручення, що надається іншій державі?

705. Під час виконання доручення суду іноземної держави процесуальні норми якої країни підлягають застосуванню господарським судом?

706. Які дії свідчать про виконання доручення іноземного суду у разі неявки у судове засідання без поважних причин належним чином повідомленої особи, щодо якої виконується доручення?

707. В якому з наведених випадків працівники дипломатичного представництва України можуть виконати доручення суду про вчинення певних процесуальних дій стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної держави?

708. Якщо в суді, де розглядається господарська справа, неможливо розглянути відвід, заявлений судді (суду), який орган (особа) уповноважений розглянути питання відводу?

709. Що з наведеного є одним з основних принципів господарського судочинства?

710. В якому провадженні повинен здійснюватись розгляд справи за позовом про стягнення 214 999 грн. за договором поставки, укладеному у спрощений спосіб?

711. Чи має право фізична особа, юрист за фахом, представляти за довіреністю інтереси сторони -фізичної особи-підприємця під час нового розгляду справи, якщо справу було прийнято до провадження суду 23.10.2016 р., а касаційний перегляд, за наслідками якого прийняті у справі рішення були скасовані, відбувся 23.02.2019 р.?

712. Які процесуальні дії має вчинити суд за наслідками розгляду заяви фізичної особи про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, якщо предметом спору є вимога про звільнення приміщення, на яке фізична особа просить визнати за нею право власності у порядку спадкування?

713. Які з наведених справ відносяться до юрисдикції господарських судів?

714. До підсудності якого суду належить вирішення спору за позовом фізичної особи-підприємця до Полтавської обласної держадміністрації, Миргородської райдержадміністрації про продовження дії договору оренди нежитлового приміщення, розташованого у м. Миргороді?

715. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд Хмельницької області, якщо у підготовчому засіданні було задоволено клопотання позивача про залучення до участі у справі в якості співвідповідача Житомирської обласної державної адміністрації?

716. До якого суду має звернутися фізична особа-підприємець з вимогою про скасування рішення господарського суду Чернівецької області від 01.09.2017 р., залишеного без змін постановою апеляційної інстанції 01.10.2017 р. та постановою касаційної інстанції 01.11.2017 р., якщо фізична особа-підприємець участі у справі не брав та про існування цього рішення йому стало відомо 10.08.2018 р.?

717. Яка процесуальна дія повинна бути вчинена за наслідками звернення відповідача до Львівського апеляційного господарського суду зі скаргою на ухвалу господарського суду Львівської області, якою у задоволенні заяви відповідача про відстрочку виконання рішення суду було відмовлено?

718. Які процесуальні дії має вчинити суд апеляційної інстанції, якщо після встановлення ухвалою від 10.08.2018 р. заявнику 10-ти денного строку для усунення недоліків апеляційної скарги такі недоліки були усунені заявником з наданням відповідних доказів 21.08.2018 р.?

719. Якщо позивач відмовився від позову на стадії апеляційного провадження і така відмова була прийнята судом, які процесуальні дії має вчинити суд апеляційної інстанції?

720. Якщо після відкриття апеляційного провадження з’ясовано, що апеляційна скарга підписана особою, яка діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та не має статусу адвоката, які процесуальні дії має вчинити господарський суд апеляційної інстанції?

721. Яка з перелічених апеляційних скарг на ухвали господарського суду першої інстанції розглядається апеляційною інстанцією без повідомлення учасників справи?

722. Якими є наслідки розгляду судом першої інстанції у спрощеному позовному провадженні справи, що підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження у разі оскарження такого рішення в апеляційному порядку?

723. Які процесуальні дії має вчинити суд касаційної інстанції за наслідками Надходження касаційної скарги на ухвалені судами рішення у малозначній справі про стягнення 149 999 грн. боргу за кредитним договором?

724. Якими є межі застосування видів забезпечення позову при розгляді господарської справи?

725. Якщо заявник касаційної скарги надає доповнення до неї, які з перелічених документів мають бути ним подані одночасно з такими доповненнями у господарському судочинстві?

726. Який з наведених висновків є правильним при розгляді господарської справи в касаційній інстанції?

727. Що з наведеного при розгляді господарських справ є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами?

728. В якому випадку в господарському судочинстві є особливість застосування заходів забезпечення позову щодо предметів, що швидко псуються?

729. Ким з перелічених осіб повинен бути підписаний протокол судового засідання?

730. Протягом якого строку у господарському процесі повинні бути розглянуті зауваження на протокол судового засідання?

731. Яке рішення може прийняти суд касаційної інстанції за наслідками отримання касаційної скарги про скасування ухвали суду першої інстанції про стягнення з заявника 8 810 грн. штрафу за неодноразове безпідставне заявлення відводу, яка була залишена без змін постановою суду апеляційної інстанції, якщо заявник посилається на необґрунтованість застосування штрафу та неповідомлення його про розгляд його апеляційної скарги?

732. Які процесуальні дії може вчинити Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у разі невиконання заявником постановленої цим судом ухвали про надання у певний строк нотаріально засвідченого перекладу касаційної скарги на іноземну мову?

733. Які процесуальні дії може вчинити господарський суд, якщо у судовому засіданні перекладач під час здійснення перекладу тричі проігнорував розпорядження головуючого?

734. Чи є правомірними дії господарського суду зі скасування своєї ухвали від 23.01.2019 р. про стягнення з позивача штрафу за невиконання ухвали від 13.01.2019 р. про оплату судової експертизи у 10-ти денний строк, якщо через 2 дня після прийняття ухвали від 23.01.2019 р. позивач здійснив оплату та надав докази про поважність причин несвоєчасного виконання ухвали від 13.01.2019 р.?

735. Який документ має прийняти господарський суд, яким постановлена ухвала про забезпечення позову про стягнення коштів шляхом накладення арешту на кошти відповідача та про зустрічне забезпечення, якщо напередодні підготовчого засідання позивач відмовився від позову?

736. До якого строку діють заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно відповідача, застосовані ухвалою господарського суду від 10.02.2019 р., якщо судове рішення про задоволення позову проголошено 20.03.2019 р., а виконавче провадження відкрите 26.04.2019 р.?

737. Які процесуальні дії слід вчинити господарському суду щодо заяви про забезпечення позову шляхом заборони Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спрямовані на ліквідацію відповідача за позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу по кредитному та іпотечному договорах?

738. За якими з наведених вимог господарським судом може бути виданий судовий наказ про стягнення грошової заборгованості за договором?

739. Якщо заяву про видачу судового наказу подано з порушенням правил підсудності, яке з наведених рішень має прийняти суддя господарського суду?

740. В якому з наведених випадків відмова у видачі судового наказу у господарському суді унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою?

741. В якому з наведених випадків та в якому порядку у господарському судочинстві сума судового збору, сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу повертається стягувачу?

742. В якому з наведених випадків господарський суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу?

743. Якою є ставка судового збору у господарському судочинстві за подання скарги на дії державного виконавця під час виконання судового рішення за позовом про стягнення грошових коштів?

744. Які з перелічених справ підвідомчі господарським судам?

745. Чи має право учасник справи додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить господарський суд?

746. В якому з наведених випадків господарський суд проводить огляд та дослідження письмових і речових доказів за їх місцезнаходженням?

747. Що з наведеного є головним правилом оцінки доказів господарським судом?

748. Що з наведеного є моментом початку перебігу процесуального строку у господарському процесі?

749. Яке рішення має прийняти господарський суд за наслідками розгляду позовної заяви кредитної установи до юридичної особи-боржника та фізичної особи-поручителя про солідарне стягнення заборгованості?

750. В якому з наведених випадків господарський суд відкриває провадження у справі?

751. Що з наведеного має право вчиняти судовий експерт у господарському процесі для надання висновку?

752. Що з переліченого може бути наслідком проведення підготовчого засідання у господарському процесі?

753. Яким з перелічених суб’єктів вирішується питання про відвід судді в господарському судочинстві?

754. Яке рішення має прийняти апеляційний господарський суд за наслідками розгляду скарги кредитора на ухвалу суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову про визнання недійсним договору новації, якщо позов заявлено ліквідатором в особі розпорядника майна та справу було призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження?

755. В якому з наведених випадків господарський суд зобов’язаний зупинити провадження у справі?

756. В якому з наведених випадків в господарському судочинстві допускається участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть)?

757. В якому з наведених випадків суддя господарського суду може звертати увагу учасників судового розгляду на судову практику в аналогічних спорах?

758. В якому з наведених випадків в господарському судочинстві судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку?

759. Хто розглядає та вирішує заяву про відвід судді господарського суду І інстанції у справі позовного провадження, якщо справа розглядається суддею одноособово?

760. Який процесуальний документ є належним підтвердженням повідомлення сторони або іншого учасника судового процесу про час і місце наступного судового засідання у разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні?

761. До господарського суду поштою надійшла позовна заява ТзОВ “В” до ПАТ “У” про визнання недійсним кредитного договору, укладеного представником. На позовній заяві наявним був факсимільний підпис. Як має розцінюватись судом наявність факсимільного підпису на позовній заяві?

762. Яке з наведених положень щодо відводу судді у господарському процесі є правильним?

763. Які з наведених положень щодо участі в господарському процесі експерта є НЕправильними?

764. Яким чином подається до господарського суду позовна заява?

765. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд касаційної інстанції у разі надходження заяви про приєднання до касаційної скарги, розгляд якої призначено в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи, якщо буде встановлено, що заявник брав участь у процесі на стороні особи, яка подала касаційну скаргу, сплатив судовий збір та надав докази направлення заяви іншим учасникам справи?

766. Яке рішення має прийняти господарський суд у справі за позовом про визнання недійсною мирової угоди, затвердженої на стадії виконання судового рішення про стягнення збитків та про скасування ухвали господарського суду про затвердження мирової угоди?

767. На яких засадах здійснюється провадження у господарських судах?

768. 07.06.2018 апеляційний господарський суд проголосив вступну та резолютивну частини постанови, якою скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове про відмову в позові. Повний текст постанови було складено 08.06.2018 та отримано сторонами 13.06.2018. 29.06.2018 позивач направив до суду поштою касаційну скаргу, а 03.07.2018 – доповнення до неї, які надійшли до суду 05.07.2018. Які процесуальні дії має здійснити суд?

769. Ухвалою від 07.07.2018 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відкрив касаційне провадження у справі та призначив її розгляд на 13.08.2018. Того ж дня копії цієї ухвали були направлені сторонам на їх адреси, вказані ними у поданих до суду документах. 06.08.2018 від органу поштового зв’язку надійшло поштове повідомлення з відміткою про відсутність позивача за адресою місцезнаходження, а від відповідача – повідомлення про вручення поштового відправлення його представнику (адвокату) Іванову В.В. Чи належним чином повідомлено сторін про дату розгляду справи?

770. 10.07.2018 ТОВ «Девелі» звернулося до суду з позовом про стягнення з ТОВ «Белонгі» 800 000 грн. орендної плати. У підготовчому засіданні позивач подав заяву про відмову від позову в частині стягнення 500 000 грн. у зв’язку з їх сплатою відповідачем 16.07.2018. Під час розгляду справи по суті сторони подали заяву про укладення мировоїугоди щодо суми в 300 000 грн., яка була затверджена судом. Позивач подав заяву про стягнення з відповідача суми судового збору, сплаченої ним при подані позову. Як слід розподілити судовий збір між сторонами?

771. Відповідач разом з поданням відзиву на позов подав попередній (орієнтовний) розрахунок суми витрат на професійну правничу допомогу в 50 000 грн. На підтвердження вказаної суми відповідач надав суду договір про надання правничої допомоги, ордер та акти наданих послуг. Позивач правом на заперечення щодо заявленої відповідачем суми судових витрат не скористався. За результатами розгляду справи суд відмовив в позові, стягнувши з позивача на користь відповідача 35 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу. Своє рішення суд мотивував незначимістю справи для відповідача та неспіврозмірністю заявленої ним суми ціні позову в 100 000 грн. Чи правомірно вчинив суд?

772. У січні 2018 Підприємство звернулося до суду з позовом до Товариства про визнання договору недійсним. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду у позові відмовлено. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував рішення судів попередніх інстанцій та прийняв нове про задоволення позову повністю. Яке рішення має прийняти касаційний суд щодо судових витрат?

773. ТОВ «А» звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про видачу судового наказу про стягнення з ТОВ «В» грошової суми у розмірі 50 000,00 грн, з яких: 25 000,00 грн – основного боргу, 13 000,00 грн – пені, 10 000,00 грн – штрафу, розмір яких встановлений договором, строк позовної давності для стягнення яких не пройшов, та 500,00 грн – 3% річних від простроченої суми, 500,00 грн – індексу інфляцій за весь час прострочення, розмір яких встановлений законодавством та будь-який інший їх розмір не встановлений договором, а також 176,20 грн судового збору у зв’язку з невиконанням боржником умов договору поставки від 20.01.2015р. в частині оплати поставленого товару. Яке рішення має прийняти суд за заявленими вимогами?

774. Позовну заяву ТОВ «А» підписано представником, повноваження якого підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю від директора ТОВ «А», яка містить застереження про те, що правочини та інші вихідні документи мають юридичну силу для товариства та третіх осіб виключно у разі, коли вони укладені (вчинені) з дотриманням правил двох підписів, а також з урахуванням обмежень, передбачених статутом товариства, відповідно до яких будь-які документи від імені товариства повинні бути підписані щонайменше двома особами: членами правління та/або іншими уповноваженими на це особами. За представленою довіреністю представник наділений правом подання позову до суду, зміни позовних вимог або відмови від позову. Яке рішення має прийняти суд?

775. Рішенням господарського суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції позов ПАТ «Б» до ФГ «К» про стягнення кредитної заборгованості задоволено. До господарського суду першої інстанції надійшла заява ФГ «К» про перегляд вказаного рішення господарського суду першої інстанції за нововиявленими обставинами. В якості підстав для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами заявник вказує встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд першої інстанції?

776. Ухвалою від 13.07.2018 суд встановив відповідачу-фізичній особі строк для подання відзиву на касаційну скаргу у 15 днів з моменту отримання цієї ухвали. Відповідач отримав ухвалу 16.07.2018, проте у період з 17.07.2018 до 31.07.2018 перебував на стаціонарному лікуванні (докази чого надані суду). У зв’язку з цим 01.08.2018 відповідач подав до суду заяву про продовження вказаного строку, а 06.08.2018 – відзив на скаргу. Які процесуальні дії має вчинити суд?

777. 01.08.2018 позивач звернувся до суду з касаційною скаргою на постанову апеляції, що набрала законної сили 29.05.2018. Одночасно позивач подав заяву про поновлення пропущеного строку, посилаючись на неможливість подання скарги раніше у зв’язку з існуванням форс-мажорних обставин. Наявність таких обставин у період з 29.05.2018 по 02.07.2018 підтверджується наданим скаржником сертифікатом Торговопромислової палати. Які процесуальні дії має вчинити суд?

778. Касаційна скарга на ухвалу апеляційного суду надійшла до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 18.07.2018. Суд ухвалою від 25.07.2018 відкрив касаційне провадження та призначив її до розгляду на 13.08.2018. Визначте останній день строку розгляду касаційної скарги?

779. Які дії має вчинити господарський суд у разі подачі учасником справи письмових доказів?

780. В процесі розгляду касаційної скарги у справі № 13/17 колегією суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду виявлено постанову від 11.04.2018 р. у справі № 910/1517/16, ухвалену Верховним Судом у справі з подібними правовідносинами. Які процесуальні дії має вчинити суд касаційної інстанції відносно справи № 13/17, якщо колегія суддів вирішить за необхідне відступити від висновку щодо застосування наведених норм права у подібних правовідносинах, викладених Верховним Судом у справі №910/1517/16, яка розглядалася колегією суддів Касаційного господарського суду, що входить до складу іншої палати (судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів‚ корпоративних прав та цінних паперів)?

781. Рішенням господарського суду Полтавської області від 17.03.2015 р., залишеним без змін постановами апеляційної та касаційної інстанції у задоволенні позову ТОВ «А» про стягнення 190000, 00 грн. відмовлено. 01.08.2018 р. ТОВ «А» звернулося до Харківського апеляційного господарського суду з заявою про перегляд за нововиявленими обставинами вищевказаної постанови суду апеляційного інстанції від 31.08.2015 р. Які процесуальні дії має вчинити суд апеляційної інстанції?

782. До господарського суду Черкаської області надійшла заява публічного акціонерного товариства «Б» про перегляд рішення господарського суду Черкаської області від 26.02.2018 р. за нововиявленими обставинами у даній справі. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд першої інстанції, якщо судом встановлено, що заяву публічного акціонерного товариства «Б» підписано генеральним директором, проте матеріали поданої заяви не містять доказів того, що підписант заяви є керівником заявника та наділений повноваженнями підписувати відповідні заяви від імені публічного акціонерного товариства «Б»?

783. За заявою ПП «Б» господарський суд першої інстанції прийняв відмову від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та закрив провадження у справі. ПП «Б» повторно звернуся до даного суду з такою самою заявою та з тих самих підставах. Які процесуальні дії має вчинити господарський суд першої інстанції?

784. Рішенням господарського суду міста Києва від 12.06.2014 р. у справі, яке набрало законної сили, позовні вимоги ТОВ «Р» до Державної служби статистики України про стягнення заборгованості задоволено. 12.06.2018 р. Державна служба статистики України звернулась до господарського суду міста Києва із заявою про перегляд рішення господарського суду міста Києва від 12.06.2014 р. за нововиявленими обставинами та з клопотанням про поновлення процесуальних строків. Судом встановлено, що датою встановлення вказаних нововиявлених обставин заявник вважає 15.02.2018 р. – день прийняття Верховним Судом постанови у справі, копію якої ним було отримано 22.02.2018 р. засобами поштового зв’язку. Які процесуальні дії має вчинити суд?

785. Який процесуальний документ постановляє господарський суд у разі залучення до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача?

786. Чи має право господарський суд першої інстанції застосувати статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї, якою закріплені основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких – розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при розгляді заяви позивача про відвід судді?

787. В якому випадку учасники справи вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів?

788. Господарським судом було задоволено клопотання відповідача про витребування у Полтавської міської ради оригіналу договору оренди землі у м. Полтава. Кого уповноважує суд на одержання витребуваних ним доказів?

789. Який з наведених спорів належить до корпоративних?

790. Які справи не підвідомчі господарським судам?

791. На яких посадових осіб Не поширюється дія Закону України «Про Державну службу»?

792. Який максимальний строк випробування може бути встановлений при призначенні на посаду державної служби?

793. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?

794. До якого виду інформації відносяться систематизовані, документовані, публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище?

795. В якому випадку журналіст зобов’язаний розкривати джерело інформації?

796. Яке звернення осіб розглядається за правилами Закону України «Про звернення громадян»?

797. Який документ встановлює вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування?

798. З якого питання органи доходів і зборів Не уповноважені приймати попередні рішення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань державної митної справи?

799. Який максимальний строк поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення?

800. Вартість яких послуг, за умови виокремлення їх ціни, Не включається до митної вартості товарів, які постачаються в Україну?

801. На підставі яких даних визначається митна вартість імпортних товарів за резервним методом?

802. Який з центральних органів виконавчої влади Не має спеціального статусу?

803. За рахунок яких коштів відшкодовується шкода, заподіяна фізичним особам в результаті неправомірних дій посадових осіб міської ради?

804. Які ради НЕ можуть створювати виконавчі органи?

805. Створення якої з наведених місцевих державних адміністрацій Не передбачена ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»?

806. На яку особу Не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу?

807. В який строк державний службовець зобов’язаний письмово повідомити керівника державної служби у разі реєстрації його кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією?

808. Що НЕ відноситься до системи управління державною службою?

809. До якого виду служби належить посада першого заступника секретаріату Голови Верховної Ради України?

810. Яка із зазначених посад належить до вищого корпусу державної служби?

811. Яка посадова особа здійснює повноваження керівника державної служби в управлінні цивільного захисту населення(зі статусом юридичної особи) обласної державної адміністрації?

812. Яка мінімальна періодичність скликання сесії районної ради із загальних питань?

813. До якого органу громадяни НЕ можуть звернутися з електронною петицією?

814. В який максимальний строк може бути подана скарга громадянином на рішення суб’єкта владних повноважень до органу вищого рівня?

815. На які суспільні відносини поширюється дія норм Закону України «Про адміністративні послуги»?

816. Який платіж відноситься до збору відповідно Податкового кодексу України?

817. Який обов’язковий елемент визначає Податковий кодекс України при встановленні податків?

818. Які наслідки при недотриманні органом місцевого самоврядування строків офіційного оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків?

819. Які суб’єкти Не являються платниками податків?

820. Які з господарських операції платників податків відносяться до контрольованих?

821. Платники якого виду податків зобов’язані подавати фінансову звітність (річну, квартальну)?

822. До якого виду податків застосовується принцип «витягнутої руки»?

823. Який відсоток становить базова ставка податку на прибуток підприємства?

824. Протягом якого строку в адміністративному порядку може бути оскаржене рішення контролюючого органу, який самостійно визначив грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства?

825. Який із податків відноситься до місцевих?

826. Що НЕ відноситься до податкових пільг?

827. В якому розмірі передбачена санкція (пеня) за використання податкової пільги не за призначенням?

828. Які особи Не визнаються платниками податку на додану вартість?

829. Які члени сім’ї фізичної особи відносяться до другого ступеня споріднення під час оподаткування податком з доходів фізичних осіб при отриманні спадщини?

830. Які операції оподатковуються податком на додану вартість?

831. При отриманні якого доходу платник податку – фізична особа зобов’язаний подавати річну податкову декларацію?

832. За яких підстав НЕ подовжується строк проведення фактичної перевірки ?

833. Який розмір штрафу встановлений при відчуженні платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу?

834. Хто з платників податків має право подавати податкові декларації з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою?

835. З яким позовом може звертатися до суду контролюючий орган, який не є учасником правочину?

836. Які підстави звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України?

837. Яка сума податкового боргу платника податків є підставою для направлення контролюючим органом податкової вимоги?

838. На чому ґрунтується принцип економічності оподаткування?

839. З якої дати проводиться перерахунок пенсії при виникненні права на її підвищення у разі звернення пенсіонера 17-го числа календарного місяця?

840. Не пізніше якого строку з дня надходження відповідних документів територіальний орган Пенсійного фонду приймає рішення про перерахунок або про відмову в перерахунку пенсії?

841. На який розмір соціальної пенсії мають право матері, яким присвоєне звання «Мати-героїня»?

842. Що НЕ відноситься до видів соціального страхування?

843. Як визначається мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування?

844. Який мінімальний розмір державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами?

845. Що НЕ відноситься до видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?

846. За який період застрахованим особам Фондом соціального страхування України виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням?

847. За який період застрахованим особам виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням за рахунок коштів роботодавця?

848. За який період застрахованим особам з інвалідністю які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС Фондом соціального страхування України виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням?

849. Який розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, віднесеним до другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?

850. Хто відноситься до суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення?

851. Які особи відносяться до другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?

852. До повноважень якого органу відноситься контроль за виконанням нормативу робочих місць призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю?

853. При проведенні якого виду виборів народних депутатів одночасно можна проводити всеукраїнський референдум?

854. Які підстави проведення позачергових виборів депутатів відповідно Закону України «Про вибори народних депутатів України»?

855. Не пізніше якого строку призначаються повторні вибори народних депутатів в одномандатному окрузі?

856. Які строки подачі скарги до виборчої комісії щодо порушення, яке мало місце під час голосування?

857. Який суб’єкт надає Центральній виборчій комісії результати перевірки відомостей, зазначених у декларації кандидата на пост Президента України?

858. За яких підстав Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України?

859. Не пізніше якого строку територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на посаду міського голови?

860. Який суб’єкт наділений повноваженнями щодо прийняття рішення про проведення повторного голосування депутатів селищної ради?

861. Що може бути підставою для відкликання за народною ініціативою депутата місцевої ради?

862. До повноважень якого суб’єкту відноситься призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України?

863. Який суб’єкт наділений повноваженнями щодо проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

864. Яке питання може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

865. З якого моменту виникає право постійного користування земельною ділянкою?

866. Що є підставою для приватизації земельної ділянки із земель комунальної власності?

867. До повноважень яких органів відноситься продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації?

868. Які органи уповноважені передавати земельні ділянки із земель державної власності для ведення водного господарства за межами населених пунктів?

869. Що є підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної приватизації?

870. Що є підставою безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам – працівникам державних сільськогосподарських підприємств?

871. Який орган наділений повноваженнями на здійснення державного контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування вимог законодавства щодо додержання режиму використання земель природно-заповідного фонду?

872. Навколо яких об’єктів створюються охоронні зони?

873. Який максимальний розмір земельної ділянки може бути безоплатно переданий громадянину у власність із комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку в селі?

874. За яких підстав продаж земельних ділянок державної власності відбувається без проведення земельних торгів?

875. Який орган наділений повноваженнями передачі у користування земельних ділянок, які знаходяться в зоні безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи?

876. З якого моменту земельна ділянка, як об’єкт цивільних прав, вважається сформованою?

877. Який орган наділений повноваженнями зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності, розташованої за межами населеного пункту?

878. Яка підстава для скасування кадастрового номера земельної ділянки?

879. Протягом якого строку проводиться державна реєстрація права власності на будівлю з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій будівля розташована?

880. Які землі НЕ відносяться до особливо цінних?

881. Суб’єкт призначення перед підписанням акту про строкове призначення особи на посаду державного службовця, отримав від такої особи розписку про відмову від права звернення до суду по завершенню строку призначення його на посаду. Як кваліфікує таку відмову законодавець?

882. В якому разі адміністративний суд Не застосовує аналогію права?

883. Що НЕ відноситься до основних засад адміністративного судочинства?

884. Як визначає Кодекс адміністративного судочинства України «судовий процес»?

885. Які засади адміністративного судочинства вирізняють від господарського судочинства?

886. Яка адміністративна справа НЕ може розглядатися колегіально адміністративним судом?

887. Яка позовна вимога є «похідною» у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?

888. При застосуванні принципу верховенства права чию практику враховує адміністративний суд?

889. За яких підстав адміністративний суд застосовує аналогію закону?

890. Які акти Не відносяться до нормативно-правових?

891. Який договір Не відноситься до адміністративного?

892. Який суд має розглядати справу якщо одна з позовних вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – місцевому загальному суду як адміністративному суду?

893. Що є підставою для передачі справи до іншого адміністративного суду?

894. У який суд, за загальним правилом підсудності, пред’являються адміністративні позови до консульської установи України?

895. Як повинен поступити місцевий загальний суд як адміністративний суд у разі отримання позовної заяви з кількома пов’язаними вимогами, одна з яких підсудна апеляційному суду, а інші – загальному суду як адміністративному суду?

896. До якого суду оскаржується рішення про звільнення Міністра закордонних справ України?

897. На який строк збори суддів окружного адміністративного суду мають визначати резервних суддів для кожної постійної колегії суддів?

898. Як має вчинити адміністративний суд у разі отримання заяви про відвід, яка повторно подана з тих самих підстав?

899. Яким судом має розглядатися адміністративна справа у разі задоволення відводу голові суду, який розглядав справу одноособово?

900. З якого питання учасники адміністративної справи можуть подати до суду висновок експерта у галузі права?

901. Яким судам підсудні справи щодо звільнення із служби членів Кабінету Міністрів України?

902. Що з наведеного є підставою передачі справи до іншого адміністративного суду?

903. Який з адміністративних спорів відповідно ч. 8 ст. 264 КАС України розглядається виключно у загальному позовному провадженні?

904. Якому суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження дій Центральної виборчої комісії?

905. Ким визначається підсудність справи, у якій однією із сторін є суддя окружного адміністративного суду, до підсудності якого віднесена ця справа?

906. Якому суду підсудні справи щодо оскарження дій довірених осіб кандидатів на пост Президента України?

907. Якому суду підсудна адміністративна справа щодо оскарження дій приватного виконавця?

908. У який суд пред’являються адміністративні позови про ліквідацію політичної партії?

909. За яких підстав позов про витребування вилученого майна на підставі рішення суб’єкта владних повноважень підлягає розгляду адміністративним судом?

910. Які адміністративні справи розглядаються і вирішуються в адміністративному суді першої інстанції колегією суддів?

911. В якому із наведених випадків участь перекладача в судовому засіданні адміністративного суду є обов’язковою?

912. Хто забезпечує підготовку та організаційне забезпечення судового процесу?

913. Як називається здатність фізичної особи особисто мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві?

914. Чим згідно Кодексу адміністративного судочинства можуть підтверджуватися повноваження законного представника?

915. Яка особа (орган) надає дозвіл на трансляцію судового засідання згідно Кодексу адміністративного судочинства?

916. Як оформляється закордонною дипломатичною установою України вчинення певних процесуальних дій під час виконання судового доручення адміністративного суду стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної держави?

917. Які із наведених доказів поданих до адміністративного суду, суд НЕ повинен брати до уваги у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи?

918. Яким чином потребують доказуванню в адміністративному судочинстві обставини, встановлені рішенням міжнародного комерційного арбітражу?

919. На якому етапі адміністративного судового процесу третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, за загальним правилом, повинна подати докази щодо своїх пояснень?

920. Як має розцінити адміністративний суд показання свідка, які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, якщо цих осіб не можна допитати і такі показання не підтверджується іншими доказами?

921. З приводу яких обставин суддя адміністративного суду НЕ може бути допитаний як свідок?

922. Що згідно Кодексу адміністративного судочинства НЕ належить до письмових доказів?

923. Яке процесуальне рішення може прийняти адміністративний суд у разі не подання позивачем без поважних причин доказів, витребуваних судом?

924. Яку дію вчиняє адміністративний суд із письмовими доказами, які не можна доставити до суду?

925. Протягом якого строку особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує адміністративний суд, зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням причин?

926. Яким із наведених способів НЕ можуть забезпечуватися докази в адміністративному судочинстві?

927. Як належить поступити адміністративному суду із висновком експерта поданого до суду, який підготовлений на замовлення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача?

928. Яка із наведених ухвал адміністративного суду про забезпечення доказів є виконавчим документом?

929. Як має вчинити адміністративний суд у разі отримання термінової заяви про забезпечення доказів без сплати судового збору?

930. В якому питанні (питаннях) постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, є обов’язковою для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалена постанова?

931. Яке значення має правова оцінка для адміністративного суду, яка надана певному факту при розгляді іншої справи судом?

932. Які докази в адміністративному судочинстві є допустимими?

933. Як має вчинити адміністративний суд із ухвалою щодо забезпечення доказів, яка була виконана повністю, якщо позивачем не подана позовна заява?

934. Яка ознака доказу в адміністративному судочинстві встановлює дійсні обставини справи?

935. Який максимальний строк звернення до адміністративного суду у справах щодо оскарження актів Міністра внутрішніх справ України пов’язаних з прийняттям на публічну службу?

936. Який максимальний строк може встановити адміністративний суд з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків?

937. В який максимальний строк вирішується питання про відвід судді з дня надходження відповідної заяви до адміністративного суду?

938. В який максимальний строк вирішується питання про відвід судді суддею іншого адміністративного суду з дня надходження відповідної заяви?

939. Які максимальні строки розгляду адміністративної справи за позовом про оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень щодо розгляду звернення?

940. У які строки має бути розглянута заява про відвід судді суддею того ж адміністративного суду?

941. Як має вчинити суд із позовною заявою, якщо позивач не оплатив судовий збір за подання адміністративного позову про оскарження дій інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори?

942. Як згідно Кодексу адміністративного судочинства України має вчинити суд, якщо надійшла позовна заява про уточнення списку виборців без сплати судового збору, за один день до дня голосування?

943. Які дії адміністративного суду, у разі виявлення, що відповідна сума судового збору за подання позовної заяви не зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України?

944. Яке рішення має прийняти адміністративний суд, у разі виявлення, що відповідна сума судового збору за подання заяви про забезпечення позову не зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України?

945. В якому порядку розподіляються судові витрати за заявою позивача при відмові позивача від адміністративного позову з підстав задоволення його відповідачем після подання позовної заяви?

946. В який строк за загальним правилом розглядається адміністративним судом клопотання про скасування заходів забезпечення позову?

947. Які підстави постановлення адміністративним судом ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України з сторони по справі штраф у сумі семи розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб?

948. Щодо яких вимог Не допускається забезпечення адміністративного позову?

949. У яких виняткових випадках із зали судового засідання за ухвалою адміністративного суду може бути видалений той чи інший учасник справи?

950. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, яке рішення може ухвалити адміністративний суд з урахуванням обставин справи?

951. В якому порядку застосовується до учасника адміністративного судового процесу захід процесуального примусу – видалення із залу судового засідання?

952. До яких осіб Не може бути застосований привід до адміністративного суду?

953. Що згідно Кодексу адміністративного судочинства України є підставою для повернення позовної заяви, яка надійшла до суду?

954. З якого моменту розпочинається підготовче провадження в адміністративній справі?

955. Що обов’язково має бути зазначено в ухвалі адміністративного суду про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, у разі, коли явка учасників справи в судове засідання визнана судом Не обов’язковою?

956. Який максимальний строк для усунення виявлених недоліків позовної заяви надає суддя позивачеві, у разі встановлення таких недоліків після відкриття провадження у адміністративній справі?

957. На якій стадії судового процесу, за загальним правилом, суддя, який розглядає справу, за власною ініціативою має право призначити колегіальний розгляд справи?

958. Які строки усунення недоліків позовної заяви, поданої до адміністративного суду?

959. Які підстави для прийняття адміністративним судом відмови від визнання обставин?

960. У яких випадках врегулювання адміністративного спору за участю судді неможливе?

961. Що згідно КАСУ є підставою зупинення провадження у справі?

962. До початку якої стадії судового процесу позивач може подати заяву про залишення адміністративного позову без розгляду?

963. На якій стадії судового процесу по адміністративній справі допускається заміна позивача?

964. Які строки розгляду адміністративним судом заяви сторони про припинення врегулювання спору за участю судді?

965. Яка дата є датою ухвалення судового рішення при розгляді адміністративної справи в порядку письмового провадження?

966. Яке рішення має прийняти адміністративний суд, якщо фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подано позовну заяву прокурором, не підтримуватиме позовні вимоги?

967. Яке рішення має прийняти адміністративний суд, якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з’ясувати будь-яку обставину через повторний допит свідка?

968. Яке рішення може ухвалити адміністративний суд при розгляді справи щодо законності індивідуального акту?

969. В який максимальний строк з дня надходження має бути розглянута заява про внесення виправлень в судове рішення по адміністративній справі?

970. В який максимальний строк з дня закінчення розгляду адміністративної справи складається рішення, постанова у повному обсязі, якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження?

971. Яка із наведених категорій виборчих справ підсудна місцевому загальному суду як адміністративному суду?

972. Як обчислюються строки у термінових адміністративних справах – виборчих спорах?

973. Протягом якого строку нормативно-правовий акт може бути оскаржений до адміністративного суду?

974. Яка із зазначених категорій виборчих справ підсудна окружним адміністративним судам?

975. Які підстави розгляду адміністративної справи про оскарження нормативноправового акту за правилами спрощеного позовного провадження?

976. Перевищення якої суми грошових коштів перешкоджає адміністративному суду розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження у спорі щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого може бути заявлено вимогу про стягнення цих коштів?

977. Яка із зазначених категорій виборчих справ підсудна виключно окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ?

978. В які строки подається позовна заява щодо оскарження рішень виборчої комісії, що мали місце до дня голосування?

979. За яких обставин справи про заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань розглядаються судом невідкладно?

980. Щодо яких спорів позовна заява подається до адміністративного суду без сплати судового збору?

981. За яким критерієм визначається територіальна підсудність справ про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності?

982. З яким моментом законодавець пов’язує початок перебігу строку прийняття рішення по суті заявлених вимог (не пізніше 96 годин) у справі за заявою органів доходів і зборів про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків?

983. Які строки подачі позовної заяви про оскарження рішення дільничної виборчої комісії, що мало місце у день голосування під час підрахунку голосів?

984. Кому НЕ належить право звернення до суду із позовною заявою про заборону мирного зібрання?

985. Які строки оскарження до адміністративного суду постанови суб’єкта владних повноважень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил?

986. Який максимальний строк розгляду справи про оскарження фізичними особами рішень суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду на тимчасово окуповану територію?

987. В який максимальний строк з дня набрання судовим рішенням законної сили може бути подана заява до адміністративного суду про його перегляд за нововиявленими обставинами, у разі якщо встановлені істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи?

988. До якого адміністративного суду подається заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі скасування касаційним судом рішень судів першої та апеляційної інстанції з ухваленням нового рішення?

989. До якого часу в адміністративному судочинстві особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, може відмовитися від заяви?

990. Що згідно КАСУ НЕ є підставою для перегляду рішення за виключних обставин?

991. Яке процесуальне рішення ухвалюється адміністративним судом у разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами?

992. Який максимальний строк розгляду адміністративним судом заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, з дня відкриття провадження?

993. В якому випадку згідно КАСУ заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами розглядається лише Великою Палатою Верховного Суду?

994. В якому випадку адміністративна справа, яка розглядається в касаційному провадженні в обов’язковому порядку передається на розгляд Великої Палати Верховного Суду?

995. До якого адміністративного суду подається заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі зміни апеляційним судом рішення суду першої інстанції?

996. За яким із наведених принципів згідно КАСУ судове рішення, яке набрало законної сили, може бути виконаним за межами України, у випадку наявності міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України?

997. У який строк подається до адміністративного суду позовна заява щодо оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій, винесеної державним виконавцем?

998. За яких підстав рішення адміністративного суду у відносинах публічної служби може бути звернуте до негайного виконання?

999. Який учасник виконавчого провадження або особа, яка залучається до проведення виконавчих дій, НЕ наділені повноваженнями оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця?

1000. Який вид рішення приймає адміністративний суд при відновленні втраченого судового провадження?1. Який із наведених принципів зазначений у Конституції України в якості пріоритетного?