Поняття та значення принципів адміністративного права

Поняття принципів адміністративного права

У теорії права під принципами права розуміють найбільш загальні й стабільні вимоги, що сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, визначають характер права і напрямки його подальшого розвитку.

Ю. Битяк розуміє принципи адміністративного права як вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні засади, відповідно до яких формується й функціонує система та зміст цієї галузі права.

В. Колпаков вважає, що принципи адміністративного права – це позитивні закономірності, пізнанінаукою та практикою, закріплені у правових нормах, або узагальнення чинних у державі юридичних правил.

Діхтієвський під принципами адміністративного права слід розуміти найбільш загальні та стабільні вимоги, об’єктивно зумовлені засади, на яких базується адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміністрації з метою забезпечення права, свобод і законних інтересів приватних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави.

 Таким чином, принципи адміністративного права – це засадні (основні) ідеї, положення, вимоги, що характеризують зміст адміністративного права, відображають закономірності його розвитку і визначають напрями і механізми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

Значення принципів адміністративного права (системоутворювальне значення, вплив на нормотворчу діяльність, значення для адміністративної та судової практики).

Значення принципів адміністративного права полягає в тому, що вони:

1) формуються з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина і нормального функціонування громадянського суспільства та держави; 

2) установлюють керівні засади-настанови, що визначають найважливіші правила, за якими здійснюється та організується діяльність суб’єктів адміністративного права; 

3) характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов сучасності основоположні засади поведінки суб’єктів адміністративного права, які є реально досяжними.

4) виконують системоутворюючу роль, тобто викликають формування у його межах нових інститутів.

5) мають важливе значення у нормотворчій діяльності, адже виступають орієнтирами розвитку адміністративного права. Всі норми адміністративного права мають відповідати принципам.

6) у судовій практиці створюють фундамент судового контролю за адміністративними рішеннями (діями). Часто суд лише через аналіз принципів адміністративного права може дійти висновку про законність або незаконність дій та/або рішень суб’єктів публічної адміністрації.

Види принципів:

– верховенства права;

– принцип заснованості на законі;

– принцип пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 

– принцип рівності громадян перед законом; 

– принцип демократизму нормотворчості й реалізації права; 

– принцип взаємної відповідальності держави і людини; 

– принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою і людиною;

– принцип належного врядування тощо. 

4.1/5 - (7 votes)