Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс

Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.

Термін «майно» найчастіше використовується для позначення сукупності матеріальних цінностей відповідного суб’єкта, враховуючи при цьому речі, гроші, цінні папери, а також майнові права та обов’язки. Наприклад, у нормах, що визначають об’єкти права власності, спадкову масу, предмет договорів дарування, майнового найму тощо, по суті, йдеться про майно. У цьому ж значенні термін «майно» вживається також у нормах, спрямованих на захист майнових прав особи, наприклад, у нормах про охорону майна громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим, обов’язків особи або їх сукупності. У такому значенні цей термін застосовують у нормах, що визначають частку не тільки майнових прав, а й обов’язків юридичних і фізичних осіб (наприклад, у нормах щодо наслідків реорганізації юридичних осіб і спадкоємства, коли до правонаступників переходять не тільки права, а й обов’язки).

Майнові права визначають як права фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані з  майном, відмінні від права власностіПри цьому, майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Щодо підприємство як єдиний майновий комплекс, то слід звернути увагу на те, що Цивільний кодекс України під терміном «підприємство» розуміє об’єкт цивільних прав, а Господарський кодекс України під цим же терміном розуміє суб’єкта господарських відносин.

Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Підприємство або його частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

Оцінка