Неустойка. Правові наслідки сплати (передання) неустойки

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

У цивільному праві розрізняють два види неустойки: штраф і пеню.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Особливості підстав виникнення права на неустойку полягають в тому, що:

1) право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання;

2) проценти на неустойку не нараховуються;

3) кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не відповідає за порушення зобов’язання відповідно до ст. 617 ЦК, тобто у випадку, якщо особа, яка порушила зобов’язання, доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Предмет неустойки.

Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.

Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

При цьому, розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі, якщо таке збільшення не заборонено законом.Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.

Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Правові наслідки сплати (передання) неустойки:

1сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від виконання свого обов’язку в натурі.

2) сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

5/5 - (1 vote)