Передання майна під виплату ренти. Форма і розмір ренти, строк її виплати

ЦК в силу прямих вказівок виділяє дві істотні умови договору ренти: 1) про предмет договору ренти, тобто рентний капітал – майно, що передається у власність платнику ренти під виплату ренти; 2) умову про розмір і форму ренти. 

Таким чином, зміст договору ренти можна визначити через наступні умови:

1. Передання майна під виплату ренти.

Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно.

Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, – положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти.

2. Забезпечення виплати ренти.

1) У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно.

2) Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. У разі відчуження нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов’язки платника ренти.

Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов’язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов’язків за договором ренти.

3. Відповідальність за прострочення виплати ренти.

За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти.

4. Форма і розмір ренти.

Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється договором ренти.

Розмір ренти встановлюється договором. Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором ренти.

Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено договором.

5. Строк виплати ренти.

Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти.

6. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти.

У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов’язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.

7. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк.

У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти не звільняється від обов’язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти.