Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка

Патентне право — так раніше називалась підгалузь цивільного права, що регулювала правовідносини, пов’язані зі створенням та використанням (виготовлення, застосування, продаж, інше введення в цивільний оборот) об’єктів інтелектуальної власності, що охоронялися патентом (права на промисловий зразок до 2020 року засвідчувались патентом, однак з 2020 року вони засвідчуються свідоцтвом). На сьогоднішній день, патентне право охоплює лише винахід і корисну модель.

Основні об’єкти (патентного права):

1) Винахід — технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване;

2) Корисна модель — нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним.

Відповідно до ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології;

3) Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження і є промислово придатним (з 2020 року права на промисловий зразок засвідчуються свідоцтвом, а не патентом). ЗУ “Про охорону прав на промислові зразки” містить дещо інше визначення:  промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Оформлення прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок потребує виконання ряд формальних процедур, формальностей, що має своїм наслідком посвідчення прав на винахід, корисну модель патентом, а на промисловий зразок – свідоцтвом (з літа 2020 року) (NEW!) . Однак, для того, щоб на вказані об’єкти міг бути виданий патент або свідоцтво, а отже для надання їм правової охорони, вони повинні відповідати певним вимогам, що дістали назву «умов патентоздатності» або «придатності для набуття прав інтелектуальної власності».

1) Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього.

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є:

– новим;

– має винахідницький рівень; 

– придатний для промислового використання.

Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них.

2) Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї.

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є:

– новою; 

– придатною для промислового використання.

Об’єктом корисної моделі може бути пристрій або процес (спосіб).

При цьому, відповідно до ЗУ “Про охорону прав на виходи і корисні моделі” правова охорона згідно з цим Законом не  поширюється  на такі об’єкти:  

 • сорти рослин і породи тварин;
 • біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
 • компонування напівпровідникових виробів;
 • результати художнього конструювання;
 • хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;
 • процеси клонування людини;
 • процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 • використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 • процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;
 • людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
 • продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 • продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об’єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.

При цьому, не відповідає поняттю “винахід (корисна модель)” та не визнається винаходом (корисною моделлю), якщо виступає як самостійний об’єкт:

 • відкриття, наукова теорія, математичний метод;
 • схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
 • комп’ютерна програма;
 • форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
 • зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

 Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.

Оцінка