Поняття та ознаки юридичної особи

Стаття 80 ЦК передбачає, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому зако­ном порядку. Юридична особа наділяється цивільною право­здатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. До того ж цивільна правоздатність і дієздатність виникає у юридичної особи одночасно в момент створення – державної реєстрації у встановленому законом порядку.

У теорії цивільного права виділяють такі ознаки юридичної особи:

1) Організаційна єдність, оскільки юридична особа — це не окрема фізична особа, а колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація), який виступає як єдине ціле, що має свою структуру та органи;

2) Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє відокремлене майно, яке віддільне від майна членів (учасників) цієї організації, держави чи автономного утворення, територіальної громади, інших організацій, у тому числі вищестоящих органів; 

3) Виступ у цивільному обороті від свого імені. Кожна юри­дична особа має своє найменування. Від свого імені во­на набуває майнових та особистих немайнових прав і несе обов’язки, вступаючи в різні цивільно-правові відносини з іншими юридичними та фізичними особами;

4) Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Здатність організації від свого імені брати участь у цивільних правовідносинах, самостійно набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки зумовлює і самостійну май­нову відповідальність юридичної особи за своїми зобов’язан­нями; 

5) Здатність бути позивачем або відповідачем у суді.

Всі зазначені вище ознаки мають бути наявними в сукупності і відсутність хоча б однієї з них не дає можливості виокремити самостійну юридичну особу. Крім основних ознак, до другорядних відносяться: рахунок у банку, печатка, бланк організації, комерційне найменування тощо. Однак, дані ознаки є факультативними.

5/5 - (2 votes)