Поняття та юридична характеристика договору банківського вкладу (депозиту)

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Юридична характеристика договору банківського вкладу (депозиту):

1) договір банківського вкладу є одностороннімоскільки вкладник не має жоднихобов’язків перед банком, а набуває лише право вимагати повернення суми вкладу і процентів на суму вкладу банком;

2) даний договір є реальнимтому що вважається укладеним з моменту передання вкладником (іншою особою) суми вкладу банківській установі;

3) цей договір також є відплатним, оскільки банк зобов’язаний виплатити вкладникові проценти на суму вкладу;

4) договір банківського вкладу є публічнимякщо вкладником є фізична особа

До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка, якщо інше не встановлено ЦК або не випливає із суті договору банківського вкладу. Останнє підтверджує подібність правових конструкцій договору банківського вкладу (депозиту) та договору банківського рахунка.

Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним.

1. Ощадна книжка:

1)  укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються ощадною книжкою.

В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред’явлення ощадної книжки у банк;

2відомості про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

3) видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред’явлення ощадної книжки.

Якщо ощадну книжку втрачено або приведено у непридатний для пред’явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

2. Ощадний (депозитний) сертифікатОщадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

Оцінка