Підстави виникнення (набуття) та зміст права інтелектуальної власності

Підстави виникнення прав інтелектуальної власності

 Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених ЦК, іншим законом чи договором.

В свою чергу підставами виникнення прав інтелектуальної власності є певні юридичні факти, з якими пов’язано надання охорони праву інтелектуальної власності. Для різних об’єктів інтелектуальної власності вони неоднакові:

1) право інтелектуальної власності на об’єкти авторського права і суміжних прав виникає з моменту створення твору, тобто надання творам науки, літератури, мистецтва об’єктивної форми;

2) право інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав виникає: на виконання – з моменту його першого здійснення; на фонограми і відеограми – з моменту їх вироблення; на передачу (програму) – з моменту її першого здійснення ;

3) майнові права інтелектуально власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, на компонування напівпровідникового виробу , сорти рослин і породи тварин, географічні зазначення є чинними від дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Виключні майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникового виробу виникають від дати подання заявки на зазначені об’єкти до відповідного державного органу;

4) майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин виникають від дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Виключні майнові права на сорти рослин і породи тварин – з січня року, що настає за роком державної реєстрації цих прав;

5) майнові права інтелектуальної власності на географічні зазначення виникають від дати, наступної за датою їх державної реєстрації. На географічні зазначення виключні права не виникають;

6) право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого його використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на останнє чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки;

7) майнові права на торговельну марку є чинними від дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку. Щодо виключних майнових прав інтелектуальної власності на вказану марку, то вони виникають від дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку.

Зміст прав інтелектуальної власності

Згідно з усталеною точкою зору зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається ЦК та іншим законом.

Особистими немайновими правами інтелектуальної власностівідповідно до ст. 423 ЦКє:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Майновими правами інтелектуальної власності згідно з ст. 424 ЦК є:

1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власностіСпособи використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються ЦКта іншим законом;

2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власностіОсоба, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об’єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦКта іншим законом.Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог ЦК та іншого закону;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб’єктів цих прав.

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов’язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Слід зазначити, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до ЦК та іншого закону.

Строк чинності прав інтелектуальної власності:

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом;

2) майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених ЦК, іншим законом чи договором;

3) майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених ЦК, іншим законом чи договором.

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену ЦК, іншим законом чи договором.

4/5 - (2 votes)