Сторони договору зберігання, їхні права та обов’язки. Професійний зберігач

Сторонами договору зберігання є зберігач і поклажодавець. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи.

Зберігачем – це особа, яка за договором прийняла на збереження певне чуже майно та (або) зобов’язалася його зберігати. Зберігач може бути професійним або непрофесійним.

Відповідно до ЦК професійним зберігачем є особа, яка здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності. Для професійного зберігача передбачаються певні спеціальні права, обов’язки та особливості відповідальності в договірних відносинах зберігання. Поклажодавцем може бути власник речі або особа, уповноважена ним на передачу речі на зберігання.

У спеціальних видах зберігання законом можуть ставитися певні вимоги до особи зберігача і поклажодавця. Наприклад, при зберіганні речей пасажира під час його перевезення зберігачем виступає перевізник, а поклажодавцем – пасажир.

Обов’язки зберігача:

1) зберігати річ протягом строку, встановленого у договорі зберігання. Якщо строк зберігання у договорі зберігання не встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов’язаний зберігати річ до пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення;

2) прийняти річ на зберіганняПри чому даний обов’язок передбачається лише для професійного зберігача. Так, професійний зберігач, який зберігає речі на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування, не має права відмовитися від укладення договору зберігання за наявності у нього такої можливості. Зберігач звільняється від обов’язку прийняти річ на зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які мають істотне значення, він не може забезпечити її схоронності.

Якщо річ мала бути передана на зберігання в майбутньому, зберігач звільняється від обов’язку прийняти річ на зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які мають істотне значення, він не може забезпечити її схоронності. Нагадаємо, що обов’язок зберігача зберігати річ, яка буде передана зберігачеві в майбутньому, може бути встановлений саме договором зберігання, в якому зберігачем є особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач). Варто й вказати те, що зберігач, який зобов’язався прийняти в майбутньому річ на зберігання, не має права вимагати її передання на зберігання;

3) вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речіЯкщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов’язаний піклуватися про річ, як про свою власну;

4) виконувати свої обов’язки за договором зберігання особисто;

5) зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю, переданою йому на зберігання, а також передавати її у користування іншій особі;

6) негайно повідомити поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання речі і отримати його відповідь. У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі зберігач зобов’язаний змінити спосіб, місце та інші умови її зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця;

7) повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якостіРіч має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її природних властивостей. Зберігач зобов’язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі. Тотожність речі, яка була прийнята на зберігання, і речі, яка була повернута поклажодавцеві, може підтверджуватися свідченням свідків;

8) на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.

Права зберігача:

1) зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання вимагати від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк, якщо строк зберігання речі визначений моментом пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення;

2) за згодою поклажодавця змішати речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання;

3) передати річ на зберігання іншій особі у разі, якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду. Про передання речі на зберігання іншій особі зберігач зобов’язаний своєчасно повідомити поклажодавця. У разі передання зберігачем речі на зберігання іншій особі умови договору зберігання є чинними і первісний зберігач відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання;

4) продати річ або її частину, якщо річ пошкоджена або виникли реальна загроза її пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо . Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право відшкодувати свої витрати з суми виторгу, одержаної від продажу речі. Наявність зазначених обставин доводиться зберігачем;

5) на оплату зберігання, у випадку якщо вона встановлена. Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання. Також якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати.

Оцінка