Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Тобто наявність цивільної дієздатності, на відміну від цивільної правоздатності, залежить від віку та психічного здоров’я фізичної особи. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється ЦК і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Мати дієздатність означає ма­ти здатність особисто здійснювати різні юридичні дії: уклада­ти договори, видавати довіреності тощо, а також відповідати за заподіяну майнову шкоду (пошкодження або знищення чужо­го майна, ушкодження здоров’я), за невиконання договірних зобов’язань та інших обов’язків.

З урахуванням таких критеріїв, як вік та стан психічного здоров’я фізичної особи, виділяють: 1) повну цивільну дієїздатність; 2) неповну цивільну дієздатність; 3) часткову цивільну дієздатність. Деякі вчені виділяють також як окремі види цивільної дієздатності обмежену дієздатність та визнання фізичної особи недієздатною.

Повна дієздатність — це здатність громадянина власни­ми діями набувати і здійснювати будь-які майнові та особисті немайнові права, брати на себе й виконувати будь-які обов’яз­ки, тобто реалізовувати належну йому правоздатність у повно­му обсязі.

За загальним правилом, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). 

При цьому, законодавцем встановлюються випадки, коли фізична особа може набути повну цивільну дієздатність до набуття нею повноліття:

1) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Однак, у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття чи визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається;

2) повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. У такому випадку надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. У разі припинення трудового договору надана їй повна цивільна дієздатність зберігається;

3) повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. У разі припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Надання повної цивільно дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором,  неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини та фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю в науці цивільного права називаєть емансипацією.

Часткова цивільна дієздатність належить фізичним особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам).

Часткова цивільна дієздатність обмежується можливостями:

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.

Правочин вважається дрібним побутовим, якщо: А) він задовольняє побутові потреби особи, Б) відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та В) стосується предмета, який має невисоку вартість. Для того, щоб правочин вважався дрібним побутовим усі ці три ознаки повинні бути наявними в сукупності.

2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

При цьому, малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду, тобто для часткової цивільної дієздатності характерна відсутність деліктоздатності. Це пояснюється тим, що малолітні особи ще не можуть повною мірою оцінювати свої дії і керувати ними, а тому не можуть визнаватися винними і нести відповідальність за правопорушення. Відповідальність за дії малолітніх покладається на їхніх батьків, усиновлювачів, опікунів, винних у нездійсненні належного нагляду за діями малолітнього чи неналежному вихованні дітей. Батьки, усиновлювачі, опікуни малолітніх можуть бути звільнені від відповідальності, якщо доведуть, що зобов’язання було порушене чи шкода заподіяна не з їхньої вини (ст.ст. 33, 1178 ЦК).

Неповна цивільна дієздатність належить  фізичним особам у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітнім особам).

Крім вчинення дрібних побутових правочинів, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;

3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;

4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку);

5) розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

Слід зазначити також те, що правочини, які потребують лише особистої участі (наприклад, складання заповіту) взагалі не можуть укладатися неповнолітньою особою ні самостійно, ні за згодою. 

За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.

На відміну від малолітньої особи, неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.

 Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.

 Неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

 У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

 Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.

4.7/5 - (4 votes)