Істотні умови договору управління майном

1. Істотні умови договору управління майном.

Істотними умовами договору управління майном є:

1) перелік майна, що передається в управління (предмет);

2) розмір і форма плати за управління майном.

1.1. Предмет договору управління майном.

1) Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно.

2) Не можуть бути предметом договору управління майном грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом.

3) Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.

4) Майно, набуте управителем у результаті управління майном, включається до складу отриманого в управління майна.

1.2. Право управителя на плату.

Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном.

Управитель майном, якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати належні йому відповідно до поперднього абзацу грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління.

Необхідно звернути увагу також на такі особливості договору управління майном:

1. Строк договору управління майном. Строк управління майном встановлюється у договорі управління майном. При цьому, якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним на п’ять років.

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору управління майном після закінчення його строку договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах.

2. Передання в управління майна, що є предметом договору застави. Майно, що є предметом договору застави, може бути передане в управління.  Установник управління зобов’язаний попередити управителя про те, що майно, яке передається в управління, є предметом договору застави.

Якщо установник управління не попередив управителя і сам управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передане в управління, є предметом договору застави, управитель має право вимагати розірвання договору та виплати належної йому за договором плати відповідно до строку управління цим майном.

3. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління не допускається, крім випадку визнання установника управління банкрутом або звернення стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом договору застави. У разі визнання установника управління банкрутом договір управління цим майном припиняється і воно включається до ліквідаційної маси.

Оцінка