Розділ III “Антикорупційне законодавство” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Яким нормативним актом затверджено Антикорупційну стратегію?
 2. Що означає потенційний конфлікт інтересів згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 3. Хто із зазначених осіб для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. На яких із зазначених у переліку осіб НЕ поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
 5. З якого моменту Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 6. Який орган визначає засади антикорупційної політики (Антикорупційну стратегію) України, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 7. Де саме оприлюднюється національна доповідь щодо реалізації антикорупційної політики, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 8. Які з вказаних відносин охоплюються поняттям «пряме підпорядкування», згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 9. Хто із зазначених у переліку осіб, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», належить до близьких осіб особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 10. Які види юридичної відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання корупції» можуть настати за вчинення корупційного правопорушення?
 11. Що означає поняття «неправомірна вигода» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 12. Чим правопорушення, пов’язані з корупцією, відрізняються від корупційних правопорушень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 13. Що означає суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 14. Які із перелічених державних органів належать до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 15. Хто із зазначених осіб згідно з Законом України «Про запобігання корупції» належить до виборних осіб?
 16. Ким утворюється Національне агентство з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 17. Скільки членів входить до складу Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 18. Строком на скільки років призначаються на посаду члени Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 19. Ким може бути здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 20. Повноваженням якого органу є проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 21. Яким державним органом визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 22. Коли Верховна Рада України проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 23. Який державний орган розглядає та схвалює проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 24. Подарунок (що відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність) якої вартості може прийняти посадова особа Державного бюро розслідувань одноразово, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 25. Подарунки (що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність) якої вартості може прийняти посадова особа Державного бюро розслідувань від однієї особи (групи осіб) протягом року, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 26. Що саме визнається подарунком згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 27. На які подарунки НЕ поширюється передбачене Законом України «Про запобігання корупції» обмеження щодо їхньої вартості
 28. Яким визнається рішення, прийняте посадовою особою Державного бюро розслідувань на користь особи, від якої вона чи її близька особа отримали подарунок, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 29. Яким, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», є наслідок прийняття посадовою особою Державного бюро розслідувань рішення на користь особи, від якої вона чи її близька особа отримали подарунок?
 30. Протягом якого терміну орган або посадова особа надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції копію прийнятого рішення про скасування рішення посадової або службової особи на користь особи, від якої вона чи її близькі отримали подарунок, або рішення суду про визнання незаконним такого рішення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 31. На яких осіб НЕ поширюються передбачені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?
 32. Не пізніше якого терміну посадова особа Державного бюро розслідувань, яка виявила у своєму службовому приміщенні майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, зобов’язана письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 33. До якого органу має право письмово звернутися особа, яка сумнівається у можливості одержання подарунка, для отримання консультації з цього питання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 34. Яким видом оплачуваної діяльності НЕ забороняється згідно із Законом України «Про запобігання корупції» займатися посадовій особі Державного бюро розслідувань?
 35. Протягом якого терміну після звільнення колишній посадовій особі Державного бюро розслідувань згідно із Законом України «Про запобігання корупції» забороняється представляти інтереси третіх осіб у справах, в яких іншою стороною є Державне бюро розслідувань?
 36. Протягом якого терміну у разі виникнення обставин, що порушують обмеження спільної роботи близьких осіб, посадова особа Державного бюро розслідувань вживає заходів щодо їх усунення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 37. На яких осіб НЕ поширюються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 38. Який орган повинна повідомити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів у випадку перебування її на посаді, що НЕ передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 39. Протягом якого терміну посадова або службова особа органів прокуратури повинна повідомити безпосереднього керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів з моменту, коли вона дізналася чи повинна була дізнатися про його наявність, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 40. Протягом якого терміну після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосередній керівник приймає рішення щодо його врегулювання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 41. Протягом якого терміну Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального або потенційного конфлікту інтересів, роз’яснює їй порядок дій щодо його врегулювання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 42. До якого органу зобов’язана звернутися за роз’ясненням особа у разі існування сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 43. В який спосіб здійснюється зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 44. В якому випадку застосовується усунення від виконання завдання як один зі способів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 45. Що із зазначеного є формою зовнішнього контролю за здійсненням повноважень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 46. Який із заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 47. Який із заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів може застосовуватися у випадку відсутності згоди особи на переведення або на позбавлення приватного інтересу, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 48. Чи позбавляє виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу, права брати участь у прийнятті рішення цим органом, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 49. В особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виник реальний конфлікт інтересів. Який захід його самостійного врегулювання вона може вжити, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 50. Протягом якого терміну заступник директора Державного бюро розслідувань зобов’язаний після призначення на посаду передати в управління іншій особі належне йому підприємство чи корпоративні права, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 51. Яким шляхом здійснюється передача посадовою особою Державного бюро розслідувань після призначення на посаду належного йому підприємства, яке за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 52. Який орган затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»
 53. Чиї інтереси представляють особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 54. На яких осіб НЕ поширюються вимоги щодо політичної нейтральності, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 55. Що саме є змістом неупередженості як вимоги до етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 56. Які дії має вчинити посадова особа Державного бюро розслідувань у разі отримання для виконання незаконного рішення чи доручення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 57. Які дії мають вчинити виборні особи у разі отримання для виконання незаконного рішення чи доручення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 58. Яке правило НЕ визначено як вимога до етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у Законі України «Про запобігання корупції»?
 59. Який Закон є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики?
 60. Яким органом визначається порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 61. Яким органом визначається форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 62. На кого НЕ поширюються вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 63. Протягом якого терміну Національне агентство з питань запобігання корупції надає можливість суб’єкту декларування виправити виявлені ним помилки у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 64. До якого числа і якого місяця суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 65. У який термін суб’єкт декларування має письмово повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції у разі відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 66. Протягом якого терміну може здійснюватися повна перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 67. Який орган визначає порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 68. У чому полягає суттєва зміна у майновому стані суб’єкта декларування, що зобов’язує його письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 69. Декларації яких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підлягають обов’язковій повній перевірці згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 70. Здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування обмежується необхідністю додержання такого законодавства:
 71. Хто саме здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їхньої сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 72. Який орган формує та веде Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 73. Який орган здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 74. Передбачені яким саме Законом правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи можуть бути застосовані правоохоронними органами до викривачів за наявності загрози їхньому життю, здоров’ю, житлу та майну?
 75. В якому випадку підлягає розгляду анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
 76. Ким визнається особа, яка за наявності обґрунтованого переконання в тому, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою?
 77. За яких умов може бути розголошена інформація про викривача, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 78. Яке дослідження проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах і проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 79. Яким органом здійснюється антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України?
 80. Особа претендує на призначення главою дипломатичного представництва України у Республіці Польща. На кого у такому випадку покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 81. Особа претендує на призначення членом Центральної виборчої комісії. На кого у такому випадку покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 82. Якщо особа, яка ознайомилася з довідкою про результати проведення щодо неї спеціальної перевірки, НЕ погодилася з цими результатами, то в який спосіб вона може свою незгоду з результатами перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 83. Який орган може проводити за власною ініціативою у встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 84. Який орган здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 85. Щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у якій саме сфері здійснюється антикорупційна експертиза, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 86. Що саме є підставою для зупинення на строк до 10 днів процедури розгляду або прийняття проекту нормативно-правового акту, який перебуває на розгляді Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 87. Ким затверджується перелік посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 88. На кого покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 89. У який строк проводиться спеціальна перевірка, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 90. Який правовий наслідок має місце у випадку, якщо особа, яка претендує на зайняття посади, НЕ надала згоду на проведення щодо неї спеціальної перевірки, якщо така перевірка згідно із законодавством є обов’язковою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 91. Яким органом затверджується Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на її проведення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 92. Яким органом проводиться спеціальна перевірка щодо наявності в особи корпоративних прав, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 93. Яким органом проводиться спеціальна перевірка щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 94. Протягом якого терміну подається інформація про результати спеціальної перевірки до органу, який надіслав запит про її проведення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 95. Яке рішення повинна прийняти посадова особа, яка здійснює призначення (обрання) на посаду, у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які НЕ відповідають визначеним у законодавстві вимогам для зайняття посади, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 96. Ким є посадова особа юридичної особи, що призначається керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 97. Протягом якого терміну Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми) зобов’язаний повідомити керівника юридичної особи про виникнення обставин несумісності з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 98. Який орган повинен письмово повідомити керівник юридичної особи про звільнення Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 99. Протягом якого терміну керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про звільнення особи з посади Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 100. В якому випадку може бути достроково звільнений Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 101. Що повинен одночасно зробити Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми) у разі виникнення обставин несумісності, окрім повідомлення про це керівника юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 102. Що має передувати затвердженню антикорупційної програми юридичної особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 103. Яка особа НЕ може бути призначена на посаду Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 104. В якому режимі повинен перебувати текст антикорупційної програми юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 105. На державному підприємстві обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік становить сто мільйонів гривень. Чи підлягає обов’язковому затвердженню антикорупційна програма цього підприємства, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 106. До яких документів включаються положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 107. Чи може бути призначена Уповноваженим (особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми) особа, яка була звільнена з посади у державному органі у зв’язку з вчиненням правопорушення, пов’язаного з корупцією, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 108. В якому документі передбачається порядок призначення Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 109. Які особи можуть бути залучені для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 110. Хто із вказаних у переліку осіб забезпечує здійснення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 111. Який правовий статус має Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 112. Що має забезпечує керівник юридичної особи у випадку звільнення з посади Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), окрім письмового повідомлення про це Національному агентству з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 113. Хто може бути Уповноваженим (особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 114. Хто із вказаних осіб НЕ може бути суб’єктом корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 115. Вкажіть, які правові заходи можуть застосовуватися до юридичної особи у разі вчинення її уповноваженою особою злочину від імені та в інтересах юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 116. Вкажіть, які правові наслідки для особи має повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 117. Яким є порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 118. Де мають відображатися відомості щодо співпраці України з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 119. Яка обов’язкова вимога повинна дотримуватися при наданні компетентними органами України органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 120. Вкажіть, які з наведених у переліку повноважень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» належать до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції?
 121. Вкажіть, яка інформація НЕ має відображатися у щорічній національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 122. Вкажіть, що із наведеного має застосовуватися у разі, якщо міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством про запобігання і протидію корупції?
 123. До повноважень якого державного органу належить забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 124. Ким здійснюються координація і надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків та реалізації заходів з їх усунення?
 125. У який строк звільняються зі служби працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного злочину?
 126. Кому повинен негайно доповісти співробітник Служби безпеки України у разі виникнення у нього конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень?
 127. Який строк надається співробітникам Служби безпеки України, які опинились в умовах прямого підпорядкування близьким їм особам, для самостійного усунення такої ситуації?
 128. Який правовий статус має Національне антикорупційне бюро України?
 129. Які функції виконує Національне антикорупційне бюро України?
 130. Які з наведених видів правопорушень підлягають розслідуванню і розкриттю Національним антикорупційним бюро України?
 131. Хто є суб’єктами кримінальних корупційних правопорушень, яким протидіє Національне антикорупційне бюро України?
 132. Що із зазначеного у переліку є завданням Національного антикорупційного бюро України?
 133. Ким утворюється Національне антикорупційне бюро України?
 134. Який із наведених переліків нормативно-правових актів становить правову основу діяльності Національного антикорупційного бюро України?
 135. Що із наведеного у переліку НЕ належить до гарантій незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро України?
 136. Чи допускається втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 137. Чи підлягають виконанню працівником Національного антикорупційного бюро України вказівки, вимоги, доручення, які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і НЕ передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 138. Як, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», зобов’язаний діяти працівник Національного антикорупційного бюро України у разі отримання ним письмової вказівки, яка стосується питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і НЕ передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України?
 139. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади директори територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 140. Що з наведеного у переліку НЕ входить до повноважень директора територіального управління Національного антикорупційного бюро України?
 141. Хто із наведених у переліку належить до начальницького складу працівників Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 142. Скількох представників, визначених Радою громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, включає його Директор до складу конкурсних комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у цьому бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 143. Хто визначає положення про конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, та регламент їх роботи, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 144. У який термін розміщується повідомлення на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України про оголошення конкурсу на зайняття посади у цьому бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 145. Дія яких із зазначених нормативно-правових актів поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 146. Які з наведених у переліку обмежень НЕ поширюються на працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 147. Яке з наведених у переліку обмежень поширюється на працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 148. Кому підпорядковуються підрозділи внутрішнього контролю, що діють у складі територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 149. Що саме передбачається робити з метою забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 150. На підставі якого документа здійснюється обмін оперативною інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Службою безпеки України щодо спільних заходів, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 151. Чим регулюються умови і порядок обміну інформацією між Національним антикорупційним бюро України та органами внутрішніх справ, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 152. Чим регулюються умови і порядок обміну інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Службою безпеки України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 153. У який спосіб допускається передача оперативної інформації Національного антикорупційного бюро України органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслідування, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 154. Яким документом може регулюватися співпраця та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Антимонопольним комітетом України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 155. Яким документом може регулюватися співпраця та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 156. Що із зазначеного у переліку зобов’язаний здійснювати за зверненням Національного антикорупційного бюро України орган державного фінансового контролю, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 157. Чи зобов’язане Національне агентство з питань запобігання корупції передавати Національному антикорупційному бюро України одержувані при здійсненні контрольних функцій відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 158. Ким здійснюється контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 159. Скільки разів на рік Директор Національного антикорупційного бюро України зобов’язаний подавати Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України?
 160. Ким готується висновок на звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 161. Ким проводяться відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Національного антикорупційного бюро України, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 162. Яка періодичність проведення відкритих для громадськості слухань на тему діяльності Національного антикорупційного бюро України, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 163. Яка періодичність проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 164. Скільки осіб входить до складу комісії зовнішнього контролю, яка проводить оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 165. Хто із зазначених у переліку осіб визначає одного з членів комісії зовнішнього контролю, яка проводить незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 166. Хто може стати членом комісії зовнішнього контролю, яка проводить незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 167. Ким заслуховується висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 168. Ким створюються підрозділи внутрішнього контролю у складі територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 169. Кого із зазначених осіб у переліку працівник Національного антикорупційного бюро України зобов’язаний негайно повідомити, якщо йому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 170. Вкажіть, кого повинен негайно повідомити підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України у разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного антикорупційного бюро України кримінального правопорушення, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 171. Хто затверджує положення, яким визначаються порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 172. Хто із наведених у переліку осіб належить до працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 173. Хто із наведених у переліку осіб проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 174. Хто утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 175. Що передбачає конкурс на зайняття посад у Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 176. Хто визначає кваліфікаційні вимоги до професійної придатності для зайняття певних посад у Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 177. Яка періодичність обов’язкового проходження підвищення кваліфікації працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 178. Дія якого Закону України поширюється на спеціалістів Національного антикорупційного бюро України, які НЕ мають спеціальних звань?
 179. Ким визначається порядок складення присяги особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 180. Що з наведеного є перешкодою для призначення особи на посаду в Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 181. Який Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачено максимальний строк обов’язкового стажування в Національному антикорупційному бюро України встановлено для осіб, які пройшли конкурс на зайняття посади детектива, але НЕ мають необхідного досвіду роботи в державних органах?
 182. Куди можуть відряджатися працівники Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 183. Які правові заходи можуть бути застосовані до працівника Національного антикорупційного бюро України, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника цього бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 184. Хто уповноважений розглядати питання застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 185. Хто затверджує положення про службове посвідчення працівника Національного антикорупційного бюро України та його зразок, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 186. Які із зазначених працівників Національного антикорупційного бюро України складають присягу відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 187. А) спеціалісти;
 188. Що із наведеного переліку НЕ належить до обов’язків Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 189. А) здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень,
 190. Що з наведеного у переліку належить до повноважень Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 191. За яких умов анонімні заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються Національним антикорупційним бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 192. Хто визначає порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 193. Яким законом України керується Національне антикорупційне бюро України при оприлюдненні та наданні інформації на запити?
 194. Перед ким звітує Національне антикорупційне бюро України про свою діяльність кожні шість місяців, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 195. У який спосіб здійснюється оприлюднення звіту про діяльність Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 196. Із яких управлінь складається Національне антикорупційне бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 197. Яка кількість територіальних управлінь за загальним правилом може бути утворена у складі Національного антикорупційного бюро України за рішенням його Директора, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 198. Ким затверджується структура, штатна чисельність управлінь Національного антикорупційного бюро України та положення про них, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 199. Яка гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 200. Яка гранична чисельність начальницького складу центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 201. Ким призначається на посаду та звільняється з посади Директор Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 202. Який мінімальний стаж роботи в галузі права повинен мати кандидат на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 203. Яку освіту повинен мати кандидат на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 204. Відповідно до якого із зазначених Законів України кандидат на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України повинен пройти перевірку з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади?
 205. На який строк призначається Директор Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 206. Скільки строків підряд одна й та сама особа може обіймати посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 207. Що із вказаного у переліку НЕ може бути підставою звільнення з посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 208. При досягненні якого віку Директор Національного антикорупційного бюро України повинен бути звільнений, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 209. Ким відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття посади визначаються кандидати на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 210. Скільки осіб має бути затверджено в складі комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, щоб вона вважалася повноважною, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 211. Скільки членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України має проголосувати за рішення, щоб воно вважалося прийнятим, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 212. Коли має оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Президента України інформація про час та місце проведення засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 213. Яку кількість кандидатів може відібрати комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України для внесення подання Президенту України щодо призначення одного із них на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 214. Протягом якого строку з дня внесення відповідного подання комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України Президент України призначає на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України одного з відібраних нею кандидатів, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 215. Протягом якого терміну з дня дострокового припинення повноважень (звільнення) Директора Національного антикорупційного бюро України повинна бути сформована комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 216. Яка кількість осіб входить до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 217. У який спосіб формується склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 218. Ким затверджуються положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України та порядок її формування, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 219. Скільки представників Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України входить до складу Дисциплінарної комісії цього бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
 220. З яких рівнів складається система фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 221. Хто із вказаних у переліку суб’єктів є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 222. Хто із вказаних у переліку суб’єктів є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 223. Хто із вказаних у переліку суб’єктів є суб’єктами державного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 224. В який строк суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомляти спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 225. Що є підставою для зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції суб’єктом первинного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 226. Стосовно яких клієнтів суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 227. В якому випадку суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 228. В якому випадку суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 229. Який вид юридичної відповідальності несуть посадові особи та інші працівники державних органів, Національного банку України за надання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 230. Що є підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 231. Який орган є спеціально уповноваженим органом, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 232. Який орган НЕ уповноважений здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
 233. Який орган забезпечує зняття з обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення ними відповідної діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 234. Який орган забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
 235. Що із вказаного у переліку відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» віднесено до завдань спеціально уповноваженого органу?
 236. У яких випадках спеціально уповноважений орган подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України відповідні узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про хід їх розгляду, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 237. З якою періодичністю спеціально уповноваженим органом проводиться узагальнення інформації про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в державі, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 238. Які умови і терміни проведення національної оцінки ризиків визначено у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 239. Якому органу спеціально уповноважений орган щороку подає звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 240. Який вид юридичної відповідальності НЕ передбачений для осіб, які винні у порушенні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 241. Які наслідки передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», для юридичних осіб, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення?
 242. Яка додаткова санкція може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі вчинення ним двох і більше порушень вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 243. За чий рахунок відшкодовується шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
 244. Як відповідно до Закону України «Про очищення влади» визначено термін «очищення влади (люстрація)»?
 245. З якою метою відповідно до Закону України «Про очищення влади» здійснюється очищення влади (люстрація)?
 246. Протягом якого строку з дня набрання чинності Законом України «Про очищення влади» заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), особам, які НЕ подали заяви, передбачені цим Законом?
 247. Який орган формує та веде Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»?
 248. Які дії повинен вчинити керівник органу, до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона відповідно до Закону України «Про очищення влади»?
 249. До кого НЕ застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади»?
 250. Хто із вказаних у переліку осіб НЕ має права вносити мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), згідно із Законом України «Про очищення влади»?
 251. Чи може до особи повторно застосовуватись одна і та сама заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади»?
 252. Який із комітетів Верховної Ради України повинен погодити вмотивоване клопотання щодо незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), згідно із Законом України «Про очищення влади»?
 253. Хто розглядає клопотання щодо незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), згідно із Законом України «Про очищення влади»?
 254. Який орган уповноважений на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»?
 255. За яких умов надається інформація з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу?
 256. До кого можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні Закону України «Про очищення влади»?
 257. Протягом якого строку після надходження електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України оприлюднюються відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену Законом України «Про очищення влади»?
 258. До якого органу подається судове рішення щодо застосування передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади?
 259. Куди вносяться відомості про прийняті рішення судів щодо застосування передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади?
 260. В який строк подається заява про застосування (незастосування) передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади?
 261. Протягом якого часу підлягає звільненню особа, що НЕ подала заяву про застосування (незастосування) передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади у встановлений цим Законом строк?
 262. Хто має входити до складу дорадчого громадського органу з питань люстрації, який утворюється Міністерством юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації)?
 263. Ким затверджується Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано Положення Закону України «Про очищення влади», порядок його формування та ведення?
 264. На кого покладається організація проведення передбаченої Законом України «Про очищення влади» перевірки щодо суддів?
 265. На кого покладається організація проведення передбаченої Законом України «Про очищення влади» перевірки щодо членів Центральної виборчої комісії?
 266. Протягом якого строку на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України розміщується повідомлення про початок проходження перевірки особою відповідно до Закону України «Про очищення влади»?
 267. Де відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» оприлюднюється інформація про використання публічних коштів?
 268. Яким є доступ до оприлюдненої інформації щодо використання публічних коштів, відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»?
 269. Протягом якого строку відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» в режимі вільного доступу зберігається інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню?
 270. Ким відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» визначається порядок оприлюднення інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку?
 271. Яким вимогам мають відповідати відомості, що оприлюднюються згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів»?
 272. Як визначено поняття «державна служба» у Законі України «Про державну службу»?
 273. У якому порядку вирішуються спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації?
 274. Що з наведеного у переліку НЕ належить до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
 275. Яка інформація визнається конфіденційною інформацією згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
 276. Хто з наведених у переліку суб’єктів НЕ належить до суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
 277. Що з наведеного у переліку НЕ належить до обов’язків розпорядників інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
 278. Що з наведеного у переліку має бути обов’язково зазначено у запиті на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
 279. Протягом якого загального строку розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
 280. На що із зазначеного має право розпорядник інформації, який НЕ володіє і НЕ зобов’язаний відповідно до його компетенції володіти інформацією, щодо якої відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» зроблено запит?
 281. У якій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
 282. Яку особливу форму колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування визначено Законом України «Про звернення громадян»?
 283. Якими є наслідки оформлення звернення без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян»?
 284. Які звернення НЕ підлягають розгляду та вирішенню згідно із Законом України «Про звернення громадян»?
 285. Протягом якого строку належить повернути заявнику звернення, оформлене без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян»?
 286. Як Закон України «Про звернення громадян» вимагає діяти щодо звернень з питань, що НЕ входять до повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або посадової особи?
 287. Чи стягується плата із заявників за розгляд звернень відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»?
 288. Ким розглядаються звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни згідно із Законом України «Про звернення громадян»?
 289. Які права НЕ має громадянин при розгляді заяви чи скарги, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?
 290. Який загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, НЕ можна перевищувати відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»?
 291. На підставі чого відповідно до Закону України «Про звернення громадян» витрати, зроблені у зв’язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина?
 292. В який спосіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадянин звертається до Президента України з електронною петицією?
 293. Що з наведеного у переліку обов’язково має містити електронна петиція відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?