Розділ VI. “Міжнародні конвеції” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Які заходи має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції стосовно судових органів та органів прокуратури відповідно до цієї Конвенції?
 2. відмивання коштів має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?
 3. У чому полягає взаємна правова допомога держав – учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?
 4. Якою може бути відповідальність юридичних осіб згідно з нормами Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?
 5. Що є метою діяльності Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)?
 6. Як називається угода, визнана національним законодавством, відповідно до якої сторони погоджуються передати спір для винесення рішення арбітром, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 7. Чим є умисне обіцяння, пропонування чи надання будь-якою особою прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги арбітру, який здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства держави, що є Стороною Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, для нього особисто чи для інших осіб, з метою заохочення його до виконання чи невиконання своїх функцій, згідно з нормами цього Протоколу?
 8. Як називається особа, яка діє як член колегіального органу, що має визначити вину обвинуваченої особи у ході судового процесу, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 9. Який термін позовної давності для компенсації заподіяної шкоди, завданої внаслідок корупційної дії, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 10. Яку відповідальність передбачено у випадках, коли у заподіянні шкоди внаслідок однієї і тієї самої корупційної дії винні кілька відповідачів, згідно з положеннями Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 11. Що може охоплювати компенсація за шкоду, заподіяну внаслідок корупційних дій, відповідно до норм Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 12. Кого уповноважено відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією на здійснення контролю за її виконанням сторонами?
 13. У яких випадках дозволяється зменшення чи відмова у компенсації за заподіяну шкоду відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 14. Якими вважаються угоди чи їхні положення, що передбачають корупцію, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 15. Чим визнається умисне вчинене під час здійснення підприємницької діяльності вимагання чи одержання прямо чи опосередковано будь-якими особами, які обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, будь-якої неправомірної переваги чи обіцянки такої вигоди для них особисто чи для інших осіб або прийняття пропозиції чи обіцянки отримання такої переваги з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень на порушення їхніх обов’язків, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 16. В яке із наведених понять включаються прокурори як посадові особи згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 17. Що НЕ є перешкодою для здійснення заходів зі збирання доказів, ідентифікації та арешту засобів та доходів, отриманих від корупції, з метою їх подальшої конфіскації, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 18. Хто здійснює контроль за виконанням Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 19. Що включають в себе ефективні, адекватні та стримуючі кримінальні або некримінальні санкції і заходи, призначення яких кожна сторона має забезпечувати юридичним особам, притягнутим до відповідальності, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
 20. Чим буде визнано піддання особи катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 21. У яких випадках можливе обмеження права НЕ бути підданому нелюдському чи такому, що принижує гідність, покаранню, передбачене ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за скоєння особливо тяжкого злочину?
 22. Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя, захищеного Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 23. У яких випадках можливе обмеження права на свободу та особисту недоторканність, передбачене ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 24. У яких випадках можливе обмеження права на справедливий суд, передбачене ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 25. За яких обставин можливе застосування катувань до затриманого за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення?
 26. У яких випадках можливе обмеження права особи НЕ бути підданою поводженню, що принижує гідність?
 27. До якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено у скоєнні кримінального правопорушення відповідно до ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 28. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
 29. Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 30. Що з наведеного може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, з огляду на зміст ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 31. Які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, з огляду на зміст процесуальних гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 32. На кого поширюється право мирно володіти своїм майном, захищене Першим протоколом до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 33. Що означає загальна заборона дискримінації, встановлена Протоколом № 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 34. Що з наведеного згідно з українським законодавством є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, стосовно якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 35. Як саме мають застосовувати суди Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини?
 36. Чи підлягають виконанню остаточні рішення Європейського суду з прав людини в Україні?
 37. За чий рахунок здійснюється виконання рішення Європейського суду з прав людини?
 38. Як називається особа, за заявою якої Європейським судом з прав людини постановлено рішення, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?
 39. В який строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного має бути здійснена виплата стягувачеві відшкодування, за винятком випадків, коли строк передбачений у рішенні, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?
 40. Коли набуває статусу остаточного рішення палати Європейського суду з прав людини?
 41. Яке право НЕ входить до переліку прав, якими щонайменше наділений обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 42. Який строк передбачено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод для подання заяви до Європейського суду з прав людини?
 43. Хто має право подання заяви до Європейського суду з прав людини?
 44. На які питання тлумачення і застосування поширюється юрисдикція Європейського суду з прав людини?
 45. У зв’язку із якими правопорушеннями, що караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони здійснюється видача правопорушників відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?
 46. Яка власність може бути вилучена та передана на прохання запитуючої Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?
 47. Який термін НЕ може перевищувати тимчасовий арешт правопорушника за запитом Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?